На 30.01.2018 г. в Заседателна зала – 5-ти етаж на Община Самоков се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1” и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02 | Община Самоков

На 30.01.2018 г. в Заседателна зала – 5-ти етаж на Община Самоков се проведе встъпителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1” и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02

Main News Image

logo regioni

На 30.01.2018 г. в Заседателна зала – 5-ти етаж на Община Самоков се проведе встъпителна пресконференция по проект BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1” и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на събитието бяха представени целите, дейностите и заложените резултати по проекта, както и екипът за управление.

Проектът предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в 13 сгради-2 жилищни блока, 1 жилищна кооперация и 10 бр. къщи.

Предвижда се да бъдат изпълнени СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищните сгради /подмяна на дограма, полагане на топлоизолация по фасади, ремонт покрив с полагане на топлоизолационна система и съпътстващи дейности/. За сградите на ул.”България” №69-71″, ул.”Охрид” №5″, ул.”Арда” №8, ул.”Авксентий Велешки” №23, ул.”Генерал Радишевски” №38, ул.”Македония” №51, ул.”Искър” №31, ул.”Отец Паисий” №25, ул.”Софроний Врачански” №23 и ул.”Граф Игнатиев” №16.: изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградата /; -изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания. За сградите на ул.”29 декември” №3, ул.”Търговска” №24 и кв.Самоково бл.1: изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на енергопотребление “С”; изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване; изпълнение на мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания.

 

Обща стойност на проекта: 1 158 640.42 лева

БФП: 1 157 140.42 лева

Дата на стартиране: 02.11.2016 г.

Дата на приключване: 02.05.2019 г.

—————————-www.eufunds.bg—————————-