Кметът Владимир Георгиев получи Сертификат “Европейски етикет за иновации и добро управление” | Община Самоков

Кметът Владимир Георгиев получи Сертификат “Европейски етикет за иновации и добро управление”

Main News Image
Наградата бе връчена на Годишната среща на местните власти на НСОРБ. Етикетът удостоверява постигнатото високо качество на управление в Общината и ангажираността й да прилага европейски принципи за добро управление.
Община Самоков кандидатства в четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво през 2017г. по покана на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за участие в процедурата на Съвета на Европа.
За кандидатстването Община Самоков подготви и представи документи, в които нагледно бе представено внедрените иновации в администрирането и работата на община Самоков, инициативи за осигуряване на публичност и прозрачност, иновации и технологии, въведени в администрирането, чрез които се скъсяват процедурите и се подобрява обслужването на гражданите. Европейският етикет за добро управление е замислен като отличие на общините, които демонстрират високи постижения в управлението, съобразно 12-те принципа на доброто демократично управление, разпространени от Съвета на Европа. Етикетът има за цел също да подпомогне местните власти да oсъзнаят силните и слабите си страни при предоставянето на публични услуги за общността, да подобрят качеството на местното управление с помощта на множество разнообразни инструменти, разработени специално за Етикета. Европейският етикет е едновременно признание за постиженията за една община и силен инструмент за подобряване на управлението. Етикетът е полезен за всички общини, тъй като посочват добрите примери в местното самоуправление. Неговите инструменти за оценка дават ориентация на общините къде се намират спрямо наградените и какви конкретни стъпки да предприемат за подобряване на дейността и постигане на прогрес в развитието си.