Избран е изпълнител, който да извърши ремонта на покрива на училището в село Ярлово | Община Самоков

Избран е изпълнител, който да извърши ремонта на покрива на училището в село Ярлово

Main News Image
На обявената обществена поръчка се явиха пет фирми, които заявиха желание да извършат ремонта. Всички бяха допуснати до участие, като бяха представили изискуемата от процедурата фирмена документация. На финален етап бяха оценени офертите, в които се съдържат ценовите предложения, възможности, срокове, гаранции и др. Комисията изготви протокол, на база получените оценки и за изпълнител бе избрана фирма „Никстрой 06” ЕООД, с ценово предложение от 65 798 лв.. Строително-ремонтните дейности ще се финансират със средства, отпуснати по искане на Община Самоков от Министерство на образованието. В момента състоянието на конструктивните елементи на покрива е лошо, те са провиснали и естествено износени. Няма положената хидроизолация, между дъсчената обшивка и керемидите са положени рогозки които са изгнили и в помещенията на последният етаж има течове. Предвижда се цялостна подмяна на дървения покрив с цел пълноценно покриване на сградата и защитата й от неблагоприятни външни атмосферни влияния. Предвижда се подмяна на керемидите, нова хидроизолация. Архитектурния образ на сградата не се променя. Всички елементи са оразмерени да поемат натоварвания от сняг. Ремонтът на покрива на училище „Васил Левски” е изключително важен, не само за осигуряване на добри условия за протичане на учебния процес, но и за запазване целостта на сградата. Училището се намира в най-отдалеченото от общинския център село и в него учат над 100 деца.