ПРЕССЪОБЩЕНИЕ | Община Самоков

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Main News Image
logo regioni

На 15.05.2018 г. от 11:00 ч. в гр. Самоков, ул. „Професор Васил Захариев“ №30, пред блок „Рилски лен“ се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На организираната от Община Самоков официална церемония “Първа копка” се даде ефективен старт на изпълнението на строителните дейности по обновяването на сградите, обект на предвидените мерки за енергийна ефективност.

 

Обща стойност на проекта: 1 656 623.73 лева

БФП: 1 654 623.73 лева

Дата на стартиране: 19.10.2016 г.

Дата на приключване: 19.04.2019 г.

 

 

—————————-www.eufunds.bg—————————-