Демонстрационен проект „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе.“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. | Община Самоков

Демонстрационен проект „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр. Рубе.“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Main News Image

okolna sreda

samokov_logo

На 05.08.2020г. беше подписан договор между  г-н Владимир Георгиев –Кмет на община Самоков и г-жа Валерия Калчева –главен директор на ГДОП „Околна среда” в  Министерството на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, като бенефициент община Самоков получава безвъзмездна финансова помощ в максимален  размер  390 426,60 лева по процедура BG16М1ОР002-2.009„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци”  на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана в размер на 85% от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, за изпълнение на проект с рег. BG16М1ОР002-2.009-0090 в ИСУН 2020  с наименование : „Намаляване на отпадъка при източника в Самоков с предизвикателствата на гр.Рубе”.

 

Във връзка с дейност 2 “Изпълнение на демонстрационен проект” по проекта и като резултат от проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет „Доставка на нови компостери, компост ускоритвли, кошчета за разделно събиране на битови отпадъци и кантари за измерване на отпадъка по обособени позиции“ бяха подписани договори с фирма „Смарт Бизнес Къмпани“ ЕООД за доставка на компостери, компост ускорители и кошчета за разделно събиране на битови отпадъци. Общият брой на доставените компостери е 239 броя, от които 45 броя са стоящи, дебелостенни с вместимост 1 000 л, които са за училища, детски градини и парковите пространства; 19 броя демонстрационни ротационни компостери, които бяха разположени в училищата и детските градини на територията на община Самоков; 100 броя стоящи компостери за домашно компостиране с вместимост 360 л за домакинства, живеещи в къщи; 75 броя стоящи компостери тип „Градина“ за балкон с вместимост 75 л, предназначени за ползване от домакинства, живеещи в блокове и жилищни кооперации.

Наред с компостерите бяха раздадени 239 компост ускорителя за активиране на процеса на компостиране.

Кофите за разделно събиране – за хартия, пластмаса, стъкло и метал бяха раздадени в училищата и детските градини като общият им брой е 152 броя.

Кантарите за измерване на биоразградимия отпадък в домакинствата, който ще излезе от общия отпадък и ще премине към процеса на компостиране ще бъдат доставени в края на месец ноември от фирма „Либра Инженеринг“ ООД, като същите своевременно след доставка ще бъдат раздадени на целевите групи, които вече са получили компостери.

На всички анагжирани страни е предоставена информационна брошура с детайлно описание на процеса на компостиране, видовете отпадъци, които следва да бъдат поставяни в компостера, начина на подреждане на същите и количественото им съотношение с цел получаване на качествен компост. Посочени са възможните отклонения и начина, по който да се идентифицират като е указан и подхода за справяне с различни ситуации.

На месечна база ще се събира информация от домакинствата за биоразградимия отпадък, който е сложен за компостиране.

На месечна база ще се генерира информацията за количеството разделно събиран отпадък в училищата и детските градина, както и количествата, които са използвани за компостиране.

С реализиране на предложените мерки в демонстрационния проект ще бъде намалено количеството депонирани отпадъци чрез намаляване количеството биоразградима компонента в общия обем смесен битов отпадък и ще бъде увеличен дела на рециклираните отпадъци, с което ще бъде постигната целта на процедурата, по която се кандидатства за финансиране с настоящия проект, като бъдат спазена йерархията на управление на отпадъците от най-високия приоритетен ред. Също така ще бъде сформирано обществено самосъзнание по отношение запазване на природните ресурси и постигане на общество с нулеви отпадъци.

Срокът на изпълнение на Договора е 23 месеца.