Готова е стратегията за местно развитие на МИРГ Самоков | Община Самоков

Готова е стратегията за местно развитие на МИРГ Самоков

Main News Image

Подготовката на Стратегията за ВОМР, която е насочена към устойчиво териториално развитие, повишаване на конкурентносбособността и жизнеспособността на региона, както и насърчаването на социалното сближаване и разкриването на нови работни места, вече е към своя край. Определянето на визията, целите и приоритетите на Стратегията  се основава на извършен ситуационен анализ с активно участие на основните заинтересовани страни от рибарската общност.

Над 270 лица, представители на бизнеса, местните власти, неправителствени организации, земеделци са взели участие до момента в провежданата информационна кампания. Това става ясно от междинните доклади, които фирмата-изпълнител за провеждане на информационните събития „Интелект Консулт Плюс-ЦМ ЕООД“ е представила в отчетите си към Община Самоков. Дейностите се изпълняват във връзка с Договор №МДР-ИП-01-13/27.06.2017г. сключен между Община Самоков, МЗХГ и ДФЗ-РА за създаване на Местна инициативна рибарска група – Самоков по подмярка 4.1 „Подготвителни дейности“ от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

В периода от 18 август 2017 г. до момента, са проведени 17 информационни събития на територията на в гр. Самоков и околните села, от които 8 информационни срещи и семинари с гражданите, бизнеса, неправителствени организации и заинтересованите страни. Проведени са въвеждаща и заключителна информационна конференция, както и две обществени обсъждания – на територията на общ. Самоков и с. Драгушиново.

По време на информационната кампания са изпълнени общо 4 еднодневни специализирани обучения за представители на екипа на Местната инициативна рибарска група, както и за представители на НПО и публични организации. От тях 40 лица са получили теоретични и практически знания с цел подобряване на лидерските им умения, повишаване на административния капацитет и териториално сближаване.

Паралелно с провеждането на информационната кампания, протичаше и  изпълнението на аналитичните дейности по проекта. Екип от експерти на консултантска компания „Интелект Консулт Плюс- ЦМ“ ЕООД вече извърши проучване и анализ на потенциала за развитие, на силните и слабите страни, възможностите и заплахите на територията на Община Самоков. Също така, беше изготвен анализ на заинтересованите страни от разработване и изпълнение на Стратегията за водено от Общностите местно развитие. Аналитичните дейности бяха предшествани от идентифициране на заинтересованите страни по отношение на създаването и функционирането на Местна инициативна рибарска група на територията на Община Самоков.

На 10.11.2017г. Община Самоков организира трето обществено обсъждане, в което ще се проведе дискусия по отношение на изготвената Стратегия за водено от общностите местно развитие на СНЦ МИРГ Самоков. На него ще бъде обсъдена вече разработената  Стратегия, както и основните й приоритети и специфични цели.

Приоритет 1. Добавяне на стойност, създаване на работни места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури

Приоритет 2. Подпомагане на диверсификацията извън сектора на рибарството и аквакултури и създаването на работни места

Приоритет 3. Насърчаване на социалното благополучие, културното и природно наследство

Също така се очаква гражданска активност по отношение на вече изготвените специфични цели за постигане на основните приоритети на стратегията.

1/ Устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури”  с висока добавена стойност, осигуряващ устойчива заетост и доходи на населението, привличане на млади хора и насърчаване на иновациите на всички етапи по веригата;

2/   Подпомагане на диверсификацията, ученето през целия живот и създаването на работни места на територията на община Самоков;

3/ Подобряване и използване на уникалните природни характеристики на територията, включително  операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата;

4/   Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в община Самоков, включително рибарството и аквакултурите;

5/ Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в община Самоков.

Процеса ще завърши на 13.11.2017 г., когато ще бъде проведено Общо събрание на МИРГ Самоков, на което официално да бъде приета Стратегията за местно развитие с която на 15.11.2017 г. ще се кандидатства за финансиране пред МЗХГ. Очаква се до края на годината да стане ясно дали Стратегията на МИРГ Самоков ще получи финансиране.

 

4567