Избори за членове на Европейски парламент от Република България – 2019г. | Община Самоков

Избори за членове на Европейски парламент от Република България – 2019г.

Съобщения

Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., че :

І. До Кмета на общината в отдел ГРАО, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

Приложение № 16-ЕП Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК – до 11.05.2019 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели / гласоподаватели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

Приложение № 14-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 11.05.2019 г.

Приложение № 18-ЕП Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление – декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. При подаване на заявлението – декларация лицето прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК– до 11.05.2019г.

Приложение № 9-ЕП Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък – до 18.05.2019г.

Приложение № 12-ЕП Заявление за вписване в избирателния списък

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник от лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и от тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение – до предаване списъците на СИК.

Приложение № 13-ЕП Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявлението се подава до общинската администрация по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата, включени в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) – до предаване на избирателните списъци на СИК.

Приложение № 15-ЕП Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

 

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да се подадат изборни книжа.

 

Приложение № 75-ЕП Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място

Декларацията се подава до СИК от избиратели/гласоподаватели:

 

 1. по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 от ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 2. по чл. 38, ал. 2, т. 4 от ИК, включени в списъка на заличените лица, но имат издадено удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 3. по чл. 38, ал. 2, т. 6 от ИК, включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес.

След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи по т. 1, 2 и 3 председателят на СИК изключва избирателя от списъка на заличените лица, дописва го в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го допуска да гласува;

 1. по чл. 233 от ИК, членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 2. по чл. 10, ал. 1 и чл. 235, ал. 4 от ИК, които са с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 3. по чл. 28, ал. 3 от ИК, които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 4. по чл. 28, ал. 4 от ИК, постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 5. по чл. 29, ал. 4 от ИК, вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 6. по чл. 29, ал. 5 от ИК, задържаните в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, след съставяне на избирателния списък за гласуване, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 7. по чл. 30, ал. 3 от ИК, вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под българско знаме, които в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от капитана на плавателния съд;
 8. по чл. 40
 9. по чл. 241, ал. 1, т. 3 от ИК, ученици или студенти – редовно обучение (включително докторанти редовно обучение), които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка.

След представяне на декларация и на други документи в предвидените случаи председателят на СИК изключва избирателя от списъка на заличените лица, дописва го в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата) и го допуска да гласува.

Отказът на СИК да допусне лицето да гласува е писмен и може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно.

 

 

IIIГлавна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • Чрез телефон

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват едиЕПтвено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Дата на публикуване 15.04.2019 г.
***********************************************************

Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и на основание Заповед № 01-672/12.04.2019 г. на Кмета на община Самоков, датата за провеждане на консултациите за състава на Секционните Избирателни Комисии (СИК) е на 18.04.2019 г. от 14.30 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

Файл, съдържащ задължителните реквизити на предложението за състав на СИК <<изтегли от тук>> /Моля, предложението да ни бъде предоставено на хартиен носител, заведено в Центъра за административно обслужване и на магнитен носител или чрез електронна поща на адрес: izbori@samokov.bg в публикувания формат./

Дата на публикуване 12.04.2019 г.

***********************************************************

Избирателен списък – част I  за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Дата на публикуване 11.04.2019 г.
***********************************************************

Заповеди на кмета

Заповед №01-556/28.03.2019 г. за образуване на общи избирателни секции за произвеждане на избори за членове на европейски парламент от Република България на 26 май 2019г.

дата на публикуване 01.04.19 г.

Списък на броя, номерацията и границите на избирателните секции в Община Самоков

дата на публикуване 01.04.2019 г.

************************************

Заповед №01-620/09.04.2019 г. за определяне местата за обявяване на избирателните списъци

Дата на публикуване 11.04.2019

***********************************************************

Указ № 53 за насрочване на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (Обн., ДВ, бр. 24 от 22.3.2019 г.)