Избори за Народно събрание 2017 | Община Самоков

Избори за Народно събрание 2017

Съобщения

Заповеди на кмета

Указ № 59 за насрочване на избори за Народно събрание на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)

Указ № 60 за определяне номерацията, наименованията и границите на изборните райони за провеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (Обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2017)

Хронограма

******************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с произведените избори за Народно събрание на 26 март 2017 година, че започва изплащането на възнагражденията на СИК от 30.03.2017 г. до 04.04.2017 г.

******************************************************

Уважаеми избиратели,тук може да проверите дали не сте заличени от избирателните списъци за изборите за Народни представители на 26.03.2017г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 26 март 2017г – дата на публикуване 15.03.2017 г.

Предварителен избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 26 март 2017 г. (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)- дата на публикуване 08.02.2017 г.

=======================================

********* Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 година, че на 16 март 2017 година в залата на Читалище – паметник „Отец Паисий” от 17.00 (седемнадесет) часа ще се състои обучение на секционните избирателни комисии на територията на община Самоков. Инструктажа ще бъде проведен от членове на Районната избирателна комисия – София област.

********* Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори народно събрание на 26 март 2017 г., че :

І. До Кмета на общината в отдел ГРАО, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място,по електронен път на адрес izbori@samokov.bg, могат да подадат следните изборни книжа:

1. Приложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК – до 11.03.2017 г.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели / гласоподаватели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

2. Приложение № 12-НС Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – до 11.03.2017 г.

3. Приложение № 18-НС Заявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление – декларация за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес. При подаване на заявлението – декларация лицето прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК– до 11.03.2017г.

4. Приложение № 8-НС Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък – до 18.03.2017г.

5. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока 11.03.2017г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия Приложение № 14-НС Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия  – до 20.03.2017 г.

6. Приложение № 9-НС Заявление за вписване в избирателния списък

Заявлението се подава до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник от лицата, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и от тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени. Кметът или кметският наместник разглежда заявлението незабавно и се произнася с мотивирано решение – до предаване списъците на СИК.

7. Приложение № 10-НС Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК

Заявлението се подава до общинската администрация по чл. 23, ал. 1 от ИК от лицата, включени в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) – до предаване на избирателните списъци на СИК.

8. Приложение № 11-НС Заявление – декларация от лице, включено в списъка за гласуване извън страната, за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден

9. Приложение № 13-НС Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден

Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да се подадат изборни книжа.

 1. Приложение № 17-НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място

Декларацията се подава до СИК от избиратели/гласоподаватели:

 • с удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1, от Изборния кодекс, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 • с удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 • включени в списъка на заличените лица срещу името на които е записано МВнР, (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
 • членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секцията, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 • постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 • задържаните в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, след съставяне на избирателния списък за гласуване, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • по чл. 30, ал. 3 от ИК, вписани в избирателни списъци на плавателни съдове под българско знаме, които в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от капитана на плавателния съд;
 • ученици или студенти – редовно обучение, които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка.

 

 

IIIГлавна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • Чрез телефон

Мобилен: Изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Стационарен: Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Дата на публикуване 22.02.2017