Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г. | Община Самоков

Избори за президент и вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

 

Заповеди на кмета 

pdf Заповед №01-1589/17.09.2021г., относно образуване на общи избирателни секции

pdfЗаповед №01-1644/27.09.2021г., относно определяне местата за обявяване на избирателните списъци

pdfЗаповед №01-1657/28.09.2021г., относно консултации за сформиране състав на СИК и ПСИК

 • Важни съобщения 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Самоков уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и Народно събрание на 14 ноември 2021 г., че :

І. До кмета на общината на гише № 5 в ЦАО, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение/Приложение № 39-ПВР/НС/ – до 30.10.2021 г.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес  на избирател в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители от избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места /Приложение № 30-ПВР/НС / – до 30.10.2021 г.
 2. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители /Приложение № 34-ПВР/НС/, подава се от регистриран кандидат за народен представител, членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели – до 30.10.2021 г
 3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение № 26-ПВР/-НС / – до 06.11.2021 г.
 4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия /Приложение № 39-ПВР/НС / – до 08.11.2021 г.
 5. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /Приложение № 27-ПВР/НС / – до предаване списъците на СИК.
 6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. /Приложение № 29-ПВР/НС/ – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес  на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК. /Приложение № 28-ПВР/НС/ – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. /Приложение № 31-ПВР/НС/. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

 

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

            Приложение № 32-ПВР/НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за президент и вицепрецидент на републиката и за народни предствители на 14 ноември 2021 г.

Декларацията се подава до СИК от избиратели:

 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1 ИК, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 • включени в списъка на заличените лица, но имат издадено удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
 • членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 • постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 • ученици редовно обучение, които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка

 

III. Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява:

 1. Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. за всички български граждани, по следния начин:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 1. Подаване на електронно заявление за гласуване по настоящ адрес от избирателите през интернет страницата на ГД ГРАО, достъпна на адрес: https://regna.grao.bg/.

За гражданите не се изисква наличие на електронен подпис. Краен срок за подаване и електронна обработка на заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – 30.10.2021г.

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/

◾Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

◾Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (“0800 1 GRAO”). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

*************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

 Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на РБ и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и на основание Заповед № 01-1657/28.09.2021 г. на Кмета на община Самоков, датата за провеждане на консултациите за състава на Секционните Избирателни Комисии (СИК) и Подвижните Секционни Избирателни комисии (ПСИК) е на 07.10.2021 г. от 14.00 часа, в сградата на Община Самоков, етаж З, зала 317, находяща се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34.

lsx Файл, съдържащ задължителните реквизити на предложението за състав на СИК / ПСИК <<изтегли от тук>>
Моля, файла да бъде изпратен на e-mail: izbori@samokov.bg

Дата на публикуване 01.10.2021 г.

*************************************************

txt ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

*************************************************