Информация относно средства за електронна идентификация | Община Самоков

Информация относно средства за електронна идентификация

На основание чл. 5, ал. 4 от Закона за електронно управление (ЗЕУ), Община „Самоков” уведомява всички заинтересовани лица, че средствата за електронна идентификация за предоставяните електронни услуги и справки достъпни чрез портала на Община „Самоков” са както следва:

1. За справки за задължение „Местни данъци и такси” на адрес https://www.mdt.samokov.bg:444/OnlineReportWSClient/ :

– ЕГН/ЕИК/ЛЧН и ПИН*

*ПИН – Персонален идентификационен номер, който се получава лично срещу предоставяне на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице на място в Община „Самоков “, дирекция „МДТ “.