Телефонен указател | Община Самоков

Телефонен указател

                                                                         ОБЩИНА САМОКОВ

 

                                             УКАЗАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Централа

 

0722/666 30 ;  666 31 ;  666 32 ;

 

GSM 0889 199 230

 

 

e-mail

 

obsh_sam@mail.bg

samokov@samokov.bg

 

 

интернет страница

 

 

www.samokov.bg

 

стая

длъжност

име и фамилия

телефон

вътр.

315

 

КМЕТ

 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

mayor@samokov.bg

 

6 66 66

 

222

Главен специалист

“Канцелария кмет”

Галина Големинова

 

факс

6 00 50

200

402

Заместник кмет

Люба Кленова

 

6 66 65

 

402

301

Заместник кмет

Сия Шехтанова

 

6 66 67


333

316

Секретар

Ангелина Вангелова

6 00 30

316

319

Председател  на Общински съвет

Мая Христева

 

6 66 06

111

Главен специалист „Общински съвет”

Нели Домишлярова

 

факс

6 66 10

100

512

Вътрешен одит

Димитър Пенев

6 66 29

312

 

ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”

225

Старши юрисконсулт

 

366

223

 Главен юрисконсулт

 

366

431

 Старши юрисконсулт

Даниела Оцетова

     431

223

 Юрисконсулт

 Екатерина Кабранска

     366

216

Изпълнител юрист

Десислава Методиева

 

108

521

Главен експерт „Протокол и връзки с обществеността”

Веска Тодорова

 

 

 

6 61 21

 

 

 

314

225

Главен експерт  „Култура, вероизповедания и етнос”

Пепа Георгиева

417

Главен специалист „Човешки ресурси”

Галина Галчева

 

417

Домакин

Евгения Гълъбова

 

216

219

Главен експерт „Компютърни системи”

Милен Пасков

6 03 78

 

219

314

Главен експерт „АПИО”

Валентина Манчева

 

 

130

Секретар МКБППМН

Бойка Буранова

6 01 94

4

Главен специалист „Деловодство”

Димитрина Чапкънова

114

3

Главен специалист „Деловодство”

Снежана Низамска

112

2

Главен специалист „Деловодство”

Ели Галева

116

Главен специалист „Ксерокс”

Десислава Костова

141

527

Главен специалист „Архив”

Надка Николова

 6 66 50

500

Изпълнител шофьор

Иван Иванов

Петър Стоев

 

ОТДЕЛ „ГРАО”

221

Началник отдел „ГРАО”

Полина Спасова

6 61 10

221

215

ГРАО

Дафинка Механджийска

Лили Вучкова

Мария Дулева

6 66 13

215

217

Главен специалист „Гражданско състояние, ритуали и обреди”

Росица Догазанова

Цветелина Спасова

217

 

ДИРЕКЦИЯ “ТСУ и ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”

437

Директор „ТСУЕП”

Красимира Костадинова

6 67 29

 

444

427

Главен архитект

Надежда Клинчева

6 66 62

 

427

429

Главен специалист „Архитектура”

Марияна Христова

429

425

Главен експерт Градоустройство”

    Лилия Ружина

425

Младши експерт

Силвия Балтова

435

Главен експерт „ПУП”

Иванка

Лобутова

435

413

Главен специалист „Контрол по строителството, кадастър и регулация”

Ивелина Кирилова

 

 

413

408

Главен специалист проектиране и контрол

Ралица Рафаилова

408

Младши експерт

Главен специалист

Георги Славков

Александра Георгиева Кодова

Главен специалист „Контрол по строителството, кадастър и регулация”

425

ОТДЕЛ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ”

429

Главен специалист

 „Европейски програми”

 Милен Дренска

 

429

Главен експерт „Европейски програми”

Теодора Василева

433

Главен специалист „Благоустройство и комунални дейности”

Антони Петрунов

 

433

435

Главен експерт „ТСУ”

Румяна

Драганова

435

216

Главен експерт „Инвеститорски контрол”

Александър Дамянов

 

108

ОТДЕЛ „РЕГУЛАЦИЯ И КАДАСТЪР”

423

Началник отдел

„Регулация и кадастър”

Юри Бодуров

6 66 64

 

423

421

Главен специалист „Подземен кадастър и архив”

  Васил Велинов

 

 

421

421

Специалист

„Регулация и кадастър”

Виолетка Попова

 

 

421

419

Главен специалист „РИК”

Иван Терзийски

 

 

 

 

419

Главен спeциалист „ТСУ”

Юлияна Гуцалска

433

Главен експерт  „Капитални разходи и

пътна мрежа”

 

433

412

Главен специалист „Подземен кадастър и архив”

412

414

Главен специалист „Чертожник”

Мариана Аврамова

414

Технически изпълнител “Кадастър”

 Мария Манова

313

0722-88044

416

Младши експерт „Инвеститорски контрол”

 Радослав Павлин

416

Главен експерт „Инвеститорски контрол и кадастър”

Делян Кирилов

 

ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ, ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ”

420

Директор „ХДЕТТОС”

Бранимира Бодурова

6 69 51

 

420

 418  Главен експерт „Общински имоти” Елка Кашинова

 

 418

411

Главен експерт „Общинска собственост, земи и земеделие”

Даниела Даганова

 

411

415

Главен експерт „Транспорт и жилищно настаняване”

Мариана

Вучова

 

415

Младши експерт

Станимир Трендафилов

409

Старши експерт „Екология”

Главен специалист “Екология”

Лина Божичкова

 

 

 

409

Главен експерт „Екология”

Старши експерт „Екология”

Мария Санкийска

407

Главен експерт „Категоризация, разрешителни и регистрационни режими”

Ася Димова

 

 

 

 

407

Главен експерт „Търговска дейност”

Ирена Сайменова

405

Главен експерт „Социални дейности и

здравеопазване”

Ралица Герасимова

 

 

405

Главен специалист

Георги Лазаров

411

 Главен експерт

 

 

 

 

 

 

 

411

Главен експерт „Общински гори и земи”

Светослав Игнатов

404

    Ел. монтьор

Ивайло Русинов

 

 

223

401

Главен специалист „Наеми и контрол, приходи от общинска собственост”

 

 

 

 

401

 Главен експерт „Наемни отношения”

Екатерина Димитрова

519

Главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт”

 Снежана Дамянова

 

6 00 99

227

Главен специалист „Образование, младежки дейности и спорт”

403

Главен експерт „Организация ползване на общинска собственост”

 

 

 

 

518

Старши експерт

„Организация на туризма”

Васко Динолов

 

Инспектор „Чистота и обществен ред”

 

          ДИРЕКЦИЯ  “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, БЮДЖЕТ И КОНТРОЛ”

311

Директор „МДТБК”

 

321

ОТДЕЛ „БСОСОП”

309

Началник отдел „БСОСОП”

Даниела

Йончева

6 66 44

 

309

304

Главен специалист „Обработка на данни в счетоводството”

Ренета Лазарова

Елисавета Балабанова

Ивелина Вучкова

304

306

Старши експерт „Обработка на данни в счетоводството

Главен експерт „Обработка на данни в счетоводството”

Борислав Димитров

Наталия Петрова

306

308

Главен специалист „Обработка на данни в счетоводството”

  Десилава Куцинкса

 

 

308

Младши експерт „Обработка на данни в счетоводството”

 Миглена Тимева

310

Главен специалист „Обработка на данни в счетоводството”

Мария Ковачка

310

307

Главен експерт „Обработка на данни в счетоводството”

Любка Костова

307

307

Старши специалист „Обработка на данни в счетоводството”

Лили Дамянова

307

12

Инкасатор на едно гише

Йорданка Дотина

110

303

Младши експерт „Обработка на данни в счетоводството”

Силвия Ангелова

303

 303

Главен експерт „Обработка на данни в счетоводството”

  Генка Вучова  303

ОТДЕЛ „ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И БЮДЖЕТ”

305

Началник отдел „ФКБ”

Тодор Виденов

6 01 40

 

305

307

Младши експерт „ТРЗ”

307

514

Главен експерт „Стопански дейности”

404

302

Главен експерт „Бюджет”

Милена Ласкина

Василка Керпийска

302

Главен експерт „Бюджет”

 

 

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

518

Началник отдел „МДТ”

Йорданка Велева

6 00 44

 

122

216

Главен специалист „МДТ”

Мариана Попова

124

13

Касиер и изпълнител „МДТ”

Камелия Чакърова

110

9

10

Младши експерт „МДТ”

                                             Маргарита Георгиева

126

Изпълнител „Каса и архив”

    Николинка Околска

7

Главен специалисти „МДТ”

128

6

Главен специалисти „МДТ”

Светланка

Русинова

8

Старши специалист „МДТ”

Десислава

Керкелева- Драганова

126

8

Старши публичен изпълнител

Константина Иванова

118

517

Главен експерт „МДТ”

Лилия

Борисова

118

Главен инспектор „МДТ”

Любомир

Чангъров

Главен експерт “МДТ”

Христина

Вукова

ДРУГИ  ДЕЙНОСТИ

 

411

Младши експерт „Управление при кризи”

 

 411

521

Военен отдел

Божидар Величков

6 67 23

406

504

ВиК „Чамкория”

 Янко Сираков

504

Дежурни „Гражданска защита”

6 66 20

106

Портиер

120

Ресторант

102

Парно

104

Кафе

601

Ледена пързалка

 

Туристически информационен център

Иванка Вукова

6 00 19

311

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”

 

Управител

Николай Стойнов

6 01 94

 

514

Счетоводител

Деница Христова

 

404

411

Главен специалист

Елена Балабанова

411

Временна заетост

Станимира Шакалова

6-02-34

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ”

 

Управител

Красимир Димитров

6 02 44

Счетоводител

Мариана Манева

 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ”

 

Управител

Веселин Хаджиангелов

6 65 99

60771

312

Счетоводител

Светла Васова

6 66 16 

503

                                                                       

                                                 КМЕТОВЕ  – СЕЛА

 

Алино

Борислав Брейчев

07124

22-41

Белчин

Венета Балабанова

07124

22-60

Бели Искър

Благовест Бичаков

071227

220

Говедарци

Лорита Христова

07125

23-15

Горни Окол

 Елена Недялкова-Стайкова

07126

2220

Гуцал

 Ангел Христов – кметски наместник

071220

220

Доспей

Николай Гешев

0722

6-63-48

Долни Окол

 Войко  Йосифов

07126

2225

Драгошиново

Георги Хаджийски

0722

6-66-24

Злокучане

Кристиян Здравков

07127

20-93

Клисура

Елена Симонова

07124

33-89

Ковачевци

Йорданка Бекярова

07123

22-36

Маджаре

  Христина Петрович- Деянова – кметски наместник

07125

23-11

Мала Църква

Ивайло Петров

07125

23-12

Марица

Атанас Йорданова

071228

250

Ново село

Величка Стойнева

071225

240

Поповяне

Елена Михайлова

07123

22-60

Продановци

Емилия Драганова

0722-

6-69-47

Райово

Васил Васов

07127

20-05

Рельово

 Йордан Клещанов

07124

23-25

Радуил

Любомир Димитров

07129

21-21

Шипочан

Здравко Пенев

071224

240

Широки дол

Марияна Ръкльова

07127

20-07

Ярлово

Васил Миленов

071221

233