Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на дейност „Управление и функциониране на услугите” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на дейност „Управление и функциониране на услугите” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на дейност „Управление и функциониране на услугите” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Ръководител – 1 бр.

Шофьор – 1 бр.

Хигиенист – 1 бр.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания

 

Ръководител:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;
 • да имат професионален опит не по-малък от 3 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

Шофьор:

 

 • да са физически лица;
 • да имат професионален опит не по-малък от 3 години
 • да притежават катего рия Д и Е
 • да имат свидетелство за професионална компетентност
 • да имат дигитална карта
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

Хигиенист:

 • Да са физически лица
 • Да имат средно образование
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

 

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Самоков, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа с различни уязвими групи.

 

Техническите задания за изпълнение може да бъде намерено на електронен адрес: www.samokov.bg

 

 1. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление за участие, автобиография с подробно описание, документи, доказващи трудов стаж и квалификация не по-късно от 17.30 ч. на 12.09.2016 г.

 

Документите могат да се изпращат на адрес :

            Гр. Самоков , ул. „ Македония” № 34

1. Ръководител

Приложение А ръководител

Заявление

2.Шофьор

Заявление

3.Хигиенист

Заявление