Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Социален работник – 1 бр.

Логопед – 1 бр.

Рехабилитатор – 1 бр.

Психолог – 1 бр.

Медиатор – 1бр.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания

 

            ПЕДИАТЪР:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

    СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

     Основни изисквания  

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Здравен и социален мениджмънт”, „Социална работа с деца и семейства” или друго направление със социална насоченост;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта социалните или здравните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

       ЛОГОПЕД:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – логопед, завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление специална педагогика или други приравнени специалности и квалификации;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 години в областта на образователните или социалните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на предучилищната подготовка, закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

         РЕХАБИЛИТАТОР:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър или средно специално медицинско образование с професионална квалификация „Рехабилитатор/кинезитерапевт”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години по специалността;
 • да имат опит в директна работа с деца;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства и здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

        ПСИХОЛОГ:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните, образователните или социалните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

 

       МЕДИАТОР:

 • да са физически лица;
 • да имат завършено средно образование;
 • да са родители на деца с увреждане – „експерти от опит”* или да имат медицинска квалификация;
 • да отглеждат дете с увреждане или да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните или социалните дейности;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

Техническите задания за изпълнение може да бъде намерено на електронен адрес: www.samokov.bg

 

 1. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление за участие, автобиография с подробно описание, документи, доказващи трудов стаж и квалификация не по-късно от 17.30 ч. на 12.09.2016 г. включително.

 

Документите могат да се изпращат на адрес :

            Гр. Самоков , ул. „ Македония” № 34

1.Педиатър

ПРИЛОЖЕНИЕ A педиатър

Заявление

2.Социален работник

-ПРИЛОЖЕНИЕ A социален работник

Заявление

3.Логопед

-ПРИЛОЖЕНИЕ A логопед

Заявление

4.Рехабилитатор

ПРИЛОЖЕНИЕ A рехабилитатор

Заявление

 

5.Психолог

ПРИЛОЖЕНИЕ A психолог

Заявление

6.Медиатор

-ПРИЛОЖЕНИЕ A медиатор

Заявление