Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за “Формиране и развитие на родителските умения”, “Семейно консултиране и подкрепа” и “Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които на са уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за “Формиране и развитие на родителските умения”, “Семейно консултиране и подкрепа” и “Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които на са уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за “Формиране и развитие на родителските умения”, “Семейно консултиране и подкрепа” и “Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които на са уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Гинеколог – 1 бр.

Медицинска сестра – 1 бр.

Социален работник – 1 бр.

Акушерка – 1 бр.

Юрист – 1 бр.

Психолог – 1 бр.

Медиатор – 1бр.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания

 

            ПЕДИАТЪР:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Педиатрия”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година като педиатър;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

    ГИНЕКОЛОГ:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Гинекология”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

       АКУШЕРКА:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – акушерка;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

         ЮРИСТ:

 • да са физически лица;
 • да имат висше юридическо образование;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер

        ПСИХОЛОГ:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог”;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните, образователните или социалните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца, закрилата на детето, социалните услуги и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование – медицинска сестра/фелдшер;
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравната грижа за деца и бъдещи и настоящи майки;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК:

 • да са физически лица;
 • да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт или педагогическа правоспособност;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на социалните, здравните или образователните дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и предучилищната подготовка;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

       МЕДИАТОР:

 • да са физически лица;
 • да имат завършено средно образование;
 • да са родители на деца с увреждане – „експерти от опит”* или да имат медицинска квалификация;
 • да отглеждат дете с увреждане или да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на здравните или социалните дейности;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

Техническите задания за изпълнение може да бъде намерено на електронен адрес: www.samokov.bg

 

 1. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление за участие, автобиография с подробно описание, документи, доказващи трудов стаж и квалификация не по-късно от 17.30 ч. на 12.09.2016 г. включително.

 

Документите могат да се изпращат на адрес :

            Гр. Самоков , ул. „ Македония” № 34

 

1. Педиатър

-ПРИЛОЖЕНИЕ A педиатър

-Заявление

2.Гинеколог

-ПРИЛОЖЕНИЕ A гинеколог

-Заявление

3.Медицинска сестра

-ПРИЛОЖЕНИЕ A медицинска сестра

-Заявление

4. Социален работник

-ПРИЛОЖЕНИЕ A социален работник

-Заявление

5.Акушерка

-ПРИЛОЖЕНИЕ A акушерка

-Заявление

6.Юрист

-ПРИЛОЖЕНИЕ A юрист

-Заявление

7.Психолог

-ПРИЛОЖЕНИЕ A психолог

-Заявление

8.Медиатор

-ПРИЛОЖЕНИЕ A медиатор

-Заявление