Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Индивидуална психологическа подкрепа за деца с увреждания” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства” | Община Самоков

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Индивидуална психологическа подкрепа за деца с увреждания” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Индивидуална психологическа подкрепа за деца с увреждания” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Специален педагог – 1 бр.

 1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
  • Основни изисквания

 

 1. да са физически лица;
 2. да имат висше образование – завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление „Специална педагогика” или други приравнени специалности и квалификации;
 3. да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на образователните или социалните дейности;
 4. да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето и предучилищната и началната педагогика;
 5. да притежават компютърна грамотност;
 6. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания;
 • да познават спецификата на здравната дейност с деца с увреждания и техните семейства и др.

 

Техническите задания за изпълнение може да бъде намерено на електронен адрес: www.samokov.bg

 

 1. Условия на поканата

Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявление за участие, автобиография с подробно описание, документи, доказващи трудов стаж и квалификация не по-късно от 17.30 ч. на 12.09.2016 г.

 

Документите могат да се изпращат на адрес :

            Гр. Самоков , ул. „ Македония” № 34

1.Специален педагог

ПРИЛОЖЕНИЕ A специален педагог

-Заявление