Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 29.08.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.3.1 с площ 22,80 м², находящо се на Общински пазар – Самоков, АОС № 10 986/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: За осъществяване на търговска дейност – магазин.

Начална годишна наемна цена за обекта – 173,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 173,30 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 17,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 28.08.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 05.09.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 10.08.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 29.08.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.2.4 с площ 25,20 м², находящо се на Общински пазар – Самоков, АОС № 10 982/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: За осъществяване на търговска дейност – магазин.

Начална годишна наемна цена за обекта – 192,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 192,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 19,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Други задължителни условия за провеждането на тръжната процедура:

Не се допускат до участие в търга следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; спечелилите първо и второ място на проведен търг или спечелилите конкурс, но не сключилите договор с Общината; лица, спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и други; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на Общински съвет

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 28.08.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 05.09.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 10.08.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 25.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели за „жилищно строителство” :Парцел ХІV с площ от 613 кв.м. в кв.347,Парцел ХVІІІ с площ от 574 кв.м. в кв.347,Парцел Х с площ от 450 кв.м. в кв.393

Парцел І с площ от 737 кв.м. в кв.394

Парцел Х с площ от 460 кв.м. в кв.394

бивша Керамична ф-ка гр.САМОКОВ

11 034 лв.10 332 лв.8 100 лв.

13 266 лв.

8 280 лв.

2. ПИ № 03441.2.729 с площ 901 кв.м. с НТП градина в кв.5 с.БЕЛИ ИСКЪР 22 300 лв.
3. ПИ № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м. – УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 с.ДРАГУШИНОВО 9 300 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.08.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.08.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 22.08.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.08.2017 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 28.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.08.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.08.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 14.08.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 04.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 31.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 31.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 31.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 01.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти –общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Търговски обект „Кафе-сладкарница”-представляващ самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.282.5.3, находящ се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, ет. 1, с площ 122,03 кв.м., актуван с АОС № 11153/14.06.2012г.
 • Предназначение на обекта: Търговски обект за производство и продажба на сладкарски, тестени и др. изделия-кафе-сладкарница.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 452,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 452,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят участниците в конкурсната процедура:

– Да притежават опит/минимум 3 г./ в областта на производството на сладкарски, тестени и др. подобни изделия-доказва се с представена декларация и съответните удостоверения и др. документи, издадени от институциите по безопасност на храните за производство и търговия на сладкарски, тестени и др. изделия

– Да представят оферта с посочена месечна наемна цена за обекта/не по-ниска от горепосочената минимална/,

– Да представят предложение, в което да посочат размера на инвестициите, които ще вложат в обекта/за ремонти-основни и текущи, за оборудване и обзавеждане и др., подробно описани по видове дейности и стойност на инвестициите/,

– Да представят предложение за осигуряване на работни места за срока на договора в обекта/бр. работни места, длъжности и др./.

– Да представят разработена цялостна концепция за стопанисването и функционирането на обекта за целия срок на договора.

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; кандидати, който не са представили документи, че отговарят на посочените задължителни условия, спечелилите първо и второ място на проведен търг или конкурс, но не сключили договор с Общината; лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на Общински съвет.

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета № 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 21.08.2017 г. 10,15 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 18.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

Обект „Панорамно кафе”/обект с идентификатор 65231.908.2.1 по кадастралната карта на гр. Самоков/, актуван с АОС № 15518/10.03.2017г., със ЗП 106,00 кв.м., с мембранна тента към него с площ 163,00 кв.м., находящо се в западната част на Крайречния парк в близост до р. Искър, в общ. имот № 65231.908.2 по кадастралната карта на Самоков/УПИ ІХ-„За парк, лунапарк, детски площадки и обекти за отдих и развлечения”, в кв. 287 по регулационния план на гр. Самоков/-АОС № 8898/04.12.2009 г.

Минимална месечна  наемна цена за обекта –800,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 800,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят участниците в конкурсната процедура:

– Да притежават опит/минимум 3 г./ в областта на управление на заведения за обществено хранене и развлечения-доказва се с представена декларация и удостоверения  и др. документи, издадени от институциите по безопасност на храните за осъществяване на дейности в ЗХР

– Да представят оферта с посочена месечна наемна цена за обекта/не по-ниска от горепосочената минимална/,

– Да представят предложение, в което да посочат размера на инвестициите, които ще вложат в обекта/за ремонти-основни и текущи, за оборудване и обзавеждане и др., подробно описани по видове дейности и стойност на инвестициите/,

– Да представят предложение за осигуряване на работни места за срока на договора в обекта/бр. работни места, длъжности и др./.

– Да представят разработена цялостна концепция за стопанисването и функционирането на обекта за целия срок на договора/за целогодишна работа на обекта, за охрана, за възможност за детска анимация, за провеждането на тематични мероприятия и развлечения на лица от различни възрасти и др./.

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; кандидати, който не са представили документи, че отговарят на посочените задължителни условия, спечелилите първо и второ място на проведен търг или конкурс, но не сключили договор с Общината; лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на Общински съвет.

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета № 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 21.08.2017 г. 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 18.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Общ. съоръжение „Скейт парк”, находящ се в парк „Крайречна зона”/имот № 65231.908.2/-АОС № 8898/04.12.2009г., с площ 477,18 кв.м., с предназначение на обекта: „Съоръжение-Скейт парк”

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 119,25 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 119,25 лв.

Стъпка за наддаване – 11,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

До участие в търга се допускат само организации, представляващи регистрирани юридически лица, извършващи дейности в областта на спорта, работещи в обществена полза

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг при същите условия на дата: 21.08.2017 г. от 9,45 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 – търговски обект-училищна закусвалня, с площ 14,00 кв.м., находящ се на І етаж в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Самоков/сграда „Училище”, находяща се в парцел І, кв. 143 по плана на гр. Самоков-нов идентификатор на сградата 65231.911.155.1/, актувана с АОС № 4188/28.10.2004 г. Предназначение на обекта: училищна закусвалня.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 48,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 48,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 21.08.2017 г. 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 18.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страна и в чужбина

Заповед №ОХ-641-05.07.2017 на Министъра на отбраната

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо вх. № 0400-179/18.07.2017г. на Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройство,  община самоков  прекратява приема на  документи от сдружения  на  собствениците за участие на сгради по „Националната програма  за  енергийна   ефективност  на многофамилни    жилищни   сгради”.

 Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  11,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– 1,008/10,558 ид.ч. от ПИ № 23039.7.290, целия с площ 10,558 дка, пасище, находящ се в м. «Цареви кладенци», землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4425/2005 г. Предназначение на имота: За устройване на пчелин.

Допускат се до участие в търга кандидат-наематели, които притежават минимум 10 пчелни семейства

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 15,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 15,00 лв.

Стъпка за наддаване – 1,50 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– 0,738/34,688 ид.ч. от ПИ № 15285.5.189, целия с площ 34,688 дка, пасище, находящ се в м. «Лакатица», землището на с. Товедарци, актуван с АОС № 15376/2017 г. Предназначение на имота: За пасище.

Допускат се до участие в търга кандидат-наематели, които притежават собствени пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Стъпка за наддаване – 1,20 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ стопанска година

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– 1,501/16,407 ид.ч. от ПИ № 58548.90.5, целия с площ 16,407 дка, пасище, находящ се в м. «Големаново», землището на с. Продановци, актуван с АОС № 11676/2013 г. Предназначение на имота: За устройване на пчелин.

Допускат се до участие в търга кандидат-наематели, които притежават минимум 10 пчелни семейства

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 23,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 23,00 лв.

Стъпка за наддаване – 2,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на 8 бр. общ. имоти с обща площ 26,676 дка, както следва:

1.1. ПИ № 61922.108.3 с площ от 2,062 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Големи рид”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15606/18.04.2017г.

1.2. ПИ № 61922.108.5 с площ от 2,786 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Големи рид”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15607/18.04.2017г.

1.3. ПИ № 61922.141.8 с площ от 8,879 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Крушка”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15605/18.04.2017г.

1.4. ПИ № 61922.149.58 с площ от 4,187 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Перуника”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15603/18.04.2017г.

1.5.  ПИ № 61922.154.56 с площ от 2,949 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Шехтовица”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15608/18.04.2017г.

1.6.  ПИ № 61922.154.57 с площ от 1,251 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Завоя-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15600/18.04.2017г.

1.7.  ПИ № 61922.154.58 с площ от 2,475 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Завоя-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15602/18.04.2017г.

1.8.  ПИ № 61922.154.59 с площ от 2,087 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Шиница”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15601/18.04.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 534,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 534,00 лв.

Стъпка за наддаване – 53,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 65231.917.254, с площ от 2,688 дка, нива, находящ се в землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 7607/2008 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 54,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 54,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 58548.350.115 с площ от 1,250 дка, нива, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15618/2017 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 26,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 26,00 лв.

Стъпка за наддаване – 2,60 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 58548.350.26 с площ от 8,751 дка, нива, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15617/2017 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 176,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 176,00 лв.

Стъпка за наддаване – 17,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

 

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ДЕТСКА ГРАДИНА „САМОКОВО”

гр.Самоков, ул. „Гоце Делчев” № 4 , тел. 0722 / 66208

 

 ДГ ,,САМОКОВО”  гр. Самоков

обявява две  свободни работни места за длъжността

,,помощник-възпитател”

на основание чл. 68.ал.1 т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от  КТ ,

считано от 01.08.2017 г

 

Необходими документи:

 

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Удостоверение за завършено образование – оригинал и копие

 

Изисквания за длъжността:

 

 1. Предишен опит на същата позиция.
 2. Степен на завършено образование – средно или средно с квалификация
 3. Умения за работа в екип
 4. Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Документите се подават до Директора на  ДГ ,,Самоково”,

сутрин от 8,30 до 12,30 часа.

Прием на документи:  от 20.07.2017 г до 28.07.2017 г включително.

Обявяване на резултата на 31.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.07.2017 г.

****************************************************************

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

Покана

Заявление за участие

Приложение A. медиатор

Приложение A. педагог

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 21.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 17.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация от деловодството на общината, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 14.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 25.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация от деловодството на общината, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 21.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 14.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО

135 590 лв.

без ДДС2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ26 775 лв.3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО15 400 лв.

Без ДДС4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО22 300 лв.

Без ДДС5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ14 лв./кв.м.6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО9 100 лв.

Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 07.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Паркоместа- 28 броя в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС3.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 бр. общ. имоти с обща площ 34,267 дка, както следва:

1.1  ПИ № 18201.158.22 с площ от 13,529 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Гуджо/Илин”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 8995/10.XII.2009г.

1.2  ПИ № 18201.208.2 с площ от 8,159 дка, НТП: овощна градина, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9137/23.XII.2009г.

1.3  ПИ № 18201.209.1 с площ от 1,417 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9142/23.XII.2009г.

1.4   ПИ № 18201.209.2 с площ от 1,831 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9143/23.XII.2009г.

1.5   ПИ № 18201.209.5 с площ от 1,635 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9146/23.XII.2009г.

1.6  ПИ № 18201.209.6 с площ от 1,687 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9147/23.XII.2009г.

1.7  ПИ № 18201.209.7 с площ от 6,009 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9148/23.XII.2009г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 686,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 686,00 лв.

Стъпка за наддаване – 68,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга –до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– 30,640/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от 140,922 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 613,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 613,00 лв.

Стъпка за наддаване – 61,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. обект:

-Общ. съоръжение „Въжена линия”/т.нар. „Въжен град”/, находящо се в южната част на УПИ І, кв. 206 по плана на гр. Самоков/нов идентификатор на имота 65231.913.283/- „Туристическата градина”, актуван с АОС № 436/13.05.1999 г., с обща дължина на двете въжени линия/зона ниво І и зона ниво ІІ/-232,00 линейни метра, с предназначение: „Детско увеселително съоръжение-въжена линия”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 116,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 116,00 лв.

Стъпка за наддаване – 11,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 06.07.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя: 13 броя имоти с обща площ 37,205 дка:

№ 00391.85.2 с площ 8,100 дка, нива, АОС № 8576/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино

№ 00391.85.10 с площ 4,278 дка, нива, АОС № 8577/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино

№ 00391.107.8 с площ 6,001 дка, нива, АОС № 8592/19.10.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

№ 00391.135.4 с площ 0,721 дка, нива, АОС № 8607/19.10.2009 г., находящ се в м. “Пътникова мандра” в землището на с. Алино

№ 00391.137.2 с площ 4,500 дка, нива, АОС № 8609/19.10.2009 г., находящ се в м. “Алдимиров егрек” в землището на с. Алино

№ 00391.154.17 с площ 1,300 дка, нива, АОС № 8612/19.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

№ 00391.160.9 с площ 2,331 дка, нива, АОС № 8617/19.10.2009 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Алино

№ 00391.197.12 с площ 3,000 дка, нива, АОС № 8636/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

№ 00391.208.4 с площ 3,803 дка, нива, АОС № 8638/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гушевица” в землището на с. Алино

№ 00391.321.15 с площ 0,598 дка, нива, АОС № 8676/2.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино

№ 00391.362.15 с площ 1,198 дка, нива, АОС № 8689/27.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино

№ 00391.402.16 с площ 0,675 дка, нива, АОС № 8708/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино

№ 00391.402.24 с площ 0,700 дка, нива, АОС № 8709/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за обекта – 745,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 745,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 74,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 06.07.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

19,951/39,098 ид.ч. от ПИ № 58548.290.154, целият с площ 39,098 дка, нива, АОС № 15 501/28.02.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 400,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 400,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

На 23.06.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава на деловодството на общината до 19.06.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.06.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.06.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 13.06.2017 г.

****************************************************************

Във връзка с обявяването на пожароопасния сезон за 2017 година в очакваните горещини и засушавания през лятото, Ви призоваваме към бдителност и спазване на изискванията на нормативната уредба за защита на горските територии от пожари!- повече информация <<ТУК>>

Дата на публикуване 08.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

На 23.06.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.06.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.06.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.06.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 30.06.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 06.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

На 23.06.2017г. от 09.15 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ № 63/шестдесет и три/ с площ от 518,78 кв.м. в кадастрален район № 662 в м.”Високи рид” землище с.Ковачевци съгласно плана на новообразуваните имоти одобрен със Заповед № ОА-200/2007 г. на Областния управител, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15512 от 09.03.2017г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 10400 лв. /десет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.06.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.06.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.06.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 30.06.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 06.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128 ал. 10 от 3УТ обявява, че е коригиран в лилав цвят изработения ПУП-ИПР3 /изменение на плана за реryлация и застрояване/ на квартали 175, 175а и 175б по плана на гр. Самоков относно премахване на задънена улица с о.т.614-614а като се запазва предвидената по плана от 1986 г. улица с о.т. 586-614 и 1210 и отпадане на предвидените по плана УПИ ХХI за ПИ № 65231.913.38, УПИ ХХII за ПИ № 65231.913.37 и УПИ ХХIII за ПИ № 65231.913.36 в кв. 175 по плана на гр. Самоков.

Съгласно чл. 128 ал.5 от 3УТ в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 29.05.2017 г.
****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 13.06.2017 г./вторник/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на общ. помещение-самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2-с площ 34,50 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, актувано с АОС № 10995/19.03.2012г., с предназначение: за осъществяване на търговска дейност-магазин

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.05.2017 г. до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 26.05.2017г. 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

 

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 13.06.2017 г./вторник/ от  10.00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на  търговски обект-павилион с площ 12,00 кв.м., находящ се в общ. имот № 65231.906.303/актуван с АОС № 5745/19.01.2007г./, на Общински пазар-Самоков, в близост до западната стена на сграда с идентификатор 65231.906.303.2.

 

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 92,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 92,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.05.2017 г. до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 26.05.2017г. до 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 10.00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

 

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за отдаване под наем

На 08.06.2017 г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

-търговски обект-училищна закусвалня с идентификатор 65231.904.211.8, с обща площ 27,00 кв.м., находящ се в общ. ПИ № 65231.904.211, представляващ двор на ОУ „Христо Максимов”-Самоков, кв. 40, актуван с АОС №1256/07.05.2001г.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 81,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 81,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – от 19.05.2017г. до 12,00 часа на 07.06.2017 г. Таксата за конкурсната документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в конкурса се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Конкурсната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в конкурса – от 19.05.2017 г. до 15,00 часа на 07.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 15.06.2017 г. 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 14.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 14.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 13.06.2017 г./вторник/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 83291.34.81 с площ от 4,843 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. „Лаката”, землището на с. Широки дол, актуван с АОС № 11314/31.10.2012 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 98,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 98,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 25.05.2017 г. до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 25.05.2017 г. до 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

 

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за отдаване под наем

На 08.06.2017 г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

-търговски обект-училищна закусвалня с идентификатор 65231.904.211.8, с обща площ 27,00 кв.м., находящ се в общ. ПИ № 65231.904.211, представляващ двор на ОУ „Христо Максимов”-Самоков, кв. 40, актуван с АОС №1256/07.05.2001г.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 81,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 81,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.06.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в конкурса се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Конкурсната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,00 часа на 07.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 15.06.2017 г. 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 14.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 14.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 13.06.2017 г./вторник/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 83291.34.81 с площ от 4,843 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. „Лаката”, землището на с. Широки дол, актуван с АОС № 11314/31.10.2012 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 98,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 98,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 10.15 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 • ПИ № 58548.290.75 с площ 0,905 дка, нива, АОС № 15 386/05.01.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
 • 16,827/39,098 ид.ч. (проектен имот № 58548.240.1542) от ПИ № 58548.290.154, целият с площ 39,098 дка, нива, АОС № 15501/28.02.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 355,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 355,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 35,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 

 • 33,854/276,735 ид.ч. (проектен имот № 58548.240.1001) отПИ № 58548.240.40, целият с площ 276,735 дка, нива, АОС № 15 509/06.03.2017 г., находящ се в м. “Ридо” в землището на с. Продановци
 • 42,490/140,922 ид.ч. (проектен имот № 58548.370.1002) от ПИ № 58548.370.10, целият с площ 140,922 дка, нива, АОС № 15 510/06.03.2017 г., находящ се в м. “Рабаджин дол” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 1527,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1527,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 152,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 2,190 дка:

 • ПИ № 46276.4.592 с площ 1,190 дка, нива, АОС № 15 494/20.02.2017 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала църква
 • ПИ № 46276.4.596 с площ 1,000 дка, нива, АОС № 15 495/20.02.2017 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала църква

Начална годишна наемна цена за обекта – 44,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 44,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 

 • 5,684/185,610 ид.ч. (проектен имот № 65231.913.4203) от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков
 • 5,183/185,610 ид.ч. (проектен имот № 65231.913.4202) от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за обекта – 220,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 220,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 22,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 15.05.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на закупуване 12.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 – Сливен

Заповед №ОХ-320-03.04.2017 на Министъра на отбраната

Дата на публикуване 09.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 18.05.2017 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Обект „Панорамно кафе”/обект с идентификатор 65231.908.2.1 по кадастралната карта на гр. Самоков/, актуван с АОС № 15518/10.03.2017г., със ЗП 106,00 кв.м., с мембранна тента към него с площ 163,00 кв.м., находящо се в западната част на Крайречния парк в близост до р. Искър, в общ. имот № 65231.908.2

 

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 800,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 800,00 лв.

Стъпка за наддаване – 80,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 17.05.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 17.05.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 25.05.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 23.05.2017 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 27.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 30.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 26.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 26.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 22.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 19.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 19.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба ПИ № 65231.914.561 с площ от 177 кв.м. в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 12 400 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава до 16.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.05.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 26.05.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 12.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Паркоместа- 28 броя в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 09.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.05.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.05.2017 г. от 10.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 87552.2.85 с площ 11,716 дка, начин на трайно ползване – утаител, АОС № 15 503/28.02.2017 г., находящ се в м. “Аджийското” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за обекта – 236,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 236,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 23,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2017 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – до 16.30 часа на 15.05.2017 г. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2017 г. при същите условия.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.05.2017 г. от 10.15 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 87552.2.84 с площ 14,443 дка, начин на трайно ползване – утаител, АОС № 15 502/28.02.2017 г., находящ се в м. “Аджийското” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за обекта – 290,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 290,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 29,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2017 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – до 16.30 часа на 15.05.2017 г. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2017 г. при същите условия.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.05.2017 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 42,352 дка:

– № 03767.12.239 (стар идентификатор 012239) с площ 33,214 дка, нива, АОС № 10 913/08.02.2012 г., находящ се в м. “Милчов лаг” в землището на с. Белчин;
– № 03767.12.142 (стар идентификатор 012142) с площ 9,138 дка, нива, АОС № 10 912/08.02.2012 г., находящ се в м. “Милчов лаг” в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за обекта – 848,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 848,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 84,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2017 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – до 16.30 часа на 15.05.2017 г. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2017 г. при същите условия.
За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 24.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2017г. от 09.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ пл.№ 156 с площ от 893 кв.м. и сграда в кв.18 с.КЛИСУРА 27 500 лв.
2. ПИ № 65231.911.43 с площ 473 кв.м.-п-л ХХ кв.141 и втори етаж от сграда гр.САМОКОВ 53 500 лв.

Тръжната документация се получава до 12.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17 часа на 15.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2017 г

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава до 12.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.05.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 23.05.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

*****************************************************************

Заповед № ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на областта

Заповед № РД-15-078/23.03.2017 г. на областния управител на София област за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на областта

Дата на публикуване 11.04.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 28.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 24.04.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.04.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.04.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 14.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 10.04.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.04.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.04.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 07.04.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.04.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.04.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 07.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 03.04.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 04.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 31.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 10,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. помещение с площ 1,00 кв.м., представляващо част от Партерния ет. в сграда № 65231.908.429.3- хотел”Арена”-Самоков, с предназначение – за монтиране на банкомат

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-10,30 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 10,15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. помещение-самостоятелен обект № 65231.906.303.2.1-с площ 48,00 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение „За осъществяване на търговска дейност-магазин”

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-10,15 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-3 бр. общински имоти с обща площ 22,07 дка, както следва:

-ПИ № 58548.320.19 с площ от 3,250 дка, нива, находящ се в м. “Слого”, землището на с. Продановци

-ПИ № 58548.320.21 с площ от 3,255 дка, нива, находящ се в м. “Слого”, землището на с. Продановци

-ПИ № 58548.320.40 с площ от 15,565 дка, нива, находящ се в м. “Слого”, землището на с. Продановци

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на

11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-10,00 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 9,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-6 бр. общински имоти с обща площ 18,192 дка, както следва: ПИ № 23039.1.222, ПИ № 23039.1.224,

ПИ № 23039.5.119, ПИ № 23039.5.138, ПИ № 23039.5.162, ПИ № 23039.7.254 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Доспей

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-9,45 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 9,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-2 бр. общински имоти с обща площ 67,992 дка, както следва:

-ПИ № 83291.33.42 с площ от 35,995 дка, нива, X-категория, находящ се в м. “Шакалова трошина”, землището на с. Широки дол

-ПИ № 83291.33.45 с площ от 31,997 дка, нива, X-категория, находящ се в м. “Попова чешма”, землището на с. Широки дол

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-9,30 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 11.04.2017 г. от 11,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- 19 бр. имоти с обща площ 115,186 дка, както следва: ПИ № 61604.14.13, ПИ № 61604.14.201, ПИ № 61604.14.202, ПИ № 61604.14.209, ПИ № 61604.14.213, ПИ № 61604.5.216, ПИ № 61604.5.229, ПИ № 61604.5.338, ПИ № 61604.5.351, ПИ № 61604.5.376, ПИ № 61604.9.150, ПИ № 61604.9.154, ПИ № 61604.9.157, ПИ № 61604.9.168, ПИ № 61604.9.181, ПИ № 61604.9.195, ПИ № 61604.9.426, ПИ № 61604.9.480, ПИ № 61604.9.483 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Радуил

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-11,00ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10.45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- 28 бр. имоти с обща площ 214,335 дка, както следва: ПИ № 83243.5.203, ПИ № 83243.7.135, ПИ № 83243.7.174, ПИ № 83243.7.196, ПИ № 83243.7.203, ПИ № 83243.8.129, ПИ № 83243.8.132, ПИ № 83243.8.133, ПИ № 83243.8.137, ПИ № 83243.8.139, ПИ № 83243.8.142, ПИ № 83243.8.235, ПИ № 83243.8.243, ПИ № 83243.8.247, ПИ № 83243.8.253, ПИ № 83243.9.21, ПИ № 83243.9.39, ПИ № 83243.9.41, ПИ № 83243.9.51, ПИ № 83243.9.64, ПИ № 83243.9.65, ПИ № 83243.9.79, ПИ № 83243.9.130, ПИ № 83243.9.185, ПИ № 83243.9.197, ПИ № 83243.9.201, ПИ № 83243.10.51, ПИ № 83243.11.68  – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Шипочан

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,45 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10.30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- 23 бр. имоти с обща площ 21,751 дка, както следва: ПИ № 46276.2.291, ПИ № 46276.2.342, ПИ № 46276.3.453, ПИ № 46276.3.454, ПИ № 46276.3.456, ПИ № 46276.3.457, ПИ № 46276.3.491, ПИ № 46276.3.493, ПИ № 46276.3.494,  ПИ № 46276.3.495, ПИ № 46276.3.499, ПИ № 46276.3.500, ПИ № 46276.4.37, ПИ № 46276.4.73, ПИ № 46276.4.139, ПИ № 46276.4.140, ПИ № 46276.4.404, ПИ № 46276.4.405, ПИ № 46276.4.507, ПИ № 46276.4.470, ПИ № 46276.4.679, ПИ № 46276.4.680, ПИ № 46276.4.489 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Мала църква

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,30 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10,15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-45 бр. общински имоти с обща площ 64,478 дка, както следва: ПИ № 03767.38.359, ПИ № 03767.38.360, ПИ № 03767.42.362, ПИ № 03767.42.365, ПИ № 03767.42.366,  ПИ № 03767.42.375, ПИ № 03767.42.382, ПИ № 03767.42.389, ПИ № 03767.42.401, ПИ № 03767.44.27, ПИ № 03767.44.28, ПИ № 03767.44.29, ПИ № 03767.44.30, ПИ № 03767.44.31, ПИ № 03767.44.32, ПИ № 03767.44.33, ПИ № 03767.44.34, ПИ № 03767.44.35, ПИ № 03767.44.36, ПИ № 03767.44.38, ПИ № 03767.44.451, ПИ № 03767.44.258, ПИ № 03767.44.260, ПИ № 03767.45.6, ПИ № 03767.45.7,  ПИ № 03767.45.15,  ПИ № 03767.45.18, ПИ № 03767.45.20, ПИ № 03767.45.29, ПИ № 03767.45.31, ПИ № 03767.45.36, ПИ № 03767.45.39, ПИ № 03767.45.44, ПИ № 03767.45.53,  ПИ № 03767.45.63,  ПИ № 03767.45.66, ПИ № 03767.45.68, ПИ № 03767.45.70, ПИ № 03767.45.12, ПИ № 03767.45.141, ПИ № 03767.45.155, ПИ № 03767.45.177, ПИ № 03767.45.188, ПИ № 03767.45.194  и ПИ № 03767.45.222 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Белчин

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,15 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- ПИ № 00391.183.647-нива с площ 10,093 дка, находящ се в землището на с. Алино

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,00 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 9,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-4 бр. общински имоти с обща площ 47,398 дка, както следва:

 1. ПИ № 31228.1.10 с площ от 3,610 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене
 2. ПИ № 31228.1.40 с площ от 16,314 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене
 3. 9,633/32,488 ид.ч. от ПИ № 31228.4.75, целият с площ от 32,488 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене
 4. 17,841/133,102 ид.ч. от ПИ № 31228.1.102, целият с площ от 133,102 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-9,45 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 9,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-3 бр. общински имоти с обща площ 67,393дка:

ПИ № 31228.1.304 с площ от 6,381 дка, нива, находящ се в м. “Митрова падина”, землището на с. Злокучене

38,470/57,293 ид.ч. от ПИ № 31228.1.310, целият с площ от 57,293 дка,  нива, находящ се в м. “Елевалого”,  землището на с. Злокучене

22,542/57,338 ид.ч. от ПИ № 31228.4.41, целият с площ от 57,338 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-9,30 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 17.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 28.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 24.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 28.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински недвижими имоти:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

– ПИ № 65231.912.538 с площ от 210 кв.м. – парцел ХХІХ кв.170 гр.Самоков при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 24.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 31.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 27.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

         На 17.03.2017 г./петък/ от 10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков на IIІ етаж/стая № 315/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем  на следния общ. имот:

– Част от общ. имот-публична общинска собственост „Общинско стрелбище”, а именно 3 бр. сгради:

– сграда №: 65231.913.287.1-открито стрелбище с площ 673,00 кв.м.,

-сграда № 65231.913.287.2-сграда за битови услуги, метална конструкция, с площ 117,00 кв.м. и

– сграда № 65231.913.287.3-административно-делова, масивна сграда на един етаж с площ 133,00 кв.м.,

актувани с АОС № 5936/18.07.2007г., находящи се в общ. ПИ № 65231.913.287, актуван с АОС № 5872/30.05.2007 г., гр. Самоков, в близост до стадион „Искър”.

Минимална месечна наемна цена – 184,60 лв. с ДДС.

Депозит за участие – 184,60 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора– 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 16.03.2017 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,30 часа на 16.03.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 24.03.2017г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 23.03.2017г.

За повече информация относно условията за провеждането на конкурса и изискванията към кандидатите – ст. 401 на ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 01.03.2017 г

*****************************************************************

Заповед № ЛС-01-209/20.02.2017 г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с ЧЛ.125 , ал. 1 от Закона за горите, съобразно с годишни планове за паша в горските територии – държавна и общинска собственост и постъпили писмени предложения от директора на ТП “ДГС ” Самоков с BX.№24 00-33 /25 .01.2017 г. и от 14.02.2017 г от директора на ОБЛ Самоков за забрана на пашата на селскостопански животни.

Дата на публикуване 27.02.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 21.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 17.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 17.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

==========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 17.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 13.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.03.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

=======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел І с площ от 430 кв.м. в кв.416 –Централна градска част гр.САМОКОВ 100 000 лв.без ДДС
2. 31 броя паркоместа в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

Тръжната документация се получава в стая 420 до 06.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 06.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 06.03.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 06.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 27.02.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.02.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.02.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

====================================

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Заповед на н-к ЦВО РД-103 от 15.02.2017 г. за 68 бригада

дата на публикуване 17.02.2017 г.

=====================================

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров» за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Заповед на н-к ЦВО РД-101 от 15.02.2017 г. за ВМС

Дата на публикуване 17.02.2017 г.

====================================

Протокол от дата 09.02.2017 г във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Дата на публикуване 14.02.2017 г.

=====================================

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

=======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 17.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 13.02.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.02.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.02.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 14.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 10.02.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.02.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.02.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 06.02.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 07.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 03.02.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2017 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 03.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 30.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 30.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.01.2017 г.

=======================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски , дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Казанлък и Пловдив

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Дата на публикуване 25.01.2017 г.

========================================

ОБЯВА

ДГ “Зорница” – гр. Самоков

обявява 2(две) свободни работни места за помощник – възпитател, считано от 01.02.2017 г.

Необходими документи:

1.Заявление за постъпване на работа

 • Автобиография
 • Копие от диплома за завършено образование

Изисквания за длъжността:

 • Степен на завършено образование – средно
 • Предишен опит на същата позиция.
 • Умения за-работа в екип;
 • Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Докумецтите се подават до Директора на ДГ “Зорница”, от 8,30 до 12,30 часа, до 25.01.2017 г. включително.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 27.01.2017 година.

Дата на публикуване 19.01.2017 г.

===============================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 На 31.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.
hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 27.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

==============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 31.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 27.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

==============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 24.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 20.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 20.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 16.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.01.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

===========================================

О Б Я В А

Община Самоков обявява процедура за избор на партньорски организации за подаване на проектно предложение по интегрирана схема „Приобщаване на уязвими групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Повече информация << ТУК>>

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

===========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

Конкурс за извършване на услуга: „Атракция за разглеждане на туритическите забележителности на територията на к.к. Боровец, чрез превозно средство с атракционна цел/туристическо влакче/”

Заповед за провеждане на конкурса и повече информация <<ТУК>>

Дата на публикуване 12.14.2016 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.12.2016 г./петък/ от 9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков на II етаж/стая № 229/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общ. имот:

– Четвърти етаж от сграда с идентификатор № 65231.908.19.1 със ЗП от 831 кв.м., разположена в ПИ № 65231.908.19 със застроена площ от 831 кв.м., брой етажи 5 съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. кадастрална карта на гр.Самоков, който четвърти етаж включва 7 бр. тристайни апартамента, 1 бр. двустаен, 3 бр. едностайни, складови помещения-2 броя, канцелария и коридор актувани с Акт за частна общинска собственост № 1449/25.01.2002г., вписан в Служба по вписванията.

– Имотът се предоставя за ползване под наем само за жилищни цели, като наемателят е длъжен да извърши основен ремонт на целия четвърти етаж за своя сметка в срок до 6/шест/ месеца от датата на сключване на договора.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 2077,50 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2077,50 лв.

Стъпка за наддаване – 208,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.12.2016 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 22.12.2016 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 29.12.2016г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 28.12.2016г.

За повече информация – ст. 401 и  ст. 420, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 14.12.2016 г.

==============================================

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, НУ „Петър Берон” гр.Самоков, за заемане на длъжността: Медицинска сестра – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:

–    завършено висше или средно – специално образование, специалност „Медицинска сестра”;

 • Професионален опит – 3 години стаж по специалността;
 • отлично психическо здраве;
 • отговорност и дисциплинираност;
 • умения за работа с деца, родителите, педагозите и помощния персонал;

–     мотивация и желание за дългосрочна работа;

Функции и задължения:  

 • Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в училището;
 • Организира и провежда програми за здравното образование на учениците;
 • Наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на учениците;
 • Организира и провежда профилактични и противо-епидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните паразитни заболявания в учебното заведение;
 • Съхранява и контролира правилното и целесъобразно изразходване на медицинските консумативи;
 • Изпълнява и други конкретни задачи възложени от прекия ръководител;
 • Еднакъв подход към всички етноси и съсловия

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Медицинско удостоверение от лекар-психиатър
 6. Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 23.12.2016 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

Работен режим: от 8.30ч. до  17.30 часа с 1 – часова обедна почивка.

Сигурност на работното място и добри условия на труд.

За допълнителна информация:

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”.

тел: 0722/66630/в.417

Дата на публикуване 07.12.2016 г.

 

========================================

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, за заемане на длъжността: мл.специалист „Охрана и информационно обслужване” – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:

–    завършено средно образование;

 • опит в сферата на охранителната дейност е предимство, но не е задължителен;
 • отлично психическо здраве;
 • отговорност и дисциплинираност;
 • мотивация и желание за дългосрочна работа;

Функции и задължения:  

 • следи за спазване на пропускателния режим;
 • не допуска и своевременно предотвратява нарушения в сградата на общинска администрация;
 • дава необходимата информация при поискване от гражданите;
 • следи за неправилното паркиране на автомобили в зоната на изхода на служебните такива;
 • следи за изправността на пропускателната и видеонаблюдателната система;
 • познава плана за охрана на административната сграда;
 • изпълнява всички специфични задачи свързани с длъжността, възложени от прекия ръководител;
 • умения за работа с гражданите от различните етноси;
 • способност да работи под напрежение.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Медицинско удостоверение от лекар-психиатър;
 6. Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 23.12.2016 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

    Работен режим: от 8.30ч. до  17.30 часа с 1 – часова обедна почивка.

Сигурност на работното място и добри условия на труд.

За допълнителна информация:

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”.

тел: 0722/66630/в.417

Дата на публикуване 07.12.2016 г.

==========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.

без ДДС2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ22 лв./кв.м.

без ДДС3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ30 450 лв.

без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 19.12.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.12.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.12.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

====================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 20.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 16.12.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.12.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.12.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 12.12.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 13.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 09.12.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016 г

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 09.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово14 567,70 лв.

 

Тръжната документация се получава в стая 420 до 05.12.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.12.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.12.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 02.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 28.11.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.11.2016 г.

==============================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за офицери във Военно- географска служба за прием на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Дата на публикуване 23.11.2016 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 29.11.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаментен комплекс със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ 4 388 000 лвбез ДДС
2. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
6. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
7. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС
8.УПИ-парцел ХІІ с площ 777 кв.м. в кв.54 с.АЛИНО 16 000 лв.без ДДС
9.ПИ № 65231.917.76 – нива с площ от 3887 кв.м. гр.САМОКОВ 13 300 лв.без ДДС
10.ПИ № 65231.917.475 – ливада с площ от 2876 кв.м. гр.САМОКОВ 8 628 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 25.11.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.11.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.11.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.11.2016 г.

=======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 25.11.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 21.11.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.11.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.11.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.11.2016 г.

=====================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 10.11.2016 г.

================================== 

 СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл. 13а ал. 6 т. 2  от  ППЗСПЗЗ , ви уведомяваме , че с Решение по протокол №3 /05.10.2016г. на Комисията по чл. 13а ал. 5 от същия правилник , назначена със заповед № ЛС-01-1611/28.09.2016г. на Кмета на Община Самоков , приема изработения помощен план за проектен ПИ № 61604.51.706 по кадастралната карта на с.Радуил.

В 30 дневен срок от получаване на настоящето съобщение можете да обжалвате решението на комисията до Кмета на Община Самоков.

С документите  по преписката  можете да се запознаете всеки работен ден в ст.419 на  Общинска администрация.

Дата на публикуване 08.11.2016 г.

======================================

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРНИЦА „ – гр.САМОКОВ

О Б Я В Я В А

свободно работно място – учител

 

Свободни места – 1

Длъжност: учител, детска градина

Място на работа: ДГ „Зорница”

Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование: бакалавър
 • специалност и квалификация: Предучилищна педагогика
 • трудов и професионален опит: 3 години

Вид трудов договор: за определен срок.

Необходими документи:

 • Заявление до директора на ДГ „Зорница”
 • Автобиография – европейски стандарт
 • Копие от документа, удостоверяващ степен на образование и квалификация
 • Мотивационно писмо
 • Копие от трудова книжка

Документите се приемат от 09.11.2016 г. до 15.11.2016 г. включително от 10.00 до 12.00 часа в сградата на ДГ „Зорница”, с адрес: гр.Самоков, ул. „Захари Зограф”№43.

Лице за контакти: Евелина Големинова – директор

Телефон за връзка: 0722 664 41

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

=====================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина по длъжностно разписание за Военномедицинска академия

Дата на публикуване 04.11.2016 г.

=====================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ за обект: Трасе на въздушен кабел НН от стълб № 8 ТП „Опитна станция” до проектен № 16 за захранване на жилищна сграда в ПИ № 65231.917.462 в местността „Бельова черква”, землище гр. Самоков.
В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в община Самоков, стая 425 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ

Дата на публикуване 27.10.2016 г.

 =================================================

 

eufunds_logoПокана за информационна среща на ОИЦ-София в Община Самоков

На 28.10.2016 г. (петък) от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Арена – Самоков“, екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Поканени за участие са представители на община Самоков, на бизнеса, неправителствени организации, медии, широката общественост.

Участието в събитието е напълно безплатно и не се изисква предварителна регистрация.

Дата на публикуване 25.10.2016 г.

=======================================================

pic0001

О Б Я В А

за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за прием за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина на 22.11.2016 г. и 23.11.2016 г. в Национална гвардейска част.

Дата на публикуване 12.10.2016 г.

==============================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина нa 15.11.2016 г., 16.11.2016 г и 17.11.2016 г. в Национална гвардейска част гр.София

Дата на публикуване 12.10.2016 г.

==============================================

На 7 октомври, петък от 17.30 ч. в галерия „Масларски” ще се открие изложба на художника Захари Каменов

Дата на публикуване 06.10.2016 г.

==============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 14.10.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 10.10.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.10.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.10.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 06.10.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.10.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 07.10.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.10.2016 г.

================================================

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план на основание ЗУТ чл.124А : ПРЗ при прилагане на чл.16 ал.1; ПУР при прилагане на чл.16 ал.7 и ПП за част от землището на село Горни Окол.

Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване по чл. 124а, при прилагане на чл. 16 и парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за част от землището на с. Горни Окол, Община Самоков

Екологична оценка – нетехническо резюме

Екологична оценка “Подробен устройствен план на осн. ЗУТ чл. 124 А: ПРЗ при прилагане на чл. 16 ал.1; ПУР при прилагане на чл. 16 чл.7 И ПП за част от землището на  с. Горни Окол”

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

=================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 30.09.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 26.09.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.09.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.09.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2016 г.

=================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 07.10.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 03.10.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2016 г.

=================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017 г.

Обява

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Дата на публикуване 21.09.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 27.09.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Два броя апартаменти в сграда „Здравна служба” и ½ ид.ч. от п-л V кв.1 с.РЕЛЬОВО 27 305,60 лв.Без ДДС
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
6. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
7. ПИ № 55 в к.р.662 с площ от 191 кв.м. в м.”Високи рид” с.Ковачевци 1 500 лв.Без ДДС
8. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 26.09.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.09.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.09.2016г.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 04.10.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 09.09.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

      Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, определя на 08.09.2016 г. от 14 часа в сградата на община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за изменение на Общ устройствен план на “Курортно туристическа локализация “Самоков- Боровец- Бели Искър” в ядро “Нисък Боровец 1100″ по отношение на поземлени имоти №65231.917.469 и №65231.917.517 в местността “Луковица” в землището на гр.Самоков.

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

      Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, определя на 16.09.2016 г. от 14 часа в сградата на община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за специализиран подробен устройствен план паркоустрояване и благоустрояване на парк “Ридо” по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на дейност „Управление и функциониране на услугите” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Ръководител – 1 бр.

Шофьор – 1 бр.

Хигиенист – 1 бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Социален работник – 1 бр.

Логопед – 1 бр.

Рехабилитатор – 1 бр.

Психолог – 1 бр.

Медиатор – 1бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за “Формиране и развитие на родителските умения”, “Семейно консултиране и подкрепа” и “Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които на са уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Гинеколог – 1 бр.

Медицинска сестра – 1 бр.

Социален работник – 1 бр.

Акушерка – 1 бр.

Юрист – 1 бр.

Психолог – 1 бр.

Медиатор – 1бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Индивидуална психологическа подкрепа за деца с увреждания” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Специален педагог – 1 бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Стоматолог – 1 бр.

Медицинска сестра – 1бр.

Медиатор – 1бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

=====================================================

О Б Я В А

ДГ ,,Самоково” –  гр. Самоков

обявява 1(едно) свободно работно място за помощник – възпитател, считано от 15.09.2016 г.

Необходими документи:

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Копие от диплома за завършено образование

Изисквания за длъжността:

 1. Степен на завършено образование – средно
 2. Предишен опит на същата позиция.
 3. Умения за работа в екип;
 4. Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Документите се подават до Директора на  ДГ ,,Самоково”, от 8,30 до 12,30 часа,  до 02.09.2016 г.  включително.

Резултатите ще бъдат обявени на 09.09.2016 година.

Дата на публикуване 25.08.2016 г.

==========================================================

О Б Я В А

 Детска градина „ЗВЪНЧЕ” обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността  „Учител/старши учител ДГ” на основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ (в полза на работодателя), считано от 01.09.2016 година.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – Висше – ОКС „ Бакалавър” или „ Магистър”

– Специалност – Предучилищна педагогика

– Длъжност – Учител ДГ

Необходими документи:

          А. При кандидатстване:

– Заявление;

– Автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

– Лична карта – ксерокопие;

           Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 26.08. 2016 г. до 02.09.2016г. включително, от гл. счетоводител А.Николова – в сградата на Детска градина „Звънче”, гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5, от 8.30 до 16.00 часа.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 08.09.2016 година от 10.00 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5  .

Дата на публикуване 25.08.2016 г.

======================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 15.08.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.08.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.08.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 10.08.2016 г.

======================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. СО 65231.901.476.1.18 на втори етаж с площ от 42,77 кв.м. в бл.”Слатина”  гр.САМОКОВ 6 100 лв.без ДДС
2. ПИ 65231.901.343 с площ от 313 кв.м. – парцел V кв.288А гр.САМОКОВ 8 100 лв.без ДДС
3. ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ 2 250 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 15.08.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.08.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.08.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.08.2016 г.

================================================

П О К А Н А

ЗА

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 ОБЩИНА САМОКОВ,

 

кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от община Самоков да вземат участие в заключителна информационна конференция по Договор № РД 50-188/07.12.15г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.

Конференция ще се проведе на 18.08.2016 г. от 17:00 часа в сграда на Общинска Администрация, гр. Самоков, ул. „Македoния” 34, ет V.

Програма:

17:00ч.-17:15ч. – Регистрация и получаване на материали

17:15ч.-18:15ч. – Представяне на резултатите от изпълнението на проекта

18:15ч.-18:30ч. – Кафе пауза

18:30ч.-19:00ч. – Дискусия

19:00ч. – Закриване

 Вашето участие като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВМОР) е ключово и разчитаме на Вас и Вашата активност.

Дата на публикуване 04.08.2016 г.

===================================================

ПОК АНА

ЗА

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

 ОБЩИНА САМОКОВ,

 

кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от община Самоков да вземат участие в заключителна информационна конференция – Дейност 2.4 от одобрен бюджет по Договор № РД 50-188/07.12.15г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.

Конференция ще се проведе на 17.08.2016 г. от 10:00 часа в сграда на Общинска Администрация, гр. Самоков, ул. „Македoния” 34, ет V.

Програма:

10:00ч.-10:30ч. – Регистрация и получаване на материали

10:30ч.-11:30ч. – Представяне на резултатите от изпълнението на проекта

11:30ч.-12:00ч. – Кафе пауза

12:00ч.-13:00ч. – Дискусия

13:00ч. – Закриване

Вашето участие като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВМОР) е ключово и разчитаме на Вас и Вашата активност.

Дата на публикуване 04.08.2016 г.

====================================================

Document-page-001(2)

Дата на публикуване 04.08.2016 г

=====================================================

ОБЯВА

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие

Заповед на министъра на отбараната № МЗ-ОХ-547 за доброволния резерв

Дата на публикуване 02.08.2016 г.

====================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 08.08.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2016 г.

==================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2016 г.

===================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.07.2016 г.

===================================================

Изложба „Заложбите на младите таланти” ще бъде открита на 27 юли 2016 г., сряда от 17.30 ч. в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев”.

Изложбата включва рисунки на децата от школа по рисуване с ръководител художника Бойко Павлов.

Дата на публикуване 25.07.2016 г.

===================================================

Дирекции “Бюро по труда” (обл.: София-град, Софийска и Перник)
уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
през месец ЮЛИ 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)
Насърчителни мерки за обучение и заетост – по реда и условията на ЗНЗ Средства
/в лева/
ДБТ САМОКОВ
1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 1 911
2 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-год. възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) 0
3.1 Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 1 994
3.2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 700
4 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 0
5 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 3 751
6.1 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 0
6.2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 0
         Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ.  Краен срок: 25. 07. 2016г.
ДБТ  САМОКОВ
         Допълнителна информация за процедурата може да се получи:
– на място в Дирекция “Бюро по труда”:
гр. Самоков,                        ул. “Македония” №34, ет.2,                    тел.: 0722/ 66 746, 66 486

Дата на публикуване 18.07.2016 г.

=========================================================

В Дирекция Бюро по труда Самоков стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 и Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица по Националния план за действие по заетостта – 2016, както следва:

– на 15.07.2016 г. стартира прием на заявки по Компонент 2 за разкриване  на работни места по Програмата от работодатели от публичния сектор. Средствата са в размер на 13 710 лв.

– на 18.07.2016 г. стартира прием на заявки по Компонент 1 за разкриване на работни места по Програмата от работодателите от частния сектор. Средствата са 8 891 лв.

Крайният срок за приемане на документи от работодатели по Компонент 1 и Компонент 2 е 25.07.2016 г.

Съветът за сътрудничество към бюрото по труда ще оцени подадените заявки от работодателите по Компонент 1 и Компонент 2 в срок до 28.07.2016 г., съгласно утвърдените “Правила за кандидатстване на работодатели по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица” и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрото по труда.

В Програмата могат да се включат:

по Компонент 1 – работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

Компонент 2 – работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Правилата за кандидатстване на работодателите по Програмата са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Допълнителна информация може да се получи в дирекция “Бюро по труда” гр. Самоков.

Дата на публикуване 15.07.2016 г.

========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

В рамките на Празника на Самоков ще се проведе традиционния детски конкурс „Мини Мис и Мини Мистър – Самоков`2016”

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 4 до 11 години.

За справки и записвания на място в читалище-паметник „Отец Паисий-1859” всеки работен ден или на телефони:

601-32;

0877637760;

0885001561.

Краен срок  за записване –  31 юли.

Дата на публикуване 12.07.2016 г.

========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 05.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 01.08.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.08.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.08.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.07.2016 г.

======================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата  на публикуване  11.07.2016 г.

======================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПУР /подробен устройствен план — план за улична регулация/ – нова улица с о.т. 77А до о.т. 375 в землището на с. Горни Окол, Община Самоков, засягаща ПИ №№№ 16599.47.80, 16599.47.81, 16599.47.82, 16599.47.83, 16599.47.79, 16599.47.113, 16599.2.374, 16599.2.71, 16599.48.88, 16599.48.106, 16599.48.104, 16599.48.103, 16599.48.107, 16599.48.108, 16599.48.110, 16599.48.119, 16599.48.118, 16599.48.117, 16599.48.116,16599.2.69,16599.48.120 и 16599.2.912.

В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в кметството на с. Горни Окол, Община Самоков и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

=======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план — план за регулация и застрояване/във връзка с чл. 16 от ЗУТ за част от землището на с. Горни Окол, Община Самоков.

В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в кметството на с. Горни Окол, Община Самоков и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

=======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ в землището на с. Горни Окол, Община Самоков за обекти:

 1. Нова пътна връзка от съществуващ път с. Горни Окол — с. Долни Окол до регулацията на с. Горни Окол, засягаща ПИ №№ 16599.37.2, 16599.37.99, 16599.37.100, 16599.37.452, 16599.39.26, 16599.39.27, 16599.39.28, 16599.39.31, 16599.39.32, 16599.39.33, 16599.39.34, 16599.39.37, 16599.39.38, 16599.39.40, 16599.39.41, 16599.39.43, 16599.39.44, 16599.39.46, 16599.39.48, 16599.40.5, 16599.40.6,16599.40.7, 16599.40.8, 16599.40.17, 16599.40.18, 16599.40.26.
 2. Довеждащ водопровод от сондажни кладенци до регулацията на с. Горни Окол, засягащ ПИ №№ 16599.2.137, 16599.35.5, 16599.37.55 и 16599.87.448.
 3. Електрическа подстанция и подземен електропровод — кабел 110 kw и кабел 20 kw, засягащи ПИ №№ 16599.2.399, 16599.2.437, 16599.2.501, 16599.34.58,16599.35.35 и 16599.87.448.

В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в кметството на с. Горни Окол, Община Самоков и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ за обект „Трасе на канализационна мрежа в землището на с. Говедарци, с. Мала Църква, с. Маджаре и с. Бели Искър”.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал.1 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

========================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ за обект „ Външно електрозахранване на „Дърводелска работилница” в ПИ № 61604.41.29 в землището на с. Радуил, Община Самоков — подземна кабелна линия 20 kv и КТП.”

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал.1 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

========================================================

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК

ПОКАНА

За участие в информационни срещи, конференции, обучения и работни срещи за – м.Юли 2016 г. Създаване на местна инициативна група Самоков и популяризиране и консултиране Подготовка на стратегия за местно развитие 2014-2020 година

Дата на публикуване 05.07.2016 г.

========================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с актуализиране и закриване на адреси на имоти без жилищна постройка или съществуващите са негодни за обитаване от Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси на територията на с. Доспей, уведомявам Веска Стайкова-Аптън и Джефри Филип Аптън, че адреса на имота им находящ се в с. Доспей, ул. „11-та” №2 ще бъде закрит от класификатора на адресите.

Кмет с. Доспей

Дата на публикуване 23.06.2016 г.

========================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 18.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.07.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

======================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 05.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 01.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.07.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

====================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 08.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 04.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.07.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

===========================================

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 08.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 65231.908.494 с площ 2961 кв.м. представляващ УПИ-парцел ХІ-за „обществено обслужване” в кв.287 /южно от магазин Билла/ гр.САМОКОВ 296 100 лв.
2. ПИ № 65231.908.493 с площ 2965 кв.м. представляващ УПИ-парцел ХІІ-за „обществено обслужване” в кв.287 /южно от магазин Билла/ гр.САМОКОВ 296 500 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 04.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.07.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

====================================================

Page1

 

Дата на публикуване 13.06.2016 г.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 17.06.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 13.06.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.06.2016 г.

=========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.06.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 06.06.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 06.06.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 06.06.2016 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

=======================================================

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на следните длъжности: Оператор/лаборант /ЛПСОВ/; Шофьор специализирана техника-Оператор на компактор/челен товарач; Оператор инсталация за сепариране и машини за компостиране; Общ работник – 10 бр.
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Оператор/лаборант /ЛПСОВ/; завършено висше образование специалност „ВИК” или „Химия” или средно специално с опит в сферата на пречистването и обработването на отпадъчни води и др. – 1 бр.
 • Шофьор специализирана техника-Оператор на компактор/челен товарач, завършено средно образование, шофьорска книжка-категория С+Ткт – 1 бр.
 • Оператор инсталация за сепариране и машини за компостиране, завършено средно образование – 1 бр.
 • Общ работник – 10 бр.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.05.2016 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от съответните специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на съответната длъжност.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация:

Биляна Христоскова – Управител на ОП „РЦУО”  тел. 0722/66630/409

Елена Лобутова – Гл.експерт „Екология и управление на отпадъците” тел. 0722/66630/409

Валентина Манчева – Ст.експерт „АПИО”    тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 17.05.2016 г.

=====================================================

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 16.05.2016 г.

========================================================

Протокол от дата 03.05.2016 г във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Протокол от дата 15.04.2016 г във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Дата на публикуване 11.05.2016 г.

=========================================================

Информация във връзка с Национална кампания “Великден за всеки” “Дари празник за баба и дядо” и списък с имената на имащите право на ваучер може да намерите >>тук<<

===========================================================

ОБЩИНА САМОКОВ

набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Специалист “Регулация и кадастър” – 1 бр.

1. Изисквания към кандидатите:
1.1 Завършено висше образование, специалност: „Геодезия”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Управление в строителството” или завършено средно образование в строителен техникум. Предимство ще имат кандидатите с професионален опит в сферата на геодезичните услуги и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:
1. Заявление за участие /свободен текст/;
2. Документи за образователен ценз;
3. Професионална автобиография;
4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.
На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.
Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 20.05.2016 г.

Лице за контакт: Валентина Манчева – Ст.експерт „АПИО”, тел.0722/66630/130

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

===========================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.04.2016 г.

============================================================

Община Самоков, набира кандидати за сезонни работници в Общинско предприятие “Спортни имоти и прояви” – инструктор и подръжка на съоръжения “Въжен парк” – 2 бр.

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

============================================================

Протокол във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

============================================================

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 28.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада “Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон

Дата на публикуване  22.04.2016 г.

============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.05.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 05.05.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.05.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.05.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2016 г.

===============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 09.05.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 03.05.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.05.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.05.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2016 г.

================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 03.05.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 28.04.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.04.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.04.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2016 г.

===============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.04.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 18.04.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 08.04.2016 г.

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 15.04.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 11.04.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.04.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.04.2016 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.04.2016 г.

================================================================

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Дирекции “Бюро по труда” Самоков
уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
през месец АПРИЛ 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)
Насърчителни мерки за обучение и заетост – по реда и условията на ЗНЗ Средства
/в лева/
ДБТ САМОКОВ
1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 4 486
2 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-год. възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) 4 497
3.1 Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 6 950
3.2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 2 520
4 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 0
5 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 15 871
6 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 4 863
7 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 1 680
 Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ.  Краен срок: 11. 04. 2016г.
ДБТ  САМОКОВ
         Допълнителна информация за процедурата може да се получи:
– на място в Дирекция “Бюро по труда”:
гр. Самоков,                        ул. “Македония” №34, ет.2,                    тел.: 0722/ 66 746, 66 486

Дата на публикуване 04.04.2016 г.

==========================================================

Заповед на командващия на съвместното командване на силите

Обява за провеждане на конкурс за вакантни войнишки длъжности във военни формирования във Военновъздушни сили

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 07.06.2016 г., 08.06.2016 г. и 09.06.2016 г. в Национална гвардейска част – гр. София

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

За повече информация стая 525 в сградата на Община Самоков и на телефон 0722/66723 – Божидар Величков

Дата на публикуване 28.03.2016 г.

==========================================================

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Уважаеми търговци,

Във връзка с Наредба №3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Самоков, приета с Решение № 90/28.01.2016г. на ОбС Самоков, физическите и юридическите лица трябва да подадат Уведомление за вписване в информационния масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти в 2/два/ екземпляра до кмета на Община Самоков по образец /Приложение 1/ в деловодството на общината – гише №1,3 и 4.

За функциониращите търговски обекти – Уведомлението се подава в срок до 18.05.2016г. За новооткрити обекти срокът е 30/тридесет/ дни от започване на дейността.

Бланки на Уведомленията се получават на партера на общината – стая №14 /копирни услуги/ или могат да бъдат свалени от сайта на Община Самоков – www.samokov.bg

За лицата, извършващи дейност на територията на селата уведомленията ще бъдат на разположение в съответните кметства.

Заявлението може да изтеглите тук

Дата на публикуване 18.03.2016 г.

===========================================================

Обява на Националния Военен Университет “Васил Левски” за прием на курсанти.

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ- 90

Брошура за прием

За повече информация стая 525 в сградата на Община Самоков и на телефон 0722/66723 – Божидар Величков

Дата на публикуване 02.03.2016 г.

============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 15.03.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС
2.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане

Тръжната документация се получава в стая 420 до 11.03.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.03.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.03.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 24.02.2016 г.

===========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 07.03.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 29.02.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.02.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.02.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 24.02.2016 г.

===========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 26.02.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 22.02.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 16.02.2016 г.

============================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.2  от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за обект “Главен довеждащ водопровод от водовземна галерия “Пукната скала” до съществуваща облекчителна шахта на водопровод Ф600- стомана в с. Бели Искър, Община Самоков.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по  ал.1  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков

Дата на публикуване 15.02.2016 г.

===========================================================

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 09.02.2016 г.

===========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 На 05.02.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:>

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 01.02.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.02.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.02.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.01.2016 г.

========================================================

Обява на командира на Сухопътни войски генерал-майор Андрей Боцев за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра мех

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 6.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Приложвния № 1 – Списък на вакантните длъжности за войници от 61-ва механизирана бригада – Карлово, за заемане след конкурс

Приложвния № 2 – Списък на вакантните длъжности за войници от 2-ра механизирана бригада – Стара Загора, за заемане след конкурс

Дата на публикуване 25.01.2016 г.
=========================================================

Обявяване на вакантни длъжности от Военноморските сили и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Версия за печатВерсия за печат Заповед на министъра на отбраната на Република България относно обявяване на вакантни длъжности от Военноморските сили и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” за приемане на военна лужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Дата на публикуване 25.01.2016 г.

========================================================

Община Самоков обявява прием на медицински специалисти за обгрижване на потребители по проект „Нови възможности за грижа”. Документи за кандидатстване:

Заявление

Граждански договор

Длъжностна характеристика

 

Дата на публикуване 22.01.2016 г.

========================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 20.01.2016 г.

========================================================

Община Самоков

О Б Я В Я В А:

 

На 19.01.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 15.01.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.01.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.01.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 08.01.2016 г.