Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

ДЕТСКА ГРАДИНА „САМОКОВО”

гр.Самоков, ул. „Гоце Делчев” № 4 , тел. 0722 / 66208

 

 ДГ ,,САМОКОВО”  гр. Самоков

обявява две  свободни работни места за длъжността

,,помощник-възпитател”

на основание чл. 68.ал.1 т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от  КТ ,

считано от 01.08.2017 г

 

Необходими документи:

 

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Удостоверение за завършено образование – оригинал и копие

 

Изисквания за длъжността:

 

 1. Предишен опит на същата позиция.
 2. Степен на завършено образование – средно или средно с квалификация
 3. Умения за работа в екип
 4. Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Документите се подават до Директора на  ДГ ,,Самоково”,

сутрин от 8,30 до 12,30 часа.

Прием на документи:  от 20.07.2017 г до 28.07.2017 г включително.

Обявяване на резултата на 31.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.07.2017 г.

****************************************************************

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

Покана

Заявление за участие

Приложение A. медиатор

Приложение A. педагог

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 21.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 17.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация от деловодството на общината, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 14.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 25.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация от деловодството на общината, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 21.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 14.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО

135 590 лв.

без ДДС2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ26 775 лв.3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО15 400 лв.

Без ДДС4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО22 300 лв.

Без ДДС5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ14 лв./кв.м.6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО9 100 лв.

Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 07.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Паркоместа- 28 броя в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС3.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 бр. общ. имоти с обща площ 34,267 дка, както следва:

1.1  ПИ № 18201.158.22 с площ от 13,529 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Гуджо/Илин”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 8995/10.XII.2009г.

1.2  ПИ № 18201.208.2 с площ от 8,159 дка, НТП: овощна градина, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9137/23.XII.2009г.

1.3  ПИ № 18201.209.1 с площ от 1,417 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9142/23.XII.2009г.

1.4   ПИ № 18201.209.2 с площ от 1,831 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9143/23.XII.2009г.

1.5   ПИ № 18201.209.5 с площ от 1,635 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9146/23.XII.2009г.

1.6  ПИ № 18201.209.6 с площ от 1,687 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9147/23.XII.2009г.

1.7  ПИ № 18201.209.7 с площ от 6,009 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9148/23.XII.2009г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 686,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 686,00 лв.

Стъпка за наддаване – 68,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга –до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– 30,640/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от 140,922 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 613,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 613,00 лв.

Стъпка за наддаване – 61,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. обект:

-Общ. съоръжение „Въжена линия”/т.нар. „Въжен град”/, находящо се в южната част на УПИ І, кв. 206 по плана на гр. Самоков/нов идентификатор на имота 65231.913.283/- „Туристическата градина”, актуван с АОС № 436/13.05.1999 г., с обща дължина на двете въжени линия/зона ниво І и зона ниво ІІ/-232,00 линейни метра, с предназначение: „Детско увеселително съоръжение-въжена линия”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 116,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 116,00 лв.

Стъпка за наддаване – 11,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 06.07.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя: 13 броя имоти с обща площ 37,205 дка:

№ 00391.85.2 с площ 8,100 дка, нива, АОС № 8576/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино

№ 00391.85.10 с площ 4,278 дка, нива, АОС № 8577/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино

№ 00391.107.8 с площ 6,001 дка, нива, АОС № 8592/19.10.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

№ 00391.135.4 с площ 0,721 дка, нива, АОС № 8607/19.10.2009 г., находящ се в м. “Пътникова мандра” в землището на с. Алино

№ 00391.137.2 с площ 4,500 дка, нива, АОС № 8609/19.10.2009 г., находящ се в м. “Алдимиров егрек” в землището на с. Алино

№ 00391.154.17 с площ 1,300 дка, нива, АОС № 8612/19.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

№ 00391.160.9 с площ 2,331 дка, нива, АОС № 8617/19.10.2009 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Алино

№ 00391.197.12 с площ 3,000 дка, нива, АОС № 8636/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

№ 00391.208.4 с площ 3,803 дка, нива, АОС № 8638/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гушевица” в землището на с. Алино

№ 00391.321.15 с площ 0,598 дка, нива, АОС № 8676/2.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино

№ 00391.362.15 с площ 1,198 дка, нива, АОС № 8689/27.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино

№ 00391.402.16 с площ 0,675 дка, нива, АОС № 8708/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино

№ 00391.402.24 с площ 0,700 дка, нива, АОС № 8709/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за обекта – 745,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 745,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 74,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 06.07.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

19,951/39,098 ид.ч. от ПИ № 58548.290.154, целият с площ 39,098 дка, нива, АОС № 15 501/28.02.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 400,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 400,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

На 23.06.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава на деловодството на общината до 19.06.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.06.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.06.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 13.06.2017 г.

****************************************************************

Във връзка с обявяването на пожароопасния сезон за 2017 година в очакваните горещини и засушавания през лятото, Ви призоваваме към бдителност и спазване на изискванията на нормативната уредба за защита на горските територии от пожари!- повече информация <<ТУК>>

Дата на публикуване 08.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

На 23.06.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.06.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.06.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.06.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 30.06.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 06.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

На 23.06.2017г. от 09.15 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ № 63/шестдесет и три/ с площ от 518,78 кв.м. в кадастрален район № 662 в м.”Високи рид” землище с.Ковачевци съгласно плана на новообразуваните имоти одобрен със Заповед № ОА-200/2007 г. на Областния управител, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15512 от 09.03.2017г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 10400 лв. /десет хиляди и четиристотин лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.06.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.06.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.06.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 30.06.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 06.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128 ал. 10 от 3УТ обявява, че е коригиран в лилав цвят изработения ПУП-ИПР3 /изменение на плана за реryлация и застрояване/ на квартали 175, 175а и 175б по плана на гр. Самоков относно премахване на задънена улица с о.т.614-614а като се запазва предвидената по плана от 1986 г. улица с о.т. 586-614 и 1210 и отпадане на предвидените по плана УПИ ХХI за ПИ № 65231.913.38, УПИ ХХII за ПИ № 65231.913.37 и УПИ ХХIII за ПИ № 65231.913.36 в кв. 175 по плана на гр. Самоков.

Съгласно чл. 128 ал.5 от 3УТ в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 29.05.2017 г.
****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 13.06.2017 г./вторник/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на общ. помещение-самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2-с площ 34,50 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, актувано с АОС № 10995/19.03.2012г., с предназначение: за осъществяване на търговска дейност-магазин

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.05.2017 г. до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 26.05.2017г. 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

 

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 13.06.2017 г./вторник/ от  10.00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на  търговски обект-павилион с площ 12,00 кв.м., находящ се в общ. имот № 65231.906.303/актуван с АОС № 5745/19.01.2007г./, на Общински пазар-Самоков, в близост до западната стена на сграда с идентификатор 65231.906.303.2.

 

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 92,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 92,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.05.2017 г. до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 26.05.2017г. до 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 10.00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

 

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за отдаване под наем

На 08.06.2017 г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

-търговски обект-училищна закусвалня с идентификатор 65231.904.211.8, с обща площ 27,00 кв.м., находящ се в общ. ПИ № 65231.904.211, представляващ двор на ОУ „Христо Максимов”-Самоков, кв. 40, актуван с АОС №1256/07.05.2001г.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 81,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 81,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – от 19.05.2017г. до 12,00 часа на 07.06.2017 г. Таксата за конкурсната документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в конкурса се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Конкурсната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в конкурса – от 19.05.2017 г. до 15,00 часа на 07.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 15.06.2017 г. 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 14.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 14.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 13.06.2017 г./вторник/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 83291.34.81 с площ от 4,843 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. „Лаката”, землището на с. Широки дол, актуван с АОС № 11314/31.10.2012 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 98,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 98,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 25.05.2017 г. до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 25.05.2017 г. до 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

 

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за отдаване под наем

На 08.06.2017 г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

-търговски обект-училищна закусвалня с идентификатор 65231.904.211.8, с обща площ 27,00 кв.м., находящ се в общ. ПИ № 65231.904.211, представляващ двор на ОУ „Христо Максимов”-Самоков, кв. 40, актуван с АОС №1256/07.05.2001г.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 81,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 81,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.06.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в конкурса се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Конкурсната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,00 часа на 07.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 15.06.2017 г. 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 14.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 14.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 13.06.2017 г./вторник/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 83291.34.81 с площ от 4,843 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. „Лаката”, землището на с. Широки дол, актуван с АОС № 11314/31.10.2012 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 98,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 98,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,80 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 12.06.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 12.06.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 20.06.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 19.06.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,00 ч. на 19.06.2017 г.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 10.15 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 • ПИ № 58548.290.75 с площ 0,905 дка, нива, АОС № 15 386/05.01.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
 • 16,827/39,098 ид.ч. (проектен имот № 58548.240.1542) от ПИ № 58548.290.154, целият с площ 39,098 дка, нива, АОС № 15501/28.02.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 355,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 355,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 35,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 

 • 33,854/276,735 ид.ч. (проектен имот № 58548.240.1001) отПИ № 58548.240.40, целият с площ 276,735 дка, нива, АОС № 15 509/06.03.2017 г., находящ се в м. “Ридо” в землището на с. Продановци
 • 42,490/140,922 ид.ч. (проектен имот № 58548.370.1002) от ПИ № 58548.370.10, целият с площ 140,922 дка, нива, АОС № 15 510/06.03.2017 г., находящ се в м. “Рабаджин дол” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 1527,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1527,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 152,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 2,190 дка:

 • ПИ № 46276.4.592 с площ 1,190 дка, нива, АОС № 15 494/20.02.2017 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала църква
 • ПИ № 46276.4.596 с площ 1,000 дка, нива, АОС № 15 495/20.02.2017 г., находящ се в м. “Полето” в землището на с. Мала църква

Начална годишна наемна цена за обекта – 44,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 44,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 14.06.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 

 • 5,684/185,610 ид.ч. (проектен имот № 65231.913.4203) от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков
 • 5,183/185,610 ид.ч. (проектен имот № 65231.913.4202) от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за обекта – 220,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 220,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 22,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.06.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.06.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 21.06.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 25.05.2017 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 15.05.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на закупуване 12.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 – Сливен

Заповед №ОХ-320-03.04.2017 на Министъра на отбраната

Дата на публикуване 09.05.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 18.05.2017 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Обект „Панорамно кафе”/обект с идентификатор 65231.908.2.1 по кадастралната карта на гр. Самоков/, актуван с АОС № 15518/10.03.2017г., със ЗП 106,00 кв.м., с мембранна тента към него с площ 163,00 кв.м., находящо се в западната част на Крайречния парк в близост до р. Искър, в общ. имот № 65231.908.2

 

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 800,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 800,00 лв.

Стъпка за наддаване – 80,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 17.05.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 17.05.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 25.05.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 23.05.2017 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 27.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 30.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 26.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 26.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 22.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 19.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 19.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба ПИ № 65231.914.561 с площ от 177 кв.м. в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 12 400 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава до 16.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.05.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 26.05.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 12.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Паркоместа- 28 броя в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 09.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.05.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.05.2017 г. от 10.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 87552.2.85 с площ 11,716 дка, начин на трайно ползване – утаител, АОС № 15 503/28.02.2017 г., находящ се в м. “Аджийското” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за обекта – 236,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 236,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 23,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2017 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – до 16.30 часа на 15.05.2017 г. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2017 г. при същите условия.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.05.2017 г. от 10.15 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 87552.2.84 с площ 14,443 дка, начин на трайно ползване – утаител, АОС № 15 502/28.02.2017 г., находящ се в м. “Аджийското” в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за обекта – 290,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 290,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 29,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2017 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – до 16.30 часа на 15.05.2017 г. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2017 г. при същите условия.

За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 16.05.2017 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 42,352 дка:

– № 03767.12.239 (стар идентификатор 012239) с площ 33,214 дка, нива, АОС № 10 913/08.02.2012 г., находящ се в м. “Милчов лаг” в землището на с. Белчин;
– № 03767.12.142 (стар идентификатор 012142) с площ 9,138 дка, нива, АОС № 10 912/08.02.2012 г., находящ се в м. “Милчов лаг” в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за обекта – 848,00 лв. без ДДС.
Депозит за участие – 848,00 лв.
Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.
Стъпка на наддаване – 84,00 лв.
Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Закупуване на тръжната документация и внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2017 г. гише № 12 или № 13 на Партерния етаж на сградата на Община Самоков, всеки работен ден. Подаване на документи – до 16.30 часа на 15.05.2017 г. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2017 г. при същите условия.
За повече информация – стая № 401, IV етаж, Община Самоков.

Дата на публикуване 26.04.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 24.04.2017 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2017г. от 09.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ пл.№ 156 с площ от 893 кв.м. и сграда в кв.18 с.КЛИСУРА 27 500 лв.
2. ПИ № 65231.911.43 с площ 473 кв.м.-п-л ХХ кв.141 и втори етаж от сграда гр.САМОКОВ 53 500 лв.

Тръжната документация се получава до 12.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17 часа на 15.05.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2017 г

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава до 12.05.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.05.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.05.2017 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 23.05.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2017 г.

*****************************************************************

Заповед № ОА-65/23.03.2017 г. на областния управител на Софийска област за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на областта

Заповед № РД-15-078/23.03.2017 г. на областния управител на София област за определяне на пожароопасния сезон в горските територии на областта

Дата на публикуване 11.04.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 28.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 24.04.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.04.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.04.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 14.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 10.04.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.04.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.04.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 07.04.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.04.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.04.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 07.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 03.04.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 04.04.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 31.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 10,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. помещение с площ 1,00 кв.м., представляващо част от Партерния ет. в сграда № 65231.908.429.3- хотел”Арена”-Самоков, с предназначение – за монтиране на банкомат

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-10,30 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 10,15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. помещение-самостоятелен обект № 65231.906.303.2.1-с площ 48,00 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение „За осъществяване на търговска дейност-магазин”

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-10,15 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-3 бр. общински имоти с обща площ 22,07 дка, както следва:

-ПИ № 58548.320.19 с площ от 3,250 дка, нива, находящ се в м. “Слого”, землището на с. Продановци

-ПИ № 58548.320.21 с площ от 3,255 дка, нива, находящ се в м. “Слого”, землището на с. Продановци

-ПИ № 58548.320.40 с площ от 15,565 дка, нива, находящ се в м. “Слого”, землището на с. Продановци

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на

11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-10,00 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 9,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-6 бр. общински имоти с обща площ 18,192 дка, както следва: ПИ № 23039.1.222, ПИ № 23039.1.224,

ПИ № 23039.5.119, ПИ № 23039.5.138, ПИ № 23039.5.162, ПИ № 23039.7.254 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Доспей

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-9,45 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.04.2017 г. от 9,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-2 бр. общински имоти с обща площ 67,992 дка, както следва:

-ПИ № 83291.33.42 с площ от 35,995 дка, нива, X-категория, находящ се в м. “Шакалова трошина”, землището на с. Широки дол

-ПИ № 83291.33.45 с площ от 31,997 дка, нива, X-категория, находящ се в м. “Попова чешма”, землището на с. Широки дол

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 11.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г.-9,30 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 19.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 11.04.2017 г. от 11,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- 19 бр. имоти с обща площ 115,186 дка, както следва: ПИ № 61604.14.13, ПИ № 61604.14.201, ПИ № 61604.14.202, ПИ № 61604.14.209, ПИ № 61604.14.213, ПИ № 61604.5.216, ПИ № 61604.5.229, ПИ № 61604.5.338, ПИ № 61604.5.351, ПИ № 61604.5.376, ПИ № 61604.9.150, ПИ № 61604.9.154, ПИ № 61604.9.157, ПИ № 61604.9.168, ПИ № 61604.9.181, ПИ № 61604.9.195, ПИ № 61604.9.426, ПИ № 61604.9.480, ПИ № 61604.9.483 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Радуил

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-11,00ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10.45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- 28 бр. имоти с обща площ 214,335 дка, както следва: ПИ № 83243.5.203, ПИ № 83243.7.135, ПИ № 83243.7.174, ПИ № 83243.7.196, ПИ № 83243.7.203, ПИ № 83243.8.129, ПИ № 83243.8.132, ПИ № 83243.8.133, ПИ № 83243.8.137, ПИ № 83243.8.139, ПИ № 83243.8.142, ПИ № 83243.8.235, ПИ № 83243.8.243, ПИ № 83243.8.247, ПИ № 83243.8.253, ПИ № 83243.9.21, ПИ № 83243.9.39, ПИ № 83243.9.41, ПИ № 83243.9.51, ПИ № 83243.9.64, ПИ № 83243.9.65, ПИ № 83243.9.79, ПИ № 83243.9.130, ПИ № 83243.9.185, ПИ № 83243.9.197, ПИ № 83243.9.201, ПИ № 83243.10.51, ПИ № 83243.11.68  – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Шипочан

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,45 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10.30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- 23 бр. имоти с обща площ 21,751 дка, както следва: ПИ № 46276.2.291, ПИ № 46276.2.342, ПИ № 46276.3.453, ПИ № 46276.3.454, ПИ № 46276.3.456, ПИ № 46276.3.457, ПИ № 46276.3.491, ПИ № 46276.3.493, ПИ № 46276.3.494,  ПИ № 46276.3.495, ПИ № 46276.3.499, ПИ № 46276.3.500, ПИ № 46276.4.37, ПИ № 46276.4.73, ПИ № 46276.4.139, ПИ № 46276.4.140, ПИ № 46276.4.404, ПИ № 46276.4.405, ПИ № 46276.4.507, ПИ № 46276.4.470, ПИ № 46276.4.679, ПИ № 46276.4.680, ПИ № 46276.4.489 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Мала църква

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,30 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10,15 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-45 бр. общински имоти с обща площ 64,478 дка, както следва: ПИ № 03767.38.359, ПИ № 03767.38.360, ПИ № 03767.42.362, ПИ № 03767.42.365, ПИ № 03767.42.366,  ПИ № 03767.42.375, ПИ № 03767.42.382, ПИ № 03767.42.389, ПИ № 03767.42.401, ПИ № 03767.44.27, ПИ № 03767.44.28, ПИ № 03767.44.29, ПИ № 03767.44.30, ПИ № 03767.44.31, ПИ № 03767.44.32, ПИ № 03767.44.33, ПИ № 03767.44.34, ПИ № 03767.44.35, ПИ № 03767.44.36, ПИ № 03767.44.38, ПИ № 03767.44.451, ПИ № 03767.44.258, ПИ № 03767.44.260, ПИ № 03767.45.6, ПИ № 03767.45.7,  ПИ № 03767.45.15,  ПИ № 03767.45.18, ПИ № 03767.45.20, ПИ № 03767.45.29, ПИ № 03767.45.31, ПИ № 03767.45.36, ПИ № 03767.45.39, ПИ № 03767.45.44, ПИ № 03767.45.53,  ПИ № 03767.45.63,  ПИ № 03767.45.66, ПИ № 03767.45.68, ПИ № 03767.45.70, ПИ № 03767.45.12, ПИ № 03767.45.141, ПИ № 03767.45.155, ПИ № 03767.45.177, ПИ № 03767.45.188, ПИ № 03767.45.194  и ПИ № 03767.45.222 – ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Белчин

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,15 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 10,00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя- ПИ № 00391.183.647-нива с площ 10,093 дка, находящ се в землището на с. Алино

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-10,00 ч. като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 9,45 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-4 бр. общински имоти с обща площ 47,398 дка, както следва:

 1. ПИ № 31228.1.10 с площ от 3,610 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене
 2. ПИ № 31228.1.40 с площ от 16,314 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене
 3. 9,633/32,488 ид.ч. от ПИ № 31228.4.75, целият с площ от 32,488 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене
 4. 17,841/133,102 ид.ч. от ПИ № 31228.1.102, целият с площ от 133,102 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-9,45 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.04.2017 г. от 9,30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя-3 бр. общински имоти с обща площ 67,393дка:

ПИ № 31228.1.304 с площ от 6,381 дка, нива, находящ се в м. “Митрова падина”, землището на с. Злокучене

38,470/57,293 ид.ч. от ПИ № 31228.1.310, целият с площ от 57,293 дка,  нива, находящ се в м. “Елевалого”,  землището на с. Злокучене

22,542/57,338 ид.ч. от ПИ № 31228.4.41, целият с площ от 57,338 дка, нива, находящ се в землището на с. Злокучене

Подаване на документи за участие в търга – до 15.30 ч. на 10.04.2017 г.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 19.04.2017г.-9,30 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 18.04.2017 г.-15.30 ч.

Справки и информация-ст. 401-Община Самоков

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

*****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 17.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 28.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 24.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 28.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински недвижими имоти:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

– ПИ № 65231.912.538 с площ от 210 кв.м. – парцел ХХІХ кв.170 гр.Самоков при начална тръжна цена 14 700 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 24.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 31.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 27.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.03.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

         На 17.03.2017 г./петък/ от 10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков на IIІ етаж/стая № 315/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем  на следния общ. имот:

– Част от общ. имот-публична общинска собственост „Общинско стрелбище”, а именно 3 бр. сгради:

– сграда №: 65231.913.287.1-открито стрелбище с площ 673,00 кв.м.,

-сграда № 65231.913.287.2-сграда за битови услуги, метална конструкция, с площ 117,00 кв.м. и

– сграда № 65231.913.287.3-административно-делова, масивна сграда на един етаж с площ 133,00 кв.м.,

актувани с АОС № 5936/18.07.2007г., находящи се в общ. ПИ № 65231.913.287, актуван с АОС № 5872/30.05.2007 г., гр. Самоков, в близост до стадион „Искър”.

Минимална месечна наемна цена – 184,60 лв. с ДДС.

Депозит за участие – 184,60 лв.

Цена на конкурсната документация – 30,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора– 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 16.03.2017 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,30 часа на 16.03.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 24.03.2017г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 23.03.2017г.

За повече информация относно условията за провеждането на конкурса и изискванията към кандидатите – ст. 401 на ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 01.03.2017 г

*****************************************************************

Заповед № ЛС-01-209/20.02.2017 г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с ЧЛ.125 , ал. 1 от Закона за горите, съобразно с годишни планове за паша в горските територии – държавна и общинска собственост и постъпили писмени предложения от директора на ТП “ДГС ” Самоков с BX.№24 00-33 /25 .01.2017 г. и от 14.02.2017 г от директора на ОБЛ Самоков за забрана на пашата на селскостопански животни.

Дата на публикуване 27.02.2017 г.

*****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 21.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 17.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 17.03.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

==========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 17.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 13.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.03.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

=======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел І с площ от 430 кв.м. в кв.416 –Централна градска част гр.САМОКОВ 100 000 лв.без ДДС
2. 31 броя паркоместа в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

Тръжната документация се получава в стая 420 до 06.03.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 06.03.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 06.03.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 06.03.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 27.02.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.02.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.02.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.02.2017 г.

====================================

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 28.06.2017г. до 30.06.2017г.в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив

Заповед на н-к ЦВО РД-103 от 15.02.2017 г. за 68 бригада

дата на публикуване 17.02.2017 г.

=====================================

Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили и ВВМУ ,,Н.Й.Вапцаров» за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Заповед на н-к ЦВО РД-101 от 15.02.2017 г. за ВМС

Дата на публикуване 17.02.2017 г.

====================================

Протокол от дата 09.02.2017 г във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Дата на публикуване 14.02.2017 г.

=====================================

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

=======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 17.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 13.02.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.02.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.02.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 14.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 10.02.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.02.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.02.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 06.02.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.02.2017 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 07.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 03.02.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.01.2017 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 03.02.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 30.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 30.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.01.2017 г.

=======================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина за времето от 07.06.2017 г. до 21.06.2017 г. във военни формирования на Сухопътните войски , дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Казанлък и Пловдив

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Дата на публикуване 25.01.2017 г.

========================================

ОБЯВА

ДГ “Зорница” – гр. Самоков

обявява 2(две) свободни работни места за помощник – възпитател, считано от 01.02.2017 г.

Необходими документи:

1.Заявление за постъпване на работа

 • Автобиография
 • Копие от диплома за завършено образование

Изисквания за длъжността:

 • Степен на завършено образование – средно
 • Предишен опит на същата позиция.
 • Умения за-работа в екип;
 • Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Докумецтите се подават до Директора на ДГ “Зорница”, от 8,30 до 12,30 часа, до 25.01.2017 г. включително.

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 27.01.2017 година.

Дата на публикуване 19.01.2017 г.

===============================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 На 31.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.
hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 27.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

==============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 31.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 27.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

==============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 24.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 20.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.01.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 20.01.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 16.01.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.01.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.01.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.01.2017 г.

===========================================

О Б Я В А

Община Самоков обявява процедура за избор на партньорски организации за подаване на проектно предложение по интегрирана схема „Приобщаване на уязвими групи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Повече информация << ТУК>>

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

===========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

Конкурс за извършване на услуга: „Атракция за разглеждане на туритическите забележителности на територията на к.к. Боровец, чрез превозно средство с атракционна цел/туристическо влакче/”

Заповед за провеждане на конкурса и повече информация <<ТУК>>

Дата на публикуване 12.14.2016 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.12.2016 г./петък/ от 9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков на II етаж/стая № 229/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общ. имот:

– Четвърти етаж от сграда с идентификатор № 65231.908.19.1 със ЗП от 831 кв.м., разположена в ПИ № 65231.908.19 със застроена площ от 831 кв.м., брой етажи 5 съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. кадастрална карта на гр.Самоков, който четвърти етаж включва 7 бр. тристайни апартамента, 1 бр. двустаен, 3 бр. едностайни, складови помещения-2 броя, канцелария и коридор актувани с Акт за частна общинска собственост № 1449/25.01.2002г., вписан в Служба по вписванията.

– Имотът се предоставя за ползване под наем само за жилищни цели, като наемателят е длъжен да извърши основен ремонт на целия четвърти етаж за своя сметка в срок до 6/шест/ месеца от датата на сключване на договора.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 2077,50 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 2077,50 лв.

Стъпка за наддаване – 208,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.12.2016 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 22.12.2016 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 29.12.2016г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 28.12.2016г.

За повече информация – ст. 401 и  ст. 420, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 14.12.2016 г.

==============================================

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, НУ „Петър Берон” гр.Самоков, за заемане на длъжността: Медицинска сестра – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:

–    завършено висше или средно – специално образование, специалност „Медицинска сестра”;

 • Професионален опит – 3 години стаж по специалността;
 • отлично психическо здраве;
 • отговорност и дисциплинираност;
 • умения за работа с деца, родителите, педагозите и помощния персонал;

–     мотивация и желание за дългосрочна работа;

Функции и задължения:  

 • Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в училището;
 • Организира и провежда програми за здравното образование на учениците;
 • Наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на учениците;
 • Организира и провежда профилактични и противо-епидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните паразитни заболявания в учебното заведение;
 • Съхранява и контролира правилното и целесъобразно изразходване на медицинските консумативи;
 • Изпълнява и други конкретни задачи възложени от прекия ръководител;
 • Еднакъв подход към всички етноси и съсловия

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Медицинско удостоверение от лекар-психиатър
 6. Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 23.12.2016 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

Работен режим: от 8.30ч. до  17.30 часа с 1 – часова обедна почивка.

Сигурност на работното място и добри условия на труд.

За допълнителна информация:

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”.

тел: 0722/66630/в.417

Дата на публикуване 07.12.2016 г.

 

========================================

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, за заемане на длъжността: мл.специалист „Охрана и информационно обслужване” – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:

–    завършено средно образование;

 • опит в сферата на охранителната дейност е предимство, но не е задължителен;
 • отлично психическо здраве;
 • отговорност и дисциплинираност;
 • мотивация и желание за дългосрочна работа;

Функции и задължения:  

 • следи за спазване на пропускателния режим;
 • не допуска и своевременно предотвратява нарушения в сградата на общинска администрация;
 • дава необходимата информация при поискване от гражданите;
 • следи за неправилното паркиране на автомобили в зоната на изхода на служебните такива;
 • следи за изправността на пропускателната и видеонаблюдателната система;
 • познава плана за охрана на административната сграда;
 • изпълнява всички специфични задачи свързани с длъжността, възложени от прекия ръководител;
 • умения за работа с гражданите от различните етноси;
 • способност да работи под напрежение.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Медицинско удостоверение от лекар-психиатър;
 6. Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 23.12.2016 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

    Работен режим: от 8.30ч. до  17.30 часа с 1 – часова обедна почивка.

Сигурност на работното място и добри условия на труд.

За допълнителна информация:

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”.

тел: 0722/66630/в.417

Дата на публикуване 07.12.2016 г.

==========================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 23.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.

без ДДС2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ22 лв./кв.м.

без ДДС3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ30 450 лв.

без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 19.12.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.12.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.12.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

====================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 20.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 16.12.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.12.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.12.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 12.12.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 13.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 09.12.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016 г

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 09.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово14 567,70 лв.

 

Тръжната документация се получава в стая 420 до 05.12.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.12.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.12.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 30.11.2016г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 02.12.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 28.11.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.11.2016 г.

==============================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за офицери във Военно- географска служба за прием на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.

Дата на публикуване 23.11.2016 г.

===============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 29.11.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаментен комплекс със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ 4 388 000 лвбез ДДС
2. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
6. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
7. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС
8.УПИ-парцел ХІІ с площ 777 кв.м. в кв.54 с.АЛИНО 16 000 лв.без ДДС
9.ПИ № 65231.917.76 – нива с площ от 3887 кв.м. гр.САМОКОВ 13 300 лв.без ДДС
10.ПИ № 65231.917.475 – ливада с площ от 2876 кв.м. гр.САМОКОВ 8 628 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 25.11.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.11.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.11.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.11.2016 г.

=======================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 25.11.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 21.11.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.11.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.11.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.11.2016 г.

=====================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 10.11.2016 г.

================================== 

 СЪОБЩЕНИЕ

         На основание чл. 13а ал. 6 т. 2  от  ППЗСПЗЗ , ви уведомяваме , че с Решение по протокол №3 /05.10.2016г. на Комисията по чл. 13а ал. 5 от същия правилник , назначена със заповед № ЛС-01-1611/28.09.2016г. на Кмета на Община Самоков , приема изработения помощен план за проектен ПИ № 61604.51.706 по кадастралната карта на с.Радуил.

В 30 дневен срок от получаване на настоящето съобщение можете да обжалвате решението на комисията до Кмета на Община Самоков.

С документите  по преписката  можете да се запознаете всеки работен ден в ст.419 на  Общинска администрация.

Дата на публикуване 08.11.2016 г.

======================================

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗОРНИЦА „ – гр.САМОКОВ

О Б Я В Я В А

свободно работно място – учител

 

Свободни места – 1

Длъжност: учител, детска градина

Място на работа: ДГ „Зорница”

Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование: бакалавър
 • специалност и квалификация: Предучилищна педагогика
 • трудов и професионален опит: 3 години

Вид трудов договор: за определен срок.

Необходими документи:

 • Заявление до директора на ДГ „Зорница”
 • Автобиография – европейски стандарт
 • Копие от документа, удостоверяващ степен на образование и квалификация
 • Мотивационно писмо
 • Копие от трудова книжка

Документите се приемат от 09.11.2016 г. до 15.11.2016 г. включително от 10.00 до 12.00 часа в сградата на ДГ „Зорница”, с адрес: гр.Самоков, ул. „Захари Зограф”№43.

Лице за контакти: Евелина Големинова – директор

Телефон за връзка: 0722 664 41

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

=====================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина по длъжностно разписание за Военномедицинска академия

Дата на публикуване 04.11.2016 г.

=====================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ за обект: Трасе на въздушен кабел НН от стълб № 8 ТП „Опитна станция” до проектен № 16 за захранване на жилищна сграда в ПИ № 65231.917.462 в местността „Бельова черква”, землище гр. Самоков.
В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в община Самоков, стая 425 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ

Дата на публикуване 27.10.2016 г.

 =================================================

 

eufunds_logoПокана за информационна среща на ОИЦ-София в Община Самоков

На 28.10.2016 г. (петък) от 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „Арена – Самоков“, екипът на Областен информационен център София-град и София-област ще проведе информационна среща за представяне на актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Поканени за участие са представители на община Самоков, на бизнеса, неправителствени организации, медии, широката общественост.

Участието в събитието е напълно безплатно и не се изисква предварителна регистрация.

Дата на публикуване 25.10.2016 г.

=======================================================

pic0001

О Б Я В А

за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за прием за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина на 22.11.2016 г. и 23.11.2016 г. в Национална гвардейска част.

Дата на публикуване 12.10.2016 г.

==============================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина нa 15.11.2016 г., 16.11.2016 г и 17.11.2016 г. в Национална гвардейска част гр.София

Дата на публикуване 12.10.2016 г.

==============================================

На 7 октомври, петък от 17.30 ч. в галерия „Масларски” ще се открие изложба на художника Захари Каменов

Дата на публикуване 06.10.2016 г.

==============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 14.10.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 10.10.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.10.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.10.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 06.10.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.10.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 07.10.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.10.2016 г.

================================================

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на Подробен устройствен план на основание ЗУТ чл.124А : ПРЗ при прилагане на чл.16 ал.1; ПУР при прилагане на чл.16 ал.7 и ПП за част от землището на село Горни Окол.

Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на подробен устройствен план – План за регулация и застрояване по чл. 124а, при прилагане на чл. 16 и парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за част от землището на с. Горни Окол, Община Самоков

Екологична оценка – нетехническо резюме

Екологична оценка “Подробен устройствен план на осн. ЗУТ чл. 124 А: ПРЗ при прилагане на чл. 16 ал.1; ПУР при прилагане на чл. 16 чл.7 И ПП за част от землището на  с. Горни Окол”

Дата на публикуване 26.09.2016 г.

=================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 30.09.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 26.09.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.09.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.09.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2016 г.

=================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 07.10.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 03.10.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2016 г.

=================================================

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,

в страната и в чужбина за времето от 06.02.2017г. до 17.02.2017 г.

Обява

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Дата на публикуване 21.09.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 27.09.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Два броя апартаменти в сграда „Здравна служба” и ½ ид.ч. от п-л V кв.1 с.РЕЛЬОВО 27 305,60 лв.Без ДДС
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
6. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
7. ПИ № 55 в к.р.662 с площ от 191 кв.м. в м.”Високи рид” с.Ковачевци 1 500 лв.Без ДДС
8. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 26.09.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.09.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.09.2016г.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 04.10.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 09.09.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

      Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, определя на 08.09.2016 г. от 14 часа в сградата на община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за изменение на Общ устройствен план на “Курортно туристическа локализация “Самоков- Боровец- Бели Искър” в ядро “Нисък Боровец 1100″ по отношение на поземлени имоти №65231.917.469 и №65231.917.517 в местността “Луковица” в землището на гр.Самоков.

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

      Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, определя на 16.09.2016 г. от 14 часа в сградата на община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за специализиран подробен устройствен план паркоустрояване и благоустрояване на парк “Ридо” по кадастралната карта на гр.Самоков

Дата на публикуване 31.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на дейност „Управление и функциониране на услугите” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Ръководител – 1 бр.

Шофьор – 1 бр.

Хигиенист – 1 бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Социален работник – 1 бр.

Логопед – 1 бр.

Рехабилитатор – 1 бр.

Психолог – 1 бр.

Медиатор – 1бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за “Формиране и развитие на родителските умения”, “Семейно консултиране и подкрепа” и “Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и родители, които на са уязвими групи, с цел посещаване на детска градина” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Гинеколог – 1 бр.

Медицинска сестра – 1 бр.

Социален работник – 1 бр.

Акушерка – 1 бр.

Юрист – 1 бр.

Психолог – 1 бр.

Медиатор – 1бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Индивидуална психологическа подкрепа за деца с увреждания” по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Специален педагог – 1 бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

===================================================

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” по Проект „Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства”, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педиатър – 1 бр.

Стоматолог – 1 бр.

Медицинска сестра – 1бр.

Медиатор – 1бр.

Дата на публикуване 26.08.2016 г.

=====================================================

О Б Я В А

ДГ ,,Самоково” –  гр. Самоков

обявява 1(едно) свободно работно място за помощник – възпитател, считано от 15.09.2016 г.

Необходими документи:

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Копие от диплома за завършено образование

Изисквания за длъжността:

 1. Степен на завършено образование – средно
 2. Предишен опит на същата позиция.
 3. Умения за работа в екип;
 4. Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Документите се подават до Директора на  ДГ ,,Самоково”, от 8,30 до 12,30 часа,  до 02.09.2016 г.  включително.

Резултатите ще бъдат обявени на 09.09.2016 година.

Дата на публикуване 25.08.2016 г.

==========================================================

О Б Я В А

 Детска градина „ЗВЪНЧЕ” обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността  „Учител/старши учител ДГ” на основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ (в полза на работодателя), считано от 01.09.2016 година.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – Висше – ОКС „ Бакалавър” или „ Магистър”

– Специалност – Предучилищна педагогика

– Длъжност – Учител ДГ

Необходими документи:

          А. При кандидатстване:

– Заявление;

– Автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

– Лична карта – ксерокопие;

           Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

 Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 26.08. 2016 г. до 02.09.2016г. включително, от гл. счетоводител А.Николова – в сградата на Детска градина „Звънче”, гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5, от 8.30 до 16.00 часа.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 08.09.2016 година от 10.00 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5  .

Дата на публикуване 25.08.2016 г.

======================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 15.08.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.08.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.08.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 10.08.2016 г.

======================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. СО 65231.901.476.1.18 на втори етаж с площ от 42,77 кв.м. в бл.”Слатина”  гр.САМОКОВ 6 100 лв.без ДДС
2. ПИ 65231.901.343 с площ от 313 кв.м. – парцел V кв.288А гр.САМОКОВ 8 100 лв.без ДДС
3. ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ 2 250 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 15.08.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.08.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.08.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.08.2016 г.

================================================

П О К А Н А

ЗА

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 ОБЩИНА САМОКОВ,

 

кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от община Самоков да вземат участие в заключителна информационна конференция по Договор № РД 50-188/07.12.15г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.

Конференция ще се проведе на 18.08.2016 г. от 17:00 часа в сграда на Общинска Администрация, гр. Самоков, ул. „Македoния” 34, ет V.

Програма:

17:00ч.-17:15ч. – Регистрация и получаване на материали

17:15ч.-18:15ч. – Представяне на резултатите от изпълнението на проекта

18:15ч.-18:30ч. – Кафе пауза

18:30ч.-19:00ч. – Дискусия

19:00ч. – Закриване

 Вашето участие като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВМОР) е ключово и разчитаме на Вас и Вашата активност.

Дата на публикуване 04.08.2016 г.

===================================================

ПОК АНА

ЗА

ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ

 ОБЩИНА САМОКОВ,

 

кани всички заинтересовани страни – представители на публичната власт,  бизнеса, неправителствени организации, земеделски производители, активни граждани от община Самоков да вземат участие в заключителна информационна конференция – Дейност 2.4 от одобрен бюджет по Договор № РД 50-188/07.12.15г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.

Конференция ще се проведе на 17.08.2016 г. от 10:00 часа в сграда на Общинска Администрация, гр. Самоков, ул. „Македoния” 34, ет V.

Програма:

10:00ч.-10:30ч. – Регистрация и получаване на материали

10:30ч.-11:30ч. – Представяне на резултатите от изпълнението на проекта

11:30ч.-12:00ч. – Кафе пауза

12:00ч.-13:00ч. – Дискусия

13:00ч. – Закриване

Вашето участие като заинтересована страна в процеса на прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВМОР) е ключово и разчитаме на Вас и Вашата активност.

Дата на публикуване 04.08.2016 г.

====================================================

Document-page-001(2)

Дата на публикуване 04.08.2016 г

=====================================================

ОБЯВА

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие

Заповед на министъра на отбараната № МЗ-ОХ-547 за доброволния резерв

Дата на публикуване 02.08.2016 г.

====================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 08.08.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2016 г.

==================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2016 г.

===================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.07.2016 г.

===================================================

Изложба „Заложбите на младите таланти” ще бъде открита на 27 юли 2016 г., сряда от 17.30 ч. в Художествена галерия „Проф. Васил Захариев”.

Изложбата включва рисунки на децата от школа по рисуване с ръководител художника Бойко Павлов.

Дата на публикуване 25.07.2016 г.

===================================================

Дирекции “Бюро по труда” (обл.: София-град, Софийска и Перник)
уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
през месец ЮЛИ 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)
Насърчителни мерки за обучение и заетост – по реда и условията на ЗНЗ Средства
/в лева/
ДБТ САМОКОВ
1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 1 911
2 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-год. възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) 0
3.1 Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 1 994
3.2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 700
4 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 0
5 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 3 751
6.1 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 0
6.2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 0
         Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ.  Краен срок: 25. 07. 2016г.
ДБТ  САМОКОВ
         Допълнителна информация за процедурата може да се получи:
– на място в Дирекция “Бюро по труда”:
гр. Самоков,                        ул. “Македония” №34, ет.2,                    тел.: 0722/ 66 746, 66 486

Дата на публикуване 18.07.2016 г.

=========================================================

В Дирекция Бюро по труда Самоков стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 и Компонент 2 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица по Националния план за действие по заетостта – 2016, както следва:

– на 15.07.2016 г. стартира прием на заявки по Компонент 2 за разкриване  на работни места по Програмата от работодатели от публичния сектор. Средствата са в размер на 13 710 лв.

– на 18.07.2016 г. стартира прием на заявки по Компонент 1 за разкриване на работни места по Програмата от работодателите от частния сектор. Средствата са 8 891 лв.

Крайният срок за приемане на документи от работодатели по Компонент 1 и Компонент 2 е 25.07.2016 г.

Съветът за сътрудничество към бюрото по труда ще оцени подадените заявки от работодателите по Компонент 1 и Компонент 2 в срок до 28.07.2016 г., съгласно утвърдените “Правила за кандидатстване на работодатели по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица” и чл. 50 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрото по труда.

В Програмата могат да се включат:

по Компонент 1 – работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.

Компонент 2 – работодатели от публичния сектор – държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта, които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.

Правилата за кандидатстване на работодателите по Програмата са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Допълнителна информация може да се получи в дирекция “Бюро по труда” гр. Самоков.

Дата на публикуване 15.07.2016 г.

========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

В рамките на Празника на Самоков ще се проведе традиционния детски конкурс „Мини Мис и Мини Мистър – Самоков`2016”

Участие в конкурса могат да вземат деца на възраст от 4 до 11 години.

За справки и записвания на място в читалище-паметник „Отец Паисий-1859” всеки работен ден или на телефони:

601-32;

0877637760;

0885001561.

Краен срок  за записване –  31 юли.

Дата на публикуване 12.07.2016 г.

========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 05.08.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 01.08.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.08.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.08.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.07.2016 г.

======================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата  на публикуване  11.07.2016 г.

======================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПУР /подробен устройствен план — план за улична регулация/ – нова улица с о.т. 77А до о.т. 375 в землището на с. Горни Окол, Община Самоков, засягаща ПИ №№№ 16599.47.80, 16599.47.81, 16599.47.82, 16599.47.83, 16599.47.79, 16599.47.113, 16599.2.374, 16599.2.71, 16599.48.88, 16599.48.106, 16599.48.104, 16599.48.103, 16599.48.107, 16599.48.108, 16599.48.110, 16599.48.119, 16599.48.118, 16599.48.117, 16599.48.116,16599.2.69,16599.48.120 и 16599.2.912.

В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в кметството на с. Горни Окол, Община Самоков и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

=======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – ПРЗ /подробен устройствен план — план за регулация и застрояване/във връзка с чл. 16 от ЗУТ за част от землището на с. Горни Окол, Община Самоков.

В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в кметството на с. Горни Окол, Община Самоков и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

=======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ в землището на с. Горни Окол, Община Самоков за обекти:

 1. Нова пътна връзка от съществуващ път с. Горни Окол — с. Долни Окол до регулацията на с. Горни Окол, засягаща ПИ №№ 16599.37.2, 16599.37.99, 16599.37.100, 16599.37.452, 16599.39.26, 16599.39.27, 16599.39.28, 16599.39.31, 16599.39.32, 16599.39.33, 16599.39.34, 16599.39.37, 16599.39.38, 16599.39.40, 16599.39.41, 16599.39.43, 16599.39.44, 16599.39.46, 16599.39.48, 16599.40.5, 16599.40.6,16599.40.7, 16599.40.8, 16599.40.17, 16599.40.18, 16599.40.26.
 2. Довеждащ водопровод от сондажни кладенци до регулацията на с. Горни Окол, засягащ ПИ №№ 16599.2.137, 16599.35.5, 16599.37.55 и 16599.87.448.
 3. Електрическа подстанция и подземен електропровод — кабел 110 kw и кабел 20 kw, засягащи ПИ №№ 16599.2.399, 16599.2.437, 16599.2.501, 16599.34.58,16599.35.35 и 16599.87.448.

В 30 дневен срок от обнародването в ДВ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в кметството на с. Горни Окол, Община Самоков и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

======================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ за обект „Трасе на канализационна мрежа в землището на с. Говедарци, с. Мала Църква, с. Маджаре и с. Бели Искър”.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал.1 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

========================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план — парцеларен план/ за обект „ Външно електрозахранване на „Дърводелска работилница” в ПИ № 61604.41.29 в землището на с. Радуил, Община Самоков — подземна кабелна линия 20 kv и КТП.”

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по ал.1 заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков.

Дата на публикуване 07.07.2016 г.

========================================================

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК

ПОКАНА

За участие в информационни срещи, конференции, обучения и работни срещи за – м.Юли 2016 г. Създаване на местна инициативна група Самоков и популяризиране и консултиране Подготовка на стратегия за местно развитие 2014-2020 година

Дата на публикуване 05.07.2016 г.

========================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с актуализиране и закриване на адреси на имоти без жилищна постройка или съществуващите са негодни за обитаване от Националния класификатор на постоянните и настоящите адреси на територията на с. Доспей, уведомявам Веска Стайкова-Аптън и Джефри Филип Аптън, че адреса на имота им находящ се в с. Доспей, ул. „11-та” №2 ще бъде закрит от класификатора на адресите.

Кмет с. Доспей

Дата на публикуване 23.06.2016 г.

========================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.06.2016 г.

========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 18.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.07.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

======================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 05.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 01.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.07.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

====================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 08.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 04.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.07.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

===========================================

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 08.07.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 65231.908.494 с площ 2961 кв.м. представляващ УПИ-парцел ХІ-за „обществено обслужване” в кв.287 /южно от магазин Билла/ гр.САМОКОВ 296 100 лв.
2. ПИ № 65231.908.493 с площ 2965 кв.м. представляващ УПИ-парцел ХІІ-за „обществено обслужване” в кв.287 /южно от магазин Билла/ гр.САМОКОВ 296 500 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 04.07.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.07.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.07.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.06.2016 г.

====================================================

Page1

 

Дата на публикуване 13.06.2016 г.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 17.06.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 13.06.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.06.2016 г.

=========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.06.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 06.06.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 06.06.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 06.06.2016 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

=======================================================

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на следните длъжности: Оператор/лаборант /ЛПСОВ/; Шофьор специализирана техника-Оператор на компактор/челен товарач; Оператор инсталация за сепариране и машини за компостиране; Общ работник – 10 бр.
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Оператор/лаборант /ЛПСОВ/; завършено висше образование специалност „ВИК” или „Химия” или средно специално с опит в сферата на пречистването и обработването на отпадъчни води и др. – 1 бр.
 • Шофьор специализирана техника-Оператор на компактор/челен товарач, завършено средно образование, шофьорска книжка-категория С+Ткт – 1 бр.
 • Оператор инсталация за сепариране и машини за компостиране, завършено средно образование – 1 бр.
 • Общ работник – 10 бр.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.05.2016 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от съответните специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на съответната длъжност.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация:

Биляна Христоскова – Управител на ОП „РЦУО”  тел. 0722/66630/409

Елена Лобутова – Гл.експерт „Екология и управление на отпадъците” тел. 0722/66630/409

Валентина Манчева – Ст.експерт „АПИО”    тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 17.05.2016 г.

=====================================================

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 16.05.2016 г.

========================================================

Протокол от дата 03.05.2016 г във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Протокол от дата 15.04.2016 г във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Дата на публикуване 11.05.2016 г.

=========================================================

Информация във връзка с Национална кампания “Великден за всеки” “Дари празник за баба и дядо” и списък с имената на имащите право на ваучер може да намерите >>тук<<

===========================================================

ОБЩИНА САМОКОВ

набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Специалист “Регулация и кадастър” – 1 бр.

1. Изисквания към кандидатите:
1.1 Завършено висше образование, специалност: „Геодезия”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Управление в строителството” или завършено средно образование в строителен техникум. Предимство ще имат кандидатите с професионален опит в сферата на геодезичните услуги и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:
1. Заявление за участие /свободен текст/;
2. Документи за образователен ценз;
3. Професионална автобиография;
4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.
На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.
Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 20.05.2016 г.

Лице за контакт: Валентина Манчева – Ст.експерт „АПИО”, тел.0722/66630/130

Дата на публикуване 28.04.2016 г.

===========================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.04.2016 г.

============================================================

Община Самоков, набира кандидати за сезонни работници в Общинско предприятие “Спортни имоти и прояви” – инструктор и подръжка на съоръжения “Въжен парк” – 2 бр.

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

============================================================

Протокол във връзка с изпълнение на чл.37и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със Заповед №ЛС-01 -1890 /29.12.2015 г. на кмета на община Самоков, за разпределяне имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище.

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

============================================================

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 28.08.2016 г. до 10.09.2016 г. в 68-ма бригада “Специални сили”, 55-ти инженерен полк и 10-ти отделен механизиран батальон

Дата на публикуване  22.04.2016 г.

============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 10.05.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 05.05.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.05.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.05.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2016 г.

===============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 09.05.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 03.05.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.05.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.05.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2016 г.

================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 03.05.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 28.04.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.04.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.04.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.04.2016 г.

===============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.04.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 18.04.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 08.04.2016 г.

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 15.04.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Вискори рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 11.04.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.04.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.04.2016 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.04.2016 г.

================================================================

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Дирекции “Бюро по труда” Самоков
уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
през месец АПРИЛ 2016 г., както следва:
Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)
Насърчителни мерки за обучение и заетост – по реда и условията на ЗНЗ Средства
/в лева/
ДБТ САМОКОВ
1 Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) 4 486
2 Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване  безработни лица до 29-год. възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) 4 497
3.1 Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване  безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 6 950
3.2 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 – год. възраст (чл 41а от ЗНЗ) 2 520
4 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” (чл. 55 от ЗНЗ) 0
5 Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 15 871
6 Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 4 863
7 Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване (чл 55г от ЗНЗ) 1 680
 Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ.  Краен срок: 11. 04. 2016г.
ДБТ  САМОКОВ
         Допълнителна информация за процедурата може да се получи:
– на място в Дирекция “Бюро по труда”:
гр. Самоков,                        ул. “Македония” №34, ет.2,                    тел.: 0722/ 66 746, 66 486

Дата на публикуване 04.04.2016 г.

==========================================================

Заповед на командващия на съвместното командване на силите

Обява за провеждане на конкурс за вакантни войнишки длъжности във военни формирования във Военновъздушни сили

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 07.06.2016 г., 08.06.2016 г. и 09.06.2016 г. в Национална гвардейска част – гр. София

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

За повече информация стая 525 в сградата на Община Самоков и на телефон 0722/66723 – Божидар Величков

Дата на публикуване 28.03.2016 г.

==========================================================

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Уважаеми търговци,

Във връзка с Наредба №3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Самоков, приета с Решение № 90/28.01.2016г. на ОбС Самоков, физическите и юридическите лица трябва да подадат Уведомление за вписване в информационния масив за търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти в 2/два/ екземпляра до кмета на Община Самоков по образец /Приложение 1/ в деловодството на общината – гише №1,3 и 4.

За функциониращите търговски обекти – Уведомлението се подава в срок до 18.05.2016г. За новооткрити обекти срокът е 30/тридесет/ дни от започване на дейността.

Бланки на Уведомленията се получават на партера на общината – стая №14 /копирни услуги/ или могат да бъдат свалени от сайта на Община Самоков – www.samokov.bg

За лицата, извършващи дейност на територията на селата уведомленията ще бъдат на разположение в съответните кметства.

Заявлението може да изтеглите тук

Дата на публикуване 18.03.2016 г.

===========================================================

Обява на Националния Военен Университет “Васил Левски” за прием на курсанти.

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ- 90

Брошура за прием

За повече информация стая 525 в сградата на Община Самоков и на телефон 0722/66723 – Божидар Величков

Дата на публикуване 02.03.2016 г.

============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 15.03.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС
2.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане

Тръжната документация се получава в стая 420 до 11.03.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.03.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.03.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 24.02.2016 г.

===========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 07.03.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 29.02.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.02.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.02.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 24.02.2016 г.

===========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 26.02.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 22.02.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 16.02.2016 г.

============================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.2  от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за обект “Главен довеждащ водопровод от водовземна галерия “Пукната скала” до съществуваща облекчителна шахта на водопровод Ф600- стомана в с. Бели Искър, Община Самоков.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по  ал.1  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков

Дата на публикуване 15.02.2016 г.

===========================================================

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 09.02.2016 г.

===========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 На 05.02.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:>

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ, VІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 01.02.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.02.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.02.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.01.2016 г.

========================================================

Обява на командира на Сухопътни войски генерал-майор Андрей Боцев за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра мех

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, за времето от 6.05.2016 г. до 07.06.2016 г. в 61-ва механизирана бригада – Карлово и 2-ра механизирана бригада – Стара Загора

Приложвния № 1 – Списък на вакантните длъжности за войници от 61-ва механизирана бригада – Карлово, за заемане след конкурс

Приложвния № 2 – Списък на вакантните длъжности за войници от 2-ра механизирана бригада – Стара Загора, за заемане след конкурс

Дата на публикуване 25.01.2016 г.
=========================================================

Обявяване на вакантни длъжности от Военноморските сили и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Версия за печатВерсия за печат Заповед на министъра на отбраната на Република България относно обявяване на вакантни длъжности от Военноморските сили и ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” за приемане на военна лужба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Дата на публикуване 25.01.2016 г.

========================================================

Община Самоков обявява прием на медицински специалисти за обгрижване на потребители по проект „Нови възможности за грижа”. Документи за кандидатстване:

Заявление

Граждански договор

Длъжностна характеристика

 

Дата на публикуване 22.01.2016 г.

========================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 20.01.2016 г.

========================================================

Община Самоков

О Б Я В Я В А:

 

На 19.01.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 15.01.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.01.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.01.2016 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 08.01.2016 г.

========================================================

Община Самоков

О Б Я В Я В А:

На 08.01.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Началнацена
1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 04.01.2016г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.01.2016 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.01.2016г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.12.2015 г.

========================================================

Община Самоков

О Б Я В Я В А:

На 04.01.2016г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в кв.206”А”, 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 28.12.2015г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.12.2015 г.

=========================================================

ОБЯВА

 

ОДЗ „Самоково” – гр.Самоков обявява две свободни работни места за помощник-възпитател, считано от 04.01.2016 г. и от 07.01.2016 г.

 

Необходими документи:

 1. Заявление от кандидата.
 2. Автобиография.
 3. Диплома за завършено средно образование.

 

Изисквания за длъжността:

 1. Завършено средно образование.
 2. Предишен опит на подобна позиция.
 3. Отговорност, комуникативност, самоконтрол, коректност, умения за работа в екип.

 

Документите се подават до директора на ОДЗ „Самоково”, М.Дренска до 22.12.2015 г. включително. Резултатите ще бъдат обявени на 28.12.2015 година.

За контакти: тел. 0722/662 08

Дата на публикуване 15.12.2015 г.

=======================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.12.2015 г.

=======================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 18.11.2015 г.

========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.12.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект Начална цена
1. УПИ-парцел VІ за жилищно строителство с площ 414 кв.м. кв.316А гр.САМОКОВ 20 700 лв.
2. УПИ-парцели ІІІ, VІ, VІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. УПИ-парцел ІІ-609 с площ 805 кв.м. в кв.60с.КОВАЧЕВЦИ 17 800 лв.
4. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.
5. ПИ № 61604.52.70 с площ от 195 кв.м. с.РАДУИЛ 4 600 лв.
6. ПИ № 024016 зем.земя-ливада с площ от 2600 кв.м. в м.Васовица с.БЕЛЧИН 5300 лв.
7. ПИ № 46067.7.1193 и ПИ № 15285.5.199 – зем.земя с обща площ 3117 кв.м. 15 100 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 30.11.2015г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.11.2015 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 30.11.2015г.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 11.12.2015 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 16.11.2015 г.

==============================================================

Комисия назначена със Заповед №ЛС-01-441/25.03.2015г. на кмета на община Самоков определи необходимата площ и разпредели имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище  за всеки собственик на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 16.11.2015 г.

===============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект Начална цена
1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.
3. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 09.11.2015г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.11.2015 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.11.2015г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.11.2015 г.

==================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.11.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект Начална цена
1. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС
2.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане

Тръжната документация се получава в стая 420 до 20.11.2015г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.11.2015 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.11.2015 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.11.2015 г.Об

===============================================================

Община Самоков 

Ви кани на 30.10.2015г. в 11 часа в залата на третия етаж в сградата на общината, за провеждане на заключителна пресконференция по проект “За по добро бъдеще, чрез разкриване на нова социална услуга- “Център за настаняване от семеен тип за деца””

Дата на публикуване 28.10.2015г.

===============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.10.2015 г., 06.11.2015 г. и 13.11.2015г. ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на паркоместа в Общински блок гр.САМОКОВ.

За справки: тел.0722/66951

Дата на публикуване 28.10.2015 г.

================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в кв.206”А”, 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 02.11.2015г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 28.10.2015 г.

===============================================================

Заповед № ОХ -708 /09.10.2015 г. на Министъра на отбраната за :

Обявяване на вакантни длъжности в Национална гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в стараната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурса.

Дата на публикуване 19.10.2015 г.

===============================================================

УВЕДОМЛЕНИЕ

Относно: Проверка на мерки и теглилки

 

УВАЖАЕМИ ТЪРГОВЦИ,

От 13 до 16 октомври 2015 г. в помещението на РУП Самоков, намиращо се на територията на общинския пазар, ще бъде разкрит пункт за проверка на средства за измерване за търговски цели – везни и теглилки.

Всички ползватели на средства за измерване трябва да ги представят в един от посочените дни както следва:

 • на 13 октомври от 10.30 до 16.30 ч.
 • на 14 и 15 октомври от 9.00 до 16.30 ч.
 • на 16 октомври от 9.00 до 16.00 ч.

Търговците, които пропуснат да направят това, подлежат на санкции по Закона за измерванията.

Дата на публикуване 09.10.2015 г.

===============================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 09.10.2015 г.

===============================================================
Дата на публикуване 05.10.2015 г.
===============================================================
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:
На 16.10.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:
Обект
Начална цена
1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земя    ПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земя с.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. ПИ № 779009 с площ от 0.241 дка. зем.земяс.КЛИСУРА 603 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 12.10.2015г.Депозит са участие в търга се внася до 12.10.2015 г.Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.10.2015 г.
За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.10.2015 г.

================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Oбщинската служба по земеделие- самоков уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че на основание чл.72,ал.2 от ппзспзз са изготвени предварителни регистри  на имотите  за формиране на масиви за ползване за землищата на територията на община Самоков.Регистрите се намират в осз.

Дата на публикуване 25.09.2015 г.

=================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал.2  от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за трасе на водопровод и канал за обект „Доизграждане и реконструкция на Вик мрежата на  к.к. Боровец, Община Самоков”.

Съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението по чл. 128 ал.1 от ЗУТ  заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация гр. Самоков

Дата на публикуване 18.09.2015 г.

==================================================================

ОБЯВА

 ОБЩИНСАКТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – САМОКОВ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ЧЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.72, АЛ.2 ОТ ППЗСПЗЗ СА ИЗГОТВЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА С. ДОЛНИ ОКОЛ,           С. НОВО СЕЛО, С. ШИПОЧАНЕ И С. ШИРОКИ ДОЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ.

РЕГИСТРИТЕ СЕ НАМИРАТ В ОСЗ

Дата на публикуване 17.09.2015 г.

==============================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 29.09.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.908.371 с площ от 378 кв.м., ведно с жилищна сграда ул.”Ив.Вазов” гр.САМОКОВ 27 790 лв.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС
3.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане

Тръжната документация се получава в стая 420 до 25.09.2015г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.09.2015 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.09.2015 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2015 г.

=====================================================================

1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” за заемане на длъжността: Електромонтьор – 2 бр

2.Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше или средно образование – специалност „Електротехника” или професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.

 3.Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 30.09.2015 г.

Комисия от съответните специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на съответната длъжност.

Дата на публикуване 09.09.2015 г.

===================================================================

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 На основание чл. 55, ал. 1 от Закона за защитените територии и във връзка с чл. 12, ал.1, чл.13 и чл.14, ал.1 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, изпълнителят ДЗЗД „Рила Консултанти“

организира

обществено обсъждане на

проект на „Разработване на план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015-2024 г.“

 Общественото обсъждане ще се състои на 25.09.2015 г. /петък/ от 09:00 часа в гр. Благоевград, Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Голяма сцена, пл. „Георги Измирлиев“ №1.

 В деня на общественото обсъждане на 25.09.2015 г. (петък) от 13.00 часа ще се проведе и пресконференция за медиите в сградата на община Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ 1, зала 101.

 Проектът на разработения план за управление на резерват „РМГ“ за периода 2015 – 2024 г. и приложенията към него са на разположение всеки работен ден от 10.00 – 12.00 часа и от 14.00 – 16.00 часа от 03.09.2015 г. до 22.09.2015 г. в :

 • ДНП „Рила“, гр. Благоевград, кв. „Вароша“, ул. „Бистрица“ №12В, За контакти: Мариела Богданова, имейл: m.bogdanova@rilanationalpark.bg, тел: 0884 111 467
 • Община Рила – гр. Рила, пл. „Възраждане“ 1,  За контакти: rilamunicipality@gmail.com тел: 07054/8844

Проектът на планa за управление на резерват “РМГ“ и приложенията към него са достъпни и на интернет страниците на  портал за обществени консултации – www. strategy.bg на страницата на проектa „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“  и Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” на адрес: www.pu-rila.info, в рубриката Проект – Разработване на ПУ на резерват „РМГ“.

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на ДЗЗД „Рила Консултанти“, гр. София, ул. „Димитър Манов“ №10, офис 7, партер, на e-mail адрес: rilakonsultanti@gmail.com или на срещата за обществено обсъждане.

За контакт по обществените обсъждания от страна на изпълнителя: Десислава Лилова, ДЗЗД „Рила Консултанти”, тел. 0897 214242, email: rilakonsultanti@gmail.com

Дата на публикуване 03.09.2015г.

==============================================================

obiava

 

==================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.09.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели за жилищно строителство в кв.206”А”, 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) гр.САМОКОВ

57,60 лв./кв.м.

2. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
3. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.ПИ № 65231.912.544 с площ- 760 кв.м.ПИ № 65231.912.543 с площ- 778 кв.м.гр.САМОКОВ 43 680 лв.45 600 лв.48 680 лв.
4. ПИ № 23491.8.263 с площ от 964 кв.м. вм.”Червената земя” землище с.Драгушиново 9 640 лв.
5. ПИ с площ от 335 кв.м. – парцел ІХ в кв.52с.ЯРЛОВО 5 100 лв.
6. УПИ-парцел Х с площ от 568 кв.м., ведно със сграда в кв.50 с.Райово 14 567,70 лв.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 07.09.2015г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.09.2015 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.09.2015г.

При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 18.09.2015 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.08.2015 г.

=================================================================

Във връзка с Празника на Самоков, на 16 август, неделя  са осигурени безплатни автобуси от Голямата чешма до Бельова черква и обратно.

Автобусите ще се движат от Голямата чешма към Бельова черква в часовете от 7.30 ч. до 12.00 ч. през 45 минути и от Бельова черква към Голямата чешма  – в 13.30 ч. и в 15.00 ч.

==================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 03.08.2015 г.

==================================================================

1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на следните длъжности: Управител на РЦУО; Оператор на компактор/челен товарач/пикап; Общ работник-шофьор; Общ работник – 7 бр.
2. Изисквания към кандидатите:
2.1 Управител на РЦУО, завършено висше образование: екология; икономика; технически науки. Професионален опит – най-малко 3 години в сферата на екологията, управлението на отпадъци и други сходни дейности.
Специални компетентности:
– Познаване законовите разпоредби, свързани с управлението на отпадъци;
– Способност да работи в екип;
– Способност да взема решения;
– Способност да представя и разпространява идеи;
– Комуникативност.
2.2 Оператор на компактор/челен товарач/пикап, завършено средно образование, шофьорска книжка-категория С+Ткт
2.3 Общ работник-шофьор, завършено средно образование, шофьорска книжка-категория С
2.4 Общ работник – 7 бр.
3. Необходими документи, място и срок за подаването им:
1. Заявление за участие /свободен текст/;
2. Документи за образователен ценз;
3. Професионална автобиография;
4. Медицинско свидетелство;
5. Свидетелство за съдимост.
Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.
На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.
Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 21.08.2015 г.
Комисия от съответните специалисти, определена от Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на съответната длъжност.
Предимство ще имат кандидатите с опит.
За допълнителна информация:
Елена Лобутова – Гл.експерт „Екология и управление на отпадъците” тел. 0722/66630/409
Валентина Манчева – Ст.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 30.07.2015 г.

===========================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Самоков на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ЛС-01-1050/08.07.2015г. на кмета на Община Самоков се разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план- план за застрояване за поземлен имот с индификатор 83243.7.317 по кадастрална карта на с.Шипочане, Община Самоков.

Заповедта може да се прегледа от заинтересуваните лица в дирекция “ТСУЕП” в сградата на общината/стая425/

Дата на публикуване 10.07.2015 г.

==========================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

 Община Самоков на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ЛС-01-1062/10.07.2015г. на кмета на Община Самоков се разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план- план за застрояване за поземлен имот №000701 в стопански двор с.Долни Окол, Община Самоков.

Заповедта може да се прегледа от заинтересуваните лица в дирекция “ТСУЕП” в сградата на общината/стая425/

Дата на публикуване 10.07.2015 г.

==========================================================

Съобщение до всички собственици на земеделска земя и земеделски стопани от областна дирекция “Земеделие” Софийска област.

Дата на публикуване 10.07.2015 г.

==========================================================

Обявление

Община Самоков, Софийска Област  на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен подробен устройствен план- изменение на плана за застрояване и регулация на квартали 294, 310б и 317 по плана на гр.Самоков.

Съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация гр.Самоков.

Дата на публикуване 22.06.2015 г.

===========================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.07.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект Начална цена
1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 03441.2.704 с площ от 307 кв.м. зем.земя с.Бели Искър 2 456 лв.без ДДС
3.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава в стая 420 до 29.06.2015г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.06.2015 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.06.2015 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

дата на публикуване 22.06.2015 г.

==========================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 19.06.2015 г.

===========================================================

Информация относно проект “Нови възможности за грижа”

Писмо от Агенция за социално подпомагане” изх. № 3605-653/17.06.2015 г.

Отговор на писмо от Агенция за социално подпомагане относно проект “Нови възможности за грижа” изх. № 1200-192/19.06.2015 г.

Дата на публикуване 19.06.2015 г.

============================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

С цел предотвратяване започването на административно – наказателно производство по реда на ЗАНН и Наредба №1 на ОбС Самоков, във връзка със състоянието на сграда с идентификатор №65231.910.28.1 по КК на град Самоков /УПИ XV-1963, кв.127 по регулационния план на гр. Самоков/,  с административен адрес ул. „Цар Борис III” №73 , представляваща  архитектурно – строителна недвижима културна ценност, моля  ползвателите или собствениците на имота да се явят в стая 435 в сградата на общинска администрация Самоков.

Дата на публикуване 03.06.2015 г.

=============================================================

Комисия назначена със Заповед №ЛС-01-441/25.03.2015г. на кмета на община Самоков определи необходимата площ за всеки собственик на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ. Протокол 2

Дата на публикуване 25.05.2015 г.

==============================================================

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция педагог)

Приложение А

Автобиография(примерен образец)

Дата на публикуване 22.05.2015 г.

===============================================================

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” (позиция медиатор)

Приложение А

Автобиография(примерна форма)

Дата на публикуван 22.05.2015 г.

 

================================================================

Община Самоков

Обявява:

 На 02.06.2015 г. ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на:

1.ПИ № 65231.908.371 с площ от 378 кв.м., ведно със сграда със ЗП 55 кв.м. ул.”Ив.Вазов” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 27 790 лв.

2.ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 74 000 лв.

3.Апартаменти и магазини – ново строителство кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава в стая 420 до 29.05.2015 г.

За справки: тел.0722/66951

Дата на публикуване 22.05.2015 г.

====================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

Комисия назначена със Заповед №ЛС-01-441/25.03.2015г. на кмета на община Самоков определи необходимата площ за всеки собственик на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

=====================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Младши експерт „Управление при кризи.

За повече информация тук

=====================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

На 15.05.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в кв.206”А”, 206”Б”, 206”В” и 206”Г” (южно от Спортното училище) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 57,60 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 11.05.2015г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.04.2015 г.

=====================================================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

 О Б Я В Я В А:

На 22.05.2015г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ № 65231.906.471 с площ от 267 кв.м.-УПИ парцел ІХ/девет/ за „жилищно строителство и магазин” в кв.421 – ул.”Житна чаршия” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 38 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 18.05.2015г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.04.2015 г.

=====================================================================

Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 във връзка с чл.62а ал.3 от ЗУТ определя:

На 27.04.2015 год. от 14 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ І-79, за баня и парк в кв.6 по плана на к.к.Белчин бани – образуване на нов УПИ ІІІ-за обществено обслужване и  прокарване на нова улица с о.т.10а-10б.

Дата на публикуване 21.04.2015 г.

=======================================================================

Във връзка с реализирането на регионален проект „Първа долекарsка помощ при спешни състояния”,  организиран от Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” към РЗИ-Софийска област със съдействието на община Самоков, на 21.04.2015 г. от 10.00 часа в залата на ПГ „ Никола Йонков Вапцаров” ще се проведе обучение със здравни специалисти и педагози от община Самоков.

Дата на публикуване 15.04.2015

=======================================================================

Обявяване на Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка за 2015/2016 г:

Каталог

Заповед № ОХ- 164/04.03.2015 г. на Министъра на отбраната

Заповед № РД- 134/10.03.2015 г. на Началника на Централно военно окръжие

Дата на публикуване 15.04.2015 г.

==========================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 06.04.2015 г.

===========================================================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

Дата на публикуване 20.03.2015 г.

===========================================================================

Община Самоков, област Софийска на основание чл. 127 ал.1 във връзка с чл. 62 а ал.3 от ЗУТ определя на 09.03.2015 г. от 14.00 часа в страдата на Община Самоков / стая 427/ обществено обсъждане на: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за реryлация и застрояване на квартахи 294, 310б и 317 /кв. “Самоково/ по плана на тр.Самоков.Дата на публикуване 27.02.2015 г.

===========================================================================

Заповед №ЛС-01-241/18.02.2015 г. – На основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за горите , съобразно с утвърдени годишни планове за паша в горски територии – държавна и общинска собственост.

Дата на публикуване 25.02.2015 г.

===========================================================================

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков.

Дата на публикуване 24.02.2015 г.

============================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 19.02.2015 г.

=============================================================================

ОБЯВА  ЗА ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ

Заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-104

Приложение №1 към МЗ №ОХ-104/06.02.2015 г.

Дата 17.02.2015 г.

==============================================================================

ОБЩИНА САМОКОВ УВЕДОМЯВА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ЗАПОЧВА  ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА  УЧАСТИЕ  В  „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНШ СГРАДИ”.

СПРАВКИ   В  СТАЯ  418. / КАШИНОВА/

 ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОГРАМАТА МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК

Дата на публикуване 09.02.2015 г.

=============================================================================

ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № ЛС-01-151/05.02.2015г. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на ОДЗ „Самоково”, гр.Самоков, ул. „Гоце Делчев” № 4, при спазване на разпоредбите на чл.89-97 от Кодекса на труда и Закона за народната просвета;

 1. Изисквания към кандидатите

1.1  Да има завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” и професионална квалификация учител или педагогическа правоспособност;

1.2  Да отговаря на изискванията на чл.40, ал.4 от Закона за народната просвета – да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си, да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата;

1.3  Да са български граждани;

1.4  Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, ал. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено;

1.5  Да не е прекратяван трудовия му договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите от кандидата;

1.6  Да има три години учителски трудов стаж по смисъла на чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за пенсиите;

1.7  Специални компетентности:

–         Способност да планира и организира работата си за постигане на поставените цели;

–         Способност да работи в екип;

–         Способност да представя и разпространява идеи;

–         Способност да прилага идеите на практика;

–         Обективност на преценката;

–         Убедителност при водене на дискусии;

–         Комуникативност.

 1. 2.     Необходими документи, място и срок за подаването им:
  1. Заявление за участие /свободен текст/;
  2. Документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография;
  4. Препис-извлечение от трудова книжка;
  5. Свидетелство за съдимост;
  6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването на длъжността „директор” на детска градина;
  7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
  8. Декларация за липса на обстоятелствата по т.2.3, 2.4 и 2.5 от настоящата заповед;
  9. Проектопрограма за развитие на ОДЗ „Самоково” за период от  3 /три/ години;

    Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков.

    На плика да бъдат записани трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка и да бъде адресиран до комисията по провеждането на конкурса.

    Документите се подават след датата на обявяване на конкурса в местния печат в срок до 14.00 часа на 13.03.2015 г.

 

   Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на ОДЗ „Самоково” ще се проведе чрез защита на Проектопрограма за развитие на детската градина за период от 3 години и събеседване по нормативната уредба в системата на образованието с Комисия за провеждане на конкурса, назначена от Кмета на Общината, съгласно чл.94 от Кодекса на труда.

Дата на публикуване 06.02.2015 г.

==========================================================================================

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина в 10-ти отделен механизиран батальон- Враца.

Заповед на Министъра на отбраната №ОХ-534

Заповед на Командира на сухопътните войски №3 РД-129

За справка тел: 0722/66723 и 0879400870 стая 525  в  сградата на община Самоков

Божидар Величков

Дата на публикуване 16.01.2015 г.

==========================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 14.01.2015 г.

===========================================================================================

СЪОБЩЕНИЕ по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.01.2015 г.

===========================================================================================

Община Самоков,област Софийска на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, определя на 12.01.2015 год. от 14 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за :

1.Проект за подробен устройствен план- изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ IV- За картинна галерия “Захари Зограф” и УПИ VII- За озеленяване в кв.40 по плана на гр.Самоков

2.Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ XVIII – “За озеленяване” в кв.191 по плана на гр.Самоков като се образуват два нови урегулирани поземлени имота I- “За обществено обслужващи дейности”, ПИ №65231.913.583 и II- “За обществено обслужващи дейности”, ПИ № 65231.913.584.

Дата на публикуване 05.01.2015 г.ДГ

===========================================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.12.2014

===========================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 22.12.2014 г.

============================================================================================

Докладна записка от Владимир Георгиев – Кмет на Община Самоков относно: Одобряване на План-сметка за планираните средства от такса битови отпадъци за 2015 г. в община Самоков.

Дата на публикуване 03.12.2014 г.

=============================================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.11.2014 г.

==============================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 26.11.2014 г.

==============================================================================================

Във връзка с публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Самоков за 2015 г. публикуваме:

– Проект за приходната част на бюджета на Община Самоков за 2015 г.

– Проект на разходната част на бюджета на Община Самоков за 2015 г.

“Поименен списък на обектите за строителство, основен ремонт и придобиване на нематериални дълготрайни активи през 2015г”.

– Програма “Култура 2015″

Дата на публикуване 19.11.2014 г.

=============================================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.11.2014 г.

=============================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 13.11.2014 г.

=============================================================================================

Покана за обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Самоков за 2015 г.

дата на публикуване 13.11.2014 г.

=============================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 05.11.2014

============================================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 05.11.2014 г.

============================================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков.

Дата на публикуване 30.10.2014 г.

============================================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков.

Дата на публикуване 29.10.2014 г.

============================================================================================

Обявление на основание чл.25 ал.1 от Закона за общинска собственост уведомявам собствениците на имоти за предстоящо отчуждаване

Дата на публикуване 29.10.2014 г.

============================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

Дата на публикуване 28.10.2014 г.

============================================================================================

Община Самоков е открила сметка за набиране на дарения за Мемориал на Опълченците

IBAN: BG40CECB97908462119801

BIC: CECBBGSF

код: 445100

Банка ЦКБ

=============================================================================================

Община Самоков съобщава, че на 20 октомври 2014 г. ще се проведе общо обсъждане на ПУП- изменения на плана за регулация и застрояване за УПИ II, кв.87,   с цел обособяване на три нови УПИ VIII,IX и X, кв. 87 по ПРЗ на гр.Самоков, обл. Софийска

Дата на публикуване 17.10.2014 г.

============================================================================================

Заповед №26/01.10.2014 г. на основание заповед № ЛС-01-1507/01.10.2014 г. на Кмета на Община Самоков  за открит конкурс за добив на дървесина

Условия за провеждане на открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Проекто-договор

Приложение 1

Дата на публикуване 03.10.2014 г.

========================================================================================

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков.

Дата на публикуване 30.09.2014 г.

========================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл. 182, aл.1 от ДОПК – физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков.

Дата на публикуване 30.09.2014 г.

========================================================================================

Община Самоков на основание чл.124 б ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № ЛС-01-1482/25.09.2014 г. на кмета се разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план – план за регулация на застрояване за поземлен имот с идентификатор 65231.901.8 по кадастралната карта на гр.Самоков

Заповедта може да се прегледа от заинтересуваните лица в дирекция “ТСУЕП” в сграда на общината /стая 435/.

Дата на публикуване 29.09.2014 г.

========================================================================================

ТП “Държавно ловно стопанство- Витошко-Студена” с цел постигане на максимална прозрачност, при извършване на дейностите в държавни горски територии, Ви информира относно обектите и провежданите мероприятия на територията на ТП “ДЛС Витошко- Студена”

Дата на публикуване 23.09.2014 г.

========================================================================================

Община Самоков кани потенциалните кандидати за предоставяне на услугите “Формиране и развитие на родителските умения” и “Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще” 

Срокът за подаване на документи е до 30.01.2015 г.

Дата на публикуване 23.09.2014 г.

========================================================================================

ТП Държавно горско стопанство -Самоков с цел постигане на максимална прозрачност, при извършване на дейностите в държавни горски територии, Ви информира относно обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков.

Дата на публикуване 17.09.2014 г.

========================================================================================

Министерство на отбраната обявява свободни места за войници.

Публикувано на 16.09.2014 г.

========================================================================================

Докладна записка от Владимир Владимиров Георгиев-кмет на Община Самоков във връзка с нуждите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”

Дата на публикуване 11.09.2014 г.

========================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 ал.1 от ДОПК – физически лица с непогасени задължения към община Самоков

========================================================================================

Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността “Директор” на ОДЗ “Звънче”, гр.Самоков, ул.”проф.В.Захариев”, при спазване на разпоредбите на чл.89-97 от КТ и ЗНП.

========================================================================================

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата по проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще” 

Срокът за подаване на документи е до 30.01.2015 г.

========================================================================================

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”

Срокът за подаване на документи е до 30.01.2015 г.

========================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

========================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК  – физически и юридически лица

========================================================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

========================================================================================

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”

Срокът за подаване на документи е удължен до 30.01.2015 г.

=========================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица

=========================================================

Съобщение по чл. 32 от ДОПК с непогасени задължения към Община Самоков

=========================================================

Покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК – физически и юридически лица с непогaсени задължения към Община Самоков

=========================================================

Проект предложение – Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях

=========================================================

Покана за сесия – 24.07.2014г.

=========================================================

Съобщение, съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

=========================================================

Съобщение  по чл. 32 отДОПК с непогасени задължения към Община Самоков

=========================================================  

Покани за доброволно изпълнение по чл. 182, aл.1 от ДОПК – физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

=================================================================

Изменение и допълнение на чл.14 от Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков

=================================================================

Десетилетие на дейност за безопасност по пътищата

=================================================================

Приключи изпълнението на  проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Самоков, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.” – допълнителна информация от тук

=================================================================

ОБЩИНА САМОКОВ открива дарителски пункт за събиране на дарения в помощ на пострадалите от наводненията във Варна и Добрич. Пунктът ще бъде отворен  на 24.06.2014г., като желаещите могат да предоставят даренията  от 09:00 часа до 17.00 часа в помещението, находящо се на ул. “Македония ” № 23 – /бившия Родилен дом/. Предвижда се събраните като дарения трайни хранителни продукти, дрехи, хигиенни и почистващи препарати и други вещи и материали да бъдат изпратени с подсигурен от общината транспорт до Варна и Добрич най – късно до 04.07.2014г.

Телефон за контакти – GSM 0896744010, 0899503722; =================================================================

ПРОЕКТ за промяна на Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок на следния ел. адрес:  samokov@samokov.bg или  в деловодството на община Самоков.

Предложение за промяна в Наредба 12

——————————————————-

Покана за дискусия на 24.06.2014г.

—————————————————————————————————————————————————- 

 Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца” 

Срокът за подаване на документите е удължен до 24.10.2014г.

——————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Указания относно възстановяване на средства,  полагащи се за рентно плащане за т.н. „бели  петна”,   съгласно чл.З7 в, ал.7 от ЗСПЗЗ е необходимо:
 1. Надлежно попълнен формуляр Заявление по образец, който може да се получи от деловодството на община Самоков или да бъде свален от интернет-сайта на общината.
2.  Към заявлението се прилагат следните документи:
 – Копие от документ за собственост на земеделската земя – решение от поземлена комисия, нотариален акт или договор за делба;
 – Копие от удостоверение за банкова сметка, ако подателят на заявлението желае полагащата се сума да бъде получена по банков път;
-Актуално удостоверение за наследници (издадено не по-рано от 6 /шест/ месеца преди датата на настоящето заявление), когато изплащането на сумата за „бели петна” се заявява от наследник/ци на починал  собственик на имот;
– Пълномощно /при необходимост/, в случай, че имотът не е собственост на лицето, подаващо искането за изплащането на полагащите се суми и/или в случай, че имотът/тите има/имат двама или повече съсобственика/ наследника и заявлението се подава от един от тях се изисква това лице да бъде упълномощено да получава полагащите се суми от името на останалите съсобственици/наследници.
–  Адрес, телефон за контакти;
– Декларация, че собственика /съсобственика /наследника /наследниците не е /са извършвал/и разпоредителни сделки /продажба, дарение и др./ с имота /тите;
– Други допълнителни документи, ако има такива– скица/ци на имота/ имотите и/или др.;
            3. Заявлението с приложените към него документи се подава по един от следните начини:
 • на гише „Деловодство” в община Самоков;
 • чрез куриер или пощенска пратка на адрес: 2000 гр.Самоков, ул.“Македония“ № 34 /препоръчано до Община Самоков/;
4. Средствата се изплащат по начина на заявяване във формуляра, подаден от собственика/ съсобственика/ наследника/ци, пълномощника, а именно:
Ако лицето е заявило възстановяването на средствата, полагащи се за плащане за т.н. „бели петна“ по касов начин(в брой), същите ще се изплащат от касата на общината след тяхната проверка и одобрение – стая 310, етаж 3, а ако в заявлението е посочено изплащането им да бъде по банков път, то сумата ще бъде преведена с платежно нареждане на посочена от заявителя банкова сметка.
Заповед ЛС-01-736/29.04.2014г.
Декларация
Декларация Приложение 2 по образец
Заявление