План за заседанията на Общински съвет – Самоков | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 26.05.2022г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 23.05.2022г. в сградата на общината, стая № 319.

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /МАЯ ХРИСТЕВА/

***********************************************************************************************************

 

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА март – май 2022г.

Месец март – 31.03.2022г.

 

 1. Приемане на бюджета на Община Самоков за 2022г.
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 3. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

 

 

Месец април – 28.04.2022г.

 

 1. Приемане на годишните финансови отчети на общинските търговски дружества и отчет за дейността общинските предприятия
 2. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 3. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 4. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 5. Разни

 

 

Месец май – 26.05.2022г.

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни