План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода януари 2019г. – март 2019г | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков за периода януари 2019г. – март 2019г

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА януари 2019г. – март 2019г.

 

 

Месец януари / 31.01.2019г./

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков
 2. Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018г.
 3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019г.
 4. Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на Община Самоков за 2018г.
 5. Приемане на годишен план за приватизация на Община Самоков за 2019г.
 6. Приемане на бюджета на Община Самоков за 2019г.
 7. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет Самоков
 8. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 9. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 10. Разни

 

 

Месец февруари /28.02.2019г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Месец март /28.03.2019г./

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Дневният ред е приет на заседание на председателски съвет, проведено на 19.12.2018г.

 

 

Присъствали:

 

Силвия Стойчева

Владимир Георгиев

Николай Николов

Борислав Филчев

Венета Галева

Мая Христева

Йордан Стоянов

Петър Георгиев

Антоанета Антонова

Емил Кривошиев

Светлана Атанасова

Александър Боев

Димитър Панев