План за заседанията на Общински съвет – Самоков | Община Самоков

План за заседанията на Общински съвет – Самоков

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 25.06.2020г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

1.Приемане на годишните финансови  отчети на общинските търговски дружества и отчет за дейността общинските предприятия

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 22.06.2020г. в сградата на общината, стая № 319.

 

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /МАЯ ХРИСТЕВА/

 

 

/НД                                                                    

****************************************************************************

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ ЗА ПЕРИОДА май – юли 2020г.

 

 

Месец май – 21.05.2020г.

 

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Разни

 

 

Месец юни – 25.06.2020г.

 

1.Приемане на годишните финансови  отчети на общинските търговски дружества и отчет за дейността общинските предприятия

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Месец юли – 23.07.2020г.

 

 

1.Приемане на доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата по чл.26,ал.2 от ЗЧ и за изразходваните от бюджета средства през 2019 г.

 1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
 2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
 3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
 4. Разни

 

 

Председателски съвет:

 

Мая Христева

Любомир Лобутов

Александър Кроснев

Ивалина Михайлова

Ангел Немов

Емил Кривошиев

Емилия Атанасова

Михаил Михайлов

Надка Янакиева

Васил Благоев