Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот №7 в к.р.47 м.”Фусково ханче” землище с.Белчин | Община Самоков