Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 65231.901.197 гр.Самоков | Община Самоков