Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 03441.1.838 с.Бели Искър . | Община Самоков