Докладна записка oтносно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ,имот № 61922.140.6 с.Райово . | Община Самоков