Проекти на правилници и програми | Община Самоков

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на -Щърк.гнездо.-405 ид.ч.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на -Боровец кв.19-ид.ч.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на -общ.съоръжение Скейт парк

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на имот с ид.№ 65231.907.178

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на им.с.ид.№ 65231.906.303.2.2

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на имоти с.Алино

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински земеделски имоти – пасища, мери и ливади

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Гуцал

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

=====================================

Проект на: Правилник за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 1 и 2 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 3 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Методика за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове, които развиват дейност на територията на община Самоков изцяло в подкрепа на спортното майсторство

Дата на публикуване 10.03.2017 г.