Проекти на правилници и програми | Община Самоков

Докладна записка относно :Постъпила в Общинска администрация-Самоков молба с вх. № 26-00-638/17.07.2017 г. от „Енерджи Бул Лес” ЕООД, представлявано от Николай Димитров Кашинов, с искане за наемане на 3 бр. помещения, находящи се в сграда та на Общежитието към СУ „Н. Велчев”-Самоков

Докладна записка относно : Постъпило в Общинска администрация-Самоков заявление с вх. № 26-00-638/17.07.2017 г. от „Енерджи Бул Лес” ЕООД, представлявано от Николай Кашинов-управител, с искане за наемане на общ. помещение/преходни стаи/ с обща площ 54,00 кв.м., находящо се на І-ви етаж в сграда „Общежитие”/сграда № 65231.908.19.1/-Самоков, за разкриването на обект: Интернет-кафе.

Докладна записка относно : Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС с.Ярлово

Докладна записка относно: : Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 г., приета с Решение № 1249/26.01.2018 г. на ОбС с. Гуцал

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на поземлен имот № 58548.340.89, находящ се в землището на с. Продановци.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Радуил.

Докладна записка Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 65231.917.234 и № 65231.917.245, находящи се в землището на гр. Самоков.

Докладна записка относно: Приемане на отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда, в т.ч. Общинска програма за управление на отпадъците на Община Самоков за периода 2016-2020 г.

Годишен отчет за изпълнение на програма за опазване на околната среда на община Самоков за 2017 година

Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на община Самоков за 2017 година

Дата на публикуване 22.02.2018 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Ковачевци.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № № 65231.902.727

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. на ПИ № 65231.913.572

Предложение относно: Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Самоков.

Мотиви: Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Самоков.

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

*****************************************************

Проект на :Програма за развитие на туризма на територията на община Самоков за 2018 г.

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

*****************************************************

Предложение относно: изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Предварителна оценка на въздействието на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Мотиви към проект наа Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация

Дата на публикуване 18.01.2018 г.

*****************************************************

Проект: Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Самоков за периода 2018-2023 г.

Дата на публикуване 12.01.2018 г.

*****************************************************

Проект: Годишен план за приватизацията в Община Самоков през 2018 год.

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

*****************************************************

Проект: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. в Община Самоков

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Във връзка с необходимостта от предоставянето на общинско място на Районно управление на МВР-Самоков за разполагането на автомобили, представляващи веществени доказателства по дела

Дата на публикуване 20.11.2017 г.

******************************************************

Проект на план сметка за 2018 година за дейностите по управление на битови отпадъци

Дата на публикуване 20.11.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 18201.156.1, находящ се в землището на с. Гуцал.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 03767.31.75, находящ се в землището на с. Белчин.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 61922.32.1, находящ се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 23039.6.311, находящ се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуване 23.10.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-помещения в сграда с ид.№ 65231.906.282.1

Докладна записка: Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017г.-сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 в к.к.Боровец

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-с.Поповяне

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 83243.8.492, с.Шипочане

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 65231.918.213, к.к.Боровец

Докладна записка: Относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 65231.908.180

Дата на публикуване 26.09.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка:Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 23039.5.141, находящ се в землището на с. Доспей

Дата на публикуване 21.08.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество-ПИ 7, м.Осеменителна станция, землище с.Злокучене

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно:Включване в Програмата за управление разпореждане с имоти общинска собственост-спортни площадки

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на сграда Синагога

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.914.565

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей

Проект на : Програма за опазване на околната среда на община Самоков 2016 – 2020г

Проект на: Общинска програма за управление на отпадъците на община Самоков 2016 – 2020 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.