Проекти на наредби на ОБС Самоков | Община Самоков

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

Докладна записка относно: Изменение и допълнение на Наредба №12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги в община Самоков /Наредба №12/ във ръзка с актуализиране цените за приемане и обработка на отпадъци в Регионален център за управление на отпадъците- Самоков

Дата на публикуван 02.10.2020 г.

*****************************************************

Проект на: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Мотиви за приемане на: Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 12.06.2020 г.

Справка по чл. 26 за постъпили предложения за изменение и допълнение на Наредбата

Дата на публикуване 14.07.2020 г.

******************************************************

Обявление до заинтересованите лица и общественост, на основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове. Относно: Предложение за приемане на Решение за изменение на на Наредба №12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков.

Дата на публикуване 26.03.2020 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 32, подточка 32.1.8 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 10.01.2020 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба №13 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 10.01.2020 г.

******************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованите лица и общественост, на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Предложение за приемане на Решение за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 15.11.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на нова Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Проект на: Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Дата на публикуване 15.11.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на нова Наредба за реда за управление на горски територии – собственост на община Самоков

Проект на:Наредба за реда за управление на горските територии –собственост на Община Самоков

Дата на публикуване 20.06.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 18 .06.2019 г.

******************************************************

Проект на “Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Самоков, свързани с разкопаване на общински терени “

Докладна записка относно: Проект на “Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на община Самоков, свързани с разкопаване на общински терени “

Дата на публикуване 20 .05.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 42 и допълване с нова точка 51 на Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 23 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно:Изменение и допълнение в Наредба за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища в община Самоков

Дата на публикуване 22 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Приемане на нова Наредба № 1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков

Проект на Наредба № 1

Дата на публикуване 22 .04.2019 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне на размера на общинските такси и цени на услуги на Община Самоков

Дата на публикуване 17 .12.2018 г.

******************************************************

Обявление на основание чл.26 ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Самоков

Дата на публикуване 14 .12.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Становище за ефективността от въведения режим за безплатно и платено паркиране на територията на община Самоков и предложение за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 22 .10.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Допълване Приложение №1 на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 17.08.2018 г.

******************************************************

 

Докладна записка относно:Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI

Анализ на цена във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI

Прогнозна справка за приходите

Дата на публикуване 19.06.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно:Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация.

Дата на публикуване 19.06.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Допълване Приложение №1 на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в Раздел VI и в точка 43 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Самоков, приета с Решение № 1060 по протокол № 29/20.07.2017г. на ОС-Самоков
Дата на публикуване 16.04.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Прoмяна на Наредбата за символиката и отличията на Община Самоков

Дата на публикуване 13.04.2018 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Промяна в Наредба № 12 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Самоков във връзка с изменение и допълнение в точка 42 от Списъка на допълнителните видове услуги и цени за тях към Глава Трета

Дата на публикуване 20.02.2018 г.

******************************************************

Проект на : Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания в община Самоков

Мотиви : Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и хора с увреждания в община Самоков

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Самоков и издаване на сертификати клас В

Дата на публикуване 29.11.2017 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков на ОбС- Самоков

Приложение № 1

Схема Самоков

Схема Боровец

Дата на публикуване 30.10.2017 г.

******************************************************
Докладна записка относно: Изменение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 119 от 26.02.2004 г. на Общински съвет-Самоков
Дата на публикуване 23.10.2017 г.

******************************************************

Проект на: Наредба за символиката и отличията на Община Самоков

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков, приета с решение №227 по Протокол №10/27.05.2004г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 18.08.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Допълнение Наредба за управление на общинска пътна мрежа в община Самоков, приета с решение №783 по Протокол №22/23.02.2017 г. на Общински съвет- Самоков

Дата на публикуване 17.08.2017 г.

******************************************************

 

Докладна записка относно: Изменение в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Самоков, приета с Решение №227 по Протокол №10/27.05.2004 год. на Общински съвет-Самоков.

Дата на публикуване 19.06.2017 г.