График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 26.03.2020г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

1.Приемане на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация”

  1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
  2. Докладни записки на Кмета на Община Самоков
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
  4. Разни

 

 

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 23.03.2020г. в сградата на общината, стая № 319.

 

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

 

        

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                          /МАЯ ХРИСТЕВА/

 

 

/НД                                                                    

              

*****************************************************************************************                                                            

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. май 2020г.

 

 

  Постоянна комисия Дата Час
 

 

 

 

ПОНЕДЕЛНИК

 

 

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”

 

 

 

 

 

11.05.2020г.

 

15:00ч.

 

 

 

17:30ч.

 

 

ВТОРНИК

 

 

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

 

 

 

 

12.05.2020г.

 

 

16:00ч.

 

 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

 

ПК по въпроси свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

 

 

 

13.05.2020г.

 

 

16:00ч.

 

 

 

16:30ч.

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт»

 

 

 

 

 

14.05.2020г.

 

 

 

 

 

15:00ч.

 

 

 

16:00ч.