График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

        

П  О  К  А  Н  А

 

 На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 10.08.2017г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1.  Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
  2. Разни

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 08.08.2017г. в сградата на общината, стая № 319.

         Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                        /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

 

 

***********************************************************************************

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. август 2017г.

 

Постоянни комисии Дата Час
Понеделник ПК по «Здравеопазване и социални дейности»  07.08.2017г.  14.00 ч.
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък