График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

П  О  К  А  Н  А

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 21.12.2017г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

  1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет – Самоков
  2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
  4. Разни

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 18.12.2017г. в сградата на общината, стая № 319.

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                        /СИЛВИЯ СТОЙЧЕВА/

 

/НД

************************************************************************

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. ноември 2017г.

 

 

  Постоянна комисия Дата Час
   ПОНЕДЕЛНИК ПК по «Образование, култура, младежки дейности и спорт» 11.12.2017г. 13:30 
  ВТОРНИК ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

12.12.2017г. 15:30

 

 

16:00

  СРЯДА ПК по «Бюджет и финанси» 

 

 

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

13.12.2017г. 13:30 

 

 

15:45

    ЧЕТВЪРТЪК  ПК по въпроси свързани с разпореждане и възстановяване на земеделски земи 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

14.12.2017г.  

14:30

 

 

15:30

 

 

 

 

  ПЕТЪК