График на комисиите | Община Самоков

График на комисиите

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал.4 т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.16 ал.1 т.1 и чл.68а, ал.1, т.1 от „Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Самоков и взаимодействието му с общинската администрация” свиквам ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САМОКОВ на заседание, което ще се проведе на 25.07.2019г. от 9.00ч., в  заседателната зала на V етаж в сградата на общината, при

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

 

 

  1. Предложения за решения на комисиите на Общински съвет Самоков
  2. Докладни записки на кмета на Община Самоков
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на гражданите
  4. Разни

 

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на общинските съветници от 22.07.2019г. в сградата на общината, стая № 319.

 

Настоящата покана да послужи пред съответните органи за осигуряване на служебен отпуск на съветника, на основание чл.34, ал.3 от ЗМСМА.

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                   /ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ/

 

 

/НД                                                                    

*****************************************************************************************                                                            

Общински съвет – гр.Самоков

 ГРАФИК  НА  КОМИСИИТЕ

м. юли 2019г.

 

  Постоянна комисия Дата Час
 

 

 

 

 

СРЯДА

 

 

 

ПК по „Образование, култура, младежки дейности и спорт”

 

 

ПК по «Устройство на територията и екология»

 

 

ПК по «Здравеопазване и социални дейности»

 

 

 

 

 

 

17.07.2019г.

 

13:30

 

 

 

16:00

 

 

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

 

 

ПК по въпроси, свързани с разпореждане и възстановяне на земеделски земи

 

 

ПК по «Законност, обществен ред и общинска собственост»

 

 

 

ПК по „Европейски проекти, стопански дейности, туристическа политика”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.2019г.

 

14:30

 

 

 

 

15:30

 

 

 

 

16:30

 

ПЕТЪК

 

 

ПК по «Бюджет и финанси»

 

 

 

19.07.2019г.

 

13:30ч.