Очет по ЗЕЕ | Община Самоков

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Самоков.

Таблица 1 – ТУК
Таблица 2- ТУК