Цели за дейността на община Самоков за 2016 г. | Община Самоков

Цели за дейността на община Самоков за 2016 г.

Цели по качеството:

 • Изготвяне и актуализиране на вътрешни правила, наредби, програми и стратегии в изпълнение на законови и подзаконови нормативни актове
  Отговорник: А. Вангелова
  Срок: постоянен
 • Поддържане и усъвършенстване на ISO 9001:2015
  Отговорник: А. Вангелова
  Срок: постоянен
 •  Реализиране на общински бюджет в размер на 31 778 746 лв.
  Отговорник: С. Шехтанова
  Срок: м. Декември 2016 г.
 • Благоустройство и паркоустройство на Централна градска част – III – етап. Отговорник: арх.Н. Клинчева
  Срок: м. Октомври 2016 г.
 • Изграждане на „Крайречна зона-I етап”- гр. Самоков.
  Отговорник: Е. Перфанова/ арх.Н.Клинчева
  Срок: м. август 2016 г.
 • Изграждане на еко-пътеки и велоалеи в парковете «Лаго» и «Ридо»
  Отговорник: Е. Перфанова / арх.Н.Клинчева
  Срок: м. Август 2016 г.
 • Паркоустройство и благоустройство на „Туристическа градина”
  Отговорник: В. Сайменов
  Срок: м. Октомври 2016 г.
 • Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Самоков със средства на Национална програма за енергийна ефективност
  Отговорник: инж. Е. Перфанова/ арх.Н.Клинчева
  Срок: м. Ноември 2016 г.
 • Изграждане на детски и спортни площадки в населените места в Община Самоков
  Отговорник: инж. Е. Перфанова/ арх.Н.Клинчева
  Срок: м.Септември 2016 г.
 • Осигуряване на външно финансиране на общински инвестиционни проекти по Оперативни и национални програми в размер на 10млн.лева
  Отговорник: Владимир Георгиев
  Срок: декември 2016 г.
 • Провеждане на конкурс за градоустройство в кв.19 по плана на к.к. Боровец
  Отговорник: арх.Н. Клинчева
  Срок: м. Април 2016 г.
 • Проектиране на кооперативен пазар, гр.Самоков
  Отговорник: арх.Н. Клинчева
  Срок: м. Декември 2016 г.