ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 | Община Самоков

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

regioni

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ‘РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

 

No. BG16RFOP001-2.001-0167-С03

 

  НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

„Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231. 905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1“

Обща стойност на проекта: 1 158 640.42 лева

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 157 140.42 лева

                    Дата на стартиране на проекта: 02.11.2016 г.

Дата на приключване на проекта: 02.05.2019 г.

 

ЕКИП ПО ПРОЕКТА:

Ръководител: Теодора Василева –гл. експ. . „ЕП’

Инвеститорски контрол: Антони Петрунов  – спец. „БКД’

Счетоводител:Милена Ласкина –гл. експ.  ‘БЮДЖЕТ”