Предоставяне на информация съгласно Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ) | Община Самоков

Предоставяне на информация съгласно Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ)

Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) в Община Самоков за 2018 г.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на администрацията на Община Самоков, и форматите, в които е достъпна

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Достъпът до обществена информация се предоставя срещу заявление, което може да бъде писмено или устно.

(1). Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в Деловодството на община Самоков и се регистрират в деловодно-информационната система на община Самоков по определения ред.
(2) . За писмени се считат и заявленията получени в община Самоков на посочения за кореспонденция факс или електронната поща на община Самоков, когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
(3) . Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служител в деловодството, който ги представя в писмена форма, регистрира ги в информационно-деловодната система и ги предоставя на Кмета на Община Самоков за резолюция.
(4) . Когато заявлението е подадено по електронен път на официалния адрес на община Самоков, същото се разпечатва от определен служител и се регистъра в деловодната система. Регистрирането се извършва в първия работен ден след получаване на заявлението.
(5) . Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация
4. адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.

Звено за прием на заявления за достъп до информация:

Гише „Деловодство” при Общинска администрация – Самоков

Работно време:  8.30  – 17.30 часа всеки работен ден

адрес:

гр. Самоков, ул. „Македония” №34

Необходими документи:

Заявление по образец

Срок за изпълнение – 14 дни

Такси за предоставяне на услугата,

съгласно заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472

от 29 ноември 2011 г. (в сила от 1 януари 2012 г.):

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;

2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;

4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;

5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;

6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;

7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;

8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;

9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.