Проекти на правилници и програми | Община Самоков

Проект: Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в община Самоков за периода 2018-2023 г.

Дата на публикуване 12.01.2018 г.

*****************************************************

Проект: Годишен план за приватизацията в Община Самоков през 2018 год.

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

*****************************************************

Проект: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018г. в Община Самоков

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

*****************************************************

Докладна записка относно: Във връзка с необходимостта от предоставянето на общинско място на Районно управление на МВР-Самоков за разполагането на автомобили, представляващи веществени доказателства по дела

Дата на публикуване 20.11.2017 г.

******************************************************

Проект на план сметка за 2018 година за дейностите по управление на битови отпадъци

Дата на публикуване 20.11.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 18201.156.1, находящ се в землището на с. Гуцал.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 03767.31.75, находящ се в землището на с. Белчин.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 61922.32.1, находящ се в землището на с. Райово.

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 23039.6.311, находящ се в землището на с. Доспей.

Дата на публикуване 23.10.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-помещения в сграда с ид.№ 65231.906.282.1

Докладна записка: Относно: Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2017г.-сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 в к.к.Боровец

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-с.Поповяне

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 83243.8.492, с.Шипочане

Докладна записка: Относно: Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 65231.918.213, к.к.Боровец

Докладна записка: Относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г.-ПИ № 65231.908.180

Дата на публикуване 26.09.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка:Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 23039.5.141, находящ се в землището на с. Доспей

Дата на публикуване 21.08.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно:Включване в Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество-ПИ 7, м.Осеменителна станция, землище с.Злокучене

Дата на публикуване 10.07.2017 г.

*********************************************************

Докладна записка: Относно:Включване в Програмата за управление разпореждане с имоти общинска собственост-спортни площадки

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на сграда Синагога

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.914.565

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей

Проект на : Програма за опазване на околната среда на община Самоков 2016 – 2020г

Проект на: Общинска програма за управление на отпадъците на община Самоков 2016 – 2020 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.