Проекти на правилници и програми | Община Самоков

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-части от помещения в сградата на „МБАЛ-Самоков” ЕООД

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-ПИ № 58548.90.5

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.-Помещение-търговски обект/сладкарница/, находящ се в Комбинирана сграда-с. Продановци

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г.ПИ № 65231.916.566 по кадастралната карта на гр.Самоков

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г. УПИ-парцел VІ-7 в кв.17 по регулационния план на в.з.”Дългата поляна”

Докладна записка относно:Включване на имоти в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г. ПИ № 03441.2.8

Докладна записка относно: Постъпила в Общинска администрация-Самоков докладна с вх. № 67-00-110/05.04.2017 г. от г-н Бойко Христов Пейчев-директор на ОУ „Димчо Дебелянов”-с. Говедарци

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.917.334, находящ се в землището на гр. Самоков.

Дата на публикуване 22.05.2017 г.

==============================================

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.917.254, находящ се в землището на гр. Самоков

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 58548.350.115, находящ се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 58548.350.26, находящ се в землището на с. Продановци

Докладна записка относно: относно допълване на приетата с Решение на ОбС-Самоков № 725/27.01.2017 г. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017 г., по повод постъпила молба с вх. № 67-00-142/27.04.2017г. от г-н Георги Панев-директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”-Самоков

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински земеделски имоти – пасища, мери и ливади, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков

Докладна записка относно: включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на общински земеделски имоти – пасища, мери и ливади, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.9А, ал.2 от Наредба № 4 на ОбС-Самоков

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 16599.13.11, находящ се в землището на с. Горни Окол

Докладна записка относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово

Проект на: Правилник за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 1 и 2 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Приложения 3 към правилника за условията и реда за субсидиране на дейностите на спортните клубове и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Самоков

Методика за разпределение на средствата от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове, които развиват дейност на територията на община Самоков изцяло в подкрепа на спортното майсторство

Дата на публикуване 24.04.2017 г.