Проекти на правилници и програми | Община Самоков

Докладна записка: Относно:Включване в Програмата за управление разпореждане с имоти общинска собственост-спортни площадки

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на сграда Синагога

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на ПИ № 65231.914.565

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Райово

Докладна записка: Относно: Включване в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2017г. на земеделски земи, находящи се в землището на с. Доспей

Проект на : Програма за опазване на околната среда на община Самоков 2016 – 2020г

Проект на: Общинска програма за управление на отпадъците на община Самоков 2016 – 2020 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.