Проекти на наредби на ОБС Самоков | Община Самоков

Проект на: Наредба за символиката и отличията на Община Самоков

Дата на публикуване 25.09.2017 г.

******************************************************

Докладна записка oтносно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Община Самоков, приета с решение №227 по Протокол №10/27.05.2004г. на Общински съвет – Самоков

Дата на публикуване 18.08.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Допълнение Наредба за управление на общинска пътна мрежа в община Самоков, приета с решение №783 по Протокол №22/23.02.2017 г. на Общински съвет- Самоков

Дата на публикуване 17.08.2017 г.

******************************************************

Докладна записка относно: Изменение в Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на община Самоков, приета с Решение №227 по Протокол №10/27.05.2004 год. на Общински съвет-Самоков.

Дата на публикуване 19.06.2017 г.