Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа по дейности, свързани с таксуване, контрол и установяване на нарушения в „Синя зона” – Централна градска част-Самоков

Необходими документи, място и срок за подаване:

 • Заявление /в свободен текст/

Заявленията се подават на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 30.05.2018 г. Да бъдат изписани ясно трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и работното място, за което кандидатства.

Кандидатите подали заявление за участие следва да се явят на събеседване на 31.05.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала – II ет. в сградата на Общинска администрация-Самоков.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 21.05.2018 г.

***************************************************************************************************

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „САМОКОВО”

гр.Самоков, ул. „Гоце Делчев” № 4 , тел. 0722 / 66208

 

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

В ДГ ,,САМОКОВО”  гр. СAMOKOВ

Свободни работни места : 2 /две /

Място на работа : ДГ,,Самоково” гр. Самоков – 1 /едно/

                                Филиал с.Бели Искър – 1 /едно/

Длъжност: Учител

Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образование: Висше.

2.Образователно -квалификационна степен: „Бакалавър“, „Магистър“.

3.Специалност: Предучилищна педагогика.

4.Професионален опит: 1 год.

5.Допълнителни изисквания: добри компютърни умения; креативност и инициативност; умения за работа в екип; комуникативност; отговорност.

 

Вид трудов договор: за определен срок по чл.68, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (свободна форма).
 2. Документ за придобито образование и квалификация – копие и оригинал за сверяване.
 3. Автобиография – европейски стандарт.
 4. Документ, удостоверяващ трудов стаж – копие и оригинал за сверяване.
 5. Мотивационно писмо.

Място за подаване на документите:

ДГ „Самоково“ – гр.Самоков, ул.Гоце Делчев” № 4

от 08:00 часа до 12:00 часа при директора на ДГ.

Срок за подаване на документите: от 04.06.2018г. до  08.06.2018 год.

Събеседване с  кандидатите  допуснати, след разглеждане на подадените документи ще се проведе на 12.06.2018 г. в  ДГ „Самоково”. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за  часа на провеждането му.

Срок за класиране на кандидатите: 12.06.2018 г.

Допълнителна информация: 0722/6-62-08.

Дата на публикуване 18.05.2018 г.

***************************************************************************************************

 ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ 

2000- гр.Самоков, ул.”Христо Максимов” №3,

сл.тел.:0722 /6 64 50

код : 2307208

ОБЯВА  за свободни  работни  места за  длъжност: „ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ”

по чл. 67 /1/, т.1 във връзка с чл.70 ал.1 от КТ , считано от 03.09.2018 г.

 

 

МЯСТО НА РАБОТА :

Филиал „Седми квартал”

2000 гр.Самоков, ул.”Марица ” № 13

сл.тел.: 0722 / 6 61 13

за  длъжност: „ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ”  – 1 място

 

Филиал  „Училище”

2000- гр.Самоков, ул.”Христо Максимов” № 40

сл.тел.:0722 / 6 6032

за  длъжност: „ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ”  – 1 място

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

педагогическо образование – магистър, бакалавър или  студент, специалност «предучилищна педагогика»

 

 1. Академична компетентност:

     Първоначална професионална подготовка

     Притежава компетентности по специалността.

Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване.

Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда.

 1. Педагогическа компетентност:

       Планиране на педагогическа ситуация

 • Познава държавните образователни стандарти за предучилищно образование и програмната система на детската градина и планира дейността си, свързана с обучението, като разработва тематично разпределение за съответната възрастова група.
 • Умее да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на децата, за реализиране на вътрешно предметни и между предметни връзки, прогнозира очакваните резултати.
 • Познава специфичните потребности на всяко дете и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа.
 • Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от предучилищното образование

   Организиране и ръководене на педагогическото взаимодействие

 • Познава възможностите и умее да подбира и прилага ефективни, иновативни методи и използва подходящи средства и материали .
 • Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си.

Управление на процесите в отделните възрастови групи

 • Притежава умения да организира, координира и контролира дейностите по време на педагогическото взаимодействие, поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в групата, цели постигане на планираните резултати
 1. Комуникативна компетентност:

      Умения за работа в екип

Създава и поддържа ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепя ръководния екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.

 Умения за работа с родители и други заинтересовани страни

 • Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и за утвърждаване авторитета на детската градина.
 • Умее и привлича родителите в организирането и реализирането на дейности.
 1. Административна компетентност:
 • Познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите.
 • Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.
 • Познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на децата.

 

    СПЕЦИФИКА В РАБОТАТА НА ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ във  Филиалите „ Училище” и  „Седми квартал” :

 • Ежедневна работа с деца и родители от малцинствен произход / роми/;
 • Срещи на терен /ромския квартал/ за обратна връзка .
 • Умения за безпроблемно разрешаване на специфични ситуации.

   НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА:

 • Молба до директора на детското заведение.
 • Професионална автобиография.
 • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация/ уверение от ВУЗ.
 • Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психическо заболяване.

Документите ще се приемат от 04.06.2018г. до 08.06.2018г. в кабинета на Директора на детската градина.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 14.06.2018 г. от 10.30 часа по реда на подадените документи, в   сградата на ДГ „Пролет”” гр. Самоков, ул. ”Христо Максимов” № 3.

Допълнителна информация: 0722/6-64-50.

Срок за класиране на кандидатите: 15.06.2018 г.

Назначаване на класираните кандидати: считано от  03.09.2017г.

Дата на публикуване 17.05.2018 г.

***************************************************************************************************

 

Обява за свободно работно място за учител в ДГ“Зорница“гр. Самоков

 

Свободни работни места -1/едно/

Място на работа: ДГ“Зорница“-гр.Самоков

Длъжност: учител

Изисквания за заеманата длъжност:

-висше образование  -бакалавър/магистър

Специалност: Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика

Трудов стаж и професионален опит- една година

 

Вид трудов договор:

Едно свободно работно място- за определен срок по чл.68, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ

Необходими документи:

-Заявление до директора на ДГ“Зорница“

-Автобиография-европейски стандарт

-Копие от документи удостоверяващи степен на образование и квалификация

-Мотивационно писмо

-Копие от трудова книжка

Документите се приемат на 04.06.2018г. до 08.06.2018 г. включително в сградата на ДГ“Зорница“гр. Самоков /от 10.00 до 12.00 часа от директора на ДГ“Зорница“/

Събеседването с кандидатите допуснати, след разглеждане на подадените документи ще се проведе на 15.06.2018г.от 10.00 до 12.00 часа в сградата на ДГ “Зорница“, с адрес: ул. „Захари Зограф“ №43.

Мястото се счита за свободно от 10.09.2018г.

Лице за контакти:

Евелина Големинова -Директор

Телефон за връзка: 0722 6 6441

Дата на публикуване 17.05.2018 г.

***************************************************************************************************

          

  ДЕТСКА  ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” –ГР.САМОКОВ

 Ул.”Рилска малина”2:тел.0722/6-61-78:E-mail– dineva.ilka@gmail.com

                    ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДГ”ДЕТЕЛИНА” ГР. САМОКОВ

  На основание чл.19 ал2 т.10 от Наредба 12 на МОН ,ръководството  на ДГ ”Детелина” град Самоков обявява свободно работно място по чл. 67, ал.1, ал 2 от КТ във връзка с чл.70, ал.1 за срок на изпитване до 6(шест) месеца в полза на работодателя, както следва:

              v детска учителка –шифър  23425003- 2 бр./ едно за централната ДГ ,1бр за филиал с. Ш.дол./

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство – Република България;
 2. Образование ВИСШЕ;
 3. Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”;
 4. Специалност „Предучилишна педагогика ”;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 6. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 7. Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 8. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетелство за съдимост
 7. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;
 8. Мотивационно писмо;
 9. Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на „детска учителка” при подаване на документите в ДГ”Детелина”гр. Самоков.

Документите се подават в канцеларията на детската градина от 8.30 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документите – от  .04.06.2018 година.до-08.06.18г вкл.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 11.06.2018 година от 13.30 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков ,ул.,”Рилска малина”2. Допълнителна информация: 0722/6-61-78.До края на работният ден ще бъдат  уведомени  одобрените кандидати.

Одобреният кандидат ще бъде назначен от 03.09.2018г и да  представя валидна здравна книжка при постъпване на работа.

                                                                          От Ръководството

Дата на публикуване 10.05.2018 г.

***************************************************************************************************

           

ДЕТСКА  ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” –ГР.САМОКОВ

 Ул.”Рилска малина”2:тел.0722/6-61-78:E-mail– dineva.ilka@gmail.com

                    ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО В ДГ”ДЕТЕЛИНА” ГР. САМОКОВ                                     

  На основание чл.19 ал2 т.10 от Наредба 12 на МОН ,ръководството  на ДГ ”Детелина” град Самоков обявява свободно работно място по чл. 67, ал.1, ал 2 от КТ във връзка с чл.70, ал.1 за срок на изпитване до 6(шест) месеца в полза на работодателя, както следва:

              v детска учителка –шифър  23425003- 1 бр.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство – Република България;
 2. Образование ВИСШЕ;
 3. Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”;
 4. Специалност „Предучилишна педагогика ”;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 6. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 7. Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 8. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетелство за съдимост
 7. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;
 8. Мотивационно писмо;
 9. Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на „детска учителка” при подаване на документите в ДГ”Детелина”гр. Самоков.

Документите се подават в канцеларията на детската градина от 8.30 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документите – от  .04.06.2018 година.до-08.06.18г вкл.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 11.06.2018 година от 13.30 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков ,ул.,”Рилска малина”2. Допълнителна информация: 0722/6-61-78.До края на работният ден ще бъде  уведомен  одобреният кандидат.

Одобреният кандидат ще бъде назначен от 01.09.2018г и представя валидна здравна книжка при постъпване на работа. 

                                                                          От Ръководството

Дата на публикуване 10.05.2018 г.

***************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Електромонтьор
Изисквания към кандидатите:
Завършено висше или средно образование – специалност „Електротехника” или професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.
Необходими документи, място и срок за подаването им:
1. Заявление за назначаване /в свободен текст/;
2. Документи за образователен ценз;
3. Професионална автобиография.
Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.
На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.
Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 18.05.2018 г.

Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви за конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел. : 0722/66630/223 – А.Иванов – Гл.експерт „Енергийна ефективност”; 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, Център за социална рехабилитация и интеграция гр.Самоков за заемане на длъжността: логопед – по заместване до завръщане на титуляра – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:
 • завършено висше образование;
 • да притежава диплом за завършена професионална квалификация логопед или учител в логопедически, предучилищни, училищни и клинични заведения;
 • отлично психическо здраве;
 • отговорност и дисциплинираност;
 • мотивация и желание за работа с деца и хора с увреждания;
 • компютърна грамотност.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;

2.Копие от диплом за завършено образование и професионална квалификация;;

 1. Професионална автобиография;
 2. Медицинско свидетелство;

5.Свидетелство за съдимост;

6.Копие от трудова книжка.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

     

        Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 30.04.2018 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

     Забележка:Възможно е трудовият договор да бъде сключен и за четири часов работен ден.

За допълнителна информация:

Димитринка Миленкова – Управител на ЦСРИ

Тел:0722/60440

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”.

тел: 0722/66630/в.417

Дата на публикуване 11.04.2018 г.

**************************************************************************************************