Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

 

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в ОУ „Васил Левски” с.Ярлово, община Самоков, за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:

-завършено висше или средно – специално образование, специалност „Медицинска сестра”;

-Професионален опит – 3 години стаж по специалността;

-Отлично психическо здраве;

-Отговорност и дисциплинираност;

-Умения за работа с деца, родителите, педагозите и помощния персонал;

-Мотивация и желание за дългосрочна работа;

Функции и задължения:  

-Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в училището;

-Организира и провежда програми за здравно образование на учениците;

-Наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на учениците;

-Регистрира  здравното и имунизационно състояние на учениците в здравно-профилактична карта;

-Организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване на разпространението на заразните и паразитни заболявания в училището;

-Води и съхранява документацията  и консумативите в здравния кабинет;

-Умения за работа с ученици и родители от различните етноси;

-Способност да работи под напрежение.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената длъжност /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

5.Медицинско удостоверение от лекар-психиатър;

6.Документи удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит;

6.Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 21.04.2017 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков, ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемане на длъжността.

      Сигурност на работното място и добри условия на труд.

За допълнителна информация:

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”. тел: 0722/66630/в.417

Ралица Герасимова – гл.експерт „Социални дейности и здравеопазване”

Телефон: 0722/66630/в.405

Дата на публикуване 27.03.2017 г.

*****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Юрисконсулт в Дирекция „АПИО”.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование специалност „Право”, придобито удостоверение за юридическа правоспособност

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Свидетелство за съдимост

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 21.04.2017 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 24.03.2017 г.

*****************************************************************

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: Директор на Общинско предприятие Регионален център за управление на отпадъците-Самоков”
 2. Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование:  „Екология и опазване на околната среда”; „Икономика” или специалност от областта на техническите науки. Предимство ще имат кандидатите с опит в сферата на екологията, управлението на отпадъци и други сходни дейности.

Специални компетентности:

 • Познаване на законовите разпоредби, свързани с управлението на отпадъци;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Способност за представяне и разпространяване на идеи;
 • Способност за работа в екип;
 • Способност за вземане на бързи и адекватни на ситуацията решения;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление за участие /в свободен текст/;
 3. Документи за образователен ценз;
 4. Професионална автобиография;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, длъжността, за която кандидатства, адрес и телефон за връзка.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 21.04.2017 г.

Комисия от съответните специалисти ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

 За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130