Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

Обявяваление за конкурс за Управител на “ВИК Чамкория 2006″ ЕООД гр.Самоков

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Декларация

Дата на публикуване 26.02.2021 г.

*********************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа по дейности, свързани с таксуване и контрол в „Синя зона” – гр.Самоков

Необходими документи, място и срок за подаване:

 • Заявление /в свободен текст/
 • Автобиография

Заявленията се подават на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 15.03.2021 г.

Да бъдат изписани ясно трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и работното място, за което кандидатства.

 

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/1/3

Дата на публикуване 24.02.2021 г.

********************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ обява свободно работно място и набира кандидати за заемане на длъжността: Специалист в отдел „Регулация и кадастър” в Дирекция „Териториално селищно устройство и европейски програми”

Изисквания към кандидатите:

 • завършено висше образование с някоя от следните или сходна техническа специалност: „Урбанизъм”; „Геодезия”; „Кадастър”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Строително инженерство”/ или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник/.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие от документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография.

   Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 15.03.2021 г.

    На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

    Oдобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността, ще бъдат поканени на събеседване.

   Предимство ще имат кандидатите с опит.

   За допълнителна информация:

  Валентина Манчева – Главен експерт „АПИО” тел. 0722/66630/1/3

 Красимира Костадинова – Директор дирекция „ТСУЕП” – 0722/66729

Дата на публикуване 16.02.2021 г.

********************************************************

ДГ ,,САМОКОВО”  Гр. Самоков

обявява едно  свободно работно място за длъжността,,помощник-възпитател”на основание чл. 67.ал.1 т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ /в полза на работодателя/,считано от 04.03.2021 г

Необходими документи:

     При кандидатстване:

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Удостоверение за завършено образование – оригинал и копие
 3. Документ, удостоверяващ трудов стаж като помощник-възпитател – копие и оригинал за сверяване.

При сключване на трудов договор:

 1. Лична карта
 2. Свидетелство за съдимост
 3. Медицинско свидетелство за започване на работа
 4. Здравна книжка

Изисквания за длъжността:

1.Степен на завършено образование – средно.

3.Квалификация задлъжността ,,помощник възпитател“.

4.Опит в работа с деца.

5.Личностни качества: комуникативност, готовност за работа в динамична среда, умения за работа в екип, инициативност, активност и мотивираност в работа, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Прием на документи:

ДГ „Самоково“ – гр.Самоков, ул.Гоце Делчев” № 4

от 08:30 часа до 12:30 часа при директора на ДГ

Срок за подаване на документите:

от 18.02.2021 г до 24.02.2021 г включително.

Събеседване с  кандидатите  допуснати, след разглеждане на подадените документи ще се проведе на 25.02.2021 г. в  ДГ „Самоково”. Кандидатите ще бъдат уведомени допълнително за  часа на провеждането му.

Обявяване на кандидата:26.02.2021г.

Допълнителна информация: 0722/6-62-08.

 

Дата на публикуване 16.02.2021 г.

********************************************************

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, на основание Заповед № 01-174 от 09.02.2021 година. на Кмета на Община Самоков обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор” на ДГ „Детелина”, гр.Самоков, ул. „Рилска малина” № 3, при спазване на разпоредбите на чл.89-97 от Кодекса на труда и Закона за предучилищното и училищно образование;
 2. Изисквания към кандидатите
 • Да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, професионална квалификация детски учител, специалност „Предучилищна и начална педагогика“;
 • Да отговарят на изискванията на чл.215, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование: да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; да не са лишени от право да упражняват професията; да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката;
 • Да са български граждани;
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено;
 • Да не е прекратяван трудовият им договор като директор на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите от кандидата;
 • Да имат не по-малко от пет години учителски трудов стаж по смисъла на чл.213, ал.2 от ЗПУО;
 • Специални компетентности:
 • Способност да планира и организира работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност да работи в екип;
 • Способност да представя и разпространява идеи;
 • Способност да прилага идеите на практика;
 • Обективност на преценката;
 • Убедителност при водене на дискусии;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Препис-извлечение от трудова книжка;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването на длъжността „директор” на детска градина;
 7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;
 8. Декларация за липса на обстоятелствата по т.2.3, 2.4 и 2.5 от настоящата обява;
 9. Проектопрограма за развитие на ДГ „Детелина” за период от 3 /три/ години;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков.

На плика да бъдат записани трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка и да бъде адресиран до комисията по провеждането на конкурса.

Документите се подават след датата на обявяване на конкурса в местния печат в срок до 17.00 часа на 12.03.2021 година.

Конкурсът за заемане на длъжността „Директор” на ДГ „Детелина” ще се проведе чрез защита на Проектопрограма за развитие на детската градина за период от 3 години и събеседване по нормативната уредба в системата на образованието с Комисия за провеждане на конкурса.

За допълнителна информация:

Гл.екперт „ОМДС“ – Снежана Дамянова – 0722/66630/в.телефон 227

Гл.специалист „ЧР“ – Галина Галчева – 0722/66630/в.телефон 417

Дата на публикуване 09.02.2021 г.

********************************************************

 

Заповед №1730/20.11.2020 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.44, ал1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на влязло в сила Решение №580 по Протокол №15/29.10.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков за обявяване на конкурс за Управител на “ВИК Чамкория 2006″ ЕООД гр.Самоков

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Декларация

Решение №580 по Протокол №15/29.10.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков
Дата на публикуване 20.11.2020 г.

*********************************************************

 

 

logo-ОПРЧР

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ,

ПО ПРОЕКТ „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”,  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.084-0001

 

ПОДРЕДБА НА КАНДИДАТИТЕ СЛЕД  ПРЕДСТАВЯНЕ НА  ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За позиция: Работник в озеленяването

 1. Албена Стефанова Симеонова
 2. Адриана Радомирова Димитрова
 3. Величка Борисова Мирчова
 4. Даниела Каменова Методиева
 5. Мария Аспарухова Радулова
 6. Сара Методиева Михайловa
 7. Янко Бисеров Янков
 8. Живка Веселинова Методиева
 9. Нели Стоилова Мирчова
 10. Огнян Борисов Коцев
 11. Румен Стефанов Стоянов
 12. Румен Александров Стефанов
 13. Ана Бойчова Методиева
 14. Валентина Димитрова Асенова
 15. Ваня Драгомирова Куртова
 16. Емилия Яворова Асенова
 17. Зоя Крумова Митова
 18. Зорница Славейкова Зоранова
 19. Петър Ангелов Димитров
 20. Лиляна Ангелова Ангелова
 21. Лиляна Славейкова Методиева
 22. Наска Трайкова Йосифова
 23. Зора Илиянова Христова
 24. Надежда Асенова Спасова
 25. Ренета Александрова Рангелова
 26. Райна Трайчова Стоилова
 27. София Руменова Димитрова

Председател на комисията:Ангел Главев – управител ОП”СРО”

Заповед №01744/20.05.2020г.

Дата на публикуване 12.06.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Списък на одобрените кандидати, по проект „Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в Община Самоков”, административен договор bg05m9op001-1.084-0001

Дата на публикуване 29.05.2020 г.
**********************************************************************

logo-ОПРЧР

ОБЩИНА САМОКОВ

Във връзка с изпълнение на проект «Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков”с № BG05M9OP001-1.084-0001 по  Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.084 „МИГ Самоков – Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, чрез местни инициативи за заетост“,   по утвърдена процедура за подбор на персонал, представяме следното:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОК

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

ПО ПРОЕКТ «ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА, НЕАКТИВНИ ЛИЦА И ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ В ОБЩИНА САМОКОВ»  АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.084-0001

ЗА ДЛЪЖНОСТ:РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО“
До 22.05.2020г., краен час 17,30ч.,  в деловодство на Общинска администрация – Самоков  не са постъпили достатъчно  заявления, поради което Община  Самоков удължава срока за прием на документи  до дата 28.05.2020г. включително, краен час  17,30ч.

Място и срок за подаване на документите:
Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец можете да получите от деловодството на  Общинска администрация – Самоков или  на адрес: www.samokov.bg

Комисия  ще  извърши преглед на документите и изготвя списък на одобрените кандидати. Всяко кандидатствало за работа лице има право да подаде възражение по резултата от оценката и класирането на Комисията за подбор на персонал в деловодството на общината до Кмета на Община  Самоков, в срок не по-късно от 7 /седем/ дни от обявяване на списъците с класиране.

Дата на публикуване 22.05.2020 г.
**********************************************************************

 

logo-ОПРЧР

Община Самоков обявява свободни работни места за длъжност “Работник в озеленяването”  по Проект “Обучение и заетост на търсещите работа, неактивни лица и трайно безработни в община Самоков“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

1.Основни дейности: Извършва работа по озеленяване, засаждане и поддръжка на зелени площи, градини, паркове и др. определени от работодателя места; извършва растително –защитни мероприятия.

2.Необходими условия за кандидатстване.

 • Образование: основно или по-ниско образование
 • Условия за стаж – няма

3.Необходимите документи и срок за кандидатстване за работа по проекта.

1.3.1.               попълнено заявление – по образец

1.3.2.               автобиография- по образец.

1.3.3.               копие от диплома за завършено начално или основно, или удостоверение за завършен начален клас,  / когато е приложимо/

1.3.4.               други документи във връзка с опита /ако е приложимо/

1.3.5.               декларация за обработка на лични данни

1.3.6.               декларация от кандидата за запрещение

Телефон за информация: 0722/66630

Място и срок за подаване на документите:Изискваните документи се подават в деловодството на общинска администрация Самоков от 11.05.2020г. до 22.05.2020г. включително.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, в деловодството на Общинска администрация- Самоков в срока на обявения прием. Документите по образец са прикачени по надолу.

В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, Община Самоков има право да удължи срока или обяви нов прием.

 1. Водещи критерии при избор на персонал

Лицата трябва да отговарят на следните критерии:

 • неактивни младежи и търсещи работа безработни младежи на възраст между 15 и 29 години с основно или по-ниско образование;* **
 • неактивни безработни на възраст над 54 год.
 • 15 безработни лица на възраст от 30 г. до 54 г., но с ниско образование (основно или по-ниско).
 1. Представяне на длъжностите, които са обект на настоящата процедура:

Лицата, които бъдат подбрани, ще бъдат включени в два вида обучения:

 1. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности по направление “Обществени и граждански компетентности” – Работа в екип” .
 2. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придoбиване на нова.

CV

Декларация за запрещение

Декларация за обработка на лични данни

Заявление

Дата на публикуване 11.05.2020 г.
**********************************************************************

Заповед №01-234/27.02.2020 г. на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.44, ал1, т.7 от ЗМСМА, и във връзка с изпълнение на влязло в сила Решение №113 по Протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков за обявяване на конкурс за Управител на “МБАЛ-Самоков” ЕООД гр.Самоков

Решение №113 по Протокол №5/30.01.2020 г. на Общински съвет- гр. Самоков
Дата на публикуване 28.02.2020 г.

*********************************************************