Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Експерт „Енергийна ефективност”

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше или средно образование в сферата на техническите науки. Професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /свободен текст/;
  2. Документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.30 ч. на 09.08.2019 г.

Ще бъде проведено събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

     Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел.: 0722/66630/420 – Бр.Бодурова – Директор дирекция „ХДЕТТОС”; 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”

Дата на публикуван 17.07.2019

**************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, обява свободни работни места и набира кандидати за заемане на длъжностите: Специалист „Контрол по строителството”, Специалист в отдел „Архитектура”, Специалист в отдел „Регулация и кадастър” и Специалист „Европейски проекти” в Дирекция „Териториално селищно устройство и европейски програми”

Изисквания към кандидатите:

  • завършено висше образование с някоя от следните специалности: „Европейска администрация – управление на публични проекти”; „Управление на проекти”; „Европейски проекти” „Архитектура”; „Урбанизъм”; „Строителство на сгради и съоръжения”; „Строителен мениджмънт”; „Геодезия”; „Кадастър”; „Устройство и управление на земи и имоти” ; „Саниране и дизайн на сгради”; „Строително инженерство”/ или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник/.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /в свободен текст/;
  2. Копие от документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 19.07.2019 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Oдобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността, ще бъдат поканени на събеседване.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация: Валентина Манчева – Главен експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуван 20.06.2019

**************************************************************