Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

по заместване до завръщане на титуляра

     Община Самоков, със седалище и адрес: гр. Самоков 2000, ул. «Македония» № 34, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за  провеждане на конкурсите за държавни служители и  Заповед  № 01-1816 от 28.11.2017 г. на Кмета на Община Самоков, обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 1. Конкурсът се обявява за длъжността «Старши юрисконсулт” в дирекция „Административно правно информационно обслужване” при Община Самоков.
 2. Минимални, специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

– образование – висше;

– минимална образователна степен – магистър;

– професионална област – «Право» – юридическа правоспособност;

– професионален опит – най-малко 2 години трудов стаж по специалността  или IV младши ранг;

– минимален размер на основната заплата за тази длъжност – 350 лв.;

– компютърни умения – MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer и др.;

 1. Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

– Тест.

– Интервю.

 1. Документи за участие в конкурсната процедура:
 • Заявление за участие –по образец съгласно Приложение 2 към чл.17, ал.1 Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Декларация по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или копие от служебна книжка – за ранга;
 • за допълнителните изисквания – копие от документ, удостоверяващ компютърната грамотност, сертификати, удостоверения и др.
 • автобиография.
 1. Документите за участие в конкурса се представят в срок от 14 дни от публикуването на обявлението за конкурса, до 17.30 часа, на адрес: гр. Самоков 2000, ул. «Македония» № 34, на гишетата на „Деловодство”, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
 2. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви на партерния етаж в сградата на Община Самоков.
 3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Ръководи и координира работата на служителите в правната дейност. Представлява общината пред съда и други държавни институции при упълномощаване. Оказва правна помощ /консултации/ на служителите и ръководството на общината за законосъобразното изпълнение на техните функции и дава мнения, съвети и справки по правни въпроси на служителите и ръководството. Организира и осъществява дейност за уреждане на въпроси от договорноправен характер, арбитражни и съдебни дела. Дава правни становища, съвети и мнения за правилното протичане на съответната дейност, както и по законосъобразността на нормативните и други правни актове. Отговаря за сключването на договорите и дава указания за правилното им изпълнение. Отговаря за договорите,свързани със стопанисването на дълготрайните активи, и по придобиването, прехвърлянето, отчуждаването или отдаването им под наем. Участва в разработването и дава мнение по законосъобразността на вътрешните нормативни актове, инструкции или заповеди с правен характер. Дава становище по законосъобразността при сключване, изменение и прекратяване на трудовите договори, налагането на наказания и търсене на дисциплинарна и имуществена отговорност.

Подготвя становища при решаване на жалби, сигнали и предложения. Разяснява прилагането на нормативните актове при поискване от съответните ръководители и служители. Разработва заповедите за дисциплинарни наказания.

 1. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: 350.00 лв.

 

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Самоков

Дата на публикуване 01.12.2017 г.

****************************************************************************************************