Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Експерт „Енергийна ефективност”

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование в сферата на техническите науки. Професионален опит в сферата на електротехниката, електрическите инсталации и други сходни дейности.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

  1. Заявление за участие /свободен текст/;
  2. Документи за образователен ценз;
  3. Професионална автобиография;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.30 ч. на 23.05.2019 г.

Ще бъде проведено събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

     Подробна информация относно необходимите документимясто и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви”; на гише „Деловодство” и на тел. : 0722/66630/420 – Бр.Бодурова – Директор дирекция „ХДЕТТОС”; 072266630/130 – В.Манчева – Гл.експерт „АПИО”

дата на публикуван 07.05.2019

**************************************************************