Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

 

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Гл.експерт „Архитектура и инвестиционно проектиране” в Дирекция „ТСУЕП”
 2. Изисквания към кандидатите
 • Да имат завършено висше образование, специалност: „Архитектура” , „Строителство на сгради и съоръжения” или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник
 • Специални компетентности:
 • Способност да планират и организират работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност да работят в екип;
 • Способност да представят и разпространяват идеи;
 • Способност да прилагат идеите на практика;
 • Обективност на преценката;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление за участие / в свободен текст/;
 3. Копие от документи за образователен ценз;
 4. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков в срок до 17.00 часа на 14.07.2017г.

На плика да бъдат изписани длъжността, за която се кандидатства, трите имена на кандидата, адрес и телефон за връзка.

Комисия от специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 19.06.2017 г.

*************************************************************************