Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в ДГ „Пролет” гр.Самоков, община Самоков, за заемане на длъжността: „Медицинска сестра” – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:

-завършено висше или средно – специално образование, специалност „Медицинска сестра”;

-Професионален опит – 3 години стаж по специалността;

-Отлично психическо здраве;

-Отговорност и дисциплинираност;

-Умения за работа с деца, родителите, педагозите и помощния персонал;

-Мотивация и желание за дългосрочна работа;

Функции и задължения:  

-Провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в Детската градина;

-Организира и провежда програми за здравно образование на децата;

-Наблюдава физическото развитие и определя физическата дееспособност на децата;

-Регистрира  здравното и имунизационно състояние на децата в здравно-профилактична карта;

-Организира и провежда профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване на разпространението на заразните и паразитни заболявания в Детската градина;

-Води и съхранява документацията  и консумативите в здравния кабинет;

-Умения за работа с ученици и родители от различните етноси;

-Способност да работи под напрежение.

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената длъжност /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

5.Медицинско удостоверение от лекар-психиатър;

6.Документи удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит;

6.Свидетелство за съдимост.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

      Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 13.10.2017 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков, ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемане на длъжността.

      Сигурност на работното място и добри условия на труд.

За допълнителна информация:

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”. тел: 0722/66630/в.417

Ралица Герасимова – гл.експерт „Социални дейности и здравеопазване”

Телефон: 0722/66630/в.405

****************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Юрисконсулт в Дирекция „АПИО”.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование специалност „Право”, придобито удостоверение за юридическа правоспособност

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 25.09.2017 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

****************************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността: главен експерт „Образование, младежки дейности и спорт”  в Дирекция „ХДЕТТОС”.

Изисквания към кандидатите:

Завършено висше образование, бакалавър или магистър  в сферата на образованието

Професионален опит:

 • трудов стаж по специалността – 2 години

Други умения:

 • Компютърна грамотност
 • Умения за работа в екип

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Копие от трудова книжка
 7. Мотивационно писмо.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков в срок до 17.00 ч. на 29.09.2017 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе интервю с одобрените по документи кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

 За допълнителна информация:

Инж.Бранимира Бодурова – директор дирекция „ХДЕТТОС” – тел.0722/66630/в.420

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/в.130

Галина Галчева – гл.специалист „Човешки ресурси” тел:0722/66630/в.417

Дата на публикуване 15.08.2017 г.

************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Община Самоков, за заемане на длъжността: изпълнител – шофьор – 1 бр.

 1. Изисквания към кандидатите:
 • завършено средно образование;
 • да притежава свидетелство за управление на МПС , категория D
 • отлично психическо здраве;
 • отговорност и дисциплинираност;
 • мотивация и желание за дългосрочна работа;

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Копие от свидетелство за управление на МПС, категория D
 3. Документ за образователен ценз;
 4. Професионална автобиография;
 5. Медицинско свидетелство;
 6. Свидетелство за съдимост;
 7. Копие от трудова книжка.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

        Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 29.09.2017 г.

Комисия от съответни специалисти, определена от  Кмета на Община Самоков ще проведе събеседване с кандидатите, одобрени по документи за заемането на длъжността.

     При условие, че кандидатът бъде одобрен, ще трябва да представи допълнително следните документи:

1.Удостоверение за психологическа годност;

2.Удостоверение за преквалификация /при необходимост/;

3.Дигитална карта за тахограф.

За допълнителна информация:

 Инж.Мариана Вучова – гл.експерт  „Транспорт и жилищна политика”тел.0722/66630/в.415

Валентина Манчева – гл.експерт „АПИО” тел.0722/66630/в.130

Галина Галчева – – Гл.специалист „Човешки ресурси”.

тел: 0722/66630/в.417

Дата на публикуване 15.08.2017 г.

************************************************************************

 

************************************************************************

 1. ОБЩИНА САМОКОВ набира кандидати за заемане на длъжността „Социален работник”в „Центъра за настаняване от семеен тип за деца”, гр.Самоков, ул. „Бузлуджа” № 2А
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Социален работник – да имат завършено висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с някоя от следните специалности: „Социални дейности”, „Социална педагогика”, Специална педагогика”, „Психология”.
 • Да са български граждани;
 • Да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл.188, ал. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието е заличено;
 • Да не е прекратяван трудовият им договор на основание чл.328, ал.1, т.5 от Кодекса на труда през последната година преди подаване на документите за кандидатстване за някоя от горепосочените длъжности;
 • Специални компетентности:
 • Способност да планират и организират работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност за работа в екип;
 • Способност за представяне и разпространяване на идеи, за прилагането им на практика;
 • Обективност на преценката;
 • Убедителност при водене на дискусии;
 • Комуникативност.
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 1. Заявление за участие /свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Препис-извлечение от трудова книжка;
 5. Свидетелство за съдимост;
 6. Карта за предварителен медицински преглед;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата, описани в т.2.3, 2.4 и 2.5, както и декларация от лицето, че не се води на диспансерен отчет за психично заболяване;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – гр.Самоков, ул.Македония № 34.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 часа на 29.09.2017 г.

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване с Комисия, назначена от Кмета на Общината, съгласно чл.94 от Кодекса на труда.

   Лице за контакт:

Валентина Манчева – Главен експерт „АПИО”, тел.072266630/130

Дата на публикуване 11.09.2017 г.

************************************************************************