Обяви за конкурси | Община Самоков

Обяви за конкурси

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Специалист “Регулация и кадастър”
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Завършено висше образование, специалност: „Геодезия”; „Земеустройство”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Управление в строителството” „Строителство на сгради и съоръжения или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник. Предимство ще имат кандидатите с професионален опит в сферата на геодезичните услуги и други сходни дейности.

    Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 20.04.2018 г.

Лице за контакт: Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел.0722/66630/130

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

***************************************************************************************************

 

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за заемане на длъжността Експерт „Архитектура и инвестиционно проектиране” в Дирекция „ТСУЕП”
 2. Изисквания към кандидатите
  • Да имат завършено висше образование, специалност: „Архитектура” или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник
  • Специални компетентности:
 • Познания в прилагането на ЗУТ и компютърни умения с програми за чертаене;
 • Способност да планират и организират работата си за постигане на поставените цели;
 • Способност да работят в екип;
 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление за участие /в свободен текст/;
 3. Копие от документи за образователен ценз;
 4. Професионална автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация – гр.Самоков в срок до 17.00 часа на 20.04.2018 г.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Комисия от специалисти ще проведе събеседване с одобрените по документи, кандидати за заемането на длъжността.

Предимство ще имат кандидатите с опит.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО” тел. 0722/66630/130

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

***************************************************************************************************

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността:Работник-поддръжка стадион „Искър”-Самоков
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Завършено средно образование и опит в сферата на озеленяването

    Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 09.03.2018 г.

Лице за контакт: Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел.0722/66630/130

Дата на публикуване 23.02.2018 г.

***************************************************************************************************

 1. ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа за заемане на длъжността: Специалист “Регулация и кадастър” – 1 бр.
 2. Изисквания към кандидатите:
 • Завършено висше образование, специалност: „Геодезия”; „Устройство и управление на земи и имоти”; „Управление в строителството” „Строителство на сгради и съоръжения или средно специално образование с придобита квалификация строителен техник. Предимство ще имат кандидатите с професионален опит в сферата на геодезичните услуги и други сходни дейности.

    Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 19.03.2018 г.

Лице за контакт: Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел.0722/66630/130

Дата на публикуване 20.02.2018 г.

***************************************************************************************************