Заповеди на кмета | Община Самоков

Заповед № ЛС-01-209/20.02.2017 г. на основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с ЧЛ.125 , ал. 1 от Закона за горите, съобразно с годишни планове за паша в горските територии – държавна и общинска собственост и постъпили писмени предложения от директора на ТП “ДГС ” Самоков с BX.№24 00-33 /25 .01.2017 г. и от 14.02.2017 г от директора на ОБЛ Самоков за забрана на пашата на селскостопански животни.

Дата на публикуване 27.02.2017 г.

====================================

Заповед № ЛС -01-190 от 05.02.2016 г. за забрана пашата на селскостопански животни в горски територии.

Дата на публикуване 12.02.2016 г.

==========================================================

1. Заповед №ЛС-01-1098/22.07.2015год. за проверки на адресните регистрации в община Самоков

– Констативен протокол №1 от извършената проверка

– Констативен протокол №2 от извършената проверка

==========================================================

Заповед №ЛС-01-669/12.05.2015 г. за определяне на комисия за жалби и сигнали от кандидат-потребители на услугата Личен асистент –  дата на публикуване 18.05.2015 г.