Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС” | Община Самоков

Съобщение от дирекция ” ХДЕТТОС”

Писмо до Димитър Шопов относно жалба с вх.№ Ж7-6/19.04.2018 г. за отглеждане на кучета на адрс ул.Подридна №38 гр.Самоков

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

****************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо вх. № 0400-179/18.07.2017г. на Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройство,  Община Самоков  прекратява приема на  документи от сдружения  на  собствениците за участие на сгради по „Националната програма  за  енергийна   ефективност  на многофамилни    жилищни   сгради”.

 Дата на публикуване 20.07.2017 г.

****************************************************************

 

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 09.05.2017 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 02.05.2017 г.

=============================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

=============================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на “Кравеферма” в ПИ 65231.917.516 , м.»Големо Бакшево», по кадастралната карта на гр.Самоков, Община Самоков.

===============================================