Съобщения от дирекция “МДТБК” | Община Самоков

Съобщения от дирекция “МДТБК”

Съобщени по чл.32 от ДОПК до юридидически лица

Дата на публикуване 26.08.2021

Протокол от обществено обсъждане, проведено на 13.07.2020 година на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Приложение: Справка за постъпили предложения за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Самоков

Дата на публикуване 14.07.2020

========================================

Справка по протокол от 16.12.2019 г. за постъпили предложения

Дата на публикуване 17.12.2019

========================================

Докладна записка относно: Одобряване на план-сметка за разходите от такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Самоков през 2020 г.

Дата на публикуване 15.11.2019

========================================

Заповед №ЛС-01-388 /19.03.2015 г. за изплащане на депозитни суми, постъпили от ползвателите на земеделски земи “бели петна” по чл.37 “в” от ЗСПЗЗ

Заявление приложение №1

Приложение 2 – декларация

Приложение 3- декларация

========================================

Инвестиционен профил на община Самоков