Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове | Община Самоков

Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове

Решение №СО-3-ЕО/2018 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка “Местна инициативна рибарска група Самоков”

Дата на публикуване 17.01.2018 г

=========================================================

Инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земеделска земя Поземлен имот представляващ Изоставена ливада с идентификатор № 46067.1.1193 и обединяване с Поземлен имот с идентификатор № 46067.1.1, урбанизирана територия с предназначение за производствен и складов обект, в който има изградена масивна сграда

Дата на публикуване 07.12.2017 г

=========================================================

Инвестиционното предложение е във връзка с промяна предназначението на земята и последващо издаване на виза за проучване и проектиране на обект 1 брой цех за преработка на дървен материал и схладови помещения.

Дата на публикуване 07.12.2017 г

=========================================================

Инвестиционно предложение е за за ново строителство на „Цех за производство на сладкарски изделия”

Дата на публикуване 03.10.2017 г

=========================================================

Инвестиционното предложение за изграждане на 1 брой сграда „вилна сграда” е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда -ЗООС/

Дата на публикуване 15.09.2017 г

=========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда- Петър Найденов Драганов

Дата на публикуване 27.06.2017 г.

=========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -“ГРИЙН ЛЕС ИНВЕСТ” ООД

Дата на публикуване 12.04.2017 г.

==========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда -“СЛАВА-93″ ЕООД

Дата на публикуване 28.04.2017 г.

==========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – “Алфа-3-2004″ ЕООД

Дата на публикуване 24.04.2017 г.

==========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ЕТ „ТОНИ – СТОЙКО МЕХАНДЖИЙСКИ“.

Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за:“Изграждане на ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.106 с. Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 11.04.2017 г.

===========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Метал Пропърти ЕООД

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

===========================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Самоков-Биоагро ЕООД.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение за: „Създаване на бионасаждение от малини и изграждане на система за капково напояване на площ от 89,275 дка“ в поземлен имот с идентификатор 23039.7.333 в землището на с. Доспей, община Самоков.

Дата на публикуване 22.03.2017 г.

 =============================================================

Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Рила – Боровец АД

Дата на публикуване 20.03.2017 г.

=============================================================

 

Инвестиционно предложение за „Вилно селище от затворен тип, с двуетажни еднофамилни къщи/вили, общ паркинг, кафе-клуб, постройка за персонала, помещение за контрол на достъпа, трафопост, локално пречиствателно съоръжение“ землището на с . Алино

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

=============================================================

Решение №СО-2-ЕО/2017 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка “Програма за опазване на околната среда в т.ч Общинска програма за управление на отпадъците на Община Самоков за периода 2016-2020 година”

Дата на публикуване 19.01.2017 г.

==============================================================

Инвестиционното предложение за „Закриването и рекултивацията на старо депото за твърди битови отпадъци на община Самоков

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

================================================================

Инвестиционното предложение за “Изграждане ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.161 с.Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 29.11.2016 г.

================================================================

Инвестиционното предложение за “Изграждане ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.106 с.Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 18.11.2016 г.

==================================================================

Инвестиционното предложение за изграждане на 2 броя сгради „къща за гости” е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда -ЗООС/

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

===================================================================

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на гр. Самоков и крайградска територия

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУП-ПРЗ на к.к. Белчински бани

Дата на публикуване 19.10.2016 г.

===================================================================

Инвестиционното предложение във връзка с изграждане на обект:„СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ” в ПИ с идентификатор 65231.908.494 и ПИ с идентификатор 65231.908.493 /УПИ ХI-493,494/, гр. Самоков, общ. Самоков – ново строителство.

Дата на публикуване 17.10.2016 г.

===================================================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС : В имоти №038037 – нива в м-ст ”Рудежо” с площ от 5,199дка и №190025 – ливада в м-ст ”Побит камък” с площ от 6,942дка и двата в землището на с.Широки дол, Община Самоков, собственост на «МОНТАЖИ – 64»ООД , ще бъдат изградени на инсталация за производство на енергия от газ – метан, оранжерия за производство на зеленчуци, сушилня за дървен материал и собствен водоизточник.

Дата на публикуване 13.06.2016 г.

===================================================================

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка и стартиране на процедура за провеждане на консултации по чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

===================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за: “Външно ел.захранване на „Жилищна сграда” находящ се в УПИ V-690, кв.53, с.Райово , Община Самоков ” на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомление за инвестиционно намерение за: “Външно ел.захранване на „Жилищна сграда” находящ се в УПИ V-690, кв.53, с.Райово , Община Самоков ” на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Дата на публикуване 18.05.2016 г.

=====================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за: Проект за изменение на подробен устройствен план (план за застрояване) за поземлени имоти с идентификатори № 65231.917.469 и 65231.917.517 в местността Луковица, землището на гр. Самоков, на основание чл.125 и във връзка с 124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с инвестиционно предложение за „Възстановяване и изграждане на производствено – рекреационен комплекс “Рибена ферма” с интензивно отглеждане на риба, преработка, склад, посетителски център, трафопост.

Уведомление до кмета на община Самоков

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

========================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за 22 бр. Нови еднофамилни къщи в.з Ярема с. Ковачевци, община Самоков

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 28.03.2016 г.

=========================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за „Разширение на туристическа хижа „Ален Мак” Мальовица и механа и изграждане на сглобяеми преместваеми бунгала алпийски тип в поземлен имот с идентификатор 15285.10.521, местност „Зелени рид”, с. Говедарци, Община Самоков”

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Писмо РИОСВ №26-00-9001 от 14.12.2015 г.

Дата на публикуване 11.01.2015 г.

===============================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за Комплексен проект: Подробен устройствен план – план за застрояване и инвестиционен проект за обект “Цех за преработка на технически и медицински селскостопански култури” в Имот с №000474 в землището на с. Поповяне с ЕКАТТЕ 57697;община Самоков; Софийска област

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 11.01.2016  г.

================================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на временни постройки за извършване на стопанските и нестопанските дейности на предприятието” в имоти № 051003 и № 109088, замлище на с. Ковачевци, община Самоков.

Информация за инвестиционно предложение до кмета на град Самоков

Скица имот № 051003 Постройка 120м2

Скица имот № 109008 Постройка 60м2

Дата на публикуване 28.10.2015 г.

===================================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за “Изграждане на Предприятие за преработване на оборска тор” в ПИ 23491.7.171 в землището нс с.Драгушиново, общ.Самоков

Дата на публикуване 12.10.2015 г.

===================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕЛПАСО ООД за „Изграждане на временни постройки за извършване на стопанските и нестопанските дейности на предприятието” в имоти № 051003 и № 109088, замлище на с. Ковачевци, община Самоков

Информация за инвестиционно предложение до кмета на град Самоков

Скица имот № 051003 постройка 120м2

Скица имот № 109008 Постройка 60м2

Дата на публикуване 28.08.2015 г.

====================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за “Външно електрозахранване на “Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 65231.913.510, по плана на гр.Самоков”

Дата на публикуване 25.08.2015 г.

=====================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на “Промишлена газова инстлация за природен газ на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел-90”АД” в ПИ 23039.7.445 , м. „Цареви кладенци”, по кадастралната карта на с.Доспей, Община Самоков.”

Дата на публикуване 14.08.2015 г.

======================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение “Възстановяване на рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба и изграждане на два броя собствени водоизточници (шахтови кладенци)”

Дата на публикуване 21.04.2015 г.

=======================================================================================

Уведомление за реконструкция, пристрояване и преустройство на едноетажна масивна сграда в „Кланица за дребни преживни животни и свине и производство на месни разфасовки”

========================================================================================