Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове | Община Самоков

Уведомления по закона за Опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове

Инвестиционно предложение за „Вилно селище от затворен тип, с двуетажни еднофамилни къщи/вили, общ паркинг, кафе-клуб, постройка за персонала, помещение за контрол на достъпа, трафопост, локално пречиствателно съоръжение“ землището на с . Алино

Дата на публикуване 10.02.2017 г.

=============================================================

Решение №СО-2-ЕО/2017 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка “Програма за опазване на околната среда в т.ч Общинска програма за управление на отпадъците на Община Самоков за периода 2016-2020 година”

Дата на публикуване 19.01.2017 г.

==============================================================

Инвестиционното предложение за „Закриването и рекултивацията на старо депото за твърди битови отпадъци на община Самоков

Дата на публикуване 16.12.2016 г.

================================================================

Инвестиционното предложение за “Изграждане ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.161 с.Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 29.11.2016 г.

================================================================

Инвестиционното предложение за “Изграждане ферма за млечни крави в ПИ 87552.2.106 с.Ярлово, община Самоков, област София”

Дата на публикуване 18.11.2016 г.

==================================================================

Инвестиционното предложение за изграждане на 2 броя сгради „къща за гости” е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда -ЗООС/

Дата на публикуване 07.11.2016 г.

===================================================================

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на гр. Самоков и крайградска територия

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на ПУП-ПРЗ на к.к. Белчински бани

Дата на публикуване 19.10.2016 г.

===================================================================

Инвестиционното предложение във връзка с изграждане на обект:„СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ” в ПИ с идентификатор 65231.908.494 и ПИ с идентификатор 65231.908.493 /УПИ ХI-493,494/, гр. Самоков, общ. Самоков – ново строителство.

Дата на публикуване 17.10.2016 г.

===================================================================

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС : В имоти №038037 – нива в м-ст ”Рудежо” с площ от 5,199дка и №190025 – ливада в м-ст ”Побит камък” с площ от 6,942дка и двата в землището на с.Широки дол, Община Самоков, собственост на «МОНТАЖИ – 64»ООД , ще бъдат изградени на инсталация за производство на енергия от газ – метан, оранжерия за производство на зеленчуци, сушилня за дървен материал и собствен водоизточник.

Дата на публикуване 13.06.2016 г.

===================================================================

Съобщение за провеждане на консултации по Доклада за екологична оценка и стартиране на процедура за провеждане на консултации по чл.20, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

Дата на публикуване 31.05.2016 г.

===================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за: “Външно ел.захранване на „Жилищна сграда” находящ се в УПИ V-690, кв.53, с.Райово , Община Самоков ” на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Уведомление за инвестиционно намерение за: “Външно ел.захранване на „Жилищна сграда” находящ се в УПИ V-690, кв.53, с.Райово , Община Самоков ” на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

Дата на публикуване 18.05.2016 г.

=====================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за: Проект за изменение на подробен устройствен план (план за застрояване) за поземлени имоти с идентификатори № 65231.917.469 и 65231.917.517 в местността Луковица, землището на гр. Самоков, на основание чл.125 и във връзка с 124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с инвестиционно предложение за „Възстановяване и изграждане на производствено – рекреационен комплекс “Рибена ферма” с интензивно отглеждане на риба, преработка, склад, посетителски център, трафопост.

Уведомление до кмета на община Самоков

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 25.04.2016 г.

========================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за 22 бр. Нови еднофамилни къщи в.з Ярема с. Ковачевци, община Самоков

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 28.03.2016 г.

=========================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за „Разширение на туристическа хижа „Ален Мак” Мальовица и механа и изграждане на сглобяеми преместваеми бунгала алпийски тип в поземлен имот с идентификатор 15285.10.521, местност „Зелени рид”, с. Говедарци, Община Самоков”

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Писмо РИОСВ №26-00-9001 от 14.12.2015 г.

Дата на публикуване 11.01.2015 г.

===============================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за Комплексен проект: Подробен устройствен план – план за застрояване и инвестиционен проект за обект “Цех за преработка на технически и медицински селскостопански култури” в Имот с №000474 в землището на с. Поповяне с ЕКАТТЕ 57697;община Самоков; Софийска област

Информация съгласно прил. 2 чл. 6

Дата на публикуване 11.01.2016  г.

================================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане на временни постройки за извършване на стопанските и нестопанските дейности на предприятието” в имоти № 051003 и № 109088, замлище на с. Ковачевци, община Самоков.

Информация за инвестиционно предложение до кмета на град Самоков

Скица имот № 051003 Постройка 120м2

Скица имот № 109008 Постройка 60м2

Дата на публикуване 28.10.2015 г.

===================================================================================

Уведомление за инвестиционно намерение за “Изграждане на Предприятие за преработване на оборска тор” в ПИ 23491.7.171 в землището нс с.Драгушиново, общ.Самоков

Дата на публикуване 12.10.2015 г.

===================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕЛПАСО ООД за „Изграждане на временни постройки за извършване на стопанските и нестопанските дейности на предприятието” в имоти № 051003 и № 109088, замлище на с. Ковачевци, община Самоков

Информация за инвестиционно предложение до кмета на град Самоков

Скица имот № 051003 постройка 120м2

Скица имот № 109008 Постройка 60м2

Дата на публикуване 28.08.2015 г.

====================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за “Външно електрозахранване на “Жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 65231.913.510, по плана на гр.Самоков”

Дата на публикуване 25.08.2015 г.

=====================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на “Промишлена газова инстлация за природен газ на сградите на „Портал” и „Пласмент” на територията на „Самел-90”АД” в ПИ 23039.7.445 , м. „Цареви кладенци”, по кадастралната карта на с.Доспей, Община Самоков.”

Дата на публикуване 14.08.2015 г.

======================================================================================

Уведомление за инвестиционно предложение “Възстановяване на рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба и изграждане на два броя собствени водоизточници (шахтови кладенци)”

Дата на публикуване 21.04.2015 г.

=======================================================================================

Уведомление за реконструкция, пристрояване и преустройство на едноетажна масивна сграда в „Кланица за дребни преживни животни и свине и производство на месни разфасовки”

========================================================================================