Актуални обяви 1 | Община Самоков

Актуални обяви 1

ОБ Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина за времето от 03.12.2018г. до 14.12.2018г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,
Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, относно организацията и провеждането на допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година.

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,55 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 8,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за склад“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –  30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,55 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,50 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 12,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –  45,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 45,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,50 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 19,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 71,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 71,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,40 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 48,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 48,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,40 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,35 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 14,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 52,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 52,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,35 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 38,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 141,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 141,00 лв.

Стъпка за наддаване – 14,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.09.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1543/19.07.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 37294.12.77 с площ 3,856 дка, нива, IX-категория, АОС № 6455/30.10.2007 г., находящ се в м. “Стоянчовец” в землището на с. Клисура

Начална годишна наемна цена за обекта – 78,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 78,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,80 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.09.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.09.2018 г. при същите условия

Дата на публикуване 23.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.09.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1542/19.07.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 33,611 дка:

ПИ № 61922.166.20  с площ 21,281 дка, нива, VIII-категория, АОС № 16 273/01.06.2018 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.166.52  с площ 12,330 дка, нива, VII-категория, АОС № 16 274/01.06.2018 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за обекта – 673,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 673,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 67,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.09.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.09.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.08.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 30.08.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.08.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 9/девет/ броя п-ли за „производствена и складова дейност” в кв.313  и кв.313 Бгр.САМОКОВ 18 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ-парцел ІІ-за „кооперативен пазар” с площ 1085 кв.м. в кв.292А кв.”Самоково”гр.САМОКОВ 108 500 лв.без ДДС
3.УПИ-парцели І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22УПИ-парцел ХІІ-22 с площ 1070 кв.м. в кв.2с.ДОЛНИ ОКОЛ 11 140 лв.19 530 лв.без ДДС
4. ПИ № 23491.8.273 с площ от 766 кв.м. м.”Червената земя” с.Драгушиново 11 490 лв.без ДДС
5. ПИ пл.№ 359 с площ 303 кв.м. в.з.”ЯРЕМА” 7 270 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 24.08.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.08.2018 г.

***********************************************************************

oboznacitelni tabeli-page-001

oboznacitelni tabeli-page-002 oboznacitelni tabeli-page-004oboznacitelni tabeli-page-003

Дата на публикуване 01.08.2018 г.

***********************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 01.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.08.2018 г.

Дата на публикуване 31.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 21.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.08.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.08.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.08.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 10.08.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО

135 590 лв.

без ДДС2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ26 775 лв.3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО22 300 лв.

Без ДДС4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ14 лв./кв.м.5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО9 100 лв.

Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.08.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 31.07.2018 г.

****************************************************************

Заповед №РД -12-102/08.06.2018 г. на Областна дирекция “Земеделие” София област за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване

Дата на публикуване 26.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.08.2018 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 10 бр. общински имоти с обща площ от 70,024 дка:

 1. ПИ № 61604.9.421 с площ от 10,100 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Големи ниви”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16097/26.03.2018г.
 2. ПИ № 61604.15.11 с площ от 1,166 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16098/26.03.2018г.
 3. ПИ № 61604.15.15 с площ от 0,525 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16099/26.03.2018г.
 4. ПИ № 61604.15.25 с площ от 0,587 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16100/26.03.2018г.
 5. ПИ № 61604.15.80 с площ от 1,583 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16101/26.03.2018г.
 6. ПИ № 61604.15.112 с площ от 1,597 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16102/26.03.2018г.
 7. ПИ № 61604.15.113 с площ от 2,061 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16103/26.03.2018г.
 8. ПИ № 61604.15.126 с площ от 15,803 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16104/26.03.2018г.
 9. ПИ № 61604.15.141 с площ от 18,841 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16105/26.03.2018г.
 10. ПИ № 61604.15.142 с площ от 17,761 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16106/26.03.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1401,00 лв.

Стъпка за наддаване – 140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.08.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.08.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 15.08.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 14.08.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Радуил

Дата на публикуване 17.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.08.2018 г./сряда/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

Общ. помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.909.78.1.11 – ниво I /I-ви етаж/, с площ 134,00 кв.м.-АОС № 10689/13.06.2011 г. С предназначение-За извършване на търговска дейност- книжарница

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 496,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 496,00 лв.

Стъпка за наддаване – 49,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ година

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.08.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 08.07.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 15.08.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 14.08.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 17.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Прожекция на „Пътуващо лятно кино с БНТ – 2018” ще има в Самоков на 22 юли, неделя от 21.00 ч. в Туристическата градина – до „Въжения град”.
Прожекцията е безплатна.
От 18.30 ч. на същото място, БНТ организират „Пътуваща детска библиотека”.

Дата на публикуване 13.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

В рамките на Празника на Самоков, ще бъде подредена изложба на открито на тема: „Аз и моят Самоков”.

Всеки може да изпрати фотография на места или събития от града ни, запечатани в снимка моменти от живота или просто любимото  кътче, без значение дали е цветна или чернобяла, от днес или от нашето минало.

Фотографиите на хартиен носител ще се приемат в Туристически информационен център Самоков, а във формат JPG на e-mail: samokovtouristcenter@mail.bg.

На гърба на снимката или на e-mail да е посочено името на подателя.

Краен срок за подаване на фотографиите: 31.07.2018г.

Дата на публикуване 13.07.2018 г.

****************************************************************

apel

Дата на публикуване 09.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 65231.906.506 с площ от 228 кв.м., с административен адрес: ул.”Иван Вазов”, идентичен с УПИ-парцел LI/петдесет и едно/, отреден за жилищно строителство в кв.323 гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 15 960 лв. без ДДС-70,00 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 31.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 31.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 31.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 27.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 23.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 13.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.

без ДДС2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ

62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 10.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 20.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земя

ПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земя

с.ПОПОВЯНЕ3 988 лв.

8 465 лв.

без ДДС2. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ12 лв./кв.м.3.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19

с.ЯРЛОВО15 лв./кв.м.4. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 06.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ30 450 лв.

без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 02.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 06.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 05.07.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

za tabloto-1

Дата на публикуване 28.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.07.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – терен с площ 1,00 м², представляващ част от общински ПИ № 65231.906.301, АОС № 7261/29.01.2008 г., находящ се в района на Общински пазар – Самоков с предназначение за разполагане на млекомат

Начална месечна наемна цена за обекта – 40,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 40,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.07.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.07.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.07.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 20.07.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 26.06.2018 г.

****************************************************************

На 23 юни 2018 г., събота в с. Бели Искър ще се проведе „Празник на рилския зелник”.  Началото е от 16.00 ч. в центъра на селото.

За връщане от Бели Искър към Самоков ще бъде осигурен автобус, който ще тръгне в 20.30 ч.

Дата на публикуване 18.06.2018 г.

****************************************************************

zemedelie

Дата на публикуване 08.06.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 06.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ½ ид.ч. от УПИ-парцел V-за здравна служба в кв.1, ведно с обособен обект с РЗП 198,89 кв.м. с.РЕЛЬОВО 36 860 лв.без ДДС
2. ПИ 87552.10.17 – земеделска земя с площ 4005 кв.м. в м.Рошкови егреци с.ЯРЛОВО 8 260 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 19.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 29.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.06.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 26.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.06.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 19.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 15.06.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 08.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 30.05.2018 г.

****************************************************************

Преклонението по случай 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България организира община Самоков на 2 юни, събота от 11.30 ч. пред паметника на Христо Ботев.  За гражданите са осигурени автобуси, които ще тръгват в 11.10 ч. от Голямата чешма и от кв. „Самоково”, бл. 16 „на широкото”.

Дата на публикуване 29.05.2018 г.

***********************************************************************

По случай 1 юни – Международен ден на детето, Община Самоков организира Детски ден фест „Самоков танцува” .

Мили деца, заповядайте на 1 юни, петък от 11.00 ч. на площад „Захарий Зограф”

Дата на публикуване 29.05.2018 г.

***********************************************************************

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогоческа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

Документи:

1. Покана

2. Заявление

3.Приложение А. Медиатор

4.Приложение А. Педагог

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 01.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 65231.906.506 с площ от 228 кв.м., с административен адрес: ул.”Иван Вазов”, идентичен с УПИ-парцел LI/петдесет и едно/, отреден за жилищно строителство в кв.323 гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 15 960 лв. без ДДС-70,00 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 29.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.05.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 01.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 28.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.05.2018 г.

***********************************************************************

pokana za OS-1

 

Дата на публикуване 04.05.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1403/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя проектни имоти с обща площ 76,896 дка, както следва:

64,804/107,327 ид.ч. от ПИ № 65231.917.234, целият с площ 107,327 дка, нива, АОС № 15788/15.08.2017 г., находящ се в землището на гр. Самоков

12,092/17,553 ид.ч. от ПИ № 65231.917.245, целият с площ 17,553 дка, нива, АОС № 15 789/15.08.2017 г., находящ се в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имотите – 1538,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1538,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 153,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1402/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 8 броя имоти с обща площ 22,830 дка, както следва:

ПИ № 61922.176.2 с площ 1,726 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 867/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.5 с площ 1,264 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 873/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.11 с площ 2,075 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 866/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.29 с площ 2,380 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 868/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.45 с площ 2,447 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 870/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.46 с площ 4,021 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 871/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.47 с площ 1,999 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 872/30.10.2017 г., находящ се в м. “Белата вода” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.60 с площ 6,918 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 874/30.10.2017 г., находящ се в м. “Белешако” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имотите – 457,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 457,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 45,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1401/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 58548.340.89 с площ 14,370 дка, нива, АОС № 10 284/15.11.2010 г., находящ се в м. “Ямачката” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 288,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 288,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 28,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Tръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1400/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 36,692 дка, както следва:

ПИ № 23039.6.299 с площ 4,844 дка, нива, АОС № 16 087/06.03.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.6.306 с площ 25,850 дка, нива, АОС № 16 088/06.03.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.6.312 с площ 5,998 дка, нива, АОС № 16 089/06.03.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей;

Начална годишна наемна цена за имотите – 734,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 734,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 73,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1399/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 16 броя имоти с обща площ 56,100 дка, както следва:

ПИ № 23039.1.380 с площ 1,735 дка, нива, АОС № 16 037/22.01.2018 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.388 с площ 1,016 дка, нива, АОС № 16 038/22.01.2018 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.402 с площ 1,918 дка, нива, АОС № 16 039/22.01.2018 г., находящ се в м. “Умин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.450 с площ 1,391 дка, нива, АОС № 16 040/22.01.2018 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.481 с площ 1,140 дка, нива, АОС № 16 041/22.01.2018 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.483 с площ 1,010 дка, нива, АОС № 16 042/22.01.2018 г., находящ се в м. “Умин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.100 с площ 2,325 дка, нива, АОС № 16 043/22.01.2018 г., находящ се в м. “Под брего” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.106 с площ 1,262 дка, нива, АОС № 16 044/22.01.2018 г., находящ се в м. “Могилите” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.118 с площ 10,586 дка, нива, АОС № 16 045/22.01.2018 г., находящ се в м. “Трънищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.119 с площ 1,193 дка, нива, АОС № 16 046/22.01.2018 г., находящ се в м. “Трънищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.120 с площ 3,388 дка, нива, АОС № 16 047/22.01.2018 г., находящ се в м. “Трънищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.138 с площ 3,116 дка, нива, АОС № 16 048/22.01.2018 г., находящ се в м. “Гробищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.239 с площ 2,571 дка, нива, АОС № 16 049/22.01.2018 г., находящ се в м. “Сливите” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.241 с площ 1,528 дка, нива, АОС № 16 050/22.01.2018 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.247 с площ 1,712 дка, нива, АОС № 16 051/22.01.2018 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.248 с площ 20,209 дка, нива, АОС № 16 052/22.01.2018 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей;

Начална годишна наемна цена за имотите – 1122,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1122,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 112,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1398/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 15,636 дка, както следва:

ПИ № 61604.5.103 с площ 2,884 дка, нива, АОС № 16 092/12.03.2018 г., находящ се в м. “Разсадника” в землището на с. Радуил;

ПИ № 61604.5.105 с площ 12,752 дка, нива, АОС № 16 091/12.03.2018 г., находящ се в м. “Разсадника” в землището на с. Радуил

Начална годишна наемна цена за имотите – 314,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 314,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 31,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 27.04.2018 г.

***********************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, област Софийска на основание чл. 127 ал.1 във връзка с чл. 62 а ал.З от ЗУТ определя на 10.05.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане на: Мотивирано предложение за изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ 1-„За озеленяване”, ПИ № 65231.914.549, УПИ П-„За ново детско заведение”, ПИ № 65231.914.568 и УПИ Ш-„За комплексно жилищно строителство”, ПИ № 65231.914.95 и ПИ № 65231.914.94 в кв. 304 по плана на гр. Самоков.

Дата на публикуване 26.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 02.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.04.2018 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В

 О Б Я В Я В А:

 На 25.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
3.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
4. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

************************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 На 18.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 15.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.05.2018 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

**************************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В

 О Б Я В Я В А:

На 11.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

**********************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 08.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

****************************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 08.05.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

*******************************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 30.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

******************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира Работници за поставянето на пътни знаци:

 1. Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование

 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление /в свободен текст/;
 3. Копие от документ за образователен ценз;
 4. Автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 14.05.2018 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

*****************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 10.05.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1346/22.03.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 24,944/110,991 ид.ч. от  ПИ № 58548.280.60, целият с площ 110,991 дка, (новообразуван проектен имот № 58548.280.601, съгласно скица-проект от дата 25.01.2018 г.),  нива, VI-категория, АОС № 16 034/15.01.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 500,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 500,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 50,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 08.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 10.05.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1345/22.03.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 16,121 дка :

ПИ № 37527.34.22 с площ 5,421 дка, нива, IX-категория, АОС № 10 158/20.09.2010 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Ковачевци;

ПИ № 37527.34.23 с площ 7,600 дка, нива, VIII-категория, АОС № 10159/20.09.2010 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Ковачевци;

ПИ № 37527.34.31 с площ 3,100 дка, нива, IX-категория, АОС № 10 160/20.09.2010 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за обекта – 324,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 324,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 32,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 08.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 10.05.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1344/22.03.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя проектни имоти с обща площ 36,116 дка:

 • 18,029/110,991 ид.ч. от поземлен имот № 58548.280.60, целият с площ 110,991 дка, (новообразуван проектен имот № 58548.280.603, съгласно скица-проект от дата 08.02.2018 г.), нива, VI-категория, АОС № 16 034/15.01.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
 • 18,087/110,991 ид.ч. от поземлен имот № 58548.280.60, целият с площ 110,991 дка, (новообразуван проектен имот № 58548.280.602, съгласно скица-проект от дата 08.02.2018 г.), нива, VI-категория, АОС № 16 034/15.01.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 724,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 724,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 72,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 08.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

 

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

Протокол от решения във връзка с чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със заповед №01-594/24.03.2018 г. за разпределение на имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище

Дата на публикуване 16.04.2018 г.

****************************************************************

По случай Деня на Земята – 22 април Фондация “СИЙД’ и вестник “Самоков 365″, с подкрепата на Община Самоков, организират пролетно почистване на парк Лаго на 21 април /събота/. Сборен пункт пешеходния мост над двора на Спортното училище 10.30 ч.

Дата на публикуване 16.04.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.04.2018 г.

****************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Самоков уведомява заинтересованите лица(фирми-превозвачи), че със своя заповед №01-675/27.032018 год. кметът на общината е определил отговорните лица, които в срок да изготвят документация за провеждане на нова открита процедура за извършване обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, договорите, за които важат до 31.12.2018 год.

Дата на публикуване 11.04.2018 г.

******************************************************************

О Б Я В А

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 г., Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на  последиците  от тях и решение № 1138 от 26.10.2017  г. на Общински съвет гр.Самоков

 

ОБЩИНА САМОКОВ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

 

           Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лицa

 • навършили 18 години, независимо от трудовото/служебно правоотношение
 • физически и психически здрави
 • неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
 • с умения за работа в екип
 • способни да поемат отговорност

 

Необходими документи за кандидатстване – регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

 

 1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование, съгласно Приложение №1;
 2. формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Приложение №2;
 3. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 4. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение при необходимост;
 5. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

 

 • Заявлението за членство в ДФ и формуляра за кандидатстване по образец се получават от гишетата на „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Самоков.
 • Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден   всеки работен ден  на гишетата на „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – гр. Самоков
 • Крайна дата за подаване на документите: – без срок до набиране на вакантните места – 15 бр.

 

Телефон за справки: 0722/66630/вътрешен 130 или 417

Дата на публикуване 04.04.2018 г.

******************************************************************

Протокол от решения във връзка с чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със заповед №01-594/24.03.2018 г.

Протокол във връзка с чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със заповед №01-594/24.03.2018 г. за разпределение на имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище

Дата на публикуване 27.03.2018 г.

******************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Дата на публикуване 23.03.2018 г.

****************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Дата на публикуване 23.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 13.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена(лв./кг.) Количество(кг.) Стойност(лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – смесен 0,40 18 000 7 200
2. Полиетилен – смесен 0,30 8 000 2 400
3. Хартия 0,05 30 000 1 500
4. Твърда пластмаса 0,42 4 000 1 680
5. Стъкло 0,55 17 000 9 350
6. Алуминий /цветни метали/ 1,22 600 732
7. Черни метали 0,14 400 56

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 10.04.2018 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 10.04.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 24.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.04.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 17.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 13.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.04.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 13.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 02.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 24.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 бр. общ. имоти с обща площ от 29,959 дка и №:

 1. ПИ № 83243.1.112 с площ от 13,076 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Кокошката”, землището на с. Шипочане, актуван с АОС № 16032/02.01.2018г.
 2. ПИ № 83243.1.118 с площ от 16,883 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Кокошката”, землището на с. Шипочане, актуван с АОС № 16033/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 600,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 600,00 лв.

Стъпка за наддаване – 60,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Шипочане

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 8 бр. общински имоти с обща площ от 33,855 дка и №:

 1. Поземлен имот № 23039.1.297 с площ от 3,301 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Падината”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15907/27.11.2017г.
 2. Поземлен имот № 23039.1.304 с площ от 4,407 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Върбата”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15908/27.11.2017г.
 3. Поземлен имот № 23039.1.323 с площ от 2,243 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Реброто”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15910/27.11.2017г.
 4. Поземлен имот № 23039.1.330 с площ от 2,955 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Трънищата”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15909/27.11.2017г.
 5. Поземлен имот № 23039.1.341 с площ от 1,356 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Реброто”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15911/27.11.2017г.
 6. Поземлен имот № 23039.1.354 с площ от 5,190 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Умин дол”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15912/27.11.2017г.
 7. Поземлен имот № 23039.1.431 с площ от 9,387 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Умин дол”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15914/27.11.2017г.
 8. Поземлен имот № 23039.1.445 с площ от 5,016 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Скендерица”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15915/27.11.2017г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 680,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 680,00 лв.

Стъпка за наддаване – 68,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Доспей

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 13 бр. общински имоти с обща площ от 81,298 дка и №:

 1. ПИ № 61922.18.1 с площ от 6,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плачковица”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15932/27.11.2017г.
 2. ПИ № 61922.48.1 с площ от 7,099 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Булето-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15933/27.11.2017г.
 3. ПИ № 61922.49.1 с площ от 5,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15934/27.11.2017г.
 4. ПИ № 61922.49.4 с площ от 9,998 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Върбата-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15935/27.11.2017г.
 5. ПИ № 61922.58.5 с площ от 9,999 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Никови рудища-Оземл.”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15936/27.11.2017г.
 6. ПИ № 61922.64.1 с площ от 3,799 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Кис. камък”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15937/27.11.2017г.
 7. ПИ № 61922.64.8 с площ от 3,200 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Чални камък-Оземл.”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15938/27.11.2017г.
 8. ПИ № 61922.66.7 с площ от 10,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15939/27.11.2017г.
 9. ПИ № 61922.66.9 с площ от 6,307 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15940/27.11.2017г.
 10. ПИ № 61922.66.17 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15941/27.11.2017г.
 11. ПИ № 61922.66.19 с площ от 2,999 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15942/27.11.2017г.
 12. ПИ № 61922.66.20 с площ от 12,897 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15943/27.11.2017г.
 13. ПИ № 61922.66.29 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Саята-Оземление”, землището на с. Райово, актуван е с АОС № 15944/27.11.2017г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1626,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1626,00 лв.

Стъпка за наддаване – 162,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Райово

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 19 бр. общински имоти с обща площ от 197,503 дка:

 1. ПИ № 61922.7.2 с площ от 19,997 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2235/18.09.2002г.
 2. ПИ № 61922.11.1 с площ от 61,493 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2237/19.09.2002г.
 3. ПИ № 61922.40.11 с площ от 1,326 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Върбата-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15918/27.11.2017г.
 4. ПИ № 61922.40.26 с площ от 5,001 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Върбата-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15916/27.11.2017г.
 5. ПИ № 61922.40.37 с площ от 16,999 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15917/27.11.2017г.
 6. ПИ № 61922.42.4 с площ от 8,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Зад Брънджина-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15919/27.11.2017г.
 7. ПИ № 61922.42.5 с площ от 1,301 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Брадянска сая”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15920/27.11.2017г.
 8. ПИ № 61922.42.6 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м.“Мечкарника”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15921/27.11.2017г.
 9. ПИ № 61922.44.1 с площ от 4,004 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м.“Гъстите борие-Оземл.”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15922/27.11.2017г.
 10. ПИ № 61922.44.3 е с площ от 0,802 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15923/27.11.2017г.
 11. ПИ № 61922.44.4 с площ от 5,086 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Попова падина-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15924/27.11.2017г.
 12. ПИ № 61922.44.17 с площ от 30,197 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Попова градина”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2245/20.09.2002г.
 13. ПИ № 61922.60.1 с площ от 0,699 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м.“Козио-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15925/27.11.2017г.
 14. ПИ № 61922.60.23 с площ от 2,897 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м.“Бакалска сея-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15926/27.11.2017г.
 15. ПИ № 61922.60.27 с площ от 1,602 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Бакалска сея-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15927/27.11.2017г.
 16. ПИ № 61922.65.2 с площ от 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Машова сея-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15928/27.11.2017г.
 17. ПИ № 61922.70.2 с площ от 14,001 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Седлото”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15929/27.11.2017г.
 18. ПИ № 61922.70.3 с площ от 5,600 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м.“Седлото”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15930/27.11.2017г.
 19. ПИ № 61922.72.2 с площ от 12,498 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Сухите ливади”, землището на с.Райово, актуван с АОС № 15931/27.11.2017г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 3951,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 3951,00 лв.

Стъпка за наддаване – 395,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Райово

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  7 бр. общински имоти с обща площ от 39,165 дка:

 1. ПИ № 31228.1.117 с площ от 3,922 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16018/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.1.212 с площ от 7,876 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16019/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.1.345 с площ от 2,848 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Долни каряк”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16020/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.2.61 с площ от 5,280 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м.”Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16021/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.2.83 с площ от 6,366 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м.”Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16022/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.2.84 с площ от 3,775 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16023/02.01.2018г.
 7. ПИ № 31228.5.55 с площ от 9,098 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16031/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 784,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 784,00 лв.

Стъпка за наддаване – 78,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 бр. общински имоти с обща площ 33,291 дка и №:

 1. ПИ № 31228.2.261 с площ от 2,644 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на  с. Злокучене, актуван с АОС № 16024/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.2.264 с площ от 0,730 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м.“Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16025/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.2.266 с площ от 1,772 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16026/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.4.22 с площ от 3,656 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16027/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.4.45 с площ от 6,959 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16028/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.4.48 с площ от 3,407 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Анчина могила”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16029/02.01.2018г.
 7. ПИ № 31228.4.51 с площ от 14,123 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16030/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 666,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 666,00 лв.

Стъпка за наддаване – 66,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – част от следния общински недвижим имот:

– 17,756/110,991 ид.ч. от поземлен имот № 58548.280.60, целият с площ от 110,991 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в местността “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16034/15.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 356,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 356,00 лв.

Стъпка за наддаване – 35,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци.

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 13,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 28,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в сградата на Стария ОбС-Самоков/сграда с идентификатор 65231.906.290.1/, актувана с АОС № 393/1999 г. Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 104,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 104,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 13,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 14,60 кв.м., находящо се на ІІ етаж в сградата на Стария ОбС-Самоков/сграда с идентификатор 65231.906.290.1/, актувана с АОС № 393/1999 г. Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 14,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 22,00 кв.м., находящо се на І-ви етаж в Комбинирана сграда-с. Продановци, кв. 6, парцел Х по плана на селото, актувана с АОС № 605/24.02.2000 г. Предназначение на обекта: „За млекосъбирателен пункт“

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 44,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 44,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 13,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 16.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 30.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
3.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
4. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 23.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.03.2018 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 13.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 02.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.02.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 15.03.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

ЗАЕДНО ДА ЧЕСТВАМЕ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДИНАТА

Включете се във факелното шествие, което    ще се проведе по случай 140 години от Освобождението на България от турско иго. Шествието   ще тръгне на  3 март/събота / от Девическия   манастир.  Сборен пункт пред Девическия  манастир  – 3 март, 18.00 часа. Тържественото честване на Националния празник ще продължи в читалище – паметник “Отец Паисий”.

 

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти

 в м. Шумната могила, м. Солище, м. Татарски брод

и м. Дългата поляна в землището на с. Широки дол,

 общ. Самоков, Област София

 

На основание Договор № ОП-68/27.11.2017г.  между Областна администрация – София област и “Геопрециз Инженеринг” ООД  започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Широки дол, община Самоков.

 

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.

Съгласно публикуваната в ДВ бр.17/2018г. обява анкетирането на собствениците и ползвателите ще се проведе в сградата на Кметство – с. Широки дол, съгласно приложения график.

 

Местност Имот от КККР Дата Час
от до от до
1 м.Шумната могила 282.22 12.03.2018 г. 12.03.2018 г. 09:00 12:00
2 м. Солище северозападната част от имот 90.58 13.03.2018 г. 13.03.2018 г.
3 м.Татарски брод 11.280 14.03.2018 г. 15.03.2018 г.
4 м.Дългата поляна 12.271 16.03.2018 г. 16.03.2018 г.

 

Телефон за контакти: 0878 / 268612, 0878 / 268618

“Геопрециз Инженеринг” ООД

Дата на публикуване 26.02.2018 г.

****************************************************************

28279630_1993861547295214_2579965259705139605_n

Дата на публикуване 21.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 27.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 14.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 27.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 14.02.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.02.2018 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 05.02.2018 г.

****************************************************************

Обозначителни табели на обекти за добив на дървесина в горски територии – собственост на физически и юридически лица

Дата на публикуване 05.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 20.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 16.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.02.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ парцел VІ-628 с площ от 1071 кв.м. в кв.62 по регулационния план на с.Ковачевци, при начална тръжна цена 14994 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 22.02.2018 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следните общ. имоти:

 • Имот № 65231.905.317-стар идентификатор кв. 71А, парцел ІІ, с площ 1342,00 кв.м., находящ се в кв. Възраждане в близост до бл. 11, актуван с Акт за публична общинска собственост № 11189/06.07.2012 г.
 • Имот № 65231.914.247-стар идентификатор кв. 292А, парцел VІ, с площ 1237,00 кв.м., находящ се в кв. Самоково в близост до бл. 18, актуван с Акт за публична общинска собственост № 11064/23.04.2012 г.
 • Имот № 65231.914.139-стар идентификатор кв. 209, парцел ІІІ, с площ 1490,00 кв.м., находящ се в кв. Самоково в близост до бл. 3, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11047/20.04.2012 г.

с предназначение: за спортни площадки/игрища/

Начална месечна  наемна тръжна цена за обектите – 100,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 100,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите в търга: До участие в търга се допускат само организации, представляващи регистрирани юридически лица, извършващи дейности в областта на спорта и работещи в обществена полза/обстоятелството се удостоверява с издадено удостоверение за актуално състояние не по-рано от 30 дни преди датата на провеждане на търга/.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 21.02.2018 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 21.02.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

 

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

 

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОП 4-1

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

ОП 2-1

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

ОП 1-1

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.02.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1219/21.12.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 18201.156.1 с площ 2,512 дка, нива, АОС№ 8986/10.12.2009 г., находящ се в м. “Илин” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за обекта – 51,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 51,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 05.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.02.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1218/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23039.6.311 с площ 41,672 дка, нива, АОС № 15 889/30.10.2017 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за обекта – 834,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 834,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 83,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 05.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.02.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1217/21.12.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 03767.31.75 с площ 10,244 дка, нива, АОС № 15 885/30.10.2018 г., находящ се в м. “Зидан мост” в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за обекта – 205,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 205,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 05.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1216/21.12.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.32.1 с площ 25,699 дка, нива, АОС № 2243/20.09.2002 г., находящ се в м. “Букаля” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за обекта – 514,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 514,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 51,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1215/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 103 броя имоти – ниви с обща площ 456,806  дка, находящи се в землището на с. Райово.

 

Имотите се предоставят за отглеждане на етерично маслодайни култури.

Начална годишна наемна цена за обекта – 9140,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 9140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 914,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1214/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 22 броя имоти с обща площ 65,461 дка:

 • ПИ № 149.8 с площ 1,283 дка, нива, АОС № 15 858/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Албатица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.10 с площ 4,150 дка, нива, АОС № 11756/07.05.2013 г.,

находящ се в м. “Келчовица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.18 с площ 2,126 дка, нива, АОС № 13803/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.26 с площ 6,350 дка, нива, АОС № 13804/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.29 с площ 2,419 дка, нива, АОС № 13805/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Сотирица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.32 с площ 1,830 дка, нива, АОС № 13806/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Албатица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.40 с площ 3,847 дка, нива, АОС № 13807/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.41 с площ 1,993 дка, нива, АОС № 13808/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Ици вражица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.42 с площ 1,294 дка, нива, АОС № 13809/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.46 с площ 10,661 дка, нива, АОС № 13810/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Албатица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.51 с площ 4,413 дка, нива, АОС № 13811/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.55 с площ 1,565 дка, нива, АОС № 15604/18.04.2017 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.57 с площ 2,800 дка, нива, АОС № 13813/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.58 с площ 4,187 дка, нива, АОС № 15 603/18.04.2017 г.,

находящ се в м. “Перуника” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.70 с площ 0,558 дка, нива, АОС № 13814/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.75 с площ 2,785 дка, нива, АОС № 13815/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 189.20 с площ 3,504 дка, нива, АОС № 15 878/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Плочата” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 191.7 с площ 2,495 дка, нива, АОС № 15 879/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Бучковица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 192.13 с площ 2,001 дка, нива, АОС № 15 880/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Орницата” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 182.35 с площ 2,100 дка, нива, АОС № 14 297/21.01.2016 г.,

находящ се в м. “Тунта” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 208.22 с площ 2,500 дка, нива, АОС № 15 881/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Рельовско поле” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 209.22 с площ 0,600 дка, нива, АОС № 15 882/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Джелепица” в землището на с. Райово;

 

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 1310,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1310,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 131,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1213/21.12.2017 г., ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 34,212 дка:

 

 • ПИ № 154.70 с площ 0,972 дка, нива, АОС № 15 861/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Завойо” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 154.72 с площ 1,719 дка, нива, АОС № 15 760/13.07.2017 г.,

находящ се в м. “Завойо” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 154.80 с площ 4,527 дка, нива, АОС № 15 862/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Завойо” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 154.98 с площ 7,132 дка, нива, АОС № 15 863/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Завоя-Оземление” в землището на с.Райово

 • ПИ № 154.100 с площ 1,278 дка, нива, АОС № 15 864/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Шиница” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 158.4 с площ 11,100 дка, нива, АОС № 15 865/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Плочата” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 189.14 с площ 7,484 дка, нива, АОС № 15 877/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Плочата” в землището на с.Райово;

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 686,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 686,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 68,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

 

На 26.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. ПИ № 65231.908.506 с площ от 228 кв.м. УПИ-п-л LІ кв.323 ул.”Ив.Вазов” гр.Самоков

15 960 лв.

без ДДС

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
3. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 23.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 23.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 19.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 23.01.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо търговски обект № 12 с площ 30,50 м², находящо се в дървена къщичка – група Г, подобект Г1 (заведение за обществено хранене), изградена на пешеходната зона на ул. “Македония”, АОС № 3401/15.07.2003 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 19.01.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 19.01.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 19.01.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 30.01.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 04.01.2018 г.