Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

teglilki
Дата на публикуване 25.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.11.2020г. от 11.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – зелен 0,20 10 000 2 000
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ -син 0,30 12 000 3 600
3. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 15 000 6 000
4. Черни метали – опаковки 0,15 30 000 4 500
5. Опаковки от алуминий /цветни метали/ 0,90 10 000 9 000
6. Чугун 0,35   5 000 1 750

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 16.11.2020 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 16.11.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 27.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 11.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.12.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 30.11.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 30.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 24.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.11.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Имот пл.№ 127 с площ 370 кв.м. в кв.12с.Долни Окол 11 100 лв.без ДДС
2.УПИ-парцел VІ-295 с площ 1514 кв.м. в кв.16с.Долни Окол 45 420 лв.без ДДС
3.ПИ № 58548.240.267 с площ от 1414 кв.м.-зем.земя с.Продановци 3 410 лв.без ДДС
4.1.Имот пл.№ 682 с площ 397 кв.м. в кв.434.2.Имот пл.№ 683 с площ 236 кв.м. в кв.43с.Ковачевци 5 161 лв.3 068 лв.Без ДДС
5.1.ПИ № 15285.8.387 с площ 471 кв.м. п-л ХІІ кв.685.2.ПИ № 15285.8.386 с площ 406 кв.м. п-л ХІ кв.685.3.ПИ № 15285.7.352 с площ 713 кв.м. п-л ХVІІІ кв.63

5.4.ПИ № 15285.8.153 с площ 883 кв.м. п-л ХХ кв.74

с.Говедарци

18 840 лв.16 240 лв.28 520 лв.

35 320 лв.

без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.11.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 27.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 09.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.11.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.11.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.11.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На дати 30.10.2020г., 06.11.2020г. и 13.11.2020 г.  от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината съответно до дати 29.10.2020г., 05.11.2020г. и 12.11.2020г.

Депозит са участие в търга се внася съответно до дати 29.10.2020г., 05.11.2020г. и 12.11.2020г..

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 съответно до дати 29.10.2020г., 05.11.2020г. и 12.11.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 4 бр. общински имоти с обща площ от 3,341 дка и №№: 46276.3.435, 46276.3.438, 46276.3.532 и 46276.3.541, НТП: ниви, находящи се в м. „Вуков кладенец“, в землището на с. Мала църква

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 67,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 67,00 лв.

Стъпка за наддаване – 6,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  10,20  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 6 бр. общински имоти с обща площ от 5,196 дка и №№: 46276.2.131, 46276.2.153, 46276.3.82, 46276.4.435, 46276.4.438 и 46276.4.439, НТП: ниви, находящи се в м. „Голема ливада“, „Черно бърдо“ и „Белоискърски път“ в землището на с. Мала църква

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 104,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –104,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,20 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ 10,10 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Общ. помещение, представляващо търговски обект № 13/по строителна документация-група Г, подобект Г2/, с площ 9,00 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония” в ЦГЧ на гр. Самоков, в общински ПИ № 65231.906.489-АОС № 3401/15.07.2003 г.

Предназначение на обекта: „За офис, кантора, магазин за сувенири, парфюми, аксесоари”.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 90,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 90,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,10 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  9,50 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 33, с площ 18,29 кв.м., находящо се на ІI-ри етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на медицински дейности – лекарски кабинет/или кабинет по дентална медицина/кабинет по зъботехника”.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари по обща или специализирана медицина, лекари по дентална медицина, зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности, диагностика, лечение, стоматология, зъботехника и др. подобни.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 9,50 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Общ. помещение, представляващо търговски обект № 8/по строителна документация-група В, подобект В4/, с площ 30,50 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония” в ЦГЧ на гр. Самоков, в общински ПИ № 65231.906.489-АОС № 3401/15.07.2003 г.

Предназначение на обекта: „За офис, кантора, пощенска станция/или за фризьорски, козметичен салон”.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –232,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 232,00 лв.

Стъпка за наддаване – 23,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

 

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 113, с площ 18,29 кв.м., находящо се на ІIІ-ти етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на медицински дейности – лекарски кабинет/или кабинет по дентална медицина/кабинет по зъботехника”.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари по обща или специализирана медицина, лекари по дентална медицина, зъботехници. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: медицина, дентална медицина, стоматология, зъботехника и др. подобни.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.11.2020 г./петък/ от  9,40 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 109, с площ 18,29 кв.м., находящо се на ІIІ-ти етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на медицински дейности –  кабинет по дентална медицина/или кабинет по зъботехника”.

До участие в търга се допускат правоспособни лекари по дентална медицина, стоматология, зъботехника. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: дентална медицина, стоматология, зъботехника.

Начална месечна  наемна тръжна цена за помещението – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

 

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 26.10.2020 г. до 12,00 часа на 11.11.2020 г., гише № 12 или гише № 13-КАСА

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 26.10.2020 г. до 15,00 часа на 11.11.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 20.11.2020 г. от 9,40 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 19.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, Община Самоков

Дата на публикуване 23.10.2020 г.
*********************************************************************
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с.Доспей, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Широки дол, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с.Шипочане, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с.Поповяне, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Ярлово, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Райово, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на с. Говедарци, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Ковачевци, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Маджаре, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Белчин, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Радуил, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Рельово, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Мала църква, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Бели Искър, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Алино, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Ново село, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Продановци, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Клисура, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Самоков, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Горни Окол, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Злокучене, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Долни Окол, община Самоков
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г., за землището на Драгушиново, община Самоков
Дата на публикуване 16.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинско помещение с площ 50,00 кв.м., находящо се вдясно от централния вход в сградата на закритото Основно училище „Васил Левски” в с. Гуцал-парцел VIII, кв. 23 „Училище” по плана на селото, актувана като публична общинска собственост с АОС № 570/20.01.2000 г. Предназначение на обекта: „За извършване на търговска дейност-магазин.”

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 75,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –75,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 9,00 кв.м., находящо се на сутеренния етаж в общ. сграда № 65231.908.429.3-сградата на хотел „Арена”-Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г. Предназначение на помещението: „За разкриването на холистичен кабинет”.

Допълнителни условия за провеждането на търга: За участие в търга се допускат само кандидати, който имат документ за завършен обучителен курс по диетология, нутрициология, или др. подобни.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 31,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –31,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ година

Допълнителни условия за провеждането на търга: За участие в търга се допускат само кандидати, който имат документ за завършен обучителен курс по диетология, нутрициология, или др. подобни.

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и ръководството на хотел „Арена”-Самоков

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 22,00 кв.м., находящо се на І-ви етаж в Комбинирана сграда-с. Продановци, кв. 6, парцел Х по плана на селото, актувана с АОС № 605/24.02.2000 г. Предназначение на обекта: „За млекосъбирателен пункт“

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 44,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 44,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 47,00 кв.м., находящо се на I-ви етаж в Читалищна сграда, находяща се в центъра на с. Говедарци, кв. 33, имот пл. № 595-нов идентификатор на сградата 15285.6.314.1/-актувана като публична общинска собственост с АОС № 1/15.04.1997 г. Предназначение на обекта: „За аптека и дрогерия”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 71,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –71,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Говедарци

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.10.2020 г./сряда/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинска сграда-магазин и складово помещение с площ 71,00 кв.м., находяща се в с. Гуцал, в парцел I-300, 301, кв. 17, актувана като частна общинска собственост с АОС № 572/20.01.2000 г.  Предназначение на обекта: „За клуб, за провеждането на  обществени и социални мероприятия и сбирки на живущите в с. Гуцал, за осъществяване на дейности като клуб на пенсионера,  читалищни и културни мероприятия, събиране на членовете на местната ловна дружина и др. подобни”.

Допълнителни условия: За участие в търга се допускат само регистрирани сдружения с нестопанска цел, извършващи дейности в обществена или в частна полза.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 107,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –107,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 12.10.2020 г. до 12,00 часа на 26.10.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Подаване на документи за участие в търга – от 12.10.2020 г. до 15,00 часа на 26.10.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 04.11.2020 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 03.11.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Дата на публикуване 12.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 10.20 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 372/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 42 броя имоти, ниви с обща площ 77,934 дка, находящи се в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за имотите – 1559,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1559,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 155,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 10.10 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 371/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3,455/57,038 ид.ч. от ПИ № 58548.340.108, целият с площ 57,038 дка, нива, АОС № 16 788/24.04.2019 г., VI-категория, находящ се в м. “Каси дол” в землището на с. Продановци

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 70,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 70,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 8 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 370/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 броя имоти с обща площ 55,672 дка, находящи се в землището на с. Доспей:

 • ПИ № 23039.2.253 с площ 1,775 дка, нива, АОС № 17 063/19.11.2019 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.2.260 с площ 3,208 дка, нива, АОС № 16 655/04.02.2019 г., находящ се в м. “Могилите” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.26 с площ 22,896 дка, нива, АОС № 16 341/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.36 с площ 19,296 дка, нива, АОС № 16 342/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.39 с площ 8,497 дка, нива, АОС № 16 343/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 1114,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1114,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 111,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 369/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 43,744 дка, находящи се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей:

 • ПИ № 23039.5.47 с площ 1,885 дка, нива, АОС № 16 344/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.50 с площ 5,000 дка, нива, АОС № 16 345/13.08.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.55 с площ 2,000 дка, нива, АОС № 17 064/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.58 с площ 1,001 дка, нива, АОС № 17 065/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.59 с площ 6,500 дка, нива, АОС № 17 066/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.5.79 с площ 3,000 дка, нива, АОС № 17 067/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.6.194 с площ 24,358 дка, нива, АОС № 17 068/19.11.2019 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 875,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 875,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 87,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.10.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 368/23.07.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 58548.160.74 с площ 4,950 дка, нива, VII-категория, АОС № 13 532/19.02.2015 г., находящ се в м. “Ръжана” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 100,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 100,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 10,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 23.10.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 23.10.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.11.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване 09.10.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел IV с площ 889 кв.м. в кв.68 с.Райово 19 560 лв.без ДДС
2.ПИ № 03441.2.703-зем.земя с площ 397 кв.м.  с.Бели Искър 6 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.10.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 16.10.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

ОХ-705 Приложение 1

ОХ-705 Приложение 2

ОХ-705 Приложение 3

ОХ-705 Приложение 4 ФП

ОХ-705 Специфика длъжности за ЦВО

Дата на публикуване 17.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2020г. от 10.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 25 000 10 000
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ -кафяв 0,20 5 000 1 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,02 80 000 1 600
4. Полиетилен ПЕ – бял/прозрачен 0,10 30 000 3 000
5. Твърда пластмаса 0,15 20 000 3 000
6. Мека пластмаса 0,30 10 000 3 000
7. Хартия 0,02 160 000 3 200
8. Стъкло 0,05 110 000 5 500

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 05.10.2020 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 05.10.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 16.10.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47 185 лв.

без ДДС2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО175 455 лв.

без ДДС3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ11 625 лв.

без ДДС4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ11 650 лв.

без ДДС5.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.

5.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.

5.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.

5.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.

5.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.

5.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.

5.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.

5.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.

5.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.

кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ201 510 лв.

173 574 лв.

116 982 лв.

117 000 лв.

105 606 лв.

160 938 лв.

109 674 лв.

107 982 лв.

106 056 лв.

без ДДС и

разсрочено плащане

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

УПИ-парцел VІ-245 с площ 370 кв.м. в кв.2 с.ГУЦАЛ при начална тръжна цена 6290 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 335 и 338 (северно от бивш з-д „Любчо Баръмов”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 12 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.09.2020 г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 09.10.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.10.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.09.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.09.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 11.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.09.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕза продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.09.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.09.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 14.09.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.09.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.09.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Описание на длъжностите за войници за в.ф. от СКС-20 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5-ред и критерии

приложение 6-нормативи по ФП

Дата на публикуване 04.09.2020 г.
**********************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Строителство, ремонт и озеленяване” за заемане на длъжността: „Строител”

Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование и опит в сферата на строителството.

 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление /в свободен текст/;
 3. Копие на документи за образователен ценз;
 4. Препис-извлечение от трудова/и книжка/и
 5. Автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 25.09.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в строително-ремонтните дейности.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/1/3

Ангел Главев – Управител на ОП „СРО”, тел. 0888 468 026

 

**************************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира кандидати за работа в Общинско предприятие „Регионален център за управление на отпадъците-Самоков” за заемане на длъжността: Шофьор, механик

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно образование, шофьорска книжка, категория С+Ткт
 • Свидетелство за управление на пътно-стрителни машини

Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Копие от документи за образователен ценз и от свидетелство за правоуправление на МПС с изискваната категория;
 3. Професионална автобиография;
 4. Медицинско свидетелство;

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 31.08.2020 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Предимство ще имат кандидатите с опит в работата с товаро-подемна техника.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130 и на място в Регионалния център за управление на отпадъците.

Дата на публикуване 04.08.2020 г.
**********************************************************************

 

Заповед №РД-612/23.07.2020 за определяне на санитарно- охранителна зона около водовземно съоражение- Сондаж №ПС-1хг от находище на минерална вода “Белчин-Верила”, с. Белчин Община Самоков
Дата на публикуване: 03.08.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 18.08.2020 г. от 09.00 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ид.ч. от ПИ с идентификатори: № 65231.919.118; № 65231.919.123; № 65231.919.161; № 65231.919.365

На 19.08.2020 г. от 09.00 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ид.ч. от ПИ с идентификатор: № 65231.919.433

На 20.08.2020 г. от 09.00 часа в Заседателната зала – III-ти етаж в сградата на Община Самоков да се проведат търгове с явно наддаване за отдаване под наем на ид.ч. от ПИ с идентификатори: № 65231.920.641; № 65231.920.334; № 65231.920.541

 

 1. Определя начална месечна наемна тръжна цена за имотите – 5,00 лв/кв.м. на месец без ДДС, посочена в тръжната документация.
 2. Определя депозит за участие в търга – сума, равна на един месечен наем за съответния общински имот, посочен в тръжната документация, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 CIB – CECBBGSF при ЦКБ АД – клон Самоков или в брой в Касата на Община Самоков – гише № 12 или 13 в срок до 14.08.2020 г.
 3. Определя стъпка за наддаване – 10 % от определената начална месечна наемна тръжна цена, посочена в тръжната документация.
 4. Тръжната документация се закупува от Деловодството на Община Самоков, срещу 30 лв без ДДС, платими в брой в Касата на Община Самоков в срок до 12.00 часа на 14.08.2020 г.
 5. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Самоков в срок до 17.30 часа на 14.08.2020 г.
 6. Оглед на обектите се извършва в срок до 14.08.2020 г.
 7. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора, като част от нея.
 8. Други задължителни условия при провеждането на тръжните процедури:

До участие в търга се допускат:

 • Физически или юридически лица, които имат внесена в периода 2012-2015 г. 6-месечна наемна парична гаранция за посочения обект по банковата сметка на Община Самоков и неосвободена до датата на търга – удостоверява се със служебна справка от Община Самоков

Всеки кандидат може да участва само за един обект от обявените тръжни

процедури.

До участие в търга не се допускат:

 • Лица или фирми, спечелили търг или конкурс и сключили договор с Община Самоков, но не изпълнили договорните си задължения (нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др.)

Лица или фирми, които имат неплатени към бюджета на Община Самоков наеми, обезщетения, такси, глоби или др. или системно нарушаващи актове на Общински съвет – удостоверява се със служебна бележка и удостоверение за липса на задължения, издадено от Община Самоков или служебна справка от Община Самоков

При неявяване на кандидати на посочените дати, да се проведат повторни търгове на дати, съответно 25.08.2020 г., 26.08.2020 г. и 27.08.2020 г. при същите условия, като сроковете по точки 2, 4, 5 и 6 са на 21.08.2020 г.

Дата на публикуване: 28.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.08.2020 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 267/21.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 20,016 дка, както следва:

ПИ № 58548.270.5 с площ 8,357 дка, нива, АОС № 12 917/19.05.2014 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.6 с площ 1,256 дка, нива, АОС № 17 285/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.7 с площ 1,164 дка, нива, АОС № 17 286/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.8 с площ 1,010 дка, нива, АОС № 17 287/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.9 с площ 1,104 дка, нива, АОС № 17 288/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.10 с площ 1,516 дка, нива, АОС № 17 289/27.02.2020 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

ПИ № 58548.270.87 с площ 5,609 дка, нива, АОС № 11 691/09.04.2013 г.,

находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 401,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.08.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.08.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване: 24.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.08.2020 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 266/21.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 18201.161.1 с площ 99,142 дка, нива, АОС № 9014/21.12.2009 г.,

находящ се в м. “Райкьовица” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за имота – 1983,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1983,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 198,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.08.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.08.2020 г. при същите условия.

Дата на публикуване: 24.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.08.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 264/21.05.2020 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 31 броя имоти с обща площ 79,243 дка, находящи се в землището на с. Райово

 

ПИ № 61922.110.5 с площ 4,212 дка, нива, АОС № 13 778/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.8 с площ 3,370 дка, нива, АОС № 13 779/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.9 с площ 0,741 дка, нива, АОС № 13 780/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.13 с площ 2,101 дка, нива, АОС № 13 81/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.15 с площ 2,079 дка, нива, АОС № 13 782/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.16 с площ 6,816 дка, нива, АОС № 13 783/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.19 с площ 2,000 дка, нива, АОС № 13 784/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.29 с площ 1,002 дка, нива, АОС № 13 785/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.30 с площ 1,479 дка, нива, АОС № 13 786/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Леви дол” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.136 с площ 3,838 дка, нива, АОС № 14 582/25.04.2016 г.,

находящ се в м. “Сливите” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.72 с площ 14,207 дка, нива, АОС № 13 787/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Над Матьо” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.75 с площ 1,585 дка, нива, АОС № 13 788/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.81 с площ 1,148 дка, нива, АОС № 13 789/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.83 с площ 2,130 дка, нива, АОС № 13 790/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.86 с площ 1,195 дка, нива, АОС № 13 791/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.93 с площ 5,000 дка, нива, АОС № 13 792/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Кладенецо” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.100 с площ 1,119 дка, нива, АОС № 13 793/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.104 с площ 0,508 дка, нива, АОС № 13 794/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чуката” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.110 с площ 0,546 дка, нива, АОС № 13 795/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Златкови ниви” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.115 с площ 3,701 дка, нива, АОС № 13 797/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Златкови ниви” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.119 с площ 0,309 дка, нива, АОС № 13 798/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.110.121 с площ 0,508 дка, нива, АОС № 13 799/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чукаро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.125.13 с площ 0,927 дка, нива, АОС № 13 816/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Маро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.125.14 с площ 0,625 дка, нива, АОС № 13 817/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Маро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.125.31 с площ 10,428 дка, нива, АОС № 13 818/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Маро” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.2 с площ 0,399 дка, нива, АОС № 13 819/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Шиница” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.3 с площ 0,435 дка, нива, АОС № 13 820/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Чакърица” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.8 с площ 2,128 дка, нива, АОС № 13 821/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Каматарица” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.13 с площ 0,341 дка, нива, АОС № 13 822/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Шиница” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.154.25 с площ 2,265 дка, нива, АОС № 13 823/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Каматарица” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.182.35 с площ 2,100 дка, нива, АОС № 14 297/21.01.2016 г.,

находящ се в м. “Тунта” в землището на с. Райово

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 1585,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1585,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 78,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 06.08.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 06.08.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.08.2020 г. при същите условия.

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица

МЗ ОХ-491 от 29.06.2020 г.- за НГЧ

З-РД-358_001

Дата на публикуване: 20.07.2020 година
****************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Сливен, Русе, Плевен, Шумен, Пловдив и Горна Оряховица

Заповед ОХ-411 от 01.06.2020 г.-СВ

Заповед на командира на СВ

Приложения

Дата на публикуване: 20.07.2020 година
****************************************************
Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Дата на публикуване: 15.07.2020 година
****************************************************

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 11.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.08.2020 г.

 

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 07.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел VІ-245 с площ 370 кв.м. в кв.2 с.ГУЦАЛ 6290 ЛВ.без ДДС
2.ПИ № 65231.914.295 с площ 232 кв.м. п-л ХVІ кв.397 гр.САМОКОВ 16 590 лв.без ДДС
3. ПИ № 65231.914.296 с площ 154 кв.м. п-л ХVІІ кв.397 гр.САМОКОВ 11 010 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 28.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 21.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47185 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ 11625 лв.без ДДС
4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ 11650 лв.без ДДС
5.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.5.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.5.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.5.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.5.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.5.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.5.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.5.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.5.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.107 982 лв.106 056 лв.без ДДС иразсрочено плащане

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.08.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 04.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 31.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 31.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 31.07.2020г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 07.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач иличрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.08.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 25.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

 

О Б Щ И Н А С А М О К О В

 

О Б Я В Я В А:

 

На 18.08.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.08.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.08.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.08.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51
За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 15.07.2020 г.

***********************************************************************

Document (71)-page-001

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

***********************************************************************

Протокол по чл. 37и ЗСПЗЗ и във връзка с чл.100 ал.8 от ППЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Софийска област.

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

***********************************************************************

Document-page-001

Разрешително водовземане

МОСВ

Предотделен вид

Регистър ПИ

Проект СОЗ

Приложения

Дата на публикуване 01.07.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Община Самоков обявява, че открива процедура за набиране на доброволци и създаване на доброволно формирование на територията на Община Самоков за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на общината.

Информация относно създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, заявление за включване в състава на доброволно формирование и формуляр за кандидатстване, са публикувани по – долу.

Краен срок за подаване на заявления – 30.08.2020г.

Лице за контакт: Иван Терзийски – мл. специалист УК – тел. 0889747413

НАРЕДБА ЗА ДОБРОФОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Дата на публикуване 29.06.2020 г.

***********************************************************************

saob

Разрешително водовземане

Регистър ПИ

МОСВ

проект СОЗ

Приложения

Дата на публикуване 24.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕза продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 62 900 лв. без ДДС.

 

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 06.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 06.07.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 06.07.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.07.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 29.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На дати 10.07.2020г., 17.07.2020г. и 24.07.2020 г.  от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината съответно до дати 09.07.2020г., 16.07.2020г. и 23.07.2020г.

Депозит са участие в търга се внася съответно до дати 09.07.2020г., 16.07.2020г. и 23.07.2020г..

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 съответно до дати 09.07.2020г., 16.07.2020г. и 23.07.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 23.06.2020 г.

***********************************************************************

Document-page-001

Разрешително водовземане

Регистър ПИ

Предотделен лист

МОСВ_11_18-01-2016_01410012

проект СОЗ

Дата на публикуване 22.06.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 16.06.2020 г.

***********************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ СОЗ Р.ЧЕРНИ ИСКЪР_page-0001

Обща част

Графични приложения

конфигурация пояс ІІ и ІІІ

Координати

Предотделен лист

ПРоектна част

регистър ПИ пояс І и ІІ

регистър ПИ пояс ІІІ

скици проект

Специална част

Становище МЗГ

Текстови приложения ХА 2012

ХА 2014

ХА 2018

Дата на публикуване 08.06.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Търг с явно наддаване за продажба на автобуси:

 • ИСУЗУ КЛАСИК 27, рама №NNAMDH1LL02010169, двигател №A10S40062, с рег.№ СО4279РА.
 • ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, рама № NNAM0ZALE02001701, двигател №675359, с рег.№СО7205АН,

който ще се проведе на 18.06.2020 год. от 1000 часа в заседателната зала на IIIти етаж в сградата на общината при следните условия:

1.Начална тръжна цена:

 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 31 986/тридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и шест/ лева без ДДС,
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 48 500 /четиридесет и осем хиляди и петстотин/ лева без ДДС,
 1. 2. Стъпка за наддаване:
 • За автобус ИСУЗУ КЛАСИК 27, с рег.№ СО4279РА – 320/триста и двадесет/лева;
 • За автобус ИСУЗУ ЕВРО ТЮРКОАЗ, с рег.№ СО7205АН – 485/четиристотин осемдесет и пет/ лева.
 1. 3. Депозит за участие в търга – 500 /петстотин/ лева, който да бъде внесен по следната банкова сметка на община Самоков: Банка ЦКБ АД; IBAN: BG54CECB 9790 3362 1198 00;  BIC: CECBBGSF до 15.06.2020 год.;
 2. 4. Цена на тръжната документация – 20/двадесет/ лева без ДДС, платими в брой в касата на общината до 15.06.2020 год. Комплект от документацията за участие в търга се получава на адреса на управление на община Самоков – гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, от гише №2 на партера в сградата на общината, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена;
 3. Предложенията за участие в търга се подават от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. „Македония” № 34, гише №2 в запечатан непрозрачен плик до 1700 часа на 15.06.2020 год. За всеки автобус се подава отделен плик;

6.Оглед на автобусите се извършва до 15.06.2020 год., след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

 

За повече информация: Община Самоков, стая 415 – инж. Мариана Петрова

Дата на публикуване 28.05.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 28.05.2020 г.

***********************************************************************

Document-page-001

Писма процедура

Писмо БДДР

Разрешително водовземане

Решение № 11 МОСВ

ХА 2014

ХА 2018

Проект

Бели Искър актуализирани приложения

Дата на публикуване 22.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ(на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.05.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.05.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.05.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 05.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕза продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.06.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

ПИ 62486.202.5 с площ 5940 кв.м. – земеделска земя в землището на с.РЕЛЬОВО при начална тръжна цена 22 755 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.05.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.05.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.05.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47185 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ 11625 лв.без ДДС
4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ 11650 лв.без ДДС
5.1.ПИ № 65231.901.532 с площ 11195 кв.м.5.2.ПИ № 65231.901.533 с площ 9643 кв.м.5.3.ПИ № 65231.901.534 с площ 6499 кв.м.5.4.ПИ № 65231.901.535 с площ 6500 кв.м.5.5.ПИ № 65231.901.536 с площ 5867 кв.м.5.6.ПИ № 65231.901.537 с площ 8941 кв.м.5.7.ПИ № 65231.901.538 с площ 6093 кв.м.5.8.ПИ № 65231.901.539 с площ 5999 кв.м.5.9.ПИ № 65231.901.540 с площ 5892 кв.м.кв.313 и кв.313 Б гр.САМОКОВ 201 510 лв.173 574 лв.116 982 лв.117 000 лв.105 606 лв.160 938 лв.109 674 лв.107 982 лв.106 056 лв.без ДДС иразсрочено плащане

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.06.2020 г.

При неявяване на кандидати повторни търгове се провеждат на 06.03.2020 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.06.2020г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 3 729 800 лв. /три милиона седемстотин двадесет и девет хиляди и осемстотин лева/без ДДС.

Сделката е освободена от ДДС съгласно чл.45 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач иличрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.06.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 12.06.2020 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.06.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.06.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.06.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 19.06.2020 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 18.05.2020 г.

=============================================

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 14.07.2020 г. до 15.07.2020 г. в Съвместно командване на специланите операции в гарнизон Пловдив

Приложение № 1 към обявата

Дата на публикуване 11.05.2020 г.

=============================================

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД.

Дата на публикуване 30.04.2020 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 21.04.2020 г.

=============================================

Протокол във връзка с изпълнение чл.37и, ал.4 и ал.6 от ЗСППЗ за разглеждане подадените заявления на лицата собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животновъдните обекти на БАБХ.

Дата на публикуване 16.04.2020 г.

=============================================

Обява САЙТ

 Дата на публикуване 13.04.2020 г.

=============================================

 

Objavl.Belchin-page-001Objavl.Belchin-page-002

Дата на публикуване 09.04.2020 г.

***********************************************************************

Objavl.Beli Iskar-page-001Objavl.Beli Iskar-page-002Objavl.Beli Iskar-page-003

Дата на публикуване 09.04.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 06.04.2020 г.

***********************************************************************
Във връзка с обявеното извънредно положение и въведените противоепидемични мерки, Община Самоков набира доброволци за екипите за помощ и подкрепа на възрастни и самотноживеещи, болни и лица с увреждания за съдействие за закупуване на храни, лекарства и стоки от първа необходимост. Доброволческите екипи ще съдействат за изпълнението на заповедите на кмета и на министъра на здравеопазването, относно спазване на карантината на карантинирани граждани, за мерките за движение на граждани навън на открити пространства, спазване на разпоредбите за ограничаване на достъпа до спортни и детски площадки, паркове и градинки, както и всички останали мерки, проистичащи от обявеното извънредно положение. Доброволния сътрудник ще се легитимира със служебна карта. При явно нежелание от гражданите да спазват разпорежданията на сътрудника, той подава сигнал до РЗИ или МВР. На всички доброволци ще бъдат осигурени предпазни средства.
Всеки, който желае да се запише за доброволец, да подаде заявление  на имейл valq_mancheva@abv.bg.
Заявлението можете да изтеглите от ТУК.

Дата на публикуване 20.03.2020 г.

***********************************************************************

Objavl.Райово-page-001

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

Objavl.G.O--page-001 Objavl.G.O--page-002 Objavl.G.O--page-003

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************Objavl.G.O-page-001 Objavl.G.O-page-002 Objavl.G.O-page-003 Objavl.G.O-page-004

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти в землището на с. Продановци, с обща площ от 47,774 дка:

 1. ПИ № 58548.210.5 с площ от 4,985 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 13530/16.02.2015г.
 2. 1,018/2,355 ид.ч./съгласно скица-проект № 194/2020г./ от ПИ № 58548.210.9, целият с площ от 2,355 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 13531/16.02.2015г.
 3. ПИ № 58548.210.67 с площ от 3,214 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17074/19.11.2019г.
 4. 4,077/7,537 ид.ч./съгласно скица-проект № 190/2020г./ от ПИ № 58548.210.74, целият с площ от 7,537 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17145/27.12.2019г.
 5. 24,788/276,330 ид.ч./съгласно скица-проект № 191/2020г./ от ПИ № 58548.210.94, целият с площ от 276,330 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17146/27.12.2019г.
 6. 9,692/276,330 ид.ч./съгласно скица-проект № 193/2020г./ от ПИ № 58548.210.94, целият с площ от 276,330 дка, НТП: нива, IX-категория, находящ се в м. “Средна гора”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 17146/27.12.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 956,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 956,00 лв.

Стъпка за наддаване – 95,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

–  1,226/185,610 ид.ч. /съгласно скица за разделяне на ПИ № 65231.913.414/ от ПИ № 65231.913.414, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашаница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 25,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 25,00 лв.

Стъпка за наддаване – 2,50 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на части от следните общински недвижими имоти в землището на с. Продановци, с обща площ от 8,016 дка:

1.1. 5,670/22,435 ид.ч. /съгласно скица-проект на ПИ № 58548.140.2002/ от ПИ № 58548.140.2, целият с площ от 22,435 дка, НТП: нива, VII-категория, находящ се в м. “Змиярнико”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16975/16.10.2019г.

1.2. 2,346/178,587 ид.ч. /съгласно скица-проект на ПИ № 58548.350.1002/ от ПИ № 58548.350.1, целият с площ от 178,587 дка, НТП: нива, У1-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 161,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 161,00 лв.

Стъпка за наддаване – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

– ПИ № 46067.1.779 с площ от 1,702 дка, трайно предназначение: земеделска, НТП: нива, находящ се в м. “Езере”, землището на с. Маджаре, актуван с АОС № 17081/20.11.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 34,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 34,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,40 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

– 3,321/178,587 ид.ч./съгласно скица-проект № 197/2020г./ от ПИ № 58548.350.1, целият с площ от 178,587 дка, НТП: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 67,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 67,00 лв.

Стъпка за наддаване – 6,70 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя:

– ПИ № 83291.24.23 с площ от 41,424 дка, трайно предназначение: земеделска, НТП: нива, VII-категория, находящ се в землището на с. Широки дол, актуван с АОС № 11030/09.04.2012г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 829,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 829,00 лв.

Стъпка за наддаване – 82,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с.Широки дол

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.04.2020 г./петък/ от  11,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя-2 бр. общински имоти с обща площ 26,315 дка, както следва:

1.ПИ № 58548.290.56 с площ от 11,220 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16889/18.06.2019г.

2.ПИ № 58548.310.86 с площ от 15,095 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Калногаза”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16888/18.06.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 527,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 527,00 лв.

Стъпка за наддаване – 52,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.04.2020 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 02.04.2020 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 10.04.2020 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 09.04.2020 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с.Продановци

Дата на публикуване 13.03.2020 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.03.2020 г.

***********************************************************************

Във връзка с изпълнението на проект „Продължаваща подкрепа на деца и семейства в риск в община Самоков“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС

За следните длъжности в Център за обществена подкрепа в гр. Самоков:

 1. Ръководител – 1
 2. Социален работник – 3
 3. Специалист „Социални дейности“ – 2
 4. Психолог – 1
 5. Педагог – 2
 6. Логопед – 1
 7. Юрист -1
 8. Мед. Специалист – 1
 9. Огняр/Охрана – 1
 10. Хигиенист -1

Изисквания за заеманите длъжности:

Ръководител – Завършено висше образование – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на специалност – Икономика, Мениджмънт, Социални дейности, минимум 2 г. опит в управлението на хора и финанси. Компютърна грамотност. Умение за работа в екип.

Основни задължения:

 • Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност – нейното планиране, реализиране, вътрешно мониторинг, оценяване и отчитане;
 • Организира предоставянето на заложените комплексни услуги и следи за тяхното качество;
 • Осъществява вътрешен контрол за изпълнението на дейността и воденето на задължителната документация, свързана с всеки потребител;
 • Осъществява контакти с организации и институции, имащи отношение към развитието на децата и защита на най-добрия им интерес;

Социален работник –  Завършено висше образование – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на специалност –  „Социална педагогика”, „Специална педагогика”. Опит в сферата на социалните дейности ще се счита за предимство. Компютърна грамотност. Умение за работа в екип.

Основни задължения:

 • Организира предоставянето на социални услуги и консултации на потребителите на социалната услуга;
 • Подпомага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП – Самоков;
 • Извършва първичен прием;
 • Изготвя индивидуална оценка на потребностите;
 • Разработва индивидуалните планове на потребителите;
 • Осъществява социална работа по отделен случай;
 • Насочва потребителите за участие в образователните и обучителни програми;
 • Отговаря за досиетата на персонала на центъра и потребителите;
 • Участва в информационно- аналитичните дейности на ЦОП – Самоков.

СпециалистСоциални дейности–  Завършено висше образование– квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на специалност  „Социална педагогика”, „Специална педагогика”, „Социални дейности“ . Опит в сферата на социалните дейности ще се счита за предимство. Компютърна грамотност. Умение за работа в екип. Студенти, завършили семестриално обучението си, също могат да кандидатстват за позицията.

Основни задължения:

 • Подпомага изпълнението на задачи, свързани с функционирането на ЦОП – Самоков;
 • Изготвя индивидуална оценка на потребностите;
 • Разработва индивидуалните планове на потребителите;
 • Осъществява социална работа по отделен случай;
 • Насочва потребителите за участие в образователните и обучителни програми;
 • Отговаря за досиетата на персонала на центъра и потребителите;
 • Участва в информационно- аналитичните дейности на ЦОП – Самоков.

Психолог – Завършено висше образование “Магистър” или „Бакалавър” с професионална квалификация „Психолог”; Компютьрна грамотност;  Професионалният опит е предимство; Умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Проучва индивидуалните социални потребности на децата и техните семейства, клиенти или потенциални клиенти на услугата.
 • Извършва работата по индивидуален случай с деца и техните семейства.
 • Изготвя индивидуални социални оценки и планове за грижа, изготвя досиета с отделните случаи, поддържа всички регистри съгласно нормативната уредба.
 • Извършва посещения по домовете на клиентите.
 • Предоставя индивидуално, семейно и групово консултиране.
 • Извършва групова работа за развитие на родителски и социални умения.
 • Извършва мобилна социална работа на терен.
 • Придружава клиенти до съответните социални/здравни служби и институции.
 • Работи в мултидисциплинарен и мултиетнически екип.

Педагог – Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на следните педагогически профили: „Начална педагогика”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика” или сходна педагогическа специалност.

Основни задължения:

 • Работи в постоянни контакти с образователните институции на територията на общината, общинската администрация и останалите заинтересовани страни по проблемите на насилието и отпадане от училище;
 • Провежда индивидуална работа с всеки потребител на Центъра;
 • Провежда групови консултации по проблеми, поставени от потребителите;
 • Подпомага образователния процес на деца, които изпитват затруднения с усвояването на учебния материал;
 • Провежда дейности в изпълнението на мероприятията на различните клубове; участва активно в информационно- аналитичната дейност на ЦОП

Логопед – Завършено висше образование „Магистър” или „Бакалавър”, професионална квалификация „Логопед”; компютърна грамотност; умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Подпомага децата със специфични проблеми в усвояването на основните училищни умения /Четене, писане/;
 • Подпомага за преодоляване на специфичните трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми;
 •  Подпомага възстановяването на езиковите функции и подобряване на комуникацията след претърпени инциденти;
 • Формира пълноценни представи за околния свят, развива познавателните процеси/ възприятие, внимание, памет, мислене, въображение.

ЮристЗавършено висше образование по Право; компютърна грамотност;  професионалният опит е предимство; умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Извършване на юридически и други видове консултации в зависимост от индивидуалните потребности на потребителите, както и случаите на кризисно настаняване, за повишаване на познанията и информираността на семействата относно техните права и отговорности по отношение на грижата за детето;
 • Засилване на мотивацията и уменията на родителите за записване на техните деца в детска градина или училище, както и за насърчаване на способностите на децата им; индивидуална или групова работа за подобряване на родителските умения и за консултиране по въпросите на семейното планиране;
 • Организиране на дискусионни клубове, фокусирани върху въпроси, които са важни за родителите на малки деца.
 •  Предоставяне на услуги на хора в пробация- консултиране, подкрепа за реинтеграция.

 

Медицинският специалист – Завършено полувисше или висше образование с професионална квалификация медицинска сестра/медицински фелдшер. Умения за работа в екип.

Основни задължения:

 • Ще работи с децата с уврежданията;
 • Децата настанени в спешния прием, както и техните родители.

 

Огняр/Охрана – Завършено средно образование, професионална квалификация “огняр” при ПВК високо налягане и обслужване и поддържане на газови съоръжения и инсталации за природен газ.

 

Основни задължения:

 • Да познава устройството и принципа на парните котли; съоръженията към тях и спомагателните повърхности за нагряване
 • Да познава принципа на действие на контролно-измервателните прибори и правилата за ползването им
 • Да познава процеса на горене при различните видове горива
 • Да анализира авариите и причините за престои и предлага мероприятия за ликвидирането им.
 • Да владее начините за подготвяне и пускане на парните котли след монтаж, регулиране или почистване
 • Осъществява пропускателния режим и контролира влиза­нето и излизането в центъра на работници, служители и външни лица като изисква и проверява документи за само­личност.
 • Проверява редовността на документите при изнасяне и вна­сяне на вещи, материали и апаратура.
 • Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхище­ния и при констатиране на такива случаи уведомява ръководство­то и полицейските органи.
 • Следи за поддържане в изправност и правилното използва­не на техническите устройства, монтирани за охраната на обекта, и при повреди уведомява съответните длъжностни лица.
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

Хигиенист – Завършено средно образование

Основни задължения:

 • почиства и дезинфекцира санитарни възли, подове, коридори и складови помещения;
 • почиства праха по мебелите, щорите, растенията и офис-техниката
 • изхвърля отпадъците на определените места извън сградата;
 • проветрява помещенията;
 • ежемесечно прави заявка до домакина за закупуване на миещи препарати, козметични средства и санитарно-хигиенни материали;
 • следи за състоянието на помещенията след напускането им от работещите в тях;

 Необходими документи, място и срок за подаването им:

 1. Заявление за участие /в свободен текст/;
 2. Документи за образователен ценз;
 3. Професионална автобиография

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация гр.Самоков.

На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

Документите се подават в срок до 17.00 ч. на 20.03.2020 г.

Подробна информация относно необходимите документи, място и срок за подаването им може да получите на сайта на община Самоков, Информационна секция, раздел „Обяви за конкурси”; на гише „Деловодство” и на тел. 072266630/405 – Р.Герасимова – Гл.експерт „СДЗ”

Дата на публикуване 10.03.2020 г.
***********************************************************************
87543662_1831629593633708_8551837115392983040_o
Дата на публикуване 26.02.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

Община Самоков, област Софийска на основание чл.127 ал.1 във връзка с чл.62а ал.З от ЗУТ определя:

На 27.02.2020 год. от 16 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане за: Проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-за парк и УПИ П-училище в кв.ЗЗ и УПИ I-за ОЖС в кв.5 по плана на гр.Самоков.

Дата на публикуване 18.02.2020 г.
***********************************************************************
Document-page-001
Document-page-002
Дата на публикуване 03.02.2020 г.
***********************************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Нормативи за физическа годност

Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите

Дата на публикуване 30.01.2020 г.
***********************************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 26.03.2020 г. до 27.03.2020 г. в Съвместното командване на специалните операции в гарнизон Пловдив

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СПИСЪК ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ – 2

Дата на публикуване 30.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.02.2020г. от 10.30 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,45 30 000 13 500
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ -зелен 0,40 8 000 3 200
3. Полиетилен терафтелат ПЕТ -син 0,40 8 000 3 200
4. Полиетилен ПЕ – бял/прозрачен 0,20 15 000 3 000
5. Хартия 0,02 50 000 1 000
6. Стъкло 0,05 40 000 2 000
7. Черни метали – опаковки 0,20 14 000 2 800
8. Опаковки от Алуминий /цв.метали 1,20 3 000 3 600

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 25.02.2020 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 25.02.2020г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 06.03.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Имот пл.№ 155 с площ 3495 кв.м., за който е отреден УПИ-парцел ІІ-за училище в кв.18 с.КЛИСУРА 47 185 лв.без ДДС
2.ПИ № 23491.6.378 с площ от 5710 кв.м., ведно със сграда с.ДРАГУШИНОВО 175 455 лв.без ДДС
3.ПИ № 61604.51.734 с площ от 465 кв.м., идентичен с п-л І кв.80 с.РАДУИЛ 11 625 лв.без ДДС
4.ПИ № 61604.51.735 с площ от 466 кв.м., идентичен с п-л ІІ кв.80 с.РАДУИЛ 11 650 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.02.2020 г.

При неявяване на кандидати повторни търгове се провеждат на 06.03.2020 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.02.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 14.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 14.02.2020г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

ПИ 62486.202.5 с площ 5940 кв.м. – земеделска земя в землището на с.РЕЛЬОВО при начална тръжна цена 22 755 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 10.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 07.02.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.02.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.02.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 03.02.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.01.2020г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земя

с.ПОПОВЯНЕ3 988 лв.8 465 лв.

без ДДС2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО15 лв./кв.м.3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.01.2020г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.01.2020 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.01.2020 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.01.2020 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.01.2020 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 990/22.06.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 0,738/34,688 ид.ч. от поземлен имот 15285.5.189, целият с площ 34,688 дка, пасище, АОС № 15 376/05.01.2017 г., находящ се в м. “Лакатица” в землището на с. Говедарци

Начална годишна наемна цена за обекта – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,20 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 16.01.2020 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 16.01.2020 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 16.01.2020 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.01.2020 г. по реда на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.

Дата на публикуване 02.01.2020 г.
***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 20.12.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.12.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.12.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 09.12.2019 г.

***********************************************************************
О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Обява по МЗ ОХ-953 от 21.10.2019 г.

Заповед на Министъра на отбраната № ОХ-953

Приложение №8

Дата на публикуване 28.11.2019 г.
***********************************************************************
Уведомление кантари_page-0001
Дата на публикуване 21.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.12.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.12.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.12.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 27.12.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.12.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.12.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.12.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.12.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.12.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.12.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.12.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.12.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.12.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.12.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.12.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 16.12.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.12.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот:

ПИ 62486.202.5 с площ 5940 кв.м. – земеделска земя в землището на с.РЕЛЬОВО при начална тръжна цена 22 755 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.12.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.12.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.12.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.12.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 09.12.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.12.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.12.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.12.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.12.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.12.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 02.12.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.11.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.11.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.11.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.11.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.11.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.11.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.11.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.11.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 15.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.11.2019 г./петък/ от  9.30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем:

– Общинско помещение-Самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.1.5 с площ 14,20 кв.м., актувано с АОС № 10993/19.03.2012 г., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: За извършване на търговска дейност-магазин

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 108,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 108,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.11.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 28.11.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.12.2019 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 05.12.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 14.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.11.2019 г. от  9,45  часа в Община Самоков в Заседателната зала на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение:

-търговски обект № 10/по строителна документация-група В, подобект В6/-площ 12,20 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония”/Ларгото/.

Предназначение на обекта: магазин за парфюмерия и козметика, детски играчки, дрехи, GSM и аксесоари, кинкалерия, бутикови облекла, художествени изделия

Начална месечна наемна цена за обекта –  93,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 93,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.11.2019 г., гише № 12 или гише № 13-„КАСА”.

Краен срок за подаване на тръжните документи – 15,30 часа на 28.11.2019 г.-гишета №№: 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липса на кандидати за участие в търга повторен търг ще бъде проведен на 06.12.2019 г. от 9,45 часа, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 часа на 05.12.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 14.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.11.2019 г. от  10,00  часа в Община Самоков в Заседателната зала на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение:

-търговски обект № 6/по строителна документация-група В, подобект В2/-площ 9,00 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония”/Ларгото/.

Предназначение на обекта: офис, кантора, агенция

Начална месечна наемна цена за обекта –  90,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 90,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.11.2019 г., гише № 12 или гише № 13-„КАСА”.

Краен срок за подаване на тръжните документи – 15,30 часа на 28.11.2019 г.-гишета №№: 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липса на кандидати за участие в търга повторен търг ще бъде проведен на 06.12.2019 г. от 10,00 часа, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 часа на 05.12.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 14.11.2019 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

logo regioni

Във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване на Община Самоков с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“, Инвестиционен приоритет: „Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културното наследство“ Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции”, на 20 ноември /сряда/ 2019 г. в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, сградата на община Самоков, зала на етаж 5 от 17:00 часа, ще се проведе обществено обсъждане на проектно предложение „Самоков – културен мост между вековете“.

 

Основната цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подкрепи развитието на конкурентоспособни туристически атракции, които допринасят за диверсификация на туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по – равномерно разпределение на ползите от туризма.

 

Конкретните цели са:

 • да се развият конкурентоспособни недвижими културни ценности със „световно значение“ – вписани в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО и „национално значение“, включително археологически резервати, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за културното наследство, независимо от пространствената им структура и териториален обхват, чрез превръщането им в туристически атракции, способни да привлекат значителен брой посетители
да се подкрепят недвижими културни ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“, притежаващи значителен туристически потенциал
Дата на публикуване 06.11.2019 г.
***********************************************************************

Заповеди на Директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019г./2020 г., за землищата община Самоков

Алино

Белчин

Бели Искър

Говедарци

Долни Окол

Доспей

Горни Окол

Драгушиново

Злокучане

Клисура

Ковачевци

Маджаре

Мала църква

Ново село

Поповяне

 Продановци

Радуил

Райово

Рельово

Самоков

Шипочане

Широки дол

Ярлово

 

Дата на публикуване 29.10.2019 г.
***********************************************************************

Заповед № 01-1585/09.10.2019 г. на кмета на Община Самоков за осигуряване на пожарна безопасност

Дата на публикуване 10.10.2019 г.

***********************************************************************

Заповед № РД 05-319/04.10.2019 г. на директора на РДГ София за отмяна на заповеди за забрана на достъп до горски територии с огнища на АЧС

Дата на публикуване 08.10.2019 г.

***********************************************************************

Document (1023)-page-001

 

Дата на публикуване 01.10.2019 г.

***********************************************************************

Заповед 695/09.09.2019 на директора на “Изпълнителна агенция по горите”<<ТУК>>

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете.<<ТУК>>

Дата на публикуване 26.09.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.10.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 25.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.
Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.10.2019г.
Депозит са участие в търга се внася до 21.10.2019 г.
Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 21.10.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 14.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.10.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ 65231.903.218 с площ 2236 кв.м. п-л І – за магазин кв.348 гр.САМОКОВ 43 825 лв.без ДДС
2.ПИ 61922.140.6 с площ 857 кв.м. в м.”Градинките” земл. с.РАЙОВО 7 285 лв.без ДДС
3.ПИ 62486.202.5 с площ 5940 кв.м. – зем.земя в земл. на с.РЕЛЬОВО 22 755 лв.без ДДС
4.ПИ 62486.48.98 с площ 4810 кв.м. – зем.земя в земл. на с.РЕЛЬОВО 18 385 лв.без ДДС
5.ПИ 62486.59.94 с площ 1237 кв.м. – ливада в м.”Кременица” земл.с.РЕЛЬОВО 2 805 лв.без ДДС

 

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 11.10.2019 г.

При неявяване на кандидати повторни търгове се провеждат на 22.10.2019 г. при същите условия.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.10.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.10.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.10.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 30.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 30.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 20.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 8 бр. общински имоти с обща площ от 26,505 дка и №№: 37527.15.17, 37527.15.38, 37527.55.51, 37527.66.3, 37527.68.4, 37527.177.40, 37527.215.16 и 37527.221.8 – НТП: ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Ковачевци

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 530,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 530,00 лв.

Стъпка за наддаване – 53,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Ковачевци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  11,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. ПИ № 58548.130.40 с площ от 17,651 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, находящ се в м. “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16786/24.04.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 353,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 353,00 лв.

Стъпка за наддаване – 35,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – части от следните общински недвижими имоти, с обща площ от 24,062 дка.:

 1. 1,157/40,986 ид.ч. от ПИ № 58548.330.137, целият с площ от 40,986 дка,  начин на трайно ползване: нива,  IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на  с. Продановци, актуван с АОС № 16787/24.04.2019г.
 2. 12,960/27,814 ид.ч. от ПИ № 58548.330.147, целият с площ от  27,814 дка,  начин на трайно ползване: нива, IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на  с. Продановци, актуван с АОС № 16696/14.02.2019г.
 3. 2,491/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от  140,922 дка,  начин на трайно ползване: нива,  IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.
 4.   7,454/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от 140,922 дка,  начин на трайно ползване: нива, IX-категория,  находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на  с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 482,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 482,00 лв.

Стъпка за наддаване – 48,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 7/седем/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. ПИ № 58548.130.45 с площ от 18,363 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VII-категория, находящ се в м. “Мирчовица”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16448/28.09.2018г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 368,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 368,00 лв.

Стъпка за наддаване – 36,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – следните общински недвижими имоти с обща площ от 16,075 дка.:

 1. 13,429/57,038 ид.ч. от ПИ № 58548.340.108, целият с площ от 57,038 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория,  находящ се в м. “Каси дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16788/24.04.2019г.
 2. ПИ № 58548.330.30 с площ от 2,646 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16785/24.04.2019г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 322,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 322,00 лв.

Стъпка за наддаване – 32,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общинска сграда „Училище”, находяща се в общ. Самоков, с. Гуцал, в парцел VІІІ, кв. 23 по плана на селото, с обща застроена площ 890,00 кв.м., актувана с АОС № 570/20.01.2000г. Предназначение на обекта: „За книгохранилище на библиотечни единици от библиотечния фонд.”

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 150,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие –150,00 лв.

Стъпка за наддаване – 15,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Гуцал

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.10.2019 г./петък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следния общински имот:

–  Част от 1-ви етаж, а именно 100,00 кв.м. от общ. сграда „Училище”, находяща се в кв. 43, имот № 415-отреден за УПИ II-За училище по плана на с. Ковачевци, актувана с АОС № 16919/17.07.2019 г., както и част от двора на същия имот с площ 150,00 кв.м. Предназначение на обекта: „База за събиране, сушене и преработване на билки”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за имота – 262,50 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 262,50 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 02.10.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 16,00 часа на 02.10.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 11.10.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 16,00 ч. на 10.10.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Ковачевци

Дата на публикуване 11.09.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 05.09.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На дати 10.09.2019г., 17.09.2019г. и 24.09.2019 г.  от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината съответно до дати 09.09.2019г., 16.09.2019г. и 23.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася съответно до дати 09.09.2019г., 16.09.2019г. и 23.09.2019г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 съответно до дати 09.09.2019г., 16.09.2019г. и 23.09.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.10.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-парцел І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22 с.ДОЛНИ ОКОЛ при начална тръжна цена 11 140 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 27.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 24.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 24.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 20.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.09.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

*********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 10.09.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.09.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.09.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.09.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.09.2019

**********************************************************************

Общински съвет – Самоков, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт, открива процедура за подбор на кандидати за 25 /двадесет и пет/ съдебни заседатели  към Районен съд – Самоков.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 • Да е на възраст от 21 до 68 години;
 • Да има настоящ адрес в Община Самоков, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – град Самоков;
 • Да има завършено най-малко средно образование;
 • Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 • Да не страда от психически заболявания;
 • Да не е съдебен заседател в друг съд;
 • Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 • Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 • Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване

 • Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Самоков да се обръща за препоръки;
 • Мотивационно писмо;
 • Писмено съгласие;
 • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.

 Място и срок за подаване на документите

В срок до 05.09.2019 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Самоков подават необходимите документи на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, адресиран до Общински съвет – Самоков, на който са изписани имената, адрес и телефон на кандидата.

 

Заявление за кандидатстване (Приложение № 1);

Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ (Приложение № 2);

Писмено съгласие (Приложение № 3).

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Търговски обект-училищен бюфет, с площ 22,00 кв.м., находящ се на І етаж в сградата на ОУ „Авксентий Велешки”-Самоков/сграда „Училище” в имот пл. № 1533, парцел VІ, кв. 97 по плана на Самоков-нов идентификатор на сградата 65231.909.177.1/, актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г. Предназначение на обекта: Училищен бюфет

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 29.08.2019 г. 10,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 28.08.2019 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

Дата на публикуване 05.08.2019 г.

**********************************************************************

Във връзка с изтичането на мандата на определените съдебни заседатели за Софийски окръжен съд през февруари 2020г.,  Общински съвет – Самоков, открива процедура за определяне на 9 /девет/ нови съдебни заседатели.

Съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин, който отговаря на условията посочени в чл. 67 от ЗСВ.

Съгласно чл. 68, ал.5 от ЗСВ най-малко 10 на сто от лицата, трябва да са с педагогическа квалификация.

Желателно е съдебните заседатели, да бъдат граждани, които, притежават чувство за отговорност и проявяват желание да участват в разглеждането на делата.

Съдебни заседатели за Софийски окръжен съд, не трябва да са предложени за съдебни заседатели за районен съд.

В срок до 05.09.2019г., кандидатите могат да подават документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ, а именно:

 1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. (отм. – ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.)
 4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 6. мотивационно писмо;
 7. писмено съгласие;
 8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
 9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Документите се подават на гише „Деловодство”, при Общинска администрация – Самоков, в запечатан плик, на който са изписани имена, адрес и телефон на кандидата.

Дата на публикуване 05.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Търговски обект-училищен бюфет, с площ 22,00 кв.м., находящ се на І етаж в сградата на ОУ „Авксентий Велешки”-Самоков/сграда „Училище” в имот пл. № 1533, парцел VІ, кв. 97 по плана на Самоков-нов идентификатор на сградата 65231.909.177.1/, актувана с АОС № 1400/14.11.2001 г. Предназначение на обекта: Училищен бюфет

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 82,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 82,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 29.08.2019 г. 10,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 28.08.2019 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 19.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 19.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 01.08.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-парцел І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22 с.ДОЛНИ ОКОЛ при начална тръжна цена 11 140 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.08.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.08.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.08.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  10.30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– Общ. помещение с площ  55,61 кв.м., находящо се на ІІІ-ти етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, актувана с АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението: „За осъществяване на клинични изпитвания на лекарствени продукти,  извършване на научни изследвания и развойна дейност”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 167,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 167,00 лв.

Стъпка за наддаване – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите: До участие в търга се допускат кандидати, които имат правото да извършват дейности по клинични изпитвания на лекарствени средства, научно-изследователска дейност и развойна дейност, притежаващи международни стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015, ISO 27001:2013.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  10.15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– Общ. помещение-лекарски кабинет № 76, с площ 18,29 кв.м., находящо се на II- ри етаж в сграда „Поликлиника”-Самоков/сграда с идентификатор 65231.907.221.9 и 65231.907.221.1/, актувана с АОС № 10773/03.09.2011 г. Предназначение на помещението:  „За осъществяване на медицински дейности – лекарски кабинет”

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите: До участие в търга се допускат правоспособни лекари-по обща или специализирана медицина, които имат сключен основен трудов договор с „МБАЛ-Самоков” ЕООД/кандидатите трябва да представят копие от трудовия договор/. Правоспособността се удостоверява с документ-диплом за завършено образование, документи за регистрирано по ТЗ предприятие с основен предмет на дейност: извършване на медицински дейности, диагностика, лечение и др. подобни.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  10.00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.10-с площ 11,60 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 11003/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 86,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 86,00 лв.

Стъпка за наддаване – 8,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.1.4-с площ 22.20 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 10975/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 165,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 165,00 лв.

Стъпка за наддаване – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.08.2019 г./четвъртък/ от  9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.3.1-с площ 22.80 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 10986/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 173,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 173,30 лв.

Стъпка за наддаване – 17,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 20.08.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 20.08.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 29.08.2019 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 28.08.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 29.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Приложения

Дата на публикуване 23.07.2019 г.

**********************************************************************

Document (977)

Дата на публикуване 22.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 2006/23.05.2019 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2,470/27,814 ид.ч. от поземлен имот № 58548.330.147, целият с площ 27,814 дка, нива, IX-категория, АОС № 16 696/14.02.2019 г., находящ се в м. “Рабаджин дол” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 50,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 50,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 26.07.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.08.2019 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1214/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 21 броя имоти с обща площ 61,274 дка, находящи се в с. Райово

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 1226,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1226,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 122,00 лв.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 26.07.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.08.2019 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.07.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1213/21.12.2017 г., ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 34,212 дка, находящи се в с. Райово

 

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 686,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 686,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 68,00 лв.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.07.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 26.07.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 07.08.2019 г. при същите условия.

Дата на публикуване 12.07.2019 г.

**********************************************************************

IMG_8086

Дата на публикуване 11.07.2019 г.

**********************************************************************

Document (952)

Document (952) (2)

Дата на публикуване 28.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 19.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.07.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.07.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.08.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 30.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.06.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 25.06.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.06.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.06.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.07.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.07.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.07.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.07.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

Document (946)

Дата на публикуване 21.06.2019 г.

**********************************************************************

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогоческа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

Покана

Заявление

ПРИЛОЖЕНИЕ A. МЕДИАТОР 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ A.ПЕДАГОГ-2019

Дата на публикуване 04.06.2019 г.

**********************************************************************

document_page-0005 document_page-0007 document_page-0009 document_page-0011 document_page-0013 document_page-0015

 

Дата на публикуване 29.05.2019 г.

**********************************************************************

ЧЕЗ_page-0001

 

ЧЕЗ_page-0002

Дата на публикуване 29.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.06.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

№ по ред ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена (лв./кг.) Количество(кг.) Стойност (лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 10 000 4 000
2. Полиетилен ПЕ – бял 0,30 10 000 3 000
3. Полиетилен ПЕ – цветен 0,05 10 000 500
4. Твърда пластмаса – HDPE 0,30 20 000 6 000
5. Мека пластмаса 0,30 10 000 3 000
6. Хартия 0,07 60 000 4 200
7. Стъкло 0,05 60 000 3 000
8. Черни метали – опаковки 0,20 20 000 4 000
9. Чугун 0,35 3 500 1 225
10. Алуминий /дограма/ 1,80 6 000 10 800
11. Опаковки от алуминий /цветни метали/ 1,30 1 500 1 950

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 31.05.2019 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 31.05.2019г.

При неявяване на кандидати повторен търг се провежда на 11.06.2019 г.

Дата на публикуване 28.05.2019 г.

***********************************************************************

socialni

ОБЩИНА САМОКОВ стартира проект „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ САМОКОВ” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

От 01.07.2019 г. започва кандидатстване и подбор на желаещите да ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Услугите ще се извършват от специализиран екип от медицински сестри, социален работник, психолог и рехабилитатор. Целта на проектa е да подобри качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора.
По проекта могат да кандидатстват лица от следната целева група:
– Хора с увреждания;
– Лица с хронични заболявания;
– Възрастни хора над 65 години;

Както и медицински специалисти желаещи да предоставят задравните услуги

Информация и документи за кандидатстване можете да получите в сградата на Домашен Социален Патронаж с адрес гр. Самоков, бул. „България” №30; телефон за контакти: 0885 008 502

Заявление за ползване на почасова интегрирана здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания в Самоков”<<ТУК>>

Предписание за ползване на почасова интегрирана здравно-социална услуга<<ТУК>>

Заявление за кандидатстване от медицински специалист по Проект „Патронажна грижа на възрастни хора и хора с увреждания в Самоков”
Дата на публикуване 23.05.2019 г.

**********************************************************************

 

 

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Дата на публикуване 21.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.06.2019 г./четвъртък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 00391.376.17, с площ 3,219 дка, НТП: нива, VІІІ категория, находящ се в м. „Сухата поляна”, землището на с. Алино, актуван с АОС № 8700/27.10.2009 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 65,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 65,00 лв.

Стъпка за наддаване – 6,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 05.06.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 05.06.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Алино

Дата на публикуване 20.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.06.2019 г./четвъртък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя – 10 бр. общински имоти с обща площ от 24,465 дка и №№: 61922.163.6,  61922.165.4, 61922.165.10, 61922.165.11, 61922.165.12, 61922.165.14, № 61922.165.22, 61922.166.5, 61922.166.35, 61922.166.43- НТП: ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Райово

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 490,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 490,00 лв.

Стъпка за наддаване – 49,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 05.06.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 05.06.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

Дата на публикуване 20.05.2019 г.

***********************************************************************

 

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 14.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2019 г./сряда/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя –  2 бр. проектни имоти с обща площ от 3,460 дка:

– 2,020/27,814 ид.ч. от ПИ № 58548.330.147 /представляващ проектен имот 58548.330.1471, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.330.147/, целият с площ от 27,814 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16696/14.02.2019г.

– 1,440/186,621 ид.ч. от ПИ № 58548.350.1 /представляващ проектен имот 58548.350.1111, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.350.1/, целият с площ от 186,621 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

 

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 70,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 70,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 08.05.2019 г. до 12,00 часа на 27.05.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 08.05.2019 г. до 16,30 часа на 27.05.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2019 г./сряда/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя –  2 бр. общински имоти с обща площ  17,416 дка и №№: 83291.24.16/площ 11,331 дка/ и  83291.24.17/площ 6,085 дка/, НТП: ниви, 7-ма категория, находящи се в землището на с. Широки дол, актувани с АОС №№: 11031/09.04.2012г. и 11032/09.04.2012г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 349,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 349,00 лв.

Стъпка за наддаване – 34,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 08.05.2019 г. до 12,00 часа на 27.05.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 08.05.2019 г. до 16,30 часа на 27.05.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Широки дол

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.05.2019 г./сряда/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на земеделска земя –  12 бр. общински имоти с обща площ  54,241 дка и №№: 23039.2.23/площ 18,530 дка/, 23039.2.94/площ 10,347 дка/, 23039.2.257/площ 2,025 дка/, 23039.2.260/площ 3,208 дка/, 23039.2.307/площ 3,218 дка/, 23039.2.338/площ 2,374 дка/, 23039.2.358/площ 0,891 дка/, 23039.2.359/площ 2,968 дка/, 23039.2.412/площ 4,031 дка/, 23039.2.413/площ 1,733 дка/, 23039.2.414/площ 1,873 дка/ и 23039.2.468/площ 3,043 дка/, ниви, находящи се в различни местности в землището на с. Доспей

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 1085,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1085,00 лв.

Стъпка за наддаване – 108,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 7/седем/ години

Срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – от 08.05.2019 г. до 12,00 часа на 27.05.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Срок за подаване на документи за участие в търга – от 08.05.2019 г. до 16,30 часа на 27.05.2019 г.- на гишета № 1, 2 или 3- „Деловодство”.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков и Кметство-с. Доспей

Дата на публикуване 08.05.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.05.2019 г. от 9.30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– общ. съоръжение „Въжена линия”/”Въжен град”/, находящо се в южната част на УПИ І, кв. 206 по плана на гр. Самоков-Туристическата градина, с обща дължина на 2-те линии/ниво І и ниво ІІ/-232,00 линейни метра, с предназначение „Детско увеселително съоръжение-въжена линия”

Подаване на документи за участие в търга – до 15,00 ч. на 07.05.2019г.

При липса на кандидати ще бъде проведен повторен търг на 15.05.2019 г.от 9,30 ч. , като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 14.05.2019 г.

За повече информация: Община Самоков, ст. 401

Дата на публикуване 16.04.2019 г.

***********************************************************************

 

obqwa obqwa1obqwa2

Дата на публикуване 16.04.2019 г.

***********************************************************************

Обявление_page-0001 Обявление_page-0002Обявление_page-0003 

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

Scan- obqvlenie- PLOD I MLQKO_page-0001

Scan- obqvlenie- PLOD I MLQKO_page-0002 Scan- obqvlenie- PLOD I MLQKO_page-0003

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ- УЧИЛИЩНО МЛЯКО И УЧИЛИЩЕН ПЛОД -ДГ ПРОЛЕТ_page-0001ОБЯВЛЕНИЕ- УЧИЛИЩНО МЛЯКО И УЧИЛИЩЕН ПЛОД -ДГ ПРОЛЕТ_page-0002

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

обявление 1 обявление 2

 

 

 

 

обявление 3 

Дата на публикуване 15.04.2019 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

Дата на публикуване 09.04.2019 г.

***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина на 25.07.2019 г. и 26.07.2019 г. в 68 бригада „Специални сили” в гарнизон Пловдив

Приложение

Дата на публикуване 09.04.2019 г.

***********************************************************************

ОБ Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина за времето от 03.12.2018г. до 14.12.2018г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,
Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, относно организацията и провеждането на допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година.

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 19.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 15.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1852/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 14 броя имоти с обща площ 80,346 дка, находящи се в землището на с. Радуил

 

ПИ № 61604.5.75 с площ 2,968 дка, нива, АОС № 16 564/31.12.2018 г., находящ се в м. “Разсадника” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.156 с площ 2,104 дка, нива, АОС № 16 565/31.12.2018 г., находящ се в м. “Краище” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.162 с площ 2,898 дка, нива, АОС № 16 566/31.12.2018 г., находящ се в м. “Краище” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.169 с площ 1,076 дка, нива, АОС № 16 567/31.12.2018 г., находящ се в м. “Краище” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.348 с площ 23,298 дка, нива, АОС № 16 568/31.12.2018 г., находящ се в м. “Ридо” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.5.360 с площ 5,341 дка, нива, АОС № 16 569/31.12.2018 г., находящ се в м. “Ридо” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.62 с площ 7,493 дка, нива, АОС № 16 570/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.74 с площ 3,003 дка, нива, АОС № 16 571/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.111 с площ 4,002 дка, нива, АОС № 16 572/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.124 с площ 1,298 дка, нива, АОС № 16 573/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.139 с площ 3,002 дка, нива, АОС № 16 574/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.163 с площ 3,397 дка, нива, АОС № 16 575/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.217 с площ 12,912 дка, нива, АОС № 16 576/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

ПИ № 61604.14.273 с площ 7,554 дка, нива, АОС № 16 577/31.12.2018 г., находящ се в м. “Борие” в землището на с. Радуил

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 1607,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1607,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 160,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1851/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 9 броя имоти с обща площ 39,045 дка, находящи се в землището на с. Шипочане

 

ПИ № 37294.12.54 с площ 1,144 дка, нива, АОС № 6444/17.X.2007 г.,

находящ се в м. “Стоянчовец” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.12.97 с площ 1,820 дка, нива, АОС № 6458/30.X.2007 г.,

находящ се в м. “Стоянчовец” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.12.119 с площ 2,231 дка, нива, АОС № 6461/30.X.2007 г.,

находящ се в м. “Пиперковица” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.12.203 с площ 13,871 дка, нива, АОС № 6485/31.X.2007 г.,

находящ се в м. “Широко орниче” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.18.24 с площ 5,385 дка, нива, АОС № 6863/10.XІІ.2007 г.,

находящ се в м. “Комино” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.194 с площ 3,575 дка, нива, АОС № 7005/03.I.2008 г.,

находящ се в м. “Големи ниви” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.195 с площ 4,926 дка, нива, АОС № 7006/03. I.2008 г.,

находящ се в м. “Големи ниви” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.209 с площ 5,105 дка, нива, АОС № 7013/03. I.2008 г.,

находящ се в м. “Семетица” в землището на с. Клисура

ПИ № 37294.19.220 с площ 0,988 дка, нива, АОС № 7018/04. I.2008 г.,

находящ се в м. “Люти дол” в землището на с. Клисура

 

Начална годишна наемна цена за обекта – 781,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 781,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 78,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1850/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 39,349 дка, находящи се в землището на с. Шипочане

 

ПИ № 83243.2.212 с площ 6,133 дка, нива, АОС № 16 543/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.2.141 с площ 1,993 дка, нива, АОС № 16 545/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.2.159 с площ 1,413 дка, нива, АОС № 16 544/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.2.175 с площ 1,999 дка, нива, АОС № 16 546/26.11.2018 г., находящ се в м. “Солище” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.64 с площ 23,266 дка, нива, АОС № 16 547/26.11.2018 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.4.97 с площ 4,545 дка, нива, АОС № 16 548/26.11.2018 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

 

Начална годишна наемна цена за обекта – 787,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 787,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 78,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1849/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 6 броя имоти с обща площ 21,895 дка, находящи се в землището на с. Шипочане

 

ПИ № 83243.3.37 с площ 4,285 дка, нива, АОС № 16 619/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.39 с площ 10,595 дка, нива, АОС № 16 620/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.40 с площ 1,124 дка, нива, АОС № 16 621/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.41 с площ 1,855 дка, нива, АОС № 16 622/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.42 с площ 1,040 дка, нива, АОС № 16 623/14.01.2019 г., находящ се в м. “Карауло” в землището на с. Шипочане

ПИ № 83243.3.94 с площ 2,996 дка, нива, АОС № 16 624/14.01.2019 г., находящ се в м. “Стража” в землището на с. Шипочане

 

Начална годишна наемна цена за имотите – 438,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 438,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 43,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 17.04.2019 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1848/28.02.2019 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти – ниви с обща площ 41,713 дка, находящи се в землището на с. Гуцал

 

ПИ № 18201.138.26 с площ 10,312 дка, нива, X-категория, АОС № 16 549/26.11.2018 г., находящ се в м. “Карафендица” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.147.1 с площ 7,480 дка, нива, X-категория, АОС № 16 550/26.11.2018 г., находящ се в м. “Страшки дол” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.147.23 с площ 7,557 дка, нива, X-категория, АОС № 16 551/26.11.2018 г., находящ се в м. “Страшки дол” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.147.25 с площ 8,660 дка, нива, X-категория, АОС № 16 552/26.11.2018 г., находящ се в м. “Страшки дол” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.151.7 с площ 2,305 дка, нива, X-категория, АОС № 8947/09.XII.2009 г., находящ се в м. “Стражата” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.151.8 с площ 1,398 дка, нива, X-категория, АОС № 8948/09.XII.2009 г., находящ се в м. “Стражата” в землището на с. Гуцал

ПИ № 18201.151.9 с площ 4,001 дка, нива, X-категория, АОС № 8949/09.XII.2009 г., находящ се в м. “Стражата” в землището на с. Гуцал

 

Начална годишна наемна цена за обекта – 835,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 835,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 83,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.04.2019 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.04.2019 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.04.2019 г. при същите условия.

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведe ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински имот: УПИ-парцел І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22 с.ДОЛНИ ОКОЛ при начална тръжна цена 11 140 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ30 450 лв.

без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 05.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 01.04.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.04.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 01.04.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.04.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 29.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.03.2019 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 29.05.2019 г. и 30.05.2019 г. в Националната гвардейска част – гр. София

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г./вторник/ от  10.00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

общ. помещение-самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2-с площ 34,50 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, актувано с АОС № 10995/19.03.2012г., с предназначение: за осъществяване на търговска дейност-магазин

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 22.03.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 02.04.2019 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 01.04.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г./вторник/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на :

– общ. помещение – самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.3.1-с площ 22.80 кв.м., находящо се на Общински пазар-Самоков, с предназначение: за извършване на търговска дейност-магазин, актувано с АОС № 10986/19.03.2012г.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 173,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 173,30 лв.

Стъпка за наддаване – 17,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 22.03.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 02.04.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 01.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г./вторник/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

Общ. помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.909.78.1.11 – ниво I /I-ви етаж/, с площ 134,00 кв.м.-АОС № 10689/13.06.2011 г., с предназначение-За извършване на търговска дейност- книжарница

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 496,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 496,00 лв.

Стъпка за наддаване – 49,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ година

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 22.03.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 02.04.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 01.04.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019 г. от  9,30  часа в Община Самоков –Заседателната зала на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение:

-търговски обект № 2/по строителна документация-група Б, подобект Б2/-площ 18,00 кв.м., находящ се в дървена къщичка на пешеходната зона на ул. „Македония”/Ларгото/.

Предназначение на обекта: магазин за парфюмерия, детски играчки,, дрехи, GSM и аксесоари, кинкалерия , бутикови облекла, художествени изделия

Начална месечна наемна цена за обекта –  137,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 137,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС.

Стъпка за наддаване – 13,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 22.03.2019 г., гише № 12 или гише № 13-„КАСА”.

Краен срок за подаване на тръжните документи – 15,30 часа на 22.03.2019 г.-гишета №№: 1, 2 или 3- „Деловодство”.

При липса на кандидати за участие в търга повторен търг ще бъде проведен на 02.04.2019 г. от 9,30 часа, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 часа на 01.04.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 07.03.2019 г.

***********************************************************************
ОБЯВА
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 13.05.2019 г. до 21.05.2019 г.,във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив

Приложения

Дата на публикуване 25.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на УПИ- 5/пет/ броя парцели в кв.206”А” и кв.206”Д”-т.нар.ВИП квартал гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 70 лв./кв.м. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.03.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.03.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 19.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 15.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.03.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 11.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.03.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.03.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.03.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.03.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
3. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.02.2019 г.

***********************************************************************

Document (821)-1

Document (821)-2

Document (821)-3

Document (821)-4

Document (821)-5

Document (821)-6

 

Дата на публикуване 18.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 65231.901.197 с площ 566 кв.м.-земеделска земя, ливада в м.”Рашид Бегов Чифлик” землище гр.Самоков 16 980 лв.без ДДС
2. ПИ № 03441.1.838– земеделска земя с площ 203 кв.м. в м.”Голяма ливада” с.Бели Искър 5 075 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 22.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.02.2019г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ- парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 18.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 19.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 9/девет/ броя п-ли за „производствена и складова дейност” в кв.313  и кв.313 Бгр.САМОКОВ 18 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ-парцели І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22УПИ-парцел ХІІ-22 с площ 1070 кв.м. в кв.2с.ДОЛНИ ОКОЛ 11 140 лв.19 530 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 15.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 15.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.02.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.02.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.02.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.02.2019 г.

***********************************************************************

 

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.01.2019 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.01.2019 г.

***********************************************************************

Document (786)

Document (785)

Дата на публикуване 15.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

– 5,705/186,621 ид.ч. от ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот 58548.350.1112, съгласно пршожена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.350.1/, целият с площ от 186,621 дка, НТП: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 115,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 115,00 лв.

Стъпка за наддаване – 11,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  4 проектни имота, представляващи части от общ. ПИ № 65231.913.414, както следва:

 1. 3,405/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4205, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.
 2. 1,982/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4206, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.
 3. 2,034/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4207, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.
 4. 3,573/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414/представляващ проектен имот 65231.913.4208, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 65231.913.414/, целият с площ от 185,610 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Пашеница”, землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 5793/01.03.2007г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 220,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 220,00 лв.

Стъпка за наддаване – 22,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  8 бр. общ. имоти с обща площ от 80,502 дка, както следва:

 1.  ПИ № 23039.3.200 с площ от 2,975 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16526/07.11.2018г.
 2. ПИ № 23039.3.203 с площ от 1,391 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16524/07.11.2018г.
 3. ПИ № 23039.3.205 с площ от 2,115 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16525/07.11.2018г.
 4. ПИ № 23039.3.210 с площ от 0,717 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16531/07.11.2018г.
 5.   ПИ № 23039.3.211 с площ от 0,865 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Друмо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 16527/07.11.2018г.
 6. 40,990/77,384 ид.ч. от ПИ № 23039.6.286/представляващ проектен имот 23039.6.2861, съгласно пртожена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 23039.6.286/, целият с площ от 77,384 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Рудежо”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4319/02.02.2005г.
 7. 18,888/65,512 ид.ч. от ПИ № 23039.7.189/представляващ проектен имот 23039.7.1891, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 23039.7.189/, целият с площ от 65,512 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Студенец”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4401/23.02.2005г.
 8. 12,561/186,621 ид.ч. от ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот 58548.350.11, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.350.1/, целият с площ от 186,621 дка, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в м. “Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16406/17.08.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1610,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1610,00 лв.

Стъпка за наддаване – 161,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков, Кметство-с. Доспей и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  3 бр. общ. имоти с обща площ 13,421 дка, както следва:

 1. ПИ № 52249.2.293 с площ от 5,275 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Агмаците”, землището на с. Ново село, актуван с АОС № 16502/05.11.2018г.
 2. 2. ПИ № 52249.2.480 с площ от 1,799 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Азмако”, землището на с. Ново село, актуван с АОС № 16503/05.11.2018г.
 3. ПИ № 52249.2.522 с площ от 6,347 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Азмако”, землището на с. Ново село, актуван с АОС № 16504/05.11.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 269,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 269,00 лв.

Стъпка за наддаване – 26,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Ново село.

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  6 бр. общ. имоти с обща площ 35,390 дка, както следва:

 1. ПИ № 31228.1.117с площ от 3,922 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16018/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.1.212 с площ от 7,876 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16019/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.1.345 с площ от 2,848 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Долни каряк”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16020/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.2.61 с площ от 5,280 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16021/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.2.83 с площ от 6,366 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16022/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.5.55 с площ от 9,098 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16031/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 708,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 708,00 лв.

Стъпка за наддаване – 70,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  7 бр. общ. имоти с обща площ 30,792 дка, както следва:

 1. ПИ № 31228.2.261 с площ от 2,644 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16024/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.2.264 с площ от 0,730 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16025/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.2.266 с площ от 1,772 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16026/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.4.22 с площ от 3,656 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16027/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.4.45 с площ от 6,959 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16028/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.4.48 с площ от 3,407 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Анчина могила”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16029/02.01.2018г.
 7. 11,624/14,123 ид.ч. от ПИ № 31228.4.51/представляващ проектен имот 31228.4.511, съгласно приложена скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 31228.4.51/, целият с площ от 14,123 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16030/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 616,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 616,00 лв.

Стъпка за наддаване – 61,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ше бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 05.02.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.01.2019 г./сряда/ от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Общ. помещение-масажно студио с душ кабина, с площ 12,00 кв.м., находящо се на сутеренния етаж в общ. сграда № 65231.908.429.3-сградата на хотел „Арена”-Самоков, актувана с АОС № 8900/08.12.2009 г. Предназначение на обекта: „За масажно студио“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 41,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 41,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Допълнителни условия за провеждането на търга: За участие в търга се допускат само кандидати, който имат документ за завършен обучителен курс по масаж, рехабилитация или др. подобни.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.01.2019 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 28.01.2019 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 06.02.2019 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 28.01.2019 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 11.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.01.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 01.02.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на УПИ- 11/единадесет/ броя парцели в кв.206”А” и кв.206”Д”-т.нар.ВИП квартал гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 70 лв./кв.м. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 25.01.2019г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 29.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

 

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 22.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 18.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.01.2019г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 18.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 11.01.2019г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 07.01.2019г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.01.2019 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 07.01.2019 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

Обявление на областният управител на Софийска област, на основание чл.34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост

Заповед №ОА-417/21.12.2018 г. за отчуждаване и задоволяване на държавна нужда

Дата на публикуване 02.01.2019 г.

***********************************************************************

Заповед №ТР-10/21.12.2018 г. на областният управител на Софийска област на основание чл.5 , пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския паралмент и на съвета от 23 октомври 2007 г., за обществени услуги за пътнически превоз

Дата на публикуване 27.12.2018 г.

***********************************************************************

Заповеди на Директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землищата община Самоков, съгласно изискванията на чл. 37ж, ал. 11 във връзка с чл. 37в, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ

Алино

Белчин

Долни Окол

Доспей

Горни Окол

Ново село

Поповяне

Продановци

Радуил

Райово

Самоков

Шипочане

Широки дол

Ярлово

Злокучене

Дата на публикуване 21.12.2018 г.
***********************************************************************
48361370_2400618956619469_7876888845982105600_n
Дата на публикуване 13.12.2018 г.
***********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс

Приложение

Дата на публикуване 03.12.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1685/25.10.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 60 броя имоти – ниви с обща площ 347,288 дка, находящи се в землището на с. Ярлово

Начална годишна наемна цена за обекта – 6946,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 6946,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 694,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.12.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.12.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 07.12.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 18.12.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 22.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 бр. проектни имоти с обща площ 64,713 дка, представляващи части от ПИ № 58548.160.104, както следва:

1.1. 6,027/261,551 ид.ч. от ПИ № 58548.160.104 /представляващ проектен имот 58548.160.1041, съгласно скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.160.104/, целият с площ от 261,551 дка, нива, VII-категория,  находящ се в м. “Дупките”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16410/23.08.2018г.

1.2. 58,686/261,551 ид.ч. от ПИ № 58548.160.104 /представляващ проектен имот 58548.160.1042, съгласно скица-проект за разделяне на имот с идентификатор 58548.160.104/, целият с площ от 261,551 дка, нива, VII-категория,  находящ се в м. “Дупките”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 16410/23.08.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1295,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1295,00 лв.

Стъпка за наддаване – 129,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 бр. общински имоти с обща площ 61,728 дка и №№: 58548.300.8-площ 1,733 дка и 58548.300.20-площ 59,995 дка, ниви, 6-та категория, находящи се в м. „Ръжана”, землището на с. Продановци

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1235,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1235,00 лв.

Стъпка за наддаване – 123,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 8/осем/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. 10,623/186,621 ид.ч. от общ. ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот № 58548.350.15, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 58548.350.1/, целия с площ 186,621 дка, нива VІ-та категория, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с  АОС № 16406/17.08.2018 г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 213,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 213,00 лв.

Стъпка за наддаване – 21,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. 11,266/186,621 ид.ч. от общ. ПИ № 58548.350.1/представляващ проектен имот № 58548.350.14, съгласно скица-проект за разделяне на имот № 58548.350.1/, целия с площ 186,621 дка, нива VІ-та категория, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с  АОС № 16406/17.08.2018 г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 226,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 226,00 лв.

Стъпка за наддаване – 22,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 18.12.2018 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 10.45 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 315/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

Кабинет № 105, с площ 18,29 кв.м., находящ се на ІІІ ет. в сграда „Поликлиника”-АОС № 10773/03.09.2011г. Предназначение на помещението: лекарски кабинет по дентална медицина

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, 2 или 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в конкурса да бъде проведен повторен конкурс на дата: 18.12.2018 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401 и ст. 403, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 21.11.2018 г.
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.12.2018 г./петък/ от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 315/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

Кабинет № 33, с площ 18,29 кв.м., находящ се на ІІ ет. в сграда „Поликлиника”-АОС № 10773/03.09.2011г. Предназначение на помещението: лекарски кабинет за обща или специализирана медицинска дейност

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.12.2018 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15,00 часа на 07.12.2018 г.- на гишета № 1, 2 или 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в конкурса да бъде проведен повторен конкурс на дата: 18.12.2018 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.12.2018 г.

За повече информация – ст. 401 и ст. 403, ІV етаж, Община Самоков

Дата на публикуване 21.11.2018 г.

***********************************************************************

uvedomlenie

Дата на публикуване 19.11.2018 г.
***********************************************************************

IMG_7542

Дата на публикуване 14.11.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.11.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 6/шест/ броя п-ли в кв.216/южно от болницата/ гр.САМОКОВ 80 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ- 23/двадесет и три/ броя п-ли в кв.206”А” и кв.206”Д”-т.нар.ВИП квартал гр.САМОКОВ 70 лв./кв.м.без ДДС
3.ПИ № 87552.13.2 –нива с площ 1377 кв.м.ПИ № 87552.13.3 –нива с площ 453 кв.м.с.ЯРЛОВО 3100 лв.1020 лв.без ДДС
4.ПИ № 15285.7.293 с площ 357 кв.м. с.ГОВЕДАРЦИ 12 495 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.11.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.11.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.11.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 09.11.2018 г.

***********************************************************************

 О Б Я В А

 

Уведомявам всички членове на комисиите по чл.37ж, ал.4 от Закона за собствеността и позването на земеделските земи и заинтересованите ползватели и земеделски стопани, че заседанията на комисиите за разглеждане и одобряване на постъпилите споразумения от ползватели на пасища, мери и ливади за землищата на територията на областна дирекция „Земеделие“ София област ще се проведат съгласно приложените графици за първо и второ заседания в съответните Общински служби по земеделие.

Настоящата обява да се обяви в кметствата в сградата на Общинските служби по земеделие, съответните Общини, както и да се публикува на интернет страницата на общините и Областна дирекция „Земеделие“ София област.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37Ж ОТ ЗСПЗ ЗА 2019 ГОДИНА<<ТУК>>

АНТОНИЯ СТОИМЕНОВА

Директор на                                            /П/

Областна дирекция „Земеделие”

София област

Дата на публикуване 09.11.2018 г.

***********************************************************************

44939494_2336096406405058_5771811785212428288_n

Дата на публикуване 29.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.11.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общ. имот:

 1. Общ. помещение с площ 10,00 кв.м., находящо се сградата на Домашен социален патронаж и обществената трапезария-сграда с идентификатор 65231.905.434.2-„Сграда за обществена трапезария”-Самоков, цялата с площ 443,00 кв.м., на един етаж, актувана като частна общинска собственост с АОС № 13093/30.06.2014 г.

Предназначение на помещението: „Хранителна банка-за складиране и раздаване на хранителни продукти на нуждаещи се лица”.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 15.11.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 15.11.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 23.11.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 22.11.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 29.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.11.2018 г./петък/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя, както следва:

 1. ПИ № 03767.12.238/стар идентификатор 012238/, с площ 4,488 дка, находящ се в м. „Милчов лаг”, землището на с. Белчин, актуван с АОС № 10915/08.02.2012 г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота– 90,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 90,00 лв.

Стъпка за наддаване – 9,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 15.11.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 15.11.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 23.11.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 22.11.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Белчин

Дата на публикуване 29.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.11.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена(лв./кг.) Количество (кг.) Стойност(лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – син 0,40 500 200
2. Полиетилен терафтелат ПЕТ – зелен 0,40 2 000 800
3. Полиетилен терафтелат ПЕТ – кафяв 0,30 800 240
4. Полиетилен терафтелат ПЕТ – бял 0,40 2 000 800
5. Полиетилен ПЕ – прозрачен 0,30 1 500 450
6. Полиетилен ПЕ – цветен 0,06 4 500 270
7. Твърда пластмаса – HDPE 0,30 10 000 3 000
8. Мека пластмаса 0,30 2 000 600
9. Черни метали – опаковки 0,20 5 000 1 000
10. Хартия 0,07 30 000 2 100
11. Стъкло 0,05 25 000 1 250
12. Опаковки от алуминий /цветни метали/ 1,22 1 500 1 830

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 12.11.2018 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 12.11.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 26.10.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 25.10.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 25.10.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1605/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

16,191/35,747 ид.ч. от ПИ 23039.1.358, целият с площ 35,747 дка, нива, АОС № 15 913/27.11.2017 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.3.189 с площ 6,500 дка, нива, АОС № 16 292/05.07.2018 г., находящ се в м. “Друмо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за имотите – 454,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 454,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 45,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1604/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61604.3.65  с площ 0,754 дка, ливада, АОС № 16291/05. 07.2018 г., находящ се в м. “Палчовка” в землището на с. Радуил

Начална годишна наемна цена за обекта – 16,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 16,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 1,60 лв.

Срок на действие на договора за наем – 1 годинa.

До участие се допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1603/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.108.1  с площ 19,683 дка, нива, X-категория, АОС № 16 293/05.07.2018 г., находящ се в м. “Големи рид” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за обекта – 394,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 394,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 39,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 06.11.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1602/20.09.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 4 броя имоти с обща площ 10,461 дка:

ПИ № 00391.121.74  с площ 1,851 дка, нива, IX-категория, АОС № 8283/07. IX.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

ПИ № 00391.88.8  с площ 5,022 дка, нива, X-категория, АОС № 8578/19. X.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

ПИ № 00391.88.14  с площ 2,588 дка, нива, IX-категория, АОС № 8579/19. X.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

ПИ № 00391.88.15  с площ 1,000 дка, нива, IX-категория, АОС № 8580/19. X.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за обекта – 210,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 210,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 21,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.11.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 02.11.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.11.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 18.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 30.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 9/девет/ броя п-ли за „производствена и складова дейност” в кв.313  и кв.313 Бгр.САМОКОВ 18 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ-парцели І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22УПИ-парцел ХІІ-22 с площ 1070 кв.м. в кв.2с.ДОЛНИ ОКОЛ 11 140 лв.19 530 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.10.2018

**********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 26.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 23.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.10.2018

**********************************************************************

О Б Щ И Н А С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 23.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 19.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.10.2018

**********************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Дата на публикуване 17.10.2018

***********************************************************************

Министерство на земеделието,храните и горите
Областна дирекция „Земеделие” – София  област

Заповеди за определяне Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по  чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землищата:

Алино

Белчин

Бели Искър

Долни Окол

Драгушиново

Горни Окол

Клисура

Ковачевци

Маджаре

Мала Църква

Ново Село

Поповяне

Продановци

Радуил

Райово

Рельово

Самоков

Шипочане

Широки Дол

Злокучене

Ярлово

Дата на публикуване 11.10.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 16.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 28.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.10.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 05.10.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 09.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.10.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.10.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.10.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.09.2018

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 02.10.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 28.09.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.09.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.09.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.09.2018

***********************************************************************
Община Самоков на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица , че са изработени Помощни планове /ПП/ и Планове на новообразуваните имоти /ПНИ/ на земите по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местности „Татарски брод”, „Шумната могила”, „Солище” и „Дългата поляна” в землището с. Широки дол, община Самоков, Софийска област. Плановете се намират в сградата на община Самоков стая 419 и 423 и могат да се разглеждат всеки работен ден от 09.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.        

На основание чл.28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” считано от 17.09.2018г. заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация  до кмета на община Самоков.

Дата на публикуване 18.09.2018

***********************************************************************
ritam
***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 21.09.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 17.09.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.09.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.09.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.09.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.09.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.09.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 24.09.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

***********************************************************************

ОБ Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната
и в чужбина за времето от 03.12.2018г. до 14.12.2018г.,
във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца,
Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.

ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, относно организацията и провеждането на допълнителен прием за попълване на незаетите места за обучение на курсанти в НВУ „Васил Левски” за учебната 2018/2019 година.

С П И С Ъ К на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28610 – София, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,55 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 8,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за склад“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –  30,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 30,00 лв.

Стъпка за наддаване – 3,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,55 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,50 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 12,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота –  45,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 45,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,50 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 19,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 71,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 71,00 лв.

Стъпка за наддаване – 7,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,40 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 13,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 48,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 48,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,40 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,35 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 14,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 52,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 52,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,35 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 14.09.2018 г./петък/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 38,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.279.1, актувана с АОС № 1580/27.05.2002 г.

Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 141,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 141,00 лв.

Стъпка за наддаване – 14,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 13.09.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 13.09.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 21.09.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 20.09.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 24.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.09.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1543/19.07.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 37294.12.77 с площ 3,856 дка, нива, IX-категория, АОС № 6455/30.10.2007 г., находящ се в м. “Стоянчовец” в землището на с. Клисура

Начална годишна наемна цена за обекта – 78,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 78,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,80 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.09.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.09.2018 г. при същите условия

Дата на публикуване 23.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 12.09.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1542/19.07.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 33,611 дка:

ПИ № 61922.166.20  с площ 21,281 дка, нива, VIII-категория, АОС № 16 273/01.06.2018 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.166.52  с площ 12,330 дка, нива, VII-категория, АОС № 16 274/01.06.2018 г., находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за обекта – 673,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 673,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 67,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 11.09.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 11.09.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 19.09.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 23.08.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 22.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 31.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 30.08.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.08.2018 г.

***********************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.08.2018 г.

***********************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 28.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.УПИ- 9/девет/ броя п-ли за „производствена и складова дейност” в кв.313  и кв.313 Бгр.САМОКОВ 18 лв./кв.м.без ДДС
2.УПИ-парцел ІІ-за „кооперативен пазар” с площ 1085 кв.м. в кв.292А кв.”Самоково”гр.САМОКОВ 108 500 лв.без ДДС
3.УПИ-парцели І-179 с площ 658 кв.м. в кв.22УПИ-парцел ХІІ-22 с площ 1070 кв.м. в кв.2с.ДОЛНИ ОКОЛ 11 140 лв.19 530 лв.без ДДС
4. ПИ № 23491.8.273 с площ от 766 кв.м. м.”Червената земя” с.Драгушиново 11 490 лв.без ДДС
5. ПИ пл.№ 359 с площ 303 кв.м. в.з.”ЯРЕМА” 7 270 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.08.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.08.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 24.08.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.08.2018 г.

***********************************************************************