Актуални обяви | Община Самоков

Актуални обяви

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.08.2018 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 10 бр. общински имоти с обща площ от 70,024 дка:

 1. ПИ № 61604.9.421 с площ от 10,100 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Големи ниви”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16097/26.03.2018г.
 2. ПИ № 61604.15.11 с площ от 1,166 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16098/26.03.2018г.
 3. ПИ № 61604.15.15 с площ от 0,525 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16099/26.03.2018г.
 4. ПИ № 61604.15.25 с площ от 0,587 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16100/26.03.2018г.
 5. ПИ № 61604.15.80 с площ от 1,583 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16101/26.03.2018г.
 6. ПИ № 61604.15.112 с площ от 1,597 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16102/26.03.2018г.
 7. ПИ № 61604.15.113 с площ от 2,061 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16103/26.03.2018г.
 8. ПИ № 61604.15.126 с площ от 15,803 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16104/26.03.2018г.
 9. ПИ № 61604.15.141 с площ от 18,841 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16105/26.03.2018г.
 10. ПИ № 61604.15.142 с площ от 17,761 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Поляне”, землището на с. Радуил, актуван с АОС № 16106/26.03.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1401,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1401,00 лв.

Стъпка за наддаване – 140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.08.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 07.08.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 15.08.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 14.08.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Радуил

Дата на публикуване 17.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 08.08.2018 г./сряда/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

Общ. помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.909.78.1.11 – ниво I /I-ви етаж/, с площ 134,00 кв.м.-АОС № 10689/13.06.2011 г. С предназначение-За извършване на търговска дейност- книжарница

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 496,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 496,00 лв.

Стъпка за наддаване – 49,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ година

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 07.08.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 08.07.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 15.08.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 14.08.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 17.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

Прожекция на „Пътуващо лятно кино с БНТ – 2018” ще има в Самоков на 22 юли, неделя от 21.00 ч. в Туристическата градина – до „Въжения град”.
Прожекцията е безплатна.
От 18.30 ч. на същото място, БНТ организират „Пътуваща детска библиотека”.

Дата на публикуване 13.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

В рамките на Празника на Самоков, ще бъде подредена изложба на открито на тема: „Аз и моят Самоков”.

Всеки може да изпрати фотография на места или събития от града ни, запечатани в снимка моменти от живота или просто любимото  кътче, без значение дали е цветна или чернобяла, от днес или от нашето минало.

Фотографиите на хартиен носител ще се приемат в Туристически информационен център Самоков, а във формат JPG на e-mail: samokovtouristcenter@mail.bg.

На гърба на снимката или на e-mail да е посочено името на подателя.

Краен срок за подаване на фотографиите: 31.07.2018г.

Дата на публикуване 13.07.2018 г.

****************************************************************

apel

Дата на публикуване 09.07.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 03.08.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 65231.906.506 с площ от 228 кв.м., с административен адрес: ул.”Иван Вазов”, идентичен с УПИ-парцел LI/петдесет и едно/, отреден за жилищно строителство в кв.323 гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 15 960 лв. без ДДС-70,00 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 31.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 31.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 31.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 27.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 23.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 13.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.

без ДДС2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ

62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 10.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 10.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 20.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земя

ПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земя

с.ПОПОВЯНЕ3 988 лв.

8 465 лв.

без ДДС2. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ12 лв./кв.м.3.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19

с.ЯРЛОВО15 лв./кв.м.4. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 16.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 06.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ30 450 лв.

без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.07.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.07.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 02.07.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 06.07.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 05.07.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2018 г.

****************************************************************

za tabloto-1

Дата на публикуване 28.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 13.07.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот – терен с площ 1,00 м², представляващ част от общински ПИ № 65231.906.301, АОС № 7261/29.01.2008 г., находящ се в района на Общински пазар – Самоков с предназначение за разполагане на млекомат

Начална месечна наемна цена за обекта – 40,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 40,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 4,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 12.07.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 12.07.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 12.07.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 20.07.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 26.06.2018 г.

****************************************************************

На 23 юни 2018 г., събота в с. Бели Искър ще се проведе „Празник на рилския зелник”.  Началото е от 16.00 ч. в центъра на селото.

За връщане от Бели Искър към Самоков ще бъде осигурен автобус, който ще тръгне в 20.30 ч.

Дата на публикуване 18.06.2018 г.

****************************************************************

zemedelie

Дата на публикуване 08.06.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 06.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ½ ид.ч. от УПИ-парцел V-за здравна служба в кв.1, ведно с обособен обект с РЗП 198,89 кв.м. с.РЕЛЬОВО 36 860 лв.без ДДС
2. ПИ 87552.10.17 – земеделска земя с площ 4005 кв.м. в м.Рошкови егреци с.ЯРЛОВО 8 260 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 19.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 29.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 25.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 25.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 25.06.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 26.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 22.06.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 22.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 18.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 19.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 

На 19.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 15.06.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 12.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 08.06.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.06.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.06.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.06.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 30.05.2018 г.

****************************************************************

Преклонението по случай 2 юни – Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България организира община Самоков на 2 юни, събота от 11.30 ч. пред паметника на Христо Ботев.  За гражданите са осигурени автобуси, които ще тръгват в 11.10 ч. от Голямата чешма и от кв. „Самоково”, бл. 16 „на широкото”.

Дата на публикуване 29.05.2018 г.

***********************************************************************

По случай 1 юни – Международен ден на детето, Община Самоков организира Детски ден фест „Самоков танцува” .

Мили деца, заповядайте на 1 юни, петък от 11.00 ч. на площад „Захарий Зограф”

Дата на публикуване 29.05.2018 г.

***********************************************************************

Община Самоков  кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна педагогоческа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

Документи:

1. Покана

2. Заявление

3.Приложение А. Медиатор

4.Приложение А. Педагог

Дата на публикуване 28.05.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 01.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 65231.906.506 с площ от 228 кв.м., с административен адрес: ул.”Иван Вазов”, идентичен с УПИ-парцел LI/петдесет и едно/, отреден за жилищно строителство в кв.323 гр.САМОКОВ при начална тръжна цена 15 960 лв. без ДДС-70,00 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 29.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 29.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 29.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.05.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 01.06.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 28.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 17.05.2018 г.

***********************************************************************

pokana za OS-1

 

Дата на публикуване 04.05.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1403/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя проектни имоти с обща площ 76,896 дка, както следва:

64,804/107,327 ид.ч. от ПИ № 65231.917.234, целият с площ 107,327 дка, нива, АОС № 15788/15.08.2017 г., находящ се в землището на гр. Самоков

12,092/17,553 ид.ч. от ПИ № 65231.917.245, целият с площ 17,553 дка, нива, АОС № 15 789/15.08.2017 г., находящ се в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за имотите – 1538,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1538,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 153,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1402/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 8 броя имоти с обща площ 22,830 дка, както следва:

ПИ № 61922.176.2 с площ 1,726 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 867/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.5 с площ 1,264 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 873/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.11 с площ 2,075 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 866/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.29 с площ 2,380 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 868/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.45 с площ 2,447 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 870/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.46 с площ 4,021 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 871/30.10.2017 г., находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.47 с площ 1,999 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 872/30.10.2017 г., находящ се в м. “Белата вода” в землището на с. Райово

ПИ № 61922.176.60 с площ 6,918 дка, нива, VII-категория, АОС № 15 874/30.10.2017 г., находящ се в м. “Белешако” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за имотите – 457,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 457,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 45,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1401/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 58548.340.89 с площ 14,370 дка, нива, АОС № 10 284/15.11.2010 г., находящ се в м. “Ямачката” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за имотите – 288,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 288,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 28,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Tръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1400/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 36,692 дка, както следва:

ПИ № 23039.6.299 с площ 4,844 дка, нива, АОС № 16 087/06.03.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.6.306 с площ 25,850 дка, нива, АОС № 16 088/06.03.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.6.312 с площ 5,998 дка, нива, АОС № 16 089/06.03.2018 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей;

Начална годишна наемна цена за имотите – 734,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 734,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 73,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 7 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1399/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 16 броя имоти с обща площ 56,100 дка, както следва:

ПИ № 23039.1.380 с площ 1,735 дка, нива, АОС № 16 037/22.01.2018 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.388 с площ 1,016 дка, нива, АОС № 16 038/22.01.2018 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.402 с площ 1,918 дка, нива, АОС № 16 039/22.01.2018 г., находящ се в м. “Умин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.450 с площ 1,391 дка, нива, АОС № 16 040/22.01.2018 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.481 с площ 1,140 дка, нива, АОС № 16 041/22.01.2018 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.1.483 с площ 1,010 дка, нива, АОС № 16 042/22.01.2018 г., находящ се в м. “Умин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.100 с площ 2,325 дка, нива, АОС № 16 043/22.01.2018 г., находящ се в м. “Под брего” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.106 с площ 1,262 дка, нива, АОС № 16 044/22.01.2018 г., находящ се в м. “Могилите” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.118 с площ 10,586 дка, нива, АОС № 16 045/22.01.2018 г., находящ се в м. “Трънищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.119 с площ 1,193 дка, нива, АОС № 16 046/22.01.2018 г., находящ се в м. “Трънищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.120 с площ 3,388 дка, нива, АОС № 16 047/22.01.2018 г., находящ се в м. “Трънищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.138 с площ 3,116 дка, нива, АОС № 16 048/22.01.2018 г., находящ се в м. “Гробищата” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.239 с площ 2,571 дка, нива, АОС № 16 049/22.01.2018 г., находящ се в м. “Сливите” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.241 с площ 1,528 дка, нива, АОС № 16 050/22.01.2018 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.247 с площ 1,712 дка, нива, АОС № 16 051/22.01.2018 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей;

ПИ № 23039.2.248 с площ 20,209 дка, нива, АОС № 16 052/22.01.2018 г., находящ се в м. “Ливадин дол” в землището на с. Доспей;

Начална годишна наемна цена за имотите – 1122,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1122,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 112,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 16.05.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1398/19.04.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя имоти с обща площ 15,636 дка, както следва:

ПИ № 61604.5.103 с площ 2,884 дка, нива, АОС № 16 092/12.03.2018 г., находящ се в м. “Разсадника” в землището на с. Радуил;

ПИ № 61604.5.105 с площ 12,752 дка, нива, АОС № 16 091/12.03.2018 г., находящ се в м. “Разсадника” в землището на с. Радуил

Начална годишна наемна цена за имотите – 314,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 314,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 31,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 15.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.04.2018 г.

***********************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 27.04.2018 г.

***********************************************************************

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Самоков, област Софийска на основание чл. 127 ал.1 във връзка с чл. 62 а ал.З от ЗУТ определя на 10.05.2018 г. от 14.00 часа в сградата на Община Самоков /стая 427/ обществено обсъждане на: Мотивирано предложение за изработване на подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ 1-„За озеленяване”, ПИ № 65231.914.549, УПИ П-„За ново детско заведение”, ПИ № 65231.914.568 и УПИ Ш-„За комплексно жилищно строителство”, ПИ № 65231.914.95 и ПИ № 65231.914.94 в кв. 304 по плана на гр. Самоков.

Дата на публикуване 26.04.2018 г.

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 02.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 27.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 27.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 27.04.2018 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

***********************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В

 О Б Я В Я В А:

 На 25.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
3.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
4. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 21.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

************************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

 На 18.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 15.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.05.2018 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

**************************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В

 О Б Я В Я В А:

На 11.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 07.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

**********************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 08.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.05.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.05.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.05.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

****************************************************************************************
О Б Щ И Н А   С А М О К О В
О Б Я В Я В А:

На 11.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 08.05.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

*******************************************************************************

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

На 04.05.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 30.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 30.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 30.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

******************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ, набира Работници за поставянето на пътни знаци:

 1. Изисквания към кандидатите:

Завършено средно образование

 1. Необходими документи, място и срок за подаването им:
 2. Заявление /в свободен текст/;
 3. Копие от документ за образователен ценз;
 4. Автобиография.

Документите се подават в запечатан плик на гише „Деловодство” при Общинска администрация-Самоков в срок до 17.00 ч. на 14.05.2018 г. На плика да бъдат изписани трите имена на кандидата, адрес, телефон за връзка и длъжността, за която кандидатства.

За допълнителна информация:

Валентина Манчева – Гл.експерт „АПИО”, тел. 0722/66630/130

*****************************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 10.05.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1346/22.03.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 24,944/110,991 ид.ч. от  ПИ № 58548.280.60, целият с площ 110,991 дка, (новообразуван проектен имот № 58548.280.601, съгласно скица-проект от дата 25.01.2018 г.),  нива, VI-категория, АОС № 16 034/15.01.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 500,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 500,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 50,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 08.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 10.05.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1345/22.03.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 3 броя имоти с обща площ 16,121 дка :

ПИ № 37527.34.22 с площ 5,421 дка, нива, IX-категория, АОС № 10 158/20.09.2010 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Ковачевци;

ПИ № 37527.34.23 с площ 7,600 дка, нива, VIII-категория, АОС № 10159/20.09.2010 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Ковачевци;

ПИ № 37527.34.31 с площ 3,100 дка, нива, IX-категория, АОС № 10 160/20.09.2010 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Ковачевци

Начална годишна наемна цена за обекта – 324,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 324,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 32,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 08.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 10.05.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков 1344/22.03.2018 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 броя проектни имоти с обща площ 36,116 дка:

 • 18,029/110,991 ид.ч. от поземлен имот № 58548.280.60, целият с площ 110,991 дка, (новообразуван проектен имот № 58548.280.603, съгласно скица-проект от дата 08.02.2018 г.), нива, VI-категория, АОС № 16 034/15.01.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци
 • 18,087/110,991 ид.ч. от поземлен имот № 58548.280.60, целият с площ 110,991 дка, (новообразуван проектен имот № 58548.280.602, съгласно скица-проект от дата 08.02.2018 г.), нива, VI-категория, АОС № 16 034/15.01.2018 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 724,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 724,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 72,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 08.05.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 08.05.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 17.05.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

 

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 20.04.2018 г.

****************************************************************

Протокол от решения във връзка с чл.37 и, ал.7 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със заповед №01-594/24.03.2018 г. за разпределение на имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище

Дата на публикуване 16.04.2018 г.

****************************************************************

По случай Деня на Земята – 22 април Фондация “СИЙД’ и вестник “Самоков 365″, с подкрепата на Община Самоков, организират пролетно почистване на парк Лаго на 21 април /събота/. Сборен пункт пешеходния мост над двора на Спортното училище 10.30 ч.

Дата на публикуване 16.04.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.04.2018 г.

****************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Самоков уведомява заинтересованите лица(фирми-превозвачи), че със своя заповед №01-675/27.032018 год. кметът на общината е определил отговорните лица, които в срок да изготвят документация за провеждане на нова открита процедура за извършване обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми, договорите, за които важат до 31.12.2018 год.

Дата на публикуване 11.04.2018 г.

******************************************************************

О Б Я В А

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия, чл.4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС №123 от 25.06.2012 г., Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на  последиците  от тях и решение № 1138 от 26.10.2017  г. на Общински съвет гр.Самоков

 

ОБЩИНА САМОКОВ НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях

 

           Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лицa

 • навършили 18 години, независимо от трудовото/служебно правоотношение
 • физически и психически здрави
 • неосъждани за умишлени престъпления от общ характер
 • с умения за работа в екип
 • способни да поемат отговорност

 

Необходими документи за кандидатстване – регламентирани в чл. 8 от „Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях”, приета с ПМС 123/25.06.2012 г.

 

 1. заявление до кмета на общината за членство в доброволното формирование, съгласно Приложение №1;
 2. формуляр за кандидатстване по образец, съгласно Приложение №2;
 3. копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
 4. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение при необходимост;
 5. декларация за съгласие за обработка на лични данни.

 

 • Заявлението за членство в ДФ и формуляра за кандидатстване по образец се получават от гишетата на „Деловодство” в сградата на Общинска администрация-Самоков или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Самоков.
 • Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден   всеки работен ден  на гишетата на „Деловодство” в сградата на Общинска администрация – гр. Самоков
 • Крайна дата за подаване на документите: – без срок до набиране на вакантните места – 15 бр.

 

Телефон за справки: 0722/66630/вътрешен 130 или 417

Дата на публикуване 04.04.2018 г.

******************************************************************

Протокол от решения във връзка с чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със заповед №01-594/24.03.2018 г.

Протокол във връзка с чл.37 и, ал.4 от ЗСПЗЗ на комисия назначена със заповед №01-594/24.03.2018 г. за разпределение на имотите от Общински поземлен фонд за всяко землище

Дата на публикуване 27.03.2018 г.

******************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Дата на публикуване 23.03.2018 г.

****************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина.

Дата на публикуване 23.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 13.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи-сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „Регионален център за управление на отпадъци“, разпределени по вид, единична цена, количество и стойност, както следва:

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ Ед.цена(лв./кг.) Количество(кг.) Стойност(лв.)
1. Полиетилен терафтелат ПЕТ – смесен 0,40 18 000 7 200
2. Полиетилен – смесен 0,30 8 000 2 400
3. Хартия 0,05 30 000 1 500
4. Твърда пластмаса 0,42 4 000 1 680
5. Стъкло 0,55 17 000 9 350
6. Алуминий /цветни метали/ 1,22 600 732
7. Черни метали 0,14 400 56

 

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков до 10.04.2018 г.

Срок за внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 10.04.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 24.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.04.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 17.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 13.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 13.04.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 13.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 09.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 02.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 24.04.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.04.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.04.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 20.04.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 21.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 2 бр. общ. имоти с обща площ от 29,959 дка и №:

 1. ПИ № 83243.1.112 с площ от 13,076 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Кокошката”, землището на с. Шипочане, актуван с АОС № 16032/02.01.2018г.
 2. ПИ № 83243.1.118 с площ от 16,883 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Кокошката”, землището на с. Шипочане, актуван с АОС № 16033/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 600,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 600,00 лв.

Стъпка за наддаване – 60,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Шипочане

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 8 бр. общински имоти с обща площ от 33,855 дка и №:

 1. Поземлен имот № 23039.1.297 с площ от 3,301 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Падината”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15907/27.11.2017г.
 2. Поземлен имот № 23039.1.304 с площ от 4,407 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Върбата”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15908/27.11.2017г.
 3. Поземлен имот № 23039.1.323 с площ от 2,243 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Реброто”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15910/27.11.2017г.
 4. Поземлен имот № 23039.1.330 с площ от 2,955 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Трънищата”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15909/27.11.2017г.
 5. Поземлен имот № 23039.1.341 с площ от 1,356 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Реброто”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15911/27.11.2017г.
 6. Поземлен имот № 23039.1.354 с площ от 5,190 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Умин дол”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15912/27.11.2017г.
 7. Поземлен имот № 23039.1.431 с площ от 9,387 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Умин дол”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15914/27.11.2017г.
 8. Поземлен имот № 23039.1.445 с площ от 5,016 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в местността “Скендерица”, землището на с. Доспей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 15915/27.11.2017г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 680,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 680,00 лв.

Стъпка за наддаване – 68,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Доспей

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 13 бр. общински имоти с обща площ от 81,298 дка и №:

 1. ПИ № 61922.18.1 с площ от 6,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плачковица”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15932/27.11.2017г.
 2. ПИ № 61922.48.1 с площ от 7,099 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Булето-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15933/27.11.2017г.
 3. ПИ № 61922.49.1 с площ от 5,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15934/27.11.2017г.
 4. ПИ № 61922.49.4 с площ от 9,998 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Върбата-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15935/27.11.2017г.
 5. ПИ № 61922.58.5 с площ от 9,999 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Никови рудища-Оземл.”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15936/27.11.2017г.
 6. ПИ № 61922.64.1 с площ от 3,799 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Кис. камък”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15937/27.11.2017г.
 7. ПИ № 61922.64.8 с площ от 3,200 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Чални камък-Оземл.”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15938/27.11.2017г.
 8. ПИ № 61922.66.7 с площ от 10,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15939/27.11.2017г.
 9. ПИ № 61922.66.9 с площ от 6,307 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15940/27.11.2017г.
 10. ПИ № 61922.66.17 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15941/27.11.2017г.
 11. ПИ № 61922.66.19 с площ от 2,999 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15942/27.11.2017г.
 12. ПИ № 61922.66.20 с площ от 12,897 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Бангиното-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15943/27.11.2017г.
 13. ПИ № 61922.66.29 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Саята-Оземление”, землището на с. Райово, актуван е с АОС № 15944/27.11.2017г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 1626,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1626,00 лв.

Стъпка за наддаване – 162,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Райово

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 19 бр. общински имоти с обща площ от 197,503 дка:

 1. ПИ № 61922.7.2 с площ от 19,997 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2235/18.09.2002г.
 2. ПИ № 61922.11.1 с площ от 61,493 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2237/19.09.2002г.
 3. ПИ № 61922.40.11 с площ от 1,326 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Върбата-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15918/27.11.2017г.
 4. ПИ № 61922.40.26 с площ от 5,001 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Върбата-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15916/27.11.2017г.
 5. ПИ № 61922.40.37 с площ от 16,999 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15917/27.11.2017г.
 6. ПИ № 61922.42.4 с площ от 8,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Зад Брънджина-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15919/27.11.2017г.
 7. ПИ № 61922.42.5 с площ от 1,301 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Брадянска сая”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15920/27.11.2017г.
 8. ПИ № 61922.42.6 с площ от 2,000 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м.“Мечкарника”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15921/27.11.2017г.
 9. ПИ № 61922.44.1 с площ от 4,004 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м.“Гъстите борие-Оземл.”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15922/27.11.2017г.
 10. ПИ № 61922.44.3 е с площ от 0,802 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Плана-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15923/27.11.2017г.
 11. ПИ № 61922.44.4 с площ от 5,086 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Попова падина-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15924/27.11.2017г.
 12. ПИ № 61922.44.17 с площ от 30,197 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Попова градина”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 2245/20.09.2002г.
 13. ПИ № 61922.60.1 с площ от 0,699 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м.“Козио-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15925/27.11.2017г.
 14. ПИ № 61922.60.23 с площ от 2,897 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м.“Бакалска сея-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15926/27.11.2017г.
 15. ПИ № 61922.60.27 с площ от 1,602 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Бакалска сея-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15927/27.11.2017г.
 16. ПИ № 61922.65.2 с площ от 4,000 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Машова сея-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15928/27.11.2017г.
 17. ПИ № 61922.70.2 с площ от 14,001 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Седлото”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15929/27.11.2017г.
 18. ПИ № 61922.70.3 с площ от 5,600 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м.“Седлото”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15930/27.11.2017г.
 19. ПИ № 61922.72.2 с площ от 12,498 дка, начин на трайно ползване: нива, X-категория, находящ се в м. “Сухите ливади”, землището на с.Райово, актуван с АОС № 15931/27.11.2017г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 3951,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 3951,00 лв.

Стъпка за наддаване – 395,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Райово

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя –  7 бр. общински имоти с обща площ от 39,165 дка:

 1. ПИ № 31228.1.117 с площ от 3,922 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16018/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.1.212 с площ от 7,876 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16019/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.1.345 с площ от 2,848 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Долни каряк”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16020/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.2.61 с площ от 5,280 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м.”Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16021/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.2.83 с площ от 6,366 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м.”Лаката”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16022/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.2.84 с площ от 3,775 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16023/02.01.2018г.
 7. ПИ № 31228.5.55 с площ от 9,098 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16031/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 784,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 784,00 лв.

Стъпка за наддаване – 78,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 9,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 бр. общински имоти с обща площ 33,291 дка и №:

 1. ПИ № 31228.2.261 с площ от 2,644 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на  с. Злокучене, актуван с АОС № 16024/02.01.2018г.
 2. ПИ № 31228.2.264 с площ от 0,730 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м.“Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16025/02.01.2018г.
 3. ПИ № 31228.2.266 с площ от 1,772 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Орниче”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16026/02.01.2018г.
 4. ПИ № 31228.4.22 с площ от 3,656 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16027/02.01.2018г.
 5. ПИ № 31228.4.45 с площ от 6,959 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16028/02.01.2018г.
 6. ПИ № 31228.4.48 с площ от 3,407 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Анчина могила”, землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16029/02.01.2018г.
 7. ПИ № 31228.4.51 с площ от 14,123 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в землището на с. Злокучене, актуван с АОС № 16030/02.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имотите – 666,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 666,00 лв.

Стъпка за наддаване – 66,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Злокучане

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – част от следния общински недвижим имот:

– 17,756/110,991 ид.ч. от поземлен имот № 58548.280.60, целият с площ от 110,991 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, VI-категория, находящ се в местността “Бела вода”, землището на с. Продановци, актуван с Акт за частна общинска собственост № 16034/15.01.2018г.

Начална годишна наемна тръжна цена за имота – 356,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 356,00 лв.

Стъпка за наддаване – 35,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци.

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 13,45 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 28,00 кв.м., находящо се на ІІ етаж в сградата на Стария ОбС-Самоков/сграда с идентификатор 65231.906.290.1/, актувана с АОС № 393/1999 г. Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 104,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 104,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 13,45 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение с площ 14,60 кв.м., находящо се на ІІ етаж в сградата на Стария ОбС-Самоков/сграда с идентификатор 65231.906.290.1/, актувана с АОС № 393/1999 г. Предназначение на обекта: „Помещение за офис“.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 55,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 55,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 14,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.04.2018 г./сряда/ от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– Общ. помещение, с площ 22,00 кв.м., находящо се на І-ви етаж в Комбинирана сграда-с. Продановци, кв. 6, парцел Х по плана на селото, актувана с АОС № 605/24.02.2000 г. Предназначение на обекта: „За млекосъбирателен пункт“

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 44,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 44,00 лв.

Стъпка за наддаване – 4,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 10.04.2018 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 10.04.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 18.04.2018 г. от 13,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 17.04.2018 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци

Дата на публикуване 20.03.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 16.03.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 02.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 02.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 02.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 30.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
3.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
4. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 23.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 20.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.03.2018 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 13.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 09.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 09.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 09.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 02.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

 1. 1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 35 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 26.02.2018г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Тръжната документация се закупува от деловодството на Община Самоков.

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 15.03.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.03.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.03.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.03.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.03.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

ЗАЕДНО ДА ЧЕСТВАМЕ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РОДИНАТА

Включете се във факелното шествие, което    ще се проведе по случай 140 години от Освобождението на България от турско иго. Шествието   ще тръгне на  3 март/събота / от Девическия   манастир.  Сборен пункт пред Девическия  манастир  – 3 март, 18.00 часа. Тържественото честване на Националния празник ще продължи в читалище – паметник “Отец Паисий”.

 

Дата на публикуване 27.02.2018 г.

****************************************************************

На вниманието на собствениците и ползвателите на недвижими имоти

 в м. Шумната могила, м. Солище, м. Татарски брод

и м. Дългата поляна в землището на с. Широки дол,

 общ. Самоков, Област София

 

На основание Договор № ОП-68/27.11.2017г.  между Областна администрация – София област и “Геопрециз Инженеринг” ООД  започва изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Широки дол, община Самоков.

 

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да означат границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци и да предоставят копия от документи за собственост или ползване, данни за собствениците или ползвателите.

Съгласно публикуваната в ДВ бр.17/2018г. обява анкетирането на собствениците и ползвателите ще се проведе в сградата на Кметство – с. Широки дол, съгласно приложения график.

 

Местност Имот от КККР Дата Час
от до от до
1 м.Шумната могила 282.22 12.03.2018 г. 12.03.2018 г. 09:00 12:00
2 м. Солище северозападната част от имот 90.58 13.03.2018 г. 13.03.2018 г.
3 м.Татарски брод 11.280 14.03.2018 г. 15.03.2018 г.
4 м.Дългата поляна 12.271 16.03.2018 г. 16.03.2018 г.

 

Телефон за контакти: 0878 / 268612, 0878 / 268618

“Геопрециз Инженеринг” ООД

Дата на публикуване 26.02.2018 г.

****************************************************************

28279630_1993861547295214_2579965259705139605_n

Дата на публикуване 21.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 27.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 14.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 27.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 23.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 23.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 14.02.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 12.02.2018 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 05.02.2018 г.

****************************************************************

Обозначителни табели на обекти за добив на дървесина в горски територии – собственост на физически и юридически лица

Дата на публикуване 05.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 20.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 16.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 16.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 16.02.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 12.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ парцел VІ-628 с площ от 1071 кв.м. в кв.62 по регулационния план на с.Ковачевци, при начална тръжна цена 14994 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.02.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 05.02.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.02.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.02.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 22.02.2018 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на следните общ. имоти:

 • Имот № 65231.905.317-стар идентификатор кв. 71А, парцел ІІ, с площ 1342,00 кв.м., находящ се в кв. Възраждане в близост до бл. 11, актуван с Акт за публична общинска собственост № 11189/06.07.2012 г.
 • Имот № 65231.914.247-стар идентификатор кв. 292А, парцел VІ, с площ 1237,00 кв.м., находящ се в кв. Самоково в близост до бл. 18, актуван с Акт за публична общинска собственост № 11064/23.04.2012 г.
 • Имот № 65231.914.139-стар идентификатор кв. 209, парцел ІІІ, с площ 1490,00 кв.м., находящ се в кв. Самоково в близост до бл. 3, актуван с Акт за частна общинска собственост № 11047/20.04.2012 г.

с предназначение: за спортни площадки/игрища/

Начална месечна  наемна тръжна цена за обектите – 100,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 100,00 лв.

Стъпка за наддаване – 10,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Други задължителни условия, на които да отговарят кандидатите в търга: До участие в търга се допускат само организации, представляващи регистрирани юридически лица, извършващи дейности в областта на спорта и работещи в обществена полза/обстоятелството се удостоверява с издадено удостоверение за актуално състояние не по-рано от 30 дни преди датата на провеждане на търга/.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 21.02.2018 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,00 часа на 21.02.2018 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

 

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, Община Самоков

 

Дата на публикуване 02.02.2018 г.

****************************************************************

ОП 4-1

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

ОП 2-1

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

ОП 1-1

Дата на публикуване 22.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.02.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1219/21.12.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 18201.156.1 с площ 2,512 дка, нива, АОС№ 8986/10.12.2009 г., находящ се в м. “Илин” в землището на с. Гуцал

Начална годишна наемна цена за обекта – 51,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 51,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 5,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 05.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.02.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1218/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 23039.6.311 с площ 41,672 дка, нива, АОС № 15 889/30.10.2017 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за обекта – 834,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 834,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 83,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 05.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.02.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1217/21.12.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 03767.31.75 с площ 10,244 дка, нива, АОС № 15 885/30.10.2018 г., находящ се в м. “Зидан мост” в землището на с. Белчин

Начална годишна наемна цена за обекта – 205,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 205,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 05.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 05.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 14.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 10.15 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1216/21.12.2017 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – ПИ № 61922.32.1 с площ 25,699 дка, нива, АОС № 2243/20.09.2002 г., находящ се в м. “Букаля” в землището на с. Райово

Начална годишна наемна цена за обекта – 514,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 514,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 51,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 10.00 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1215/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 103 броя имоти – ниви с обща площ 456,806  дка, находящи се в землището на с. Райово.

 

Имотите се предоставят за отглеждане на етерично маслодайни култури.

Начална годишна наемна цена за обекта – 9140,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 9140,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 914,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

 

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 09.45 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1214/21.12.2017 г.,  ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 22 броя имоти с обща площ 65,461 дка:

 • ПИ № 149.8 с площ 1,283 дка, нива, АОС № 15 858/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Албатица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.10 с площ 4,150 дка, нива, АОС № 11756/07.05.2013 г.,

находящ се в м. “Келчовица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.18 с площ 2,126 дка, нива, АОС № 13803/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.26 с площ 6,350 дка, нива, АОС № 13804/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.29 с площ 2,419 дка, нива, АОС № 13805/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Сотирица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.32 с площ 1,830 дка, нива, АОС № 13806/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Албатица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.40 с площ 3,847 дка, нива, АОС № 13807/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.41 с площ 1,993 дка, нива, АОС № 13808/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Ици вражица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.42 с площ 1,294 дка, нива, АОС № 13809/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.46 с площ 10,661 дка, нива, АОС № 13810/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Албатица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.51 с площ 4,413 дка, нива, АОС № 13811/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.55 с площ 1,565 дка, нива, АОС № 15604/18.04.2017 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.57 с площ 2,800 дка, нива, АОС № 13813/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.58 с площ 4,187 дка, нива, АОС № 15 603/18.04.2017 г.,

находящ се в м. “Перуника” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.70 с площ 0,558 дка, нива, АОС № 13814/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Прогоно” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 149.75 с площ 2,785 дка, нива, АОС № 13815/15.09.2015 г.,

находящ се в м. “Суха вада” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 189.20 с площ 3,504 дка, нива, АОС № 15 878/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Плочата” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 191.7 с площ 2,495 дка, нива, АОС № 15 879/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Бучковица” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 192.13 с площ 2,001 дка, нива, АОС № 15 880/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Орницата” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 182.35 с площ 2,100 дка, нива, АОС № 14 297/21.01.2016 г.,

находящ се в м. “Тунта” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 208.22 с площ 2,500 дка, нива, АОС № 15 881/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Рельовско поле” в землището на с. Райово;

 • ПИ № 209.22 с площ 0,600 дка, нива, АОС № 15 882/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Джелепица” в землището на с. Райово;

 

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 1310,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 1310,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 131,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 06.02.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, във връзка с Решение на ОбС-Самоков № 1213/21.12.2017 г., ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 броя имоти с обща площ 34,212 дка:

 

 • ПИ № 154.70 с площ 0,972 дка, нива, АОС № 15 861/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Завойо” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 154.72 с площ 1,719 дка, нива, АОС № 15 760/13.07.2017 г.,

находящ се в м. “Завойо” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 154.80 с площ 4,527 дка, нива, АОС № 15 862/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Завойо” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 154.98 с площ 7,132 дка, нива, АОС № 15 863/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Завоя-Оземление” в землището на с.Райово

 • ПИ № 154.100 с площ 1,278 дка, нива, АОС № 15 864/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Шиница” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 158.4 с площ 11,100 дка, нива, АОС № 15 865/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Плочата” в землището на с.Райово;

 • ПИ № 189.14 с площ 7,484 дка, нива, АОС № 15 877/30.10.2017 г.,

находящ се в м. “Плочата” в землището на с.Райово;

Имотите се предоставят за отглеждане на слънчоглед.

Начална годишна наемна цена за обекта – 686,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 686,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 68,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 02.02.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 02.02.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.02.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 19.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

 

На 26.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. ПИ № 65231.908.506 с площ от 228 кв.м. УПИ-п-л LІ кв.323 ул.”Ив.Вазов” гр.Самоков

15 960 лв.

без ДДС

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
3. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 23.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 23.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 23.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 19.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 15.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на Апартамент ателие – в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 12.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 12.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 12.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 05.01.2018г.

Депозит са участие в търга се внася до 05.01.2018 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 05.01.2018 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 23.01.2018 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо търговски обект № 12 с площ 30,50 м², находящо се в дървена къщичка – група Г, подобект Г1 (заведение за обществено хранене), изградена на пешеходната зона на ул. “Македония”, АОС № 3401/15.07.2003 г.

Начална месечна наемна цена за обекта – 305,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 305,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 30,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 19.01.2018 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 19.01.2018 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 19.01.2018 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 30.01.2018 г. при същите условия.

Дата на публикуване 05.01.2018 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 04.01.2018 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 12.01.2018г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на следния общински недвижим имот:

Сграда с идентификатор № 65231.918.213.4 – апартаментен комплекс «Боровец гардънс», разположена в поземлен имот с идентификатор № 65231.918.213, със застроена площ от 1353 кв.м., брой етажи 5, с предназначение: апартаментен хотел съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК и изменена със Заповед № КД-14-23-3/12.01.2010 г. на началник на СГКК кадастрална карта на гр.Самоков, ведно със съответното право на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост № 10756/23.08.2011г., вписан на 29.08.2011г. под № 1427 под № 200 том 5, парт.книга том 8112.

Условия за провеждане на търга:

1.начална годишна наемна тръжна цена в размер на 150 000 лв./сто и петдесет хиляди лева/ без ДДС или 12 500 лв./месец без ДДС, като сделката е облагаема по ЗДДС ;

2.срок на договора – 3 години;

3.Наемателят осигурява със собствени средства необходимото обзавеждане и оборудване за ползване на обекта по предназначение;

Срок за покупка на тръжната документация, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 11.01.2018г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

****************************************************************

 

geo

ГРАФИК

Във връзка с изработване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Широки дол, община Самоков

В качеството си на изпълнител съгласно Договор No. ОП-68/27.11.2017 г. с ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ – Областен управител на Софийска област и Виолета Георгиева – главен счетоводител за създаване на помощен план, план на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Широки дол, община Самоков, Ви съобщаваме, че ще бъде извършено

АНКЕТИРАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ.

 

Населено място Период Място на анкетиране
гр. Самоков 15.01.2018г. – 19.01.2018г. включителноот 11:00 до 14:00ч Офис на фирма „Геопрециз инженеринг“пл. „Македония“ 34 (градинката пред районния съд)
гр. София 15.01.2018г. – 19.01.2018г. включителноот 9:00 до 17:00ч Офис на фирма „Геопрециз инженеринг“бул. „Христо Смирненски“ 1,Ректорат на УАСГ, ет. 5

 

Съгласно чл.38 от Закона за кадастъра и имотния регистър СОБСТВЕНИКЪТ НА ИМОТА И НОСИТЕЛЯТ НА ДРУГО ВЕЩНО ПРАВО, Е ДЛЪЖЕН:

Да представи на лицето от оторизираната фирма при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, данни за адреса на недвижимия имот и др.

 

Управител „Геопрециз инженеринг“ ООД ……………………………………..

/инж. Георги Райнов/

Дата на публикуване 22.12.2017 г.

****************************************************************

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 08.05.2018г. до 18.05.2018г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Пловдив, Белене, Свобода, Сливен, Плевен и Мусачево

Дата на публикуване 13.12.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.12.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

 1. Конкурс за избор на Изпълнители – независими оценители или оценителски екипи, регистрирани по Закона за независимите оценители за изготвяне на пазарни оценки по РАМКОВ ДОГОВОР за възлагане на оценки на имоти и вещни права по следните позиции:

Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.

1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;

1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти;

1.3. Сгради – жилищни и нежилищни;

1.4. Части от сгради – реални или идеални;

1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.);

1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни;

Поз.2. Земеделски земи;

Поз.3. Имоти в горски територии

И при следните условия:

-Срок на действие на Рамковия договор -1/една година/.

-Възложителят не се обвързва спрямо Изпълнителя относно обема на услугите, които ще ползва след подписването на Рамковия договор;

-Броят и вида на оценките ще се определя с възлагателно писмо от Възложителя към Изпълнителя за всеки конкретен случай;

-Дейностите, които следва да се извършват ще бъдат описвани във Възлагателното писмо за всеки конкретен случай.

 1. Изисквания към кандидатите:

2.1. Да притежават валидна квалификация /сертификат от Камарата на независимите оценители в България, удостоверяващ правоспособността за извършване на оценки за съответния вид оценка:

– сертификат за извършване на оценка на недвижими имоти

– сертификат за извършване на оценка на поземлени имоти в горски територии;

– сертификат за извършване на оценка на земеделски земи и трайни насаждения;

2.2.Да е вписан в регистъра на КНОБ, в съответствие със законовите разпоредби;

2.3. да притежава опит минимум една година в изготвянето на оценки (удостоверява се с датата на издаване на Сертификата).

 1. Краен срок за подаване на предложенията до 28.12.2017 год. в Деловодството на Община Самоков.
 1. Предложението на кандидата следва задължително да включва:

1.документи, удостоверяващи правоспособност;

2.срок за изготвяне на пазарна оценка, който срок следва да бъде до 5 /пет/ работни дни от внасянето на определените разноски от „третите лица” или от общината;

3.Ценово предложение за извършване на пазарна оценка на:

Поз.1. Недвижими имоти в строителни граници, в т.ч.

1.1. Недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти (незастроени, както и такива, върху които има законни сгради, които не са предмет на оценка, при условията и по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС) до 180 лв. ;

1.2. Части – реални и идеални от недвижими имоти – урегулирани поземлени имоти, поземлени имоти – до 100 лв.;

1.3. Сгради – жилищни и нежилищни, ведно със земя или с право на строеж – до 360 лв.;

1.4. Части от сгради – реални или идеални;

1.5. Обекти – жилищни и нежилищни (ателиета, гаражи, паркоместа, магазини, складове и др.) – до 300 лв. за площ до 300 кв.м. и до 600 лв. за площ над 300 кв.м.;

1.6. Вещни права върху недвижими имоти и обекти, срочни и безсрочни – при площ до 50 кв.м.- цена до 100 лв., при площ над 50 кв.м.-цена до 180 лв.;

Поз.2. Земеделски земидо 150 лв.;

Поз.3. Имоти в горски територии – до 200 лв.

Посочените максимални цени са без Данък добавена стойност

Участник в процедурата може да участва по една или по повече позиции, като за всяка позиция подава отделно предложение.

 1. Предложението се подава в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса, името (фирмата) и адресът на кандидата.

Не се допускат до разглеждане предложения, които:

– са подадени след посочения срок;

– са подадени в незапечатан или прозрачен плик;

 1.  За спечелил конкурса се обявава участникът предложил най-ниска цена за позиция.

За информация: тел.0722/66951

Дата на публикуване 12.12.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

 

На 15.12.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – поземлен имот № 23039.5.141 с площ 31,432 дка, нива, АОС 15 786/15.08.2017 г., находящ се в м. “Рудежо” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за обекта – 630,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 630,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 63,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 14.12.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 14.12.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 14.12.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 22.12.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 30.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 27.12.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.

без ДДС2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ26 775 лв.3.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО22 300 лв.Без ДДС4. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ14 лв./кв.м.5. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 22.12.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.12.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 22.12.2017г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 08.12.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

                                       Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 04.12.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 04.12.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 04.12.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 22.12.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на ПАРКОМЕСТА – в сграда Общински блок в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.12.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.12.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.12.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 22.12.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49/18.06.2004 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с.Драгушиново, идентичен с УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 по регулационния план на селото, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2590/2002 г., вписан в Служба по вписванията, при начална тръжна цена 9 300 лв. /девет хиляди и триста лева/ без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 11.12.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.12.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 11.12.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 01.12.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 65231.908.506 с площ от 228 кв.м., с административен адрес: ул.”Иван Вазов”, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел LI/петдесет и едно/, отреден за жилищно строителство в кв.323 съгласно одобрения с Решение № 729/2003г. регулационен план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 15 960 лв. без ДДС-70,00 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.12.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.12.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 28.12.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 22.11.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 21.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 30.11.2017 г./четвъртък/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– помещение-търговски обект с площ 132,00 кв.м., находящо се на І етаж в Комбинирана сграда-с. Продановци, находяща се в кв. 6, парцел Х по плана на селото, актувана с АОС № 605/24.02.2000 г.  Предназначение на обекта: За осъществяване на търговска дейност-магазин.

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 198,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 198,00 лв.

Стъпка за наддаване – 19,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Други задължителни условия: Не се допускат до участие в търга следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; спечелилите първо и второ място на проведен търг или спечелилите конкурс за същия обект, но не сключили договор с Общината; лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на общинския съвет.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.11.2017 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 28.11.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 07.12.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 06.12.2017 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Продановци.

Дата на публикуване 08.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 30.11.2017 г./четвъртък/ от 9,40 часа в Заседателната зала на Община Самоков на III етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот:

– помещение с площ 133,00 кв.м., находящо се на І етаж в Читалищната сграда в с. Говедарци, находяща се в кв. 33, имот пл. № 595-по плана на селото/нов идентификатор на сградата № 15285.6.314.1, .2, .3  по кадастралната карта/, актувана с АОС № 1/15.04.1997 г.  Предназначение на обекта: За осъществяване на търговска дейност-магазин

Начална месечна наемна тръжна цена за имота – 199,50 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 199,50 лв.

Стъпка за наддаване – 19,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Други задължителни условия: Не се допускат до участие в търга следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; спечелилите първо и второ място на проведен търг или спечелилите конкурс за същия обект, но не сключили договор с Общината; лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на общинския съвет.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 28.11.2017 г., на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банков път: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 28.11.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”.

При липсата на кандидати за участие в търга ще бъде проведен повторен търг на дата: 07.12.2017 г. от 9,40 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 06.12.2017 г.

За повече информация – ст. 401, ІV етаж, сградата на Община Самоков и Кметство-с. Говедарци.

Дата на публикуване 08.11.2017 г.

****************************************************************

Заповеди по чл.37 ж ал.4 от ЗСПЗЗ за изготвяне споразуменията между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018г.

гр.Самоков

с. Алино

с. Белчин

с. Говедарци

с. Горни Окол

с. Долни Окол

с. Доспей

с. Драгушиново

с. Злокучене

с. Клисура

с. Ковачевци

с. Маджаре

с. Мала Църква

с. Ново село

с. Поповяне

с. Продановци

с. Радуил

с. Райово

с. Рельово

с. Широки Дол

с Шипочане

с. Ярлово

Дата на публикуване 08.11.2017 г.

****************************************************************

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска служба  „Земеделие“-Самоков  уведомява всички земеделски стопани, че на 10.11.2017г. от 10.30часа в залата на Общински съвет-Самоков, 5-ти етаж, ще се проведе заседание на комисията по 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за изготвяне споразуменията между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2018г.

Дата на публикуване 08.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 10.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 10.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 10.11.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 24.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

 

Обект

Начална цена

1. УПИ-п-л ІV с площ от 440 кв.м. кв.4 с.ПОПОВЯНЕ

6 600 лв.
без ДДС

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 17,60 лв./кв.м.без ДДС
3. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 62 900 лв

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 21.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 21.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 21.11.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 24.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 20.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 20.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 20.11.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 21.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартамент –общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 17.11.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

 

На 10.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 06.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 06.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 06.11.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 17.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 13.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 13.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 13.11.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 03.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 03.11.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 03.11.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.11.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

 

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 03.11.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.11.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.11.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 02.11.2017 г.

****************************************************************

Обява-1 Покана-1

Дата на публикуване 01.11.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 16.11.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 • 5,692/185,610 ид.ч. от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

 

Начална годишна наемна цена за обекта – 120,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 120,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 12,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 15.11.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 15.11.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 15.11.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 23.11.2017 г. при същите условия

Дата на публикуване 31.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВЯВА

Във връзка с предстоящата Архангелова задушница на 04 ноември 2017 г. община Самоков е организирала работни групи, които осъществяват почистване на гробищните паркове Ридо и Стадиона. С цел осигуряване на спокойно почитане паметта на починалите се приканват гражданите да почистят гробовете на своите близки и окологробното пространство. На телефон 0722/60097 могат да се подават сигнали за пропуски в поддръжката на гробищните паркове, както и да се дават предложения. Общинска администрация ще окаже необходимото съдействие за почистването въз основа на навременно подаден сигнал.

Дата на публикуване 30.10.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 26.10.2017 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 25.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.11.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

 

 • 7,740/185,610 ид.ч. (проектен имот № 65231.913.4204) от ПИ № 65231.913.414, целият с площ 185,610 дка, нива, АОС № 5793/01.03.2007 г., находящ се в м. “Пашаница” в землището на гр. Самоков

Начална годишна наемна цена за обекта – 150,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 150,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 15,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.11.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.11.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 07.11.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 16.11.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 09.11.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 12 броя имоти с обща площ 24,260 дка:

 • ПИ № 23039.1.325 с площ 1,885 дка, нива, АОС № 15 670/22.05.2017 г., находящ се в м. “Ресулите” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.340 с площ 2,463 дка, нива, АОС № 15 671/22.05.2017 г., находящ се в м. “Реброто” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.375 с площ 1,292 дка, нива, АОС № 15 669/22.05.2017 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.379 с площ 1,166 дка, нива, АОС № 15 668/22.05.2017 г., находящ се в м. “Скендерица” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.413 с площ 1,180 дка, нива, АОС № 15 667/22.05.2017 г., находящ се в м. “Реброто” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.415 с площ 0,801 дка, нива, АОС № 15 666/22.05.2017 г., находящ се в м. “Реброто” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.419 с площ 3,488 дка, нива, АОС № 15 665/22.05.2017 г., находящ се в м. “Реброто” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.463 с площ 1,280 дка, нива, АОС № 15 664/22.05.2017 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.464 с площ 3,622 дка, нива, АОС № 15 663/22.05.2017 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.1.465 с площ 1,131 дка, нива, АОС № 15 662/22.05.2017 г., находящ се в м. “Умата” в землището на с. Доспей
 • ПИ № 23039.2.148 с площ 2,563 дка, нива, АОС № 15 661/22.05.2017 г., находящ се в м. “Под завоя” в землището на с. Доспей

ПИ № 23039.2.149 с площ 3,389 дка, нива, АОС № 15 660/22.05.2017 г., находящ се в м. “Под завоя” в землището на с. Доспей

Начална годишна наемна цена за обекта – 486,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 486,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 48,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 07.11.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 07.11.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 07.11.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 16.11.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.10.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 20.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 27.10.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели за „жилищно строителство” :Парцел І с площ от 737 кв.м. в кв.394Парцел Х с площ от 460 кв.м. в кв.394бивша Керамична ф-ка гр.САМОКОВ 13 266 лв.8 280 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 24.10.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 24.10.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 24.10.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 19.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

И ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ СОФИЯ ОБЛАСТ

ВИ КАНЯТ НА

 

ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ

във връзка с Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г.,десетата годишнина от членството на България в ЕС и българското  председателство на Съвета на ЕС.

ЗАПОВЯДАЙТЕ

24.10. 2017 г./вторник/ от 14.00 часа,

в Конферентната зала на хотел „Арена” – гр. Самоков.

Целта на инициативата е провеждане на  активен диалог с гражданите по европейските въпроси в отговор на техните очаквания за повече сигурност, заетост и устойчив растеж, като се има предвид търсения отстраната ни баланс между специфичните приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на Европейския съюз за постигане на реални, видими резултати по места.

Очакваните резултати от публичния дебат са повишена информираност и осведоменост, обмен на добри практики за насърчаване на ефективното партньорство с бизнеса и местните общности.

Покана за участие във форума е изпратена до представители на местния и регионален бизнес, неправителствен сектор, медии, държавна администрация, експерти и широка общественост.

Проведеният публичен дебат ще бъде отразен и популяризирани чрез регионалните медии.

За нас ще бъде чест да бъдете гост и участник в събитието.

Дата на публикуване 19.10.2017 г.

****************************************************************

saobshtenie-page-001

Дата на публикуване 17.10.2017 г.

****************************************************************

ПОКАНА 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) има удоволствието да Ви покани на 26.10.2017 (четвъртък) от 11:00 ч. в конферентната зала на хотел „Арена“ на информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Участието в събитието е напълно безплатно. Очакваме Ви.

 

ПРОГРАМА

 

ТЕМА: ЕВРОФОНДОВЕТЕ – АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 

ДАТА: 26.10.2017

МЯСТО: ГР. САМОКОВ, ХОТЕЛ „АРЕНА“

 

10.45 – 11.00 Регистрация и кафе за „Добре дошли“
11.00 – 11.40 Актуални процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)Анна Генчева, управител на ОИЦ-София
11.40 – 12.15 Предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФМадлен Георгиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“, ОИЦ-София
12.15 – 12.30 Въпроси и отговори

 

 

 

Дата на публикуване 06.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

Публикуваме графици за анкетиране и попълване на кадастралния регистър на имотите във връзка с процедура по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии попадащи в землището на :

с. Алино

с. Белчин

с. Клисура

с. Ковачевци

с. Поповяне

с. Продановци

с. Райово

с. Рельово

с. Ярлово

Дата на публикуване 11.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

“На основание чл.127 ал.1 от ЗУТ се обявява обществено обсъждане на План за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс – кв. 103 и изменение на уличната регулация на ул. о.т 452-408 по плана на гр. Самоков.
Общественото обсъждане ще се състои на 12.10.2017г. от 11ч. в гр.Самоков, ул.Абаджийска №2, ет 1 – Счетоводна кантора.
Въжложител “Еф.Пи.Ви. Престиж”ООД

Дата на публикуване 06.10.2017 г.

****************************************************************

ПОКАНА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА конференция на  26.10.2017 Г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

КАНИ:

Всички  заинтересовани  лица, представители на местните власти, бизнеса, неправителствените организации и широката общественост на 26 октомври 2017 г. /четвъртък/ от 10.30 часа на информационна конференция за представяне на информация по  стратегията за  ВОМР, която ще се проведе в сградата на Община Самоков, етаж 5 залата на Общински съвет.

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

Дата на публикуване 03.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА  обществено обсъждане

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А

Обществено обсъждане на:

 16.10.2017 г. от 16,00 часа, в гр. Самоков, в сградата на Община Самоков,ул. „Македония” №34 залата в Туристически информационен център.

17.10.2017 г. от 16,00 часа, в с.Драгушиново  в сградата на Кметството.

Целта на общественото обсъждане е да се обсъди разработваната стратегия за вътреобщностно местно развитие на територията на Община Самоков.

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

Дата на публикуване 03.10.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА  ИНФОРМАЦИОННИ  СРЕЩИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А

Информационни срещи на:

 05.10.2017 г. с представители на НПО и публичния сектор от 10,30 часа, в гр. Самоков, в сградата на Община Самоков,ул. „Македония” №34 залата в Туристически информационен център.

06.10.2017 г. с представители на бизнеса от 10,30 часа, в гр. Самоков, в сградата на Община Самоков,ул. „Македония” №34 залата в Туристически информационен център.

 09.10.2017 г. с представители на обществеността от 10,30 часа, в с.Долни Окол  в сградата на Кметството.

Целта на работната среща е да се проведат консултации със заинтересованите лица за подготовка на стратегията за местно развитие на територията на Община Самоков.

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

Дата на публикуване 03.10.2017 г.

****************************************************************

На 29 септември, петък от 10 ч. в залата в хотел „Арена”  Самоков ще се открие Международен научен симпозиум Царшишманови дни в Самоков.

Дата на публикуване 28.09.2017 г.

****************************************************************

О Б Я В А

 

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 05.02.2018г. до 16.02.2018г. във военни формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизони Смолян, Благоевград, Враца, Асеновград, Ямбол и София.

Заповед на министъра на отбраната № OX – 978/12. 09. 2017 r.

Приложения към ОХ-978-СВ

Дата на публикуване 26.09.2017 г.

****************************************************************

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА” гр.Самоков

ОБЯВЯВА

свободно работно място за длъжността помощник възпитател

Свободни работни места -1 Длъжност: помощник възпитател Място на работа – ДГ”Зорница” Изисквания за заемане на длъжността: -завършено средно образование Вид трудов договор: -за определен срок Необходими документи:

 • заявление до директора на ДГ “Зорница”;
 • автобиография
 • мотивационно писмо
 • Копие от документа удостоверяващ степен на образование и квалификация;
 • Копие от трудова книжка.

Документите се приемат от 20.09.2017 г. до 29.09.2017 година включително от 10. до 12.00 часа в сградата на ДГ “Зорница” в кабинета на директора

Разглеждане на документите: 29.09.2017 година

Събеседването с кандидатите ще се проведе на 02.10.2017г.

адрес: гр. Самоков, ул „Захари Зограф”№ 43

Лице за контакти: Евелина Големинова – Директор Телефон за връзка: 0722 6 64 41

Дата на публикуване 20.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 17.10.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на ½ ид.ч. от общински ПИ № 23491.6.378, целият с площ 5 711 м², трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, ведно с ½ ид.ч. от построената в имота сграда с идентификатор 23491.6.378.1, цялата със ЗП 1544 м², на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда – източна част, АОС № 13266/04.11.2014 г.

Предназначение на обекта: За осъществяване на селскостопанска дейност – животновъдство.

Начална месечна наемна цена за ½ ид. ч. от имота (½ ид.ч. от терена и ½ ид.ч. от сградата) – 134,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 134,30 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

До участие в търга се допускат участници, които:

– имат регистрация като земеделски производител (удостоверява се с карта за регистрация на ЗП с актуална заверка);

– притежават минимум 10 бр. едър или дребен рогат добитък – удостоверява се с представена справка, издадена от ветеринарно-медицинските служби, отразяваща бр. животни, вид ушна марка и др.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.10.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.10.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.10.2017 г. на Деловодство на Община Самоков.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.10.2017 г. от 09.45 часа.

Дата на публикуване 20.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 17.10.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая №317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на ½ ид.ч. от общински ПИ № 23491.6.378, целият с площ 5 711 м², трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, ведно с ½ ид.ч. от построената в имота сграда с идентификатор 23491.6.378.1, цялата със ЗП 1544 м², на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда – западна част, АОС № 13266/04.11.2014 г.

Предназначение на обекта: За осъществяване на селскостопанска дейност – животновъдство.

Начална месечна наемна цена за ½ ид. ч. от имотите (½ ид.ч. от терена и ½ ид.ч. от сградата) – 134,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 134,30 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 13,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

До участие в търга се допускат участници, които:

– имат регистрация като земеделски производител (удостоверява се с карта за регистрация на ЗП с актуална заверка);

– притежават минимум 10 бр. едър или дребен рогат добитък – удостоверява се с представена справка, издадена от ветеринарно-медицинските служби, отразяваща бр. животни, вид ушна марка и др.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 13.10.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 13.10.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 13.10.2017 г. на Деловодство на Община Самоков.

При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 24.10.2017 г. от 09.30 часа.

Дата на публикуване 20.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 05.10.2017 г./четвъртък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 5 бр. общински имоти с обща площ 27,547 дка, както следва:

ПИ № 23039.7.413 с площ от 1,000 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Чавчико”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 3787/05.04.2004г.

ПИ № 23039.7.462 с площ от 3,952 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Чавчико”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 13215/03.10.2014г.

ПИ № 23039.7.463 с площ от 16,395 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Чавчико”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 13214/03.10.2014г.

ПИ № 23039.7.252 с площ от 2,100 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Чавчико”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 15499/28.02.2017г.

ПИ № 23039.7.253 с площ от 4,100 дка, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Чавчико”, землището на с. Доспей, актуван с АОС № 15500/28.02.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 551,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 551,00 лв.

Стъпка за наддаване – 55,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 03.10.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/. Тръжната документация се получава от гишета №№: 1, 2, 3-Деловодство, сградата на Община Самоков, срещу представяне на фактура за платена такса.

Краен срок за подаване на предложения за участие в търга – 15,00 часа на 03.10.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг при същите условия на дата: 12.10.2017 г. от 10,45 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.10.2017 г.

Дата на публикуване 15.09.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 13.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 05.10.2017 г. от 10.15 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение с площ 1,00 м², представляващо част от помещение “Клуб на пенсионера”, находящо се на І етаж в сградата на “Културен дом”, кв. 375, парцел IV, Самоков, актувана с АОС № 1573/13.05.2002 г. Предназначение: Част от общинско помещение – за монтиране на банкомат

Начална месечна наемна цена за обекта – 74,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 74,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 03.10.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 12.10.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 13.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

 

На 05.10.2017 г. от 10.00 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение с площ 1,00 м², представляващо част от партерния етаж в общинска сграда с идентификатор 65231.906.282.3.3 – бивш “Партиен дом” – Самоков, актувана с АОС № 9365/01.03.2010 г. Предназначение: Част от общинско помещение – за монтиране на банкомат

Начална месечна наемна цена за обекта – 74,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 74,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 7,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 03.10.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 12.10.2017 г. при същите условия

Дата на публикуване 13.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

 

На 05.10.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.303.2.2 с площ 34,50 м², находящо се на Общински пазар – Самоков, АОС № 10 995/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: За осъществяване на търговска дейност – магазин.

Начална месечна наемна цена за обекта – 263,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 263,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 26,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Други задължителни условия за провеждането на тръжната процедура:

Не се допускат до участие в търга следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; спечелилите първо и второ място на проведен търг или спечелилите конкурс, но не сключилите договор с Общината; лица, спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения (нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и други); лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на Общински съвет

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 03.10.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 12.10.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 13.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 05.10.2017 г. от 10.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от общински помещения (коридори) – 3 броя, находящи се на I, III и VIII етаж в сградата на “МБАЛ-Самоков” ЕООД (сграда с идентификатор 65231.907.178.3, актувана с АОС № 10 773/03.09.2011 г. с обща площ 3,00 м² (т.е. всяко с площ 1,00 м²). Предназначения на имотите: Части от общински помещения – 3 броя – за монтиране на 3 броя кафе-автомати.

Начална месечна наемна цена за обекта – 120,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 120,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 12,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 03.10.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 12.10.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 13.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 05.10.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.2.5 с площ 22,30 м², находящо се на Общински пазар – Самоков, АОС № 10 983/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: За осъществяване на търговска дейност – магазин.

Начална месечна наемна цена за обекта – 170,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 170,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 17,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 03.10.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 03.10.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 12.10.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 13.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 28.09.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

ПИ № 65231.917.334 с площ 1,400 дка, ливада, АОС № 5034/07.11.2005 г., находящ се в м. “Бельова черква” в землището на гр. Самоков за устройване на пчелин

Начална годишна наемна цена за обекта – 28,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 28,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване –2,80 лв.

Срок на действие на договора за наем – 6 години.

Кандидатите да представят документ, удостоверяващ, че притежават минимум 10 пчелни семейства.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 26.09.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 26.09.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 26.09.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 03.10.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 08.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 29.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ с идентификатор № 65231.908.506 с площ от 228 кв.м., с административен адрес: ул.”Иван Вазов”, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване съгласно одобрената със Заповед № РД-18-3/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК кадастрална карта на гр.Самоков, идентичен с УПИ-парцел LI/петдесет и едно/, отреден за жилищно строителство в кв.323 съгласно одобрения с Решение № 729/2003г. регулационен план на гр.Самоков, при начална тръжна цена 15 960 лв. без ДДС-70,00 лв./кв.м.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 26.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 26.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 26.09.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 25.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на ПИ 65231.917.466 с площ от 109 233 кв.м. ливада в м.Луковица гр.САМОКОВ (на главен път Самоков-Боровец) при начална тръжна цена 2 250 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 18.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 18.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 18.09.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 07.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 19.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 15.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 15.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 15.09.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 15.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 11.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 11.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 11.09.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 12.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 08.09.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 12.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.09.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.09.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 12.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 08.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 08.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 08.09.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 05.09.2017 г.

****************************************************************

П О К А Н А

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ 

 

Уважаеми граждани на община Самоков, представители на бизнеса, публичния и нестопанския сектор, след проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на територията на община Самоков, Ви  каним да вземете участие в учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР и създаване на МИРГ Самоков” по Програмата за морското дело и рибарство за периода 2014-2020 год.

Учредителното събрание ще се проведе на 20.09.2017 г. от 11:00 ч. в сграда на община Самоков, ул. „Македония” № 34, Заседателна зала на V-ти етаж.

РЕГИСТРИРАНЕТО  на желаещите да участват в учредяването на сдружението ще започне в 10:30 ч.

Учредителното събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ”
 2. Приемане на Устав на сдружението.
 3. Избор на Управителен съвет на сдружението.
 4. Други.

Местната инициативна рибарска група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение за общественополезна дейност.

Всички лица, желаещи да участват в учредителното събрание на Местната инициативна рибарска група трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Самоков.

Всички участници е необходимо да попълнят заявление за участие в учредителното събрание, което може да намерите на сайта на община Самоков и да представят всички книжа, посочени в заявлението.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в учредително събрание на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ

 

***********************************************************************************************************

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА  работна СРЕЩА С  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА нпо и публичен сектор НА 12.09.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

 

О Р Г А Н И З И Р А

Работна среща:

в гр. Самоков на 12.09.2017 г. от 10,30 часа, в сградата на Община Самоков,

ул. „Македония” №34 етаж 2 зала №229

 

Целта на работната среща е да бъде планирана работата на  заинтересованите  лица – представители на бизнеса за създаването на Местна инициативна рибарска група Самоков (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно да се разпределят дейностите и да се изготви график.

 

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

 

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА  работна СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА НА 20.09.2017 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

 

О Р Г А Н И З И Р А

Работна среща:

в гр. Самоков на 20.09.2017 г. от 10,30 часа, в залата на Туристическия Информационен Център, ул. „Македония” №34

 

Целта на работната среща е да бъде планирана работата на  заинтересованите  лица – представители на бизнеса за създаването на Местна инициативна рибарска група Самоков (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно да се разпределят дейностите и да се изготви график.

 

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

покана

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА конференция на  21.09.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

 

КАНИ:

 

Всички  заинтересовани  лица, представители на местните власти, бизнеса, неправителствените организации и широката общественост на 21 септември 2017 г. /четвъртък/ от 10.30 часа на информационна конференция за разработваната стратегия за  ВОМР, която ще се проведе в сградата на Община Самоков, етаж 5 залата на Общински съвет.

 

 

 

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

 

 

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

УВЕДОМЯВА:

 

Всички  заинтересовани  лица, представители на бизнеса,  публичния и нестопанския сектор и гражданите на община Самоков, че след проведеното широко обществено обсъждане, община Самоков насрочва Учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ.

Учредителното събрание ще се проведе на 20.09.2017 г./сряда/ от 16,30 часа в сградата на Община Самоков, ул. „Македония” №34,етаж 3,  Заседателна зала № 317, при следния дневен ред:

 1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА САМОКОВ”.
 2. Приемане на Устав на сдружението.
 3. Избор на Управителен съвет на сдружението.
 4. Избор на Контролен съвет на сдружението.
 5. Други.

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

 

***************************************************************************************************

По случай 132 години от Съединението на България, Исторически музей – Самоков  обявява ден на отворени врати. За повече информация на:  www.museumsamokov.blogspot.bg

*************************************************************************************************

Снимки за конкурса за Националната награда по фотография на името на Анастас Карастоянов  в Самоков изпращайте в цифров вид на е-mail: photographysamokov@gmail.com.

Крайният срок е 30 септември.

За повече информация на адрес:

http://www.фотография-самоков.com/

***************************************************************************************************

ОБЯВА

На основание чл.19 ал2 т.10 от Наредба 12 на МОН ,ръководството  на ДГ ”Детелина” град Самоков обявява свободно работно място по чл. 67, ал.1, ал 2 от КТ във връзка с чл.70, ал.1 за срок на изпитване до 6(шест) месеца в полза на работодателя, както следва:

              v детска учителка –шифър  23425003- 2 бр.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 1. Гражданство – Република България;
 2. Образование ВИСШЕ;
 3. Образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” или „БАКАЛАВЪР”;
 4. Специалност „Предучилишна педагогика ”;
 5. Кандидатът да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишен от право да упражнява професията си;
 6. Кандидатът да не страда от заболявания или отклонения, които застрашават живота и здравето на децата;
 7. Кандидатът да няма наложено дисциплинарно наказание по чл.187 и чл.190 от КТ, освен ако наказанието е заличено;
 8. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл. 328, ал.1, т.5 от КТ до една година от обявяване на мястото.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление до директора;
 2. Документ за самоличност – копие и оригинал за сверяване;
 3. Професионална автобиография (тип CV);
 4. Документ за придобито образование, специалност и квалификация – копие и оригинал за сверяване;
 5. Медицинско свидетелство (когато са изтекли повече от три месеца от прекратяване на трудово  правоотношение или при първоначално постъпване);
 6. Свидетелство за съдимост (когато са изтекли повече от шест месеца от прекратяване на трудово правоотношение или при първоначално постъпване);
 7. Документ, удостоверяващ трудов стаж – препис – извлечение от трудова книжка или копие от трудова книжка и нейния оригинал за сверяване;
 8. Мотивационно писмо;
 9. Други документи за квалификация и препоръки, които са в полза на кандидата.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностна характеристика на „детска учителка” при подаване на документите в ДГ”Детелина”гр. Самоков.

Документите се подават в канцеларията на детската градина от 8.30 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документите – от  01.09.2017 година.-07.09.17г

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 08.09.2017 година от 13.30 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Детелина” гр. Самоков ,ул.,”Рилска малина”2. Допълнителна информация: 0722/6-61-78.До края на работният ден ще бъде  уведомен  одобреният кандидат

Одобреният кандидат представя валидна здравна книжка при постъпване на работа.

  ****************************************************************************************

Детска градина „ ЗВЪНЧЕ” обявява 4 ( четири) свободни работни места за длъжността „ Учител / старши учител ДГ” на основание чл.68, ал.1, т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ ( в полза на работодателя) , считано от 01.06.2017г.

I.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – Висше – ОКС „ Бакалавър” или „ Магистър”

– Специалност – „Предучилищна педагогика”

– Длъжност –„ Учител/ старши учител  ДГ”

– Изискван трудов стаж по специалността- 3 години

 1. Необходими документи:

          А. При кандидатстване:

– Заявление;

– Професионална автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

           Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

 

 1. II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 23.08. 2017г. до 31.08.2017г. вкл. от директора, в сградата на детска градина „ Звънче” , гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5 от 9.00 до 12.00 часа.

   Събеседване с кандидатите ще се проведе на 04.09.2017 година от 10.00 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков , ул. „Проф. В. Захариев” № 5  .

 

Детска градина „ ЗВЪНЧЕ” обявява 1 свободно работно място за „Учител по музика в ДГ”, считано от 05.07.2017г

 

I.УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Изисквания за заемане на длъжността:

– Образование – Висше – ОКС „ Бакалавър” , „ Магистър”

– Специалност – „Предучилищна педагогика” със специалност „Музика”, „Музикална педагогика”

– Длъжност – „Учител  по музика в ДГ”

– Изискван трудов стаж по специалността- 3 години

 1. Необходими документи:

          А. При кандидатстване:

– Заявление;

– Професионална автобиография;

– Мотивационно писмо;

– Копие от документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;

           Б. При сключване на трудов договор:

– Лична карта;

– Свидетелство за съдимост;

– Медицинско свидетелство за започване на работа;

– Здравна книжка;

 

 1. II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

   Документите за кандидатстване ще се приемат в периода  от 23.08. 2017г. до 31.08.2017г. вкл. от директора, в сградата на детска градина „ Звънче” , гр. Самоков, ул. „Проф. В. Захариев” № 5 от 9.00 до 12.00 часа.

   Събеседване с кандидатите ще се проведе на 04.09.2017 година от 10.00 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Звънче” гр. Самоков , ул. „Проф. В. Захариев” № 5  .

 

 

ОБЯВА  за свободни  работни  места,  считано от 01.06.2017 г.

за  длъжност: „ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ”

 МЯСТО НА РАБОТА :

Филиал „Седми квартал”

2000 гр.Самоков, ул.”Марица ” № 13

сл.тел.: 0722 / 6 61 13

за  длъжност: „ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ”  – 2 места

 

Филиал  „Училище”

2000- гр.Самоков, ул.”Христо Максимов” №40

сл.тел.:0722 / 6 6032

за  длъжност: „ ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ”  – 1 място

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

педагогическо образование – магистър, бакалавър или  студент, специалност «предучилищна педагогика»

 

 1. Академична компетентност:

     Първоначална професионална подготовка

     Притежава компетентности по специалността.

Познава иновативни образователни технологии, техники и методи на преподаване и оценяване.

Познава и прилага методи за работа в мултикултурна среда.

 1. Педагогическа компетентност:

       Планиране на педагогическа ситуация

 • Познава държавните образователни стандарти за предучилищно образование и програмната система на детската градина и планира дейността си, свързана с обучението, като разработва тематично разпределение за съответната възрастова група.
 • Умее да дефинира ясни образователни цели, планира подходи и техники за учене и мотивиране на децата, за реализиране на вътрешно предметни и между предметни връзки и прогнозира очакваните резултати.
 • Познава специфичните потребности на всяко дете и умее да планира дейности за индивидуална работа и за подкрепа.
 • Познава и планира използването на иновативни методи за преподаване и оценяване на резултатите от предучилищното образование

   Организиране и ръководене на педагогическото взаимодействие

 • Познава възможностите и умее да подбира и прилага ефективни, иновативни методи и използва подходящи средства и материали
 • Умее да прилага информационните и комуникационните технологии в работата си

Управление на процесите в отделните възрастови групи

 • Притежава умения да организира, координира и контролира дейностите по време на педагогическото взаимодействие, поддържа необходимата дисциплина и работна атмосфера в групата, цели постигане на планираните резултати
 1. Комуникативна компетентност:

      Умения за работа в екип

Създава и поддържа ефективни и конструктивни професионални взаимоотношения с колегите и подкрепя ръководния екип на институцията, като участва активно в работата на педагогическия съвет, на комисии и др.

 

 Умения за работа с родители и други заинтересовани страни

 • Умее да приобщава родителите за постигането на образователните цели с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата и за утвърждаване авторитета на детската градина.
 • Умее и привлича родителите в организирането и реализирането на дейности.
 1. Административна компетентност:
 • Познава, разбира и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното образование, държавните образователни стандарти, необходими за професионалното изпълнение на задълженията и отговорностите.
 • Познава и спазва законно установените норми, които имат отношение към професионалните права, задължения и трудовото му правоотношение.
 • Познава и прилага етичния кодекс за работа с деца и етичния кодекс на образователната общност, познава правата на човека и детето, спазва професионална етика, както и изискванията за конфиденциалност по отношение на децата.

 

СПЕЦИФИКА В РАБОТАТА НА ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ във  ФИЛИАЛ „ Училище”  :

 • Ежедневна работа с деца и родители от малцинствен произход / роми/;
 • Срещи на терен /ромския квартал/ за обратна връзка .
 • Умения за безпроблемно разрешаване на специфични ситуации.

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА:

 • Молба до директора на детското заведение.
 • Професионална автобиография.
 • Копие от документа удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация/ уверение от ВУЗ.
 • Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за обявената длъжност.
 • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психическо заболяване.

 

Документите ще се приемат от 23.08.2017 г. до 31.08.2017 г. в кабинета на Директора на детската градина.

Събеседване с кандидатите ще се проведе на 07.09.2017 г. от 10.30 часа по реда на подадените документи, в сградата на ДГ „Пролет”” гр. Самоков, ул. ”Христо Максимов” 3. Допълнителна информация: 0722/6-64-50.

Срок за класиране на кандидатите: 08.09.2017 г.

Назначаване на класираните кандидати: считано от  11.09.2017г.

 

 

О Б Щ И Н А   С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 01.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Паркоместа- 28 броя в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ 10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 28.08.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.08.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.08.2017 г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51
О Б Щ И Н А С А М О К О В

О Б Я В Я В А:

 

На 05.09.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО 135 590 лв.без ДДС
2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ 26 775 лв.
3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО 15 400 лв.Без ДДС
4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО 22 300 лв.Без ДДС
5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ 14 лв./кв.м.
6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО 9 100 лв.Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 01.09.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 01.09.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 01.09.2017г.

 

За справки: тел.0722/6-69-51

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР  В град самоков С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА нпо и публичен сектор НА 23.08.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А

Информационна среща/семинар:

в гр. Самоков на 23.08.2017 г. от 10,30 часа, в залата на Туристическия Информационен Център, ул. „Македония” №34

Целта на информационните събития е да бъде предоставена информация на  заинтересованите  лица – представители на неправителствени организации и публичния сектор за създаването на Местна инициативна рибарска група Самоков (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от  разработване на Стратегия за Водено от общността местно развитие.

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

Дата на публикуване 10.08.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА/СЕМИНАР  В град самоков С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА НА 22.08.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

O Р Г А Н И З И Р А

Информационна среща/семинар:

в гр. Самоков на 22.08.2017 г. от 10,30 часа, в залата на Туристическия Информационен Център, ул. „Македония” 34

Целта на информационните събития е да бъде предоставена информация на  заинтересованите  лица – представители на бизнеса за създаването на Местна инициативна рибарска група Самоков (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от  разработване на Стратегия за Водено от общността местно развитие.

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

Дата на публикуване 10.08.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 29.08.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.3.1 с площ 22,80 м², находящо се на Общински пазар – Самоков, АОС № 10 986/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: За осъществяване на търговска дейност – магазин.

Начална годишна наемна цена за обекта – 173,30 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 173,30 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 17,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 28.08.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 05.09.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 10.08.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 29.08.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.301.2.4 с площ 25,20 м², находящо се на Общински пазар – Самоков, АОС № 10 982/19.03.2012 г. Предназначение на помещението: За осъществяване на търговска дейност – магазин.

Начална годишна наемна цена за обекта – 192,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 192,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 19,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 3 години.

Други задължителни условия за провеждането на тръжната процедура:

Не се допускат до участие в търга следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; спечелилите първо и второ място на проведен търг или спечелилите конкурс, но не сключилите договор с Общината; лица, спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и други; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на Общински съвет

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 28.08.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13.  Подаване на предложения – до 16.30 часа на 28.08.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 05.09.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 10.08.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

ОБЩИНА САМОКОВ ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ В ГРАД САМОКОВ и СЕЛО ДОЛНИ ОКОЛ НА 18.08.2017 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Самоков, в качеството си на Бенефициент,

съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № МДР-ИП-01-13/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по приоритет на Съюза 4 “Повишаване на заетостта и териториално сближаване”, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001-0014 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“  по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

О Р Г А Н И З И Р А

Информационни срещи:

 в гр. Самоков на 18.08.2017 г. от 10 часа, в зала 317, ул. „Македония” 34 и

в с. Долни Окол на 18.08.2017 г. от 14 часа, в кметството.

 

Целта на информационните събития е да бъде предоставена информация на  заинтересованите  лица за създаването на Местна инициативна рибарска група Самоков (МИРГ) в рамките на подхода ВОМР, запознаване с подхода ВОМР, каква подготовка ще се реализира за създаването на МИРГ, респективно какви са възможностите за териториално развитие и необходимостта от  разработване на Стратегия за Водено от общността местно развитие.

УЧАСТВАЙ В РАЗВИТИЕТО НА СВОЯ РЕГИОН!

Дата на публикуване 09.08.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 25.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели за „жилищно строителство” :Парцел ХІV с площ от 613 кв.м. в кв.347,Парцел ХVІІІ с площ от 574 кв.м. в кв.347,Парцел Х с площ от 450 кв.м. в кв.393Парцел І с площ от 737 кв.м. в кв.394

Парцел Х с площ от 460 кв.м. в кв.394

бивша Керамична ф-ка гр.САМОКОВ11 034 лв.10 332 лв.8 100 лв.13 266 лв.

8 280 лв.2. ПИ № 03441.2.729 с площ 901 кв.м. с НТП градина в кв.5 с.БЕЛИ ИСКЪР22 300 лв.3. ПИ № 23491.6.368 с площ от 463 кв.м. – УПИ-п-л VІІ-157 в кв.11 с.ДРАГУШИНОВО9 300 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 22.08.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 22.08.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.30 ч. на 22.08.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 04.08.2017 г.

****************************************************************

Информация за обектите и вида на провежданите мероприятия на територията на ТП ДГС Самоков

Дата на публикуване 28.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.08.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.08.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 14.08.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 04.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ХІІІ с площ от 1340 кв.м. в кв.2 с.РЕЛЬОВО 21 800 лв.без ДДС
2. УПИ-парцели ІІІ, ІV, V и VІ в кв.31 с.ШИРОКИ ДОЛ 22 лв./кв.м.без ДДС
3.УПИ-парцел VІІ с площ 878 кв.м. в кв.60 с.ГОВЕДАРЦИ 30 450 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 31.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 31.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 31.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 01.08.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1.Апартаменти –общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ Разсрочено плащане
2. ПИ 65231.905.213 с площ от 248 кв.м., ведно с две сгради ул.”Проф.В.Захариев” гр.САМОКОВ 74 000 лв.без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 28.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 28.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 28.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 • Търговски обект „Кафе-сладкарница”-представляващ самостоятелен обект с идентификатор 65231.906.282.5.3, находящ се в гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, ет. 1, с площ 122,03 кв.м., актуван с АОС № 11153/14.06.2012г.
 • Предназначение на обекта: Търговски обект за производство и продажба на сладкарски, тестени и др. изделия-кафе-сладкарница.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 452,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 452,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят участниците в конкурсната процедура:

– Да притежават опит/минимум 3 г./ в областта на производството на сладкарски, тестени и др. подобни изделия-доказва се с представена декларация и съответните удостоверения и др. документи, издадени от институциите по безопасност на храните за производство и търговия на сладкарски, тестени и др. изделия

– Да представят оферта с посочена месечна наемна цена за обекта/не по-ниска от горепосочената минимална/,

– Да представят предложение, в което да посочат размера на инвестициите, които ще вложат в обекта/за ремонти-основни и текущи, за оборудване и обзавеждане и др., подробно описани по видове дейности и стойност на инвестициите/,

– Да представят предложение за осигуряване на работни места за срока на договора в обекта/бр. работни места, длъжности и др./.

– Да представят разработена цялостна концепция за стопанисването и функционирането на обекта за целия срок на договора.

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; кандидати, който не са представили документи, че отговарят на посочените задължителни условия, спечелилите първо и второ място на проведен търг или конкурс, но не сключили договор с Общината; лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на Общински съвет.

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета № 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 21.08.2017 г. 10,15 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 18.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

Обект „Панорамно кафе”/обект с идентификатор 65231.908.2.1 по кадастралната карта на гр. Самоков/, актуван с АОС № 15518/10.03.2017г., със ЗП 106,00 кв.м., с мембранна тента към него с площ 163,00 кв.м., находящо се в западната част на Крайречния парк в близост до р. Искър, в общ. имот № 65231.908.2 по кадастралната карта на Самоков/УПИ ІХ-„За парк, лунапарк, детски площадки и обекти за отдих и развлечения”, в кв. 287 по регулационния план на гр. Самоков/-АОС № 8898/04.12.2009 г.

Минимална месечна  наемна цена за обекта –800,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 800,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Задължителни условия, на които е необходимо да отговарят участниците в конкурсната процедура:

– Да притежават опит/минимум 3 г./ в областта на управление на заведения за обществено хранене и развлечения-доказва се с представена декларация и удостоверения  и др. документи, издадени от институциите по безопасност на храните за осъществяване на дейности в ЗХР

– Да представят оферта с посочена месечна наемна цена за обекта/не по-ниска от горепосочената минимална/,

– Да представят предложение, в което да посочат размера на инвестициите, които ще вложат в обекта/за ремонти-основни и текущи, за оборудване и обзавеждане и др., подробно описани по видове дейности и стойност на инвестициите/,

– Да представят предложение за осигуряване на работни места за срока на договора в обекта/бр. работни места, длъжности и др./.

– Да представят разработена цялостна концепция за стопанисването и функционирането на обекта за целия срок на договора/за целогодишна работа на обекта, за охрана, за възможност за детска анимация, за провеждането на тематични мероприятия и развлечения на лица от различни възрасти и др./.

Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати: непълнолетни лица; физически лица, нерегистрирани по Търговския закон; кандидати, който не са представили документи, че отговарят на посочените задължителни условия, спечелилите първо и второ място на проведен търг или конкурс, но не сключили договор с Общината; лица спечелили търг или конкурс и сключили договор, но не изпълнили договорните си задължения/нередовни платци, повредили или унищожили общинско имущество и др./; лица, които са неизправни по отношение на Общината или системно нарушават актовете на Общински съвет.

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета № 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 21.08.2017 г. 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 18.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– Общ. съоръжение „Скейт парк”, находящ се в парк „Крайречна зона”/имот № 65231.908.2/-АОС № 8898/04.12.2009г., с площ 477,18 кв.м., с предназначение на обекта: „Съоръжение-Скейт парк”

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 119,25 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 119,25 лв.

Стъпка за наддаване – 11,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

До участие в търга се допускат само организации, представляващи регистрирани юридически лица, извършващи дейности в областта на спорта, работещи в обществена полза

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг при същите условия на дата: 21.08.2017 г. от 9,45 ч., като срока за подаване на документи се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 14.08.2017 г./понеделник/ от 9,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе конкурс за отдаване под наем на следния общински имот:

 – търговски обект-училищна закусвалня, с площ 14,00 кв.м., находящ се на І етаж в сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”-Самоков/сграда „Училище”, находяща се в парцел І, кв. 143 по плана на гр. Самоков-нов идентификатор на сградата 65231.911.155.1/, актувана с АОС № 4188/28.10.2004 г. Предназначение на обекта: училищна закусвалня.

Минимална месечна  наемна цена за обекта – 48,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 48,00 лв.

Цена на конкурсната документация – 20,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Краен срок за закупуване на конкурсни документи и внасяне на депозит – до 12,00 часа на 11.08.2017 г. Таксата за конкурсна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Краен срок за подаване на документи за участие в търга – 15,30 часа на 11.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в конкурса ще се проведе повторен конкурс на дата: 21.08.2017 г. 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 18.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 18.08.2017 г.

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за офицери във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страна и в чужбина

Заповед №ОХ-641-05.07.2017 на Министъра на отбраната

Дата на публикуване 25.07.2017 г.

****************************************************************

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с писмо вх. № 0400-179/18.07.2017г. на Николай Нанков – министър на регионалното развитие и благоустройство,  община самоков  прекратява приема на  документи от сдружения  на  собствениците за участие на сгради по „Националната програма  за  енергийна   ефективност  на многофамилни    жилищни   сгради”.

 Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  11,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– 1,008/10,558 ид.ч. от ПИ № 23039.7.290, целия с площ 10,558 дка, пасище, находящ се в м. «Цареви кладенци», землището на с. Доспей, актуван с АОС № 4425/2005 г. Предназначение на имота: За устройване на пчелин.

Допускат се до участие в търга кандидат-наематели, които притежават минимум 10 пчелни семейства

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 15,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 15,00 лв.

Стъпка за наддаване – 1,50 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 11,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– 0,738/34,688 ид.ч. от ПИ № 15285.5.189, целия с площ 34,688 дка, пасище, находящ се в м. «Лакатица», землището на с. Товедарци, актуван с АОС № 15376/2017 г. Предназначение на имота: За пасище.

Допускат се до участие в търга кандидат-наематели, които притежават собствени пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 12,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 12,00 лв.

Стъпка за наддаване – 1,20 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 1/една/ стопанска година

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– 1,501/16,407 ид.ч. от ПИ № 58548.90.5, целия с площ 16,407 дка, пасище, находящ се в м. «Големаново», землището на с. Продановци, актуван с АОС № 11676/2013 г. Предназначение на имота: За устройване на пчелин.

Допускат се до участие в търга кандидат-наематели, които притежават минимум 10 пчелни семейства

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 23,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 23,00 лв.

Стъпка за наддаване – 2,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 6/шест/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на 8 бр. общ. имоти с обща площ 26,676 дка, както следва:

1.1. ПИ № 61922.108.3 с площ от 2,062 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Големи рид”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15606/18.04.2017г.

1.2. ПИ № 61922.108.5 с площ от 2,786 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Големи рид”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15607/18.04.2017г.

1.3. ПИ № 61922.141.8 с площ от 8,879 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Крушка”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15605/18.04.2017г.

1.4. ПИ № 61922.149.58 с площ от 4,187 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Перуника”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15603/18.04.2017г.

1.5.  ПИ № 61922.154.56 с площ от 2,949 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Шехтовица”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15608/18.04.2017г.

1.6.  ПИ № 61922.154.57 с площ от 1,251 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Завоя-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15600/18.04.2017г.

1.7.  ПИ № 61922.154.58 с площ от 2,475 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Завоя-Оземление”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15602/18.04.2017г.

1.8.  ПИ № 61922.154.59 с площ от 2,087 дка, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, находящ се в м. “Шиница”, землището на с. Райово, актуван с АОС № 15601/18.04.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 534,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 534,00 лв.

Стъпка за наддаване – 53,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 65231.917.254, с площ от 2,688 дка, нива, находящ се в землището на гр. Самоков, актуван с АОС № 7607/2008 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 54,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 54,00 лв.

Стъпка за наддаване – 5,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  9,45  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 58548.350.115 с площ от 1,250 дка, нива, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15618/2017 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 26,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 26,00 лв.

Стъпка за наддаване – 2,60 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 9,45 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.08.2017 г./петък/ от  9,30  часа в Заседателната зала на Община Самоков/стая № 317/, ще се проведе търг за отдаване под наем на:

– ПИ № 58548.350.26 с площ от 8,751 дка, нива, находящ се в м. „Стария друм”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15617/2017 г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 176,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 176,00 лв.

Стъпка за наддаване – 17,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит – 21.07.2017 г. до 12,00 часа на 08.08.2017 г. Таксата за тръжна документация в размер на 20,00 лв. без ДДС се заплаща на гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков. Депозитът за участие в търга се заплаща в брой на гишета №№: 12 или 13-Партерен етаж, сградата на Община Самоков или банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков. Тръжната документация се получава срещу представяне на приходната квитанция за внесена такса на гишета №№ 1, 2 и 3-Деловодство, Партерен етаж, сградата на Община Самоков.

Подаване на документи за участие в търга – от 21.07.2017 г. до 15,30 часа на 08.08.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга ще се проведе повторен търг на дата: 18.08.2017 г. от 9,30 ч. при същите условия, като срока за закупуване на документи се удължава до 12,00 часа на 15.08.2017 г., а за подаване на документи-се удължава до 15,30 ч. на 15.08.2017 г.

 

Дата на публикуване 21.07.2017 г.

****************************************************************

ДЕТСКА ГРАДИНА „САМОКОВО”

гр.Самоков, ул. „Гоце Делчев” № 4 , тел. 0722 / 66208

 

 ДГ ,,САМОКОВО”  гр. Самоков

обявява две  свободни работни места за длъжността

,,помощник-възпитател”

на основание чл. 68.ал.1 т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от  КТ ,

считано от 01.08.2017 г

 

Необходими документи:

 

1.Заявление за постъпване на работа

 1. Автобиография
 2. Удостоверение за завършено образование – оригинал и копие

 

Изисквания за длъжността:

 

 1. Предишен опит на същата позиция.
 2. Степен на завършено образование – средно или средно с квалификация
 3. Умения за работа в екип
 4. Комуникативност, отговорност, самоконтрол, коректност и такт.

Документите се подават до Директора на  ДГ ,,Самоково”,

сутрин от 8,30 до 12,30 часа.

Прием на документи:  от 20.07.2017 г до 28.07.2017 г включително.

Обявяване на резултата на 31.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.07.2017 г.

****************************************************************

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Самоков кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”по Проект Корпус за социални услуги за деца от 0 до 7 години от социално уязвими семейства, финансиран по схема „Услуги за ранно детско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 за следните позиции:

Педагог – 1 бр.

Медиатор – 1 бр.

Покана

Заявление за участие

Приложение A. медиатор

Приложение A. педагог

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 21.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Парцели, отредени за „гаражи” в кв.”Възраждане” гр.САМОКОВ 35 лв./кв.м.
2. ПИ № 65231.912.545 с площ- 728 кв.м.-п-л V-за „жилищно строителство” кв.180А гр.САМОКОВ 43 680 лв.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 17.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 17.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 17.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на самостоятелни обекти – МАГАЗИНИ –ново строителство в кв.”Самоково” гр.САМОКОВ при условията на разсрочено плащане за срок от 10 години.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 14.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния общински недвижим имот:

– УПИ-парцел ХІІ с площ от 725 кв.м. кв.54 с.Алино при начална тръжна цена 16 000 лв. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация от деловодството на общината, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 14.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 25.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на УПИ-парцели за жилищно строителство в квартали 15 и 15”а” (западно от у-ще „Петър Берон”) по регулационния план на гр.САМОКОВ, при начална тръжна цена 15 лв./кв.м. без ДДС.

Срок за покупка на тръжната документация от деловодството на общината, внасяне на депозит са участие в търга и подаване на предложения за участие в търга до 21.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 18.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведе ТЪРГ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на Апартаментен комплекс „Боровец гардънс” със ЗП от 1353 кв.м., брой етажи 5/пет/ в к.к.БОРОВЕЦ ведно със съответното право на строеж, при начална тръжна цена в размер на 4 388 000 лв. /четири милиона триста осемдесет и осем хиляди лева/ без ДДС.

hotel

Достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 10 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

Тръжната документация се получава от деловодството на общината до 14.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 14.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 14.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 11.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. УПИ-парцел ІІІ-за училище с площ от 3650 кв.м., в кв.19 ведно със сграда с РЗП от 1190 кв.м. с.РАЙОВО

135 590 лв.

без ДДС2. Етаж ІІІ със ЗП от 170 кв.м. от сграда в п-л ХІХ кв.32 с.КОВАЧЕВЦИ26 775 лв.3.УПИ-парцел ІV с площ от 944 кв.м. в кв.35 с.РЕЛЬОВО15 400 лв.

Без ДДС4.Обект Мелница със ЗП от 210 кв.м. построена в парцел ХІ кв.53 с.РЕЛЬОВО22 300 лв.

Без ДДС5. УПИ-парцели ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV в кв.32 с.ГУЦАЛ14 лв./кв.м.6. ПИ № 52249.4.310 с площ от 349 кв.м., ведно със сграда съз ЗП от 33 кв.м. с.НОВО СЕЛО9 100 лв.

Без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 07.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 07.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 07.07.2017г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВЯВА

На 07.07.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. Паркоместа- 28 броя в общински блок кв.”Самоково” гр.САМОКОВ

2. УПИ-парцели VІІІ,ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ в кв.48 и парцел І в кв.7 с.ГОРНИ ОКОЛ 22 лв./кв.м.

без ДДС3.ПИ № 2 в кад.район № 663 с площ от 501 кв.м. м.”Високи рид” земл.с.КОВАЧЕВЦИ10 000 лв. без ДДС

Тръжната документация се получава от деловодството на Община Самоков до 03.07.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 03.07.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 03.07.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 29.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,15  часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – 7 бр. общ. имоти с обща площ 34,267 дка, както следва:

1.1  ПИ № 18201.158.22 с площ от 13,529 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Гуджо/Илин”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 8995/10.XII.2009г.

1.2  ПИ № 18201.208.2 с площ от 8,159 дка, НТП: овощна градина, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9137/23.XII.2009г.

1.3  ПИ № 18201.209.1 с площ от 1,417 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9142/23.XII.2009г.

1.4   ПИ № 18201.209.2 с площ от 1,831 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9143/23.XII.2009г.

1.5   ПИ № 18201.209.5 с площ от 1,635 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9146/23.XII.2009г.

1.6  ПИ № 18201.209.6 с площ от 1,687 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9147/23.XII.2009г.

1.7  ПИ № 18201.209.7 с площ от 6,009 дка, НТП: нива, находящ се в м. “Ангясица”, землището на с. Гуцал, актуван с АОС № 9148/23.XII.2009г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имотите – 686,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 686,00 лв.

Стъпка за наддаване – 68,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 10/десет/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга –до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,15 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,00  часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ ет./стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

– 30,640/140,922 ид.ч. от ПИ № 58548.370.10, целият с площ от 140,922 дка, начин на трайно ползване: нива, IX-категория, находящ се в м. “Рабаджин дол”, землището на с. Продановци, актуван с АОС № 15510/06.03.2017г.

Начална годишна  наемна тръжна цена за имота – 613,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 613,00 лв.

Стъпка за наддаване – 61,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 5/пет/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,00 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

 

На 06.07.2017 г./четвъртък/ от  10,30 часа в Заседателната зала на Община Самоков на ІІІ етаж/стая № 317/, ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на общ. обект:

-Общ. съоръжение „Въжена линия”/т.нар. „Въжен град”/, находящо се в южната част на УПИ І, кв. 206 по плана на гр. Самоков/нов идентификатор на имота 65231.913.283/- „Туристическата градина”, актуван с АОС № 436/13.05.1999 г., с обща дължина на двете въжени линия/зона ниво І и зона ниво ІІ/-232,00 линейни метра, с предназначение: „Детско увеселително съоръжение-въжена линия”.

Начална месечна  наемна тръжна цена за обекта – 116,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 116,00 лв.

Стъпка за наддаване – 11,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв. без ДДС

Срок на действие на договора за наем – 3/три/ години

Получаване на тръжна документация до 12,00 часа на 04.07.2017г. на гишета № 1, № 2 и № 3-Деловодство след заплащането на таксата на гишета №№: 12 и 13-КАСА, партерен етаж, Община Самоков. Внасяне на депозит –до 12,00 часа на 04.07.2017 г., гише № 12 или гише № 13/КАСА/-партерен етаж, Община Самоков или по банкова сметка: IBAN: BG 54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF – „ЦКБ” АД-клон Самоков/сметката се отнася за внасянето на депозита/.

Подаване на предложения за участие в търга – до 15,00 часа на 04.07.2017 г.- на гишета № 1, № 2 или № 3 – „Деловодство”, сградата на Община Самоков.

При липсата на кандидати за участие в търга да бъде проведен повторен търг на дата: 13.07.2017 г. от 10,30 ч. при същите условия, като срока за подаване на документи се удължава до 15,00 ч. на 11.07.2017 г.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 06.07.2017 г. от 09.30 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя: 13 броя имоти с обща площ 37,205 дка:

№ 00391.85.2 с площ 8,100 дка, нива, АОС № 8576/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино

№ 00391.85.10 с площ 4,278 дка, нива, АОС № 8577/19.10.2009 г., находящ се в м. “Равнището” в землището на с. Алино

№ 00391.107.8 с площ 6,001 дка, нива, АОС № 8592/19.10.2009 г., находящ се в м. “Чалъкови егреци” в землището на с. Алино

№ 00391.135.4 с площ 0,721 дка, нива, АОС № 8607/19.10.2009 г., находящ се в м. “Пътникова мандра” в землището на с. Алино

№ 00391.137.2 с площ 4,500 дка, нива, АОС № 8609/19.10.2009 г., находящ се в м. “Алдимиров егрек” в землището на с. Алино

№ 00391.154.17 с площ 1,300 дка, нива, АОС № 8612/19.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

№ 00391.160.9 с площ 2,331 дка, нива, АОС № 8617/19.10.2009 г., находящ се в м. “Дабо” в землището на с. Алино

№ 00391.197.12 с площ 3,000 дка, нива, АОС № 8636/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гульов рид” в землището на с. Алино

№ 00391.208.4 с площ 3,803 дка, нива, АОС № 8638/21.10.2009 г., находящ се в м. “Гушевица” в землището на с. Алино

№ 00391.321.15 с площ 0,598 дка, нива, АОС № 8676/2.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино

№ 00391.362.15 с площ 1,198 дка, нива, АОС № 8689/27.10.2009 г., находящ се в м. “Комичина дупка” в землището на с. Алино

№ 00391.402.16 с площ 0,675 дка, нива, АОС № 8708/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино

№ 00391.402.24 с площ 0,700 дка, нива, АОС № 8709/27.10.2009 г., находящ се в м. “Кална бара” в землището на с. Алино

Начална годишна наемна цена за обекта – 745,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 745,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 74,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 10 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЯВА

за провеждане на търг за отдаване под наем

На 06.07.2017 г. от 09.45 часа в Община Самоков, стая № 317 ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя:

19,951/39,098 ид.ч. от ПИ № 58548.290.154, целият с площ 39,098 дка, нива, АОС № 15 501/28.02.2017 г., находящ се в м. “Бела вода” в землището на с. Продановци

Начална годишна наемна цена за обекта – 400,00 лв. без ДДС.

Депозит за участие – 400,00 лв.

Цена на тръжната документация – 20,00 лв без ДДС.

Стъпка на наддаване – 40,00 лв.

Срок на действие на договора за наем – 5 години.

Тръжна документация се получава до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на гише “Деловодство” в сградата на Община Самоков след заплащането й на Касата – гишета № 12 или 13. Внасяне на депозит – до 12.00 часа на 04.07.2017 г. на Касата на Община Самоков – гишета № 12 или 13 или по банкова сметка: IBAN: BG54CECB9790 3362 1198 00, BIC код CECBBGSF, ЦКБ – клон Самоков.  Подаване на предложения – до 16.00 часа на 04.07.2017 г. на Деловодство на Община Самоков. При неявяване на кандидати на посочената дата, ще се проведе повторен търг на дата 13.07.2017 г. при същите условия.

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

Съобщение по чл 32 от ДОПК за физически и юридически лица с непогасени задължения към Община Самоков

Дата на публикуване 20.06.2017 г.

****************************************************************

ОБЩИНА САМОКОВ

ОБЯВА

На 23.06.2017г. от 09.00 ч. в заседателната зала ІІІ-ти етаж ще се проведат ТЪРГОВЕ с ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажбата на следните общински имоти:

Обект

Начална цена

1. ПИ 65231.907.216 с площ 4 487 кв.м. за Комплексно обществено обслужване гр.САМОКОВ 315 000 лв.без ДДС
2. ПИ № 779009 с площ от 1.595 дка. зем.земяПИ № 779012 с площ от 3.386 дка. зем.земяс.ПОПОВЯНЕ 3 988 лв.8 465 лв.без ДДС
3. УПИ-парцели в кв.355 гр.САМОКОВ 12 лв./кв.м.
4.УПИ-парцели ІІІ и VІІІ в кв.19с.ЯРЛОВО 15 лв./кв.м.
5. ПИ № 23491.1.541 с площ от 735 кв.м. п-л ІІІ в кв.17 с.Драгушиново 14 700 лв.

Тръжната документация се получава на деловодството на общината до 19.06.2017г.

Депозит са участие в търга се внася до 19.06.2017 г.

Предложенията за участие в търга се подават в Деловодството на Община Самоков-гише № 2 до 17.00 ч. на 19.06.2017 г.

За справки: тел.0722/6-69-51

Дата на публикуване 13.06.2017 г.

****************************************************************